Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
194
lượt xem
33
download

Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   6 0 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2 0 0 5   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   t h « n g   t   s è   3 7 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y  24/4/2003  cña bé tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý  sö dông lÖ phÝ cÊp hé chiÕu, thÞ thùc vµ giÊy tê  vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt nam C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   phÝ   vµ   lÖ   phÝ   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi   tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø Ph¸p lÖnh nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c tró cña ngêi  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh sè 21/2001/N§­CP ngµy   28/5/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p   lÖnh nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c  tró cña ngêi níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 05/2000/N§­CP ngµy 03/3/2000 cña  ChÝnh phñ vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña c«ng d©n ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 875/TTg ngµy 21/11/1996 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc gi¶i quyÕt cho c«ng d©n ViÖt Nam   ®Þnh c ë níc ngoµi håi h¬ng vÒ ViÖt Nam; Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé C«ng an, Bé Ngo¹i   giao   vµ   Bé   Quèc   phßng,   Bé   Tµi   chÝnh   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng t sè 37/2003/TT­BTC ngµy 24/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh   quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp hé   chiÕu, thÞ thùc vµ giÊy tê vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸   c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam nh sau: 1. §iÓm 2, Môc I Th«ng t  sè 37/2003/TT­BTC nªu trªn  ®îc thay thÕ b»ng ®iÓm 2 míi nh sau: 2. C«ng d©n ViÖt Nam khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ c¬ quan cã  thÈm quyÒn thuéc Bé C«ng an, Bé Ngo¹i giao, Bé Quèc phßng  cÊp   hé   chiÕu   (bao  gåm  cÊp  míi  vµ   cÊp   l¹i   do   bÞ   h  háng  boÆc bÞ mÊt hé chiÕu), giÊy tê cã liªn quan g¾n liÒn viÖc  cÊp hé chiÕu (nÕu cã) vµ ngêi níc ngoµi khi ®îc c¸c c¬  quan   nµy   cÊp   thÞ   thùc;   hoÆc   ngêi   ViÖt   Nam   vµ   ngêi   níc  ngoµi   khi   ®îc   c¸c   c¬   quan   nµy   cÊp   c¸c   lo¹i   giÊy   tê   vÒ  nhËp c¶nh,  xuÊt c¶nh,  qu¸  c¶nh  hoÆc c  tró t¹i ViÖt  Nam  ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; Trõ nh÷ng  trêng hîp ®îc miÔn nép lÖ phÝ sau ®©y: a. Kh¸ch mêi (kÓ c¶ vî hoÆc chång, con) cña §¶ng, Nhµ  níc, ChÝnh phñ, Quèc héi hoÆc cña l∙nh ®¹o §¶ng, Nhµ níc,  ChÝnh phñ, Quèc héi mêi víi t c¸ch c¸ nh©n. b.   Viªn   chøc,   nh©n   viªn   cña   c¸c   c¬   quan   ®¹i   diÖn  ngo¹i giao, c¬ quan l∙nh sù níc ngoµi vµ c¬ quan ®¹i diÖn 
  2. 2 tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ thµnh viªn cña gia ®×nh  hä (vî hoÆc chång vµ con díi 18 tuæi sèng chung víi hä  thµnh mét hé), kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ kh«ng  thêng tró t¹i ViÖt Nam, ®îc miÔn lÖ phÝ trªn c¬ së cã ®i  cã l¹i. c. Ngêi níc ngoµi mang hé chiÕu ngo¹i giao, hé chiÕu  c«ng vô hoÆc hé chiÕu phæ th«ng do níc ngoµi cÊp ®îc miÔn  lÖ phÝ trªn c¬ së cã ®i cã l¹i. d.   Ngêi   níc   ngoµi   thuéc   diÖn   ®îc   miÔn   lÖ   phÝ   theo  HiÖp   ®Þnh   hoÆc   Tháa   thuËn   mµ   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   ®∙   ký  kÕt. e. Ngêi níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc  cøu trî hoÆc gióp ®ì nh©n ®¹o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ViÖt Nam. g.   Nh÷ng   ngêi   thuéc   diÖn   ®îc   miÔn   thu   lÖ   phÝ   theo  quyÕt ®Þnh cô thÓ cña Bé trëng Bé Ngo¹i giao, Bé trëng Bé  C«ng an, Bé trëng Bé Quèc phßng. Nh÷ng   trêng   hîp   ®îc   miÔn   thu   lÖ   phÝ   quy   ®Þnh   trªn  ®©y, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i ®ãng dÊu "miÔn thu lÖ phÝ"  (GRATIS) vµo giÊy tê ®∙ cÊp. Trêng hîp ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi ®∙ nép lÖ  phÝ cÊp hé chiÕu, giÊy tê cã liªn quan g¾n liÒn viÖc cÊp  hé   chiÕu   vµ   thÞ   thùc   nhng   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®îc   cÊp  nh÷ng giÊy tê nµy th× c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn hoµn  tr¶ sè tiÒn lÖ phÝ ®∙ thùc nép khi cã th«ng b¸o kh«ng ®ñ  ®iÒu kiÖn  ®îc cÊp b»ng nguån  tiÒn  thu lÖ phÝ  xuÊt  nhËp  c¶nh. 2.   §iÓm   1,   Phô   lôc   1   BiÓu   møc   thu   lÖ   phÝ   cÊp   hé  chiÕu,  thÞ thùc vµ c¸c lo¹i giÊy tê vÒ xuÊt c¶nh,  nhËp  c¶nh, qu¸ c¶nh vµ c  tró t¹i ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè 37/2003/TT­BTC nªu trªn ®îc thay thÕ b»ng ®iÓm  1 míi nh sau: TT Tªn lÖ phÝ Møc thu (§¬n vÞ: §ång) 1 Hé chiÕu: + CÊp míi 200.000 + CÊp l¹i do bÞ h  háng hoÆc  400.000 bÞ mÊt + Gia h¹n 100.000 3. §iÓm 2, Môc II Th«ng t sè 37/2003/TT­BTC nªu trªn  ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: 3.1. TiÕt e ®iÓm nµy ®îc thay thÕ b»ng tiÕt e míi nh  sau:
  3. 3 e. Chi mua s¾m vËt t, c«ng cô, thiÕt bÞ lµm viÖc vµ  c¸c   kho¶n  chi  thêng   xuyªn  kh¸c   liªn   quan   trùc  tiÕp   ®Õn  viÖc thu lÖ phÝ. 3.2. Bæ sung thªm vµo cuèi ®iÓm 2 nµy nh sau: Bé   C«ng   an,   Bé   Ngo¹i   giao,   Bé   Quèc   phßng   thùc   hiÖn  ®iÒu hoµ sè tiÒn ®îc trÝch (30%  trªn  tæng sè tiÒn thùc  thu ®îc) gi÷a c¸c ®¬n vÞ thu lÖ phÝ xuÊt nhËp c¶nh thuéc  néi bé ngµnh ®Ó ®¶m b¶o chi phÝ phôc vô cho viÖc thu lÖ  phÝ xuÊt nhËp c¶nh. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng néi dung kh«ng söa ®æi, bæ sung  t¹i Th«ng t  nµy vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t  sè   37/2003/TT­BTC   ngµy   24/4/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   quy  ®Þnh   chÕ   ®é   thu,   nép   vµ   qu¶n   lý   sö   dông   lÖ   phÝ   cÊp   hé  chiÕu, thÞ thùc vµ giÊy tê vÒ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸  c¶nh vµ c tró t¹i ViÖt Nam. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt  gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản