Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
137
lượt xem
5
download

Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 53/2002/TT-BTC ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2002 Híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 24/2002/TT-BTC ngµy 20/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 24/2002/TT-BTC ngµy 20/3/2002 híng dÉn thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi nh sau: 1. Thay thÕ ®iÓm 2, môc III Th«ng t sè 24/2002/TT-BTC ngµy 20/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh b»ng ®iÓm 2 míi nh sau: C¨n cø theo kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ, tµi s¶n cho thuª cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u cho bªn thuª (khi kÕt thóc thêi h¹n thuª) th× bªn thuª kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. Bªn thuª khi kª khai lÖ phÝ tríc b¹ víi c¬ quan thuÕ ph¶i cung cÊp c¸c hå s¬ sau: - Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ®îc ký gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª tµi s¶n. - GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản