Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
98
lượt xem
5
download

Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   cña bé v¨n ho¸ ­ th«ng tin sè 56/2003/TT­BVHTT  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 3   h í n g   d É n   c h i   t i Õ t   v Ò   ® i Ò u   k i Ö n  thµnh lËp th viÖn vµ thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn C¨n cø §iÒu 58 LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt n¨m 2003; C¨n cø §iÒu 9 vµ  §iÒu 10 Ph¸p lÖnh Th  viÖn ngµy 28   th¸ng 12 n¨m 2000; Bé  trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin híng dÉn chi tiÕt vÒ   ®iÒu kiÖn thµnh lËp th viÖn vµ  thñ  tôc  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng   th viÖn nh sau: I. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1. Th«ng t  nµy qui  ®Þnh chi tiÕt vÒ   ®iÒu kiÖn thµnh  lËp   th  viÖn   vµ   híng   dÉn   thñ   tôc   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   th  viÖn. 2. ViÖc ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn ¸p dông ®èi víi c¸c  lo¹i h×nh th  viÖn  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 16 Ph¸p lÖnh Th  viÖn hiÖn ®ang ho¹t ®éng hoÆc sÏ ®îc thµnh lËp cã ®ñ ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh t¹i PhÇn II Th«ng t  nµy, bao gåm: Th  viÖn  Quèc   gia   ViÖt   Nam;   th  viÖn   do   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   cÊp  thµnh  lËp;   th  viÖn  cña  viÖn,   trung  t©m  nghiªn   cøu   khoa   häc,   nhµ   trêng   vµ   c¬   së   gi¸o   dôc   kh¸c;   th  viÖn   cña   c¬  quan nhµ  níc,  ®¬n vÞ  vò  trang nh©n d©n; th  viÖn cña tæ  chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc x∙  héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ,  ®¬n  vÞ sù nghiÖp. II. §iÒu kiÖn thµnh lËp th viÖn Th viÖn ®îc thµnh lËp khi cã ®ñ 4 ®iÒu kiÖn sau: 1. Vèn tµi liÖu th viÖn: Sè  lîng vèn tµi liÖu tèi thiÓu ban  ®Çu cña mçi lo¹i  h×nh   th  viÖn   khi   thµnh   lËp   ®îc   quy   ®Þnh   theo   b¶ng   díi  ®©y: Lo¹i th viÖn Sè lîng b¶n s¸ch Sè tªn b¸o, t¹p  chÝ
  2. 2 1.   Th  viÖn   c«ng  céng: a) Th viÖn cÊp tØnh 30.000 b¶n s¸ch 50 + Vïng ®ång b»ng 20. b¶n s¸ch 30 + Vïng miÒn nói b)   Th  viÖn   cÊp  3.000 b¶n s¸ch 20 huyÖn 2.000 b¶n s¸ch 15 + Vïng ®ång b»ng + Vïng miÒn nói 3.000 b¶n s¸ch 10 c) Th viÖn cÊp x∙ 1.000 b¶n s¸ch 05 + Vïng ®ång b»ng + Vïng miÒn nói 2.   Th  viÖn   chuyªn  2.000 b¶n s¸ch 10 tªn t¹p chÝ  ngµnh, ®a ngµnh: chuyªn ngµnh vµ  a)   Th  viÖn   cña  chuyªn ngµnh  viÖn,   trung   t©m  kh¸c cã liªn  nghiªn cøu khoa häc 1 bé gi¸o tr×nh, 0,5  quan b¶n s¸ch tham  kh¶o/ngêi d¹y, ngêi  3 tªn t¹p chÝ  b)   Th  viÖn   trêng  häc chuyªn ngµnh/1  ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,  ngµnh ®µo t¹o trung   häc   chuyªn  nghiÖp 1 bé s¸ch gi¸o khoa,  s¸ch nghiÖp vô/1 ngêi  Cã ®ñ b¸o, t¹p  c)   Th  viÖn   trêng  d¹y; cã Tñ s¸ch gi¸o  chÝ chuyªn ngµnh  phæ th«ng khoa dïng chung ®¶m  phï hîp víi tõng  b¶o cho 100% häc sinh  cÊp häc, bËc  thuéc diÖn chÝnh s¸ch  häc. x∙ héi mîn; 5 b¶n  s¸ch tham kh¶o/1 m«n  häc d)   Th  viÖn   cña   c¬  quan   nhµ   níc,   tæ  chøc   chÝnh   trÞ,   tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙  héi,   tæ   chøc   x∙  héi, tæ chøc x∙ héi  20 ­   nghÒ   nghiÖp,   tæ  10.000 b¶n 5 chøc   kinh   tÕ,   ®¬n  2.000 vÞ sù nghiÖp + CÊp Trung ¬ng: + CÊp c¬ së: Néi  dung  vèn tµi  liÖu cña  th  viÖn ph¶i  phï   hîp víi  chøc n¨ng, nhiÖm vô,  ®èi tîng b¹n  ®äc cña tõng lo¹i h×nh  th viÖn. 2. Trô së, trang thiÕt bÞ chuyªn dïng:
  3. 3 a) Trô së ­ Trô  së  (phßng th viÖn)  ë  vÞ  trÝ  thuËn lîi cho ngêi  sö dông th viÖn. ­ DiÖn  tÝch   ®¶m b¶o  cho c¸c  bé  phËn  chøc  n¨ng ho¹t  ®éng theo quy ®Þnh nh sau:  + DiÖn tÝch kho s¸ch  ®¸p øng yªu cÇu lu gi÷  cho vèn  tµi liÖu ban ®Çu vµ vèn tµi liÖu sÏ ph¸t triÓn sau 15 n¨m   theo ®Þnh møc 2,5m2/1000 ®¬n vÞ tµi liÖu; +   DiÖn   tÝch   phßng   ®äc   ®¶m   b¶o   tû   lÖ   2,5m2/chç   ngåi  ®äc; + DiÖn tÝch n¬i lµm viÖc cña nh©n viªn th  viÖn theo  ®Þnh møc 6m2/1 ngêi; + ngoµi  ra  cßn cã  diÖn  tÝch  dµnh  cho c¸c  ho¹t  ®éng  kh¸c tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng th viÖn. ­ Sè  lîng chç  ngåi  ®äc tèi thiÓu cho tõng lo¹i h×nh  th viÖn nh sau: + Th  viÖn cÊp  tØnh  vïng  ®ång  b»ng:  80 chç  ngåi  ®äc  ®èi   víi   phßng   ®äc   tæng   hîp   vµ   30   chç   ngåi   ®äc   cho   c¸c  lo¹i phßng  ®äc kh¸c; vïng miÒn nói: 50 chç  ngåi  ®äc  ®èi  víi phßng  ®äc tæng hîp vµ  20 chç  ngåi  ®äc cho c¸c lo¹i  phßng ®äc kh¸c; + Th viÖn cÊp huyÖn vïng  ®ång b»ng: 40 chç  ngåi  ®äc;  vïng miÒn nói: 30 chç ngåi ®äc; +   Th  viÖn   cÊp   x∙   vïng   ®ång   b»ng:   15   chç   ngåi   ®äc;  vïng miÒn nói: 10 chç ngåi ®äc; + Th viÖn cña viÖn, trung t©m nghiªn cøu khoa häc: 20   chç ngåi ®äc; +   Th  viÖn   cña   trêng   ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,   trung   häc  chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ: 80 chç ngåi ®äc dµnh cho phßng   ®äc tæng hîp vµ  30 chç  ngåi  ®äc  ®èi víi c¸c lo¹i phßng  ®äc kh¸c; + Th viÖn cña trêng phæ th«ng: 40 chç ngåi ®äc; + Th viÖn cña c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi  nghÒ  nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cÊp trung  ¬ng: 30 chç ngåi ®äc; cÊp c¬ së: 15 chç ngåi ®äc. b) Trang thiÕt bÞ chuyªn dïng ban ®Çu: Th viÖn cã   ®Çy  ®ñ  trang thiÕt bÞ  chuyªn dïng ban  ®Çu  nh sau: ­ Gi¸ ®Ó s¸ch, b¸o phï hîp víi tõng lo¹i h×nh, khæ cì  tµi liÖu;
  4. 4 ­  Gi¸, tñ  trng bµy giíi thiÖu s¸ch, b¸o míi: tõ  1­2  tñ; ­   Bµn   ghÕ   cña   b¹n   ®äc   theo   sè   lîng   b¹n   ®äc   ®∙   qui  ®Þnh  ®èi víi tõng lo¹i th viÖn nh  ®∙ quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a  phÇn nµy; ­ Tñ  môc lôc tra cøu tµi liÖu: 1 tñ  (24 hoÆc 36 hoÆc   48 « phÝch); ­ C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i kh¸c nh m¸y tÝnh tõ 1­2  m¸y, c¸c thiÕt bÞ   ®a ph¬ng tiÖn vµ  viÔn th«ng tuú  thuéc  vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng th viÖn. 3. Ngêi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô th viÖn a) Tiªu chuÈn ngêi lµm c«ng t¸c th viÖn  ®îc qui  ®Þnh  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  428/TCCP­VC  ngµy   02  th¸ng   6  n¨m  1993   cña Ban Tæ chøc ­ C¸n bé  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh tiªu   chuÈn   nghiÖp   vô   ng¹ch   c«ng   chøc   ngµnh   V¨n   ho¸   ­   Th«ng  tin. b) Ngêi phô tr¸ch th viÖn: Ngoµi nh÷ng tiªu chuÈn qui ®Þnh t¹i ®iÓm a môc nµy vµ   c¸c   qui   ®Þnh   kh¸c   cña   Nhµ   níc   ®èi   víi   tiªu   chuÈn   chøc  danh ngêi l∙nh  ®¹o, vÒ  tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô,   ngêi phô  tr¸ch th  viÖn ph¶i cã   Ýt nhÊt mét trong sè  c¸c  ®iÒu kiÖn sau: ­ §èi víi th viÖn c«ng céng cÊp tØnh: +   Tèt   nghiÖp   ®¹i   häc   chuyªn   ngµnh   th«ng   tin   ­   th viÖn; + Tèt nghiÖp  ®¹i häc chuyªn ngµnh kh¸c th×  ph¶i  ®îc  båi dìng kiÕn thøc nghiÖp vô  t¬ng  ®¬ng tr×nh  ®é   ®¹i häc  th«ng tin ­ th viÖn; ­ §èi víi th viÖn c«ng céng cÊp huyÖn:  + Tèt nghiÖp trung cÊp th viÖn; + Tèt nghiÖp trung cÊp ngµnh kh¸c th× ph¶i ®îc båi d­ ìng kiÕn thøc nghiÖp vô  t¬ng  ®¬ng tr×nh  ®é  trung cÊp th viÖn; ­ Th viÖn chuyªn ngµnh, ®a ngµnh cÊp trung ¬ng: + Tèt nghiÖp  ®¹i häc chuyªn ngµnh t¬ng øng th×  ph¶i  ®îc båi dìng kiÕn thøc nghiÖp vô  t¬ng  ®¬ng tr×nh  ®é   ®¹i  häc th«ng tin ­ th viÖn; + Tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngµnh th«ng tin ­ th viÖn  th× ph¶i ®îc båi dìng kiÕn thøc vÒ chuyªn ngµnh t¬ng øng; ­ Th viÖn chuyªn ngµnh, ®a ngµnh cÊp c¬ së:
  5. 5 + Tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn ngµnh t¬ng øng th× ph¶i  ®îc båi dìng kiÕn thøc nghiÖp vô t¬ng ®¬ng tr×nh ®é trung  cÊp th viÖn. + Tèt nghiÖp trung cÊp th viÖn. 4. Kinh phÝ   ®¶m b¶o cho th viÖn ho¹t  ®éng æn  ®Þnh vµ  ph¸t triÓn. a) Kinh phÝ ho¹t ®éng cña th viÖn c«ng céng do Uû ban  nh©n d©n c¸c cÊp thµnh lËp ®îc cÊp tõ ng©n s¸ch cña tØnh,  huyÖn vµ x∙. b.   Kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   cña   th  viÖn   chuyªn   ngµnh,   ®a  ngµnh   ®îc   cÊp   tõ   ng©n   s¸ch   cña   c¬   quan,   tæ   chøc   thµnh  lËp. III. §¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn 1. C¬ quan thùc hiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn C¸c th   viÖn quy  ®Þnh t¹i môc 2 PhÇn I Th«ng t  nµy  th×  thùc hiÖn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh Th viÖn. 2. Hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn Hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn gåm cã: a) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp th viÖn; b) §¬n ®¨ng ký ho¹t ®éng th viÖn; c) Néi quy cña th viÖn. 3. Thñ tôc ®¨ng ký  C¸c th viÖn cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc quy  ®Þnh t¹i PhÇn II  Th«ng t  nµy göi hå  s¬   ®¨ng ký  ho¹t  ®éng  ®Õn c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn. Sau khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¬  quan   nhËn hå  s¬  cÊp giÊy chøng nhËn  ®∙  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng cho  th viÖn. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. MÉu ®¬n, néi quy mÉu th viÖn Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy lµ  c¸c mÉu §¬n  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng th  viÖn, Néi qui mÉu th  viÖn. C¨n cø vµo Néi  quy   mÉu   nµy,   c¸c   th  viÖn   x©y   dùng   néi   quy   phï   hîp   víi  chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   vµ   ®iÒu   kiÖn   thùc   tÕ   cña   th  viÖn  m×nh.
  6. 6 2. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh Hµng n¨m, Së  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng  cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o sè  lîng vµ  göi danh s¸ch c¸c th  viÖn  ®∙  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng cña  ®Þa  ph¬ng vÒ Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin. 3. HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã   kh¨n, víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc,  ®oµn thÓ   ë  trung ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  V¨n ho¸   ­ Th«ng tin ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản