intTypePromotion=1

Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
291
lượt xem
8
download

Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T S è  48/TC­T C T  N G µ Y  30­6­1993 C ñ A  B é  T µI C H Ý N H  H íN G  D É N T H ù C   Ö N  C¸ C  Q U Y  ® Þ N H  V Ò   H U Õ  S U Ê T   H U Õ  LîI T ø C  V µ HI T  T   MI Ô N  GI¶ M  T H U Õ  LîI ø C   èI VíI  T ®  C¸ C  D ù  ¸N ® Ç U  T N íC N G O µI   VI Ö T   A M T¹I N C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh  18­   sè  CP ngµy  4­ 16­ 1993  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   Nh»m   thóc ®Èy    viÖc  hót vèn  thu    ®Çu      t níc ngoµitheo    LuËt ®Çu        t níc ngoµit¹    iViÖt Nam,    tõng    bích×nh  thµnh  cÊu  c¬  kinh tÕ        hîp lýtheo  vïng,l∙nh     thæ, ®ång        thêit¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho    i c¸cchñ  ®Çu    t chñ ®éng  trong qu¸    tr×nh chuÈn  ®Çu  ;   bÞ  t Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    ban  víiUû  Nhµ    hîp    ®Çu  , Bé   níc vÒ  t¸cvµ  t  Tµi chÝnh    híng dÉn  thùc hiÖn    c¸c quy  ®Þnh   vÒ thuÕ  suÊt thuÕ      lî tøc  i vµ  miÔn  gi¶m thuÕ        lî tøc ¸p dông      ¸n ®Çu      i víic¸c dù    t nícngoµit¹    iViÖt Nam     nh  sau: I.C¸C    MøC   THUÕ   SUÊT   THUÕ     LîITøC C¸c møc  thuÕ suÊt thuÕ    lî tøc  i quy ®Þnh   ic¸c §iÒu      cña  t¹    66, 67, 68  NghÞ  ®Þnh   18­   sè  CP ngµy  4­16­ 1993  cña ChÝnh  phñ  îc x¸c  ®   ®Þnh  cho  tõng dù    sau:   ¸n nh  1. Møc  thuÕ suÊt 10%   dông  ¸p  ®èi    víic¸c  nghiÖp  ªndoanh, xÝ  xÝ  li     nghiÖp  100%   vèn    nícngoµithuéc c¸clÜnh        vùc sau: ­ X©y    dùng    së  tÇng  c¸c c¬  h¹  gåm     c¸c c«ng tr×nh giao    th«ng,s¶n    xuÊt  vµ cung  cÊp  ®iÖn, x©y  dùng  së  tÇng  c¬  h¹  c¸c khu  chÕ  xuÊt, khu    c«ng  nghiÖp  trung,c¸cc«ng  tËp      tr×nh th«ng    ªnl¹c,   tin,     li viÔn th«ng  i t¹ miÒn      nói,vµ  c¸cvïng cã      ®iÒu  kiÖn    tùnhiªn,  kinh tÕ,x∙héikhã          kh¨n (theo phô    1      lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy); ­Trång    rõng      míi®Ó khaith¸c;   ­ C¸c  ¸n  Æc     dù  ® biÖt quan    träng n»m     trong danh    môc    ¸n  Uû  c¸c dù  do  ban  Nhµ    hîp t¸cvµ  nícvÒ      ®Çu    tc«ng  trongtõng thêikú. bè        2. Møc    thuÕ  suÊt 15%       ¸p dông        ¸n ®Çu    ®èi víi dù    c¸c tvµo    c¸c lÜnh  vùc  sau  ®©y: ­ X©y    dùng    c¸c c«ng tr×nh c¬  h¹ tÇng  i     së    t¹  tØnh  c¸c vïng kh«ng  c¸c vµ      thuéc phô    1    lôcsè  kÌm theo Th«ng     tnµy; ­ Khaith¸ctµinguyªn thiªnnhiªn,trõkhaith¸cdÇu                      khÝ  c¸c tµinguyªn  vµ      quý  hiÕm; ­ C¸c  ¸n  dù  c«ng nghiÖp nÆng   gåm:  luyÖn  kim, c¬    khÝ  chÕ       t¹o,ho¸ chÊt c¬    b¶n,xim¨ng,s¶n        xuÊt vËt liÖu ®iÖn  ®iÖn          vµ  tö,s¶n xuÊt ph©n    bãn,  thuèc trõdÞch      bÖnh  cho  ®éng    vËtnu«ivµ    c©y  trång. ­Trång    c©y  c«ng  nghiÖp  n¨m. l©u 
  2. 2 ­ §©u     t vµo  miÒn    c¸c vïng  ®iÒu  nói vµ    cã  kiÖn    tù nhiªn,kinh tÕ          x∙ héi khã  kh¨n (theo phô    1      lôcsè  kÌm theo  Th«ng   tnµy),bao    gåm   c¸cdù    c¶    ¸n kinh   doanh  kh¸ch s¹n;   ­ C¸c  ¸n      dù  mµ bªn   níc ngoµicam     kÕt chuyÓn giao kh«ng    båi hoµn    tµi s¶n cho  ViÖt Nam     sau    khikÕt thóc thêih¹n        ho¹t®éng, kÓ   bªn      c¶  níc ngoµi  trongc¸cdù        ¸n x©y  dùng   ­kinhdoanh    kh¸ch s¹n.   3. Møc    thuÕ suÊt 20%       ¸p dông        ¸n ®¹t ® îc2  ®èi víic¸c dù        trong c¸c tiªu       chuÈn  sau: ­Sö    dông    tõ500    lao®éng  ViÖtNam       trëlªn; ­ Sö    céng  c«ng nghÖ    tiªntiÕn ®¸p    øng  îcc¸c tiªuchuÈn  ®       nªu  i t¹  §iÒu 4  cña Ph¸p lÖnh chuyÓn giao c«ng nghÖ   ngµy  12­ 5­ 1988  îc Bé  ®   Khoa  häc    ­ C«ng  nghÖ  M«i  êng  vµ  tr chÊp nhËn; ­XuÊt    khÈu    Ýt nhÊt 80%     s¶n  phÈm   dù    do  ¸n s¶n  xuÊtra;   ­ Vèn    ph¸p ®Þnh hoÆc  vèn ®ãng gãp    ®Ó thùc hiÖn    Hîp ®ång  t¸c hîp    kinhdoanh        ®¹tÝt nhÊt lµ10  iÖu®«la Mü       tr     (USD). 4.Møc thuÕ suÊt 25%       ¸p dông        ¸n ®Çu    ®èi víic¸c dù    tvµo    c¸c lÜnh vùc  tµichÝnh,b¶o      hiÓm, dÞch  tvÊn,dÞch  kÕ  vô     vô  to¸n,kiÓm    to¸n,ng©n    hµng,  th¬ng    m¹i,kh¸ch s¹n    êng  (trõtr hîp kinh doanh  kh¸ch s¹n  nªu  i®iÓm   ®∙  t¹  2  Môc nµy) vµ    ¸n kh«ng    c¸cdù    thuéc diÖn  îckhuyÕn    ®   khÝch  t¹ ®iÓm     nªu  i  1, 2  vµ  Môc  3  nµy. 5.§èivíi   ¸n th¨m          dù    c¸c dß, khaith¸c,     chÕ  biÕn dÇu khÝ  khaith¸cc¸c vµ        tµinguyªn    quý hiÕm, thuÕ suÊt lî tøc cao        i h¬n 25%   Uû   do  ban  Nhµ    níc vÒ  hîp t¸cvµ      ®Çu    tquyÕt ®Þnh  thÓ  cô  cho tõng  ¸n khicÊp  dù      giÊy phÐp    ®Çu    t phïhîp víi       th«ng  Quèc  vµ  xÐt ®Õn     lÖ  tÕ  cã    c¸c ®iÒu kiÖn  khaith¸c, vÒ      chÊt   l   tr÷l     îng vµ   îng tµinguyªn,trªnc¬  ®Ò       së  nghÞ  cña    c¸cnhµ ®Çu  . t II  . THêI  H¹N  DôNG   ¸P  THUÕ  SUÊT       U ®∙IQUY  ®ÞNH   T¹I ®IÒU   Vµ  CñA   67  68  NGHÞ  ®ÞNH   CP 18­ 1. C¸c    møc  thuÕ  suÊt 15%   20%     vµ  quy ®Þnh  cho    ¸n  c¸c dù  nªu  i   t¹ c¸c ®iÓm   vµ    2  3. Môc   I Th«ng   t nµy  îc ¸p  ®   dông  trong thêih¹n    ®Õn   n¨m      tõ 5  7  kÓ    tõn¨m tiÕp theo cña      n¨m cÊp giÊy phÐp    ®Çu  . t 2.ThuÕ     suÊt10%     quy ®Þnh cho    ¸n ®Çu      c¸cdù    tt¹ miÒn    vïng cã  i nóivµ    ®iÒu  kiÖn    tù nhiªn,kinh tÕ          x∙héikhã  kh¨n theo    phô    1  lôcsè  kÌm  theo Th«ng  tnµy    (kh«ng  c¸c dù    kÓ    ¸n khaith¸ctµinguyªn quý          hiÕm),c¸c dù        ¸n x©y  dùng  c¸c c«ng    tr×nh c¬  h¹ tÇng  c¸c dù      së    vµ    ¸n nªu  it¹ ®iÓm     1, Môc     Itrªn®©y   îc ®   ¸p dông  trong thêih¹n    ®Õn   n¨m          tõ 8  10  kÓ tõ n¨m  tiÕp  theo n¨m cÊp  giÊy  phÐp  ®Çu  .t Trêng    Æc   hîp ® biÖtcã    thÓ  îchëng    ®   thêigian ¸p dông      thuÕ suÊt u      ®∙i trªn10    n¨m, nhng    kh«ng    n¨m  tõ n¨m    tèi®a  qu¸ 15  kÓ    tiÕp theo    n¨m cÊp giÊy  phÐp  ®Çu  . t Thêih¹n      ¸p dông    c¸c møc thuÕ nªu  i t¹ ®iÓm   vµ  Môc  1  2  nµy  Uû  do  ban  Nhµ    hîp t¸cvµ  nícvÒ      ®Çu    tquyÕt  ®Þnh  thÓ  cô  cho tõng  ¸n khicÊp  dù      giÊy 
  3. 3 phÐp ®Çu            tphï hîp víic¸c møc  cÇn  ®é  khuyÕn khÝch  ®Çu    tcña  tõng  ¸n dù    vµ    së  trªnc¬  xem     kiÕn    xÐt ý  ®Ò nghÞ  cña chñ  ®Çu  . t II   IMIÔN   . GI¶M  THUÕ     LîITøC   ®èI    VíIC¸C    XÝ NGHIÖP   LIªN  DOANH, XÝ   NGHIÖP  100%   VèN   íC  N NGOµI (Gäit¾tlµxÝ        nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi) 1. XÝ     nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi thuéc    ¸n    c¸c dù  nªu  it¹ ®iÓm     4, Môc    I cña Th«ng   t nµy nÕu  Æt   i   ® t¹  ®Þa   c¸c ph¬ng  thuéc phô    1  lôc sè  kÌm  theo Th«ng  tnµy  îcmiÔn  ®   thuÕ      n¨m  tõ n¨m  lîtøc 1  i kÓ    kinh doanh    b¾t  ®Çu   cã    gi¶m  l∙vµ  i 50%   trong 2    n¨m tiÕp theo.   NÕu   Æt   i   ® t¹  ®Þa   c¸c ph¬ng kh¸c,cã    thÓ  îc xÐt  ®   miÔn thuÕ    lî tøc  i 1  n¨m  tõn¨m  kÓ    kinh doanh    b¾t ®Çu   l∙vµ  cã    gi¶m  i 50%   trong1    n¨m tiÕp theo.   2.C¸c  ¸n nªu      dù    t¹ ®iÓm   Môc  nÕu  Æt      i 3  1  ® t¹ c¸c®Þa  i ph¬ng  thuéc phô    lôcsè  kÌm    2  theo  Th«ng  tnµy  thÓ  îcxÐt miÔn  cã  ®     thuÕ        2  lîtøc tèi®a  n¨m  i kÓ     tõ n¨m  kinh doanh b¾t ®Çu   l∙ vµ  cã    gi¶m  i 50%   trong    thêigian      tèi®a 3  n¨m  tiÕp theo.   NÕu   Æt      ® t¹ c¸c®Þa  i ph¬ng kh¸cthuéc phô    1  phô    2      lôcsè  vµ  lôcsè  kÌm  theo Th«ng   nµy  thÓ  îc xÐt  t cã  ®   miÔn  thuÕ  i lî tøc  n¨m    n¨m    1  kÓ tõ  kinh  doanh b¾t ®Çu   l∙vµ  cã    gi¶m  i 50%   trong thêigian tèi 2          ®a  n¨m tiÕp theo.   3.C¸c  ¸n nªu      dù    t¹ ®iÓm     i 2,Môc   îcmiÔn  I®   thuÕ      n¨m  tõn¨m  lîtøc 2  i kÓ    kinhdoanh    b¾t  ®Çu   l∙vµ  cã    gi¶m  i 50%   trong 4    n¨m tiÕp theo.   4.C¸c  ¸n nªu      dù    t¹ ®iÓm     i 1,Môc   îcmiÔn  I®   thuÕ      n¨m  tõn¨m  lîtøc 4  i kÓ    kinhdoanh    b¾t  ®Çu   l∙vµ  cã    gi¶m  i 50%   trong 4    n¨m tiÕp theo.   IV.C¸C    QUY   ®ÞNH   KH¸C §èivíi    mét  ¸n mµ   dù    cïng mét      lóc®Çu    tvèn  i   t¹ c¸c®Þa    ph¬ng kh¸cnhau    thuéc danh    s¸ch cña  phô    1  phô    2    c¶  lôcsè  vµ  lôcsè  kÌm  theo Th«ng     tnµy    th× viÖc    x¸c ®Þnh  møc  thuÕ suÊt thuÕ      miÔn    lîtøc vµ  i gi¶m  thuÕ        îc¸p lîtøc sÏ®     i dông    së  trªnc¬  xem     ¸n ®ã  trôsë  xÐt dù    cã    chÝnh    t¹ ®Þa  i ph¬ng  nµo. §èivíic¸c dù          ¸n ®Çu    ® îccÊp  t®∙    giÊy phÐp  ®Çu      tnícngµy  4­ 16­ 1993  th× vÉn thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh     vÒ miÔn  gi¶m thuÕ    lî tøc  thêih¹n  i vµ    ¸p  dông thuÕ      quy  lîtøc ®∙  i ®Þnh    t¹ giÊy phÐp  i   ®Çu    t®ã. Th«ng  tnµy  thay thÕ    Th«ng     sè  tLiªnBé  66/TT­ ngµy  10­ TB  30­ 1992  vµ  cã hiÖu    tõngµy    lùckÓ    ký.C¸c  ¸n ®∙  îccÊp  dù    ®   giÊy phÐp    ®Çu    ícngµy  ttr   cã  hiÖu    lùc cña Th«ng   t nµy, thùc hiÖn      theo    c¸c quy ®Þnh  cña giÊy phÐp ®ã,  kh«ng    ¸p dông Th«ng   tnµy. P H ô  L ô C  S è  1 (KÌm  theo Th«ng   TC/TCT    t48­ ngµy  6­ 30­ 1993)
  4. 4 Qu¶ng  Ninh    x∙Hßn  (trõthÞ    Gai),  B¾c  Th¸i,  Cao  B»ng,L¹ng    s¬n    (trõthÞ  x∙ L¹ng    S¬n),Lµo    Cai,Yªn        B¸i,Hµ Giang, Tuyªn    Quang, S¬n        La, Lai Ch©u,  Hoµ  b×nh, NghÖ     An, Thanh  Ho¸    (trõthÞ trÊn SÇm   S¬n),Hµ     TÜnh,  Qu¶ng  TrÞ, Qu¶ng  B×nh, Qu¶ng  Ng∙i,B×nh §Þnh,    Phó  Yªn, B×nh    ThuËn, Ninh  ThuËn,Gia      Lai,Kon  Tum, §¾c L¾c, L©m     §ång    L¹t) T©y  (trõ§µ    , Ninh. P H ô  L ô C  S è  2 Hµ  Néi,H¶i Phßng, Th¸iB×nh, H¶i H ng, Nam                 Hµ, Ninh B×nh, Hµ     T©y,   Hµ B¾c,  VÜnh  Phó, Thõa    Thiªn­ HuÕ,     Qu¶ng  Nam     N½ng,  ­ §µ  Kh¸nh  Hoµ,  Long    An, TiÒn Giang,§ång    Th¸p,BÕn     Tre,VÜnh    Long, Trµ    Vinh,CÇn     Th¬,  Sãc Tr¨ng,KiªnGiang,An        Giang,Minh      H¶i,S«ng  BÐ, ThÞ    x∙Hßn Gai,ThÞ      x∙ L¹ng S¬n, ThÞ    trÊn SÇm     S¬n, Thµnh    phè  L¹t. §µ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2