Thông tư 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
171
lượt xem
12
download

Thông tư 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   6 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   5   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  vÒ viÖc híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ  b¶o ®¶m cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña  ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÐt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   13/2003/Q§­TTg   ngµy   17/1/2003   cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª  duyÖt  Ch¬ng  tr×nh  phæ  biÕn,   gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 212/2004/Q§­TTg ngµy 16/12/2004   cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª  duyÖt  Ch¬ng  tr×nh  hµnh  ®éng   quèc gia phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc   chÊp hµnh ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë x∙, phêng, thÞ  trÊn tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010; Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   lËp   dù   ¸n,   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   b¶o   ®¶m   cho   c«ng   t¸c   phæ   biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt nh sau: I­ Quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý, sö  dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m  cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt theo QuyÕt ®Þnh  sè 13/2003/Q§­TTg ngµy 17/01/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt Ch¬ng tr×nh phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m  2003   ®Õn   n¨m   2007;   Ch¬ng   tr×nh   hµnh   ®éng   quèc   gia   phæ  biÕn,   gi¸o   dôc   ph¸p   luËt   vµ   n©ng   cao   ý   thøc   chÊp   hµnh  ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë x∙, phêng, thÞ trÊn tõ  n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010 vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång  phèi hîp c«ng  t¸c  phæ  biÕn,  gi¸o dôc ph¸p  luËt  c¸c cÊp  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   212/2004/Q§­TTg   ngµy   16/12/2004   cña  Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Nguån kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o  dôc ph¸p luËt; kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång phèi hîp  c«ng t¸c phæ biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt  thuéc  cÊp nµo do  ng©n s¸ch cÊp ®ã b¶o ®¶m vµ ®îc tæng hîp vµo dù to¸n ng©n  s¸ch hµng n¨m cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô. 3. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc  ph¸p luËt ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é vµ  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
  2. 2 II­ Quy ®Þnh cô thÓ 1. Néi dung chi cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p  luËt. a) Chi ho¹t ®éng cña Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c phæ  biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt c¸c cÊp; ­ Chi tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o nghiÖp vô. ­ Chi  v¨n phßng  phÈm  vµ biªn  so¹n  tµi liÖu  phôc  vô  c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång. ­ Chi c¸c ho¹t ®éng chØ ®¹o, kiÓm tra. ­ Chi s¬ kÕt, tæng kÕ, thi ®ua, khen thëng. b) Chi th«ng tin, tuyªn truyÒn. ­   Chi   th«ng   tin,   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn,   gi¸o   dôc  ph¸p luËt trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, gåm:  c¸c b¸o, t¹p chÝ, tËp san, ph¸t thanh truyÒn h×nh, th«ng  tin lu ®éng, triÓn l∙m chuyªn ®Ò. ­ Chi biªn so¹n, in, ph¸t hµnh ®Ò c¬ng giíi thiÖu v¨n  b¶n ph¸p luËt  míi,  c¸c tµi liÖu, Ên phÈm phæ biÕn  gi¸o  dôc ph¸p luËt phï hîp theo tõng ®èi tîng. Chi biªn dÞch,  xuÊt b¶n, in vµ ph¸t hµnh tµi liÖn ph¸p luËt b»ng tiÕng  d©n téc. ­ Chi hç trî x©y dùng trong Web vÒ hái ®¸p ph¸p luËt. c) Chi x©y dùng vµ cñng cè tñ s¸ch ph¸p luËt ë c¸c c¬  quan, ®¬n vÞ, trêng häc, x∙ phêng, thÞ trÊn. d) Chi tæ chøc thu thËp th«ng tin, t liÖu, lËp hÖ c¬  së d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c gi¶i ®¸p, phæ biÕn, gi¸o  dôc ph¸p luËt. ®) Chi tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu ph¸p luËt, thi  hßa gi¶i viªn  giái;  giao lu, sinh ho¹t v¨n hãa cã lång  ghÐp néi dung tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt;  x©y   dùng   vµ   duy   tr×   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c©u   l¹c   bé   ph¸p  luËt. e)  Chi tæ chøc  c¸c  khãa båi  dìng,  ®µo t¹o  n©ng cao  n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c phæ biÕn  ph¸p luËt ë c¸c cÊp, b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn ph¸p  luËt, hßa gi¶i viªn. f) Chi tæ chøc c¸c héi nghÞ céng t¸c viªn; héi nghÞ  tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt; triÓn khai kÕ  ho¹ch phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt; thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh,  §Ò ¸n; c¸c cuéc héi th¶o khoa häc ®Ó trao ®æi nghiÖp vô  phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt.
  3. 3 g) Chi thï lao cho ®éi ngò céng t¸c viªn tham gia phæ  biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, gåm c¸c ®èi tîng: b¸o c¸o viªn,  tuyªn truyÒn viªn ph¸p luËt. h) Chi cho c«ng t¸c hßa gi¶i ë c¬ së: ­ Chi thï lao cho hßa gi¶i viªn. ­ Chi s¬ kÕt, tæng kÓ c¸c ho¹t ®éng hßa gi¶i. ­ Chi thi ®ua, khen thëng. ­ Chi  mua tµi  liÖu,  v¨n phßng  phÈm  phôc  vô cho  hßa  gi¶i viªn; chi in Ên c¸c biÓu mÉu, sæ s¸ch b¸o c¸o. i) Chi thùc hiÖn c¸c cuéc ®iÒu tra, kh¶o s¸t trong n­ íc ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ  triÓn khai thùc hiÖn c¸c §Ò ¸n ®Ó ®îc phª duyÖt. k) Chi cho ho¹t ®éng phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cho  gi¸o viªn vµ häc sinh: ­ Chi cho tËp huÊn, båi dìng kiÕn thøc ph¸p luËt cho  ®éi ngò gi¸o viªn. ­ Chi  biªn  so¹n tµi  liÖu  tham kh¶o  vµ híng  dÉn phæ  biÐn, gi¸o dôc ph¸p luËt. ­ Chi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî t×m hiÓu ph¸p luËt  trong nhµ trêng. ­   Chi   x©y   dùng   ch¬ng   tr×nh,   rµ   so¸t   cËp   nhËt   ch¬ng  tr×nh bµi gi¶ng. ­ Chi tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra, kh¶o s¸t nhËn thøc  ph¸p   luËt   cña   häc   sinh,   sinh   viªn;   ®iÒu   tra,   kh¶o   s¸t  viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa m«n gi¸o dôc  c«ng d©n vµ ph¸p luËt. l)   Cho   s¬   kÕt,   tæng   kÕt,   thi   ®ua   khen   thëng   theo  ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa ph¬ng vµ toµn quèc vÒ c«ng t¸c phæ  biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. m) Chi phÝ qu¶n lý, ®iÒu hµnh Ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n: X©y  dùng Ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai Ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n;  chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn kÕ ho¹ch phæ biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt; viÕt b¸o c¸o tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n; båi dìng lµm ®ªm, lµm thªm giê;  chi v¨n phßng phÈm, vËt t, trang thiÕt bÞ vµ c¸c chi phÝ  kh¸c phôc  vô trùc  tiÕp  ho¹t ®éng cña bé phËn gióp  viÖc  Ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n... 2. Quy ®Þnh vÒ møc chi: ChÕ  ®é chi  cho c¸c  néi dung  liªn  quan ®Ó  thùc hiÖn  c¸c nhiÖm  vô phæ biÕn  gi¸o  dôc ph¸p luËt ®îc thùc  hiÖn  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  4. 4 Th«ng t  nµy híng dÉn mét sè møc chi cô thÓ theo phô  lôc ®Ýnh kÌm. C¨n cø vµo khung møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ  trong ph¹m vÞ nguån kinh phÝ ®îc giao hµng n¨m, Thñ trëng  c¸c Bé, ngµnh  ë Trung  ¬ng vµ Chñ tÞch UBND tØnh,  thµnh  phè trùc thuéc Trung  ¬ng duyÖt ®Þnh møc chi cô thÓ nhng  kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3.  LËp dù to¸n,  qu¶n  lý vµ  quyÕt  tãan kinh  phÝ  b¶o  ®¶m   cho   c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   gi¸o   dôc   ph¸p  luËt: ­ Hµng n¨m, c¸c Bé, ngµnh ®îc giao nhiÖm vô chñ tr×  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia phæ biÕn, gi¸o  dôc   ph¸p   luËt   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   13/2003/Q§­TTg   ngµy  17/01/2003 vµ Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia phèi biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt  cho c¸n bé, nh©n d©n ë x∙, phêng, thÞ trÊn tõ n¨m 2005  ®Õn   n¨m   2010   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   212/2004/Q§­TTg   ngµy  16/12/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ,   c¨n   cø  vµo  môc  tiªu  Ch¬ng   tr×nh   hµng   n¨m,   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   c¸c   Bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   vÒ   néi   dung   tr×nh   hµng   n¨m,   cã   tr¸ch  nhiÖm híng dÉn c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vÒ néi dung c«ng  viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh t¹i Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng lµm  c¨n cø ®Ó c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng bè trÝ kinh phÝ thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m. ­ C¨n cø vµo híng dÉn cña c¬ quan chñ tr× thùc hiÖn  Ch¬ng  tr×nh   hµnh   ®éng  quèc   gia   phæ   biÕn,   gi¸o  dôc  ph¸p  luËt vµ yªu cÇu c«ng t¸c phæ biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt;  C¨n cø néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång phèi hîp  c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, c¸c c¬ quan, ®¬n  vÞ ®îc giao nhiÖm vô phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ c¸c  c¬ quan, ®¬n vÞ cã thµnh lËp Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c  phæ biÕn,  gi¸o  dôc ph¸p luËt,  lËp  dù to¸n  kinh  phÝ b¶o  ®¶m cho c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ kinh phÝ  b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña Héi ®ång cïng víi dù to¸n chi  thêng xuyªn cña ®¬n vÞ göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó  tæng hîp tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt giao dù to¸n  ng©n s¸ch hµng n¨m cho ®¬n vÞ. ViÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý,  cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   thùc   hiÖn  theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy  23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, Th«ng  t  sè 79/2003/TT­BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn   chÕ   ®é   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t   thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   chi  ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc. C¸c Bé, ngµnh ®îc giao nhiÖm vô chñ tr× 4 ®Ò ¸n ®îc  phª   duyÖt   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   13/2003/Q§/TTg   ngµy  17/01/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ,   c¨n   cø  vµo  môc  tiªu 
  5. 5 cña tõng ®Ò ¸n lËp dù to¸n göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ bè trÝ vµo dù to¸n  ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh chñ tr× dù ¸n thùc  hiÖn. C¸c Bé, ngµnh ®îc giao nhiÖm vô chñ tr× thùc hiÖn 4  ®Ò   ¸n   trong   Ch¬ng   tr×nh   phª   duyÖt   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  212/2004/Q§­TTg   ngµy   16/12/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,  c¨n cø vµo môc tiªu cña tõng ®Ò ¸n lËp dù to¸n (phÇn kinh  phÝ do trung  ¬ng b¶o ®¶m) göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ bè trÝ vµo dù to¸n  ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c Bé, ngµnh chñ tr× ®Ò ¸n thùc  hiÖn. ViÖc qu¶n lý, chi tiªu, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ phæ  biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt; kinh phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång  phèi hîp c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®îc thùc  hiÖn theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. III­ Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o. Riªng ®èi víi n¨m 2005, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­ ¬ng chñ ®éng s¾p xÕp trong dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 ®∙  ®îc giao ®Ó thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
  6. 6 Mét sè møc chi thùc hiÖn nhiÖm vô phæ biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt (Phô lôc kÌm theo Th«ng t sè 63/2005/TT­BTC  ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh) Sè  Néi dung chi §¬n vÞ  Møc chi  Ghi chó TT tÝnh (1.000® ) I X©y dùng vµ xÐt duyÖt  Ch¬ng tr×nh, ®Ò ¸n 1 X©y dùng ®Ò c¬ng Tïy theo  a X©y dùng ®Ò c¬ng chi  §Ò c¬ng 300­600 quy m«,  tiÕt tÝnh chÊt  b Tæng   hîp   hoµn   chØnh  Ch¬ng  500­ vµ nhiÖm vô  ®Ò c¬ng tæng qu¸t tr×nh, ®Ò  1000 cña tõng  ¸n Ch¬ng  tr×nh, ®Ò  ¸n 2 XÐt duyÖt ®Ò c¬ng a Chñ tÞch héi ®ång Ngêi/buæi 150 b Thµnh   viªn   héi   ®ång,  Ngêi/buæi 100 th ký c §¹i biÓu ®îc mêi tham  Ngêi/buæi 50 dù d NhËn   xÐt   cña   ph¶n  Bµi viÕt 70 biÖn   Héi   ®ång   xÐt  duyÖt ®Ò c¬ng e Bµi   nhËn   xÐt   cña   ñy  Bµi viÕt 40 viªn Héi ®ång 3 LÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh  Bµi viÕt 100­200 Trêng hîp  Ch¬ng   tr×nh,   ®Ò   ¸n  kh«ng thµnh  b»ng   v¨n   b¶n   cña  lËp Héi  chuyªn   gia   vµ   nhµ  ®ång qu¶n lý II Chi   thùc   hiÖn   Ch¬ng  tr×nh, ®Ò ¸n 1 §iÒu tra, kh¶o s¸t a LËp   mÉu   phiÕu   ®iÒu  PhiÕu 150 tra   (kho¶ng   30   chØ  tiªu) b Cung cÊp th«ng tin PhiÕu 7­10 c Chi cho ®iÒu tra viªn Ngµy  25 c«ng/ngêi d Chi   cho   ngêi   phiªn  30 Chi ¸p dông  dÞch tiÕng d©n téc cho ®iÒu 
  7. 7 ® Chi cho ngêi dÉn ®êng Ngêi/ngµy 20 tra thuéc  vïng nói  cao, cïng  s©u cÇn cã  ngêi ®Þa  ph¬ng dÉn  ®êng vµ ng­ êi phiªn  dÞch cho  ®iÒu tra  viªn g Chi c«ng t¸c phÝ cho  Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ  c¸n bé ®i ®iÒu tra ­  ®é c«ng t¸c phÝ kh¶o s¸t f Tæng   hîp   ph©n   tÝch,  B¸o c¸o 1.000­ Theo ph¬ng  viÕt   b¸o   c¸o   tæng  3.000 thøc hîp  thuËt   kÕt   qu¶   ®iÒu  ®ång tra 2 Chi céng t¸c viªn a Thï lao b¸o c¸o viªn,  Ngêi/buæi 50­120 tuyªn   truyÒn   viªn  ph¸p lu©t b Thï lao hßa gi¶i viªn 4 vô/4 tæ  50­100 hßa gi¶i c C«ng t¸c phÝ cho céng  Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ  t¸c   viªn   tham   gia  ®é c«ng t¸c phÝ ®oµn   kiÓm   tra,   tham  gia phæ biÕn gi¸o dôc  ph¸p luËt d Chi tæ chøc c¸c khãa  Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ  båi   dìng,   ®µo   t¹o  ®é chØ ®µo t¹o, båi dìng c¸n  n©ng cao n¨ng lùc cho  bé, c«ng chøc ®éi ngò b¸o c¸o viªn,  tuyªn   truyÒn   viªn  ph¸p   luËt,   hßa   gi¶i  viªn 3 Héi   nghÞ,   héi   th¶o  khoa häc a Héi nghÞ Thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn  hµnh vÒ chÕ ®é chi tiªu héi  nghÞ b Héi th¶o khoa häc Møc chi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè  45/2001/TTLT/BTC­BKHCNMT ngµy  18/6/2001 cña liªn tÞch Bé Tµi  chÝnh ­ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ  vµ M«i trêng 4 Chi   th«ng   tin,   tuyªn  truyÒn
  8. 8 a Biªn   dÞch   tµi   liÖu,  Trang 40 Tèi thiÕu  tuyªn   truyÒn   b»ng  mçi trang  tiÕng d©n téc ph¶i ®¹t  300 tõ  cña v¨n  b¶n gèc b In   Ên   c¸c   Ên   phÈm,  Theo chÕ ®é, ®Þnh møc, ®¬n gi¸  tµi   liÖu   tuyªn  cña c¸c ngµnh cã c«ng viÖc t­ truyÒn;   tuyªn   truyÒn  ¬ng tù. Nh÷ng néi dung nµy  trªn ph¬ng tiÖn th«ng  ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  tin ®¹i chung duyÖt tríc khi thùc hiÖn. 5 Chi tæ chøc thu thËp  Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  th«ng tin, t liÖu lËp  Th«ng t sè 111/1998/TT­BTC  hÖ c¬ së d÷ liÖu phôc  ngµy 3/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh  vô cho c«ng t¸c gi¶i  híng dÉn møc chi t¹o lËp tin  ®¸p,   phæ   biÕn,   gi¸o  ®iÖn tö thuéc c«ng nghÖ th«ng  dôc ph¸p luËt tin vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ c«ng nghÖ th«ng tin x©y  dùng vµ qu¶n lý hÖ c¬ së d÷  liÖu. 6 Chi x©y dùng, cñng cè  C¨n cø hãa ®¬n, chøng tõ chi  tñ s¸ch ph¸p luËt tiªu hîp ph¸p, hîp lÖ vµ ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù  to¸n tríc khi thùc hiÖn. 7 Chi tæ chøc c¸c cuéc  thi a Chi biªn so¹n ®Ò thi  §Ò thi 200­500 Tèi thiÓu  (bao gåm c¶ híng dÉn  mçi ®Ò  vµ biÓu ®iÓm) thi ph¶i  ®¹t tõ 10  c©u hái  trë lªn. b Chi   båi   dìng   cho  Ngêi/ngµy Kh«ng  thµnh   viªn   Ban   tæ  qu¸ 100 chøc cuéc thi c Chi   båi   dìng   cho  thµnh   viªn   Ban   Tæ  chøc cuéc thi ­   Chñ   tÞch,   Phã   Chñ  Ngêi/ngµy Kh«ng  tÞch qu¸ 100 ­   Th  ký,   Thµnh   viªn  Ngêi/ngµy Kh«ng  héi ®ång thi qu¸ 100 d Hç trî tiÒn ¨n, ë cho  thµnh   viªn   Ban   Tæ  chøc,   thµnh   viªn   Héi  ®ång   thi   (tèi   ®a  kh«ng qu¸ 7 ngµy) ­ TiÒn ¨n Ngêi/ngµy 40
  9. 9 ­ TiÒn ë Ngêi/ngµy 120 Nh÷ng ng­ êi ®∙ h­ ëng kho¶n  hç trî  nµy th×  kh«ng  thanh  tãan c«ng  t¸c phÝ ë  c¬ quan e Chi gi¶i thëng ­   Cuéc   thi   tæ   chøc  quy m« cÊp Trung ¬ng + Gi¶i nhÊt: Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 2.000 ­ C¸ nh©n 1.000 + Gi¶i nh× Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 1.500 ­ C¸ nh©n 800 + Gi¶i ba Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 1.000 ­ C¸ nh©n 500 + Gi¶i khuyÕn khÝch Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 500 ­ C¸ nh©n 300 ­   Cuéc   thi   tæ   chøc  quy m« cÊp TØnh + Gi¶i nhÊt: Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 1.000 ­ C¸ nh©n 500 + Gi¶i nh× Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 700 ­ C¸ nh©n 300 + Gi¶i ba Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 500 ­ C¸ nh©n 200 + Gi¶i khuyÕn khÝch Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 300 ­ C¸ nh©n 100 ­   Cuéc   thi   tæ   chøc  quy m« cÊp c¬ së + Gi¶i nhÊt: Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 600 ­ C¸ nh©n 400 + Gi¶i nh× Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 500 ­ C¸ nh©n 300 + Gi¶i ba Gi¶i thëng
  10. 10 ­ TËp thÓ 300 ­ C¸ nh©n 200 + Gi¶i khuyÕn khÝch Gi¶i thëng ­ TËp thÓ 200 ­ C¸ nh©n 100 g C¸c   kho¶n   chi   trùc  Thùc hiÖn theo hãa ®¬n, chøng  tiÕp   kh¸c   phôc   vô  tõ chi tiªu hîp ph¸p, hîp lÖ  cuéc   thi;   c¸c   kho¶n  vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  chi trùc tiÕp phôc vô  duyÖt. c¸c   buæi   giao   lu,  sinh ho¹t v¨n hãa cã  lång   ghÐp   néi   dung  tuyªn   truyÒn,   phæ  biÕn   gi¸o   dôc   ph¸p  luËt 8 Chi   khen   thëng   c¸  Theo quy ®Þnh hÖn hµnh vÒ chÕ  nh©n,   tËp   thÓ   cã  ®é chi khen thëng thµnh   tÝch   xuÊt   s¾c  trong   c«ng   t¸c   tuyªn  truyÒn, phæ biÕn gi¸o  dôc   ph¸p   luËt,   trong  hßa gi¶i c¬ së; trong  ho¹t   ®éng   cña   Héi  ®ång   phèi   hîp   c«ng  t¸c phæ biÕn gi¸o dôc  ph¸p luËt. 9 Chi   kh¸c:   Lµm   ®ªm,  C¨n cø theo chÕ ®é hiÖn hµnh,  lµm   thªm   giê,   v¨n  hãa ®¬n, chøng tõ, chi tiªu  phßng   phÈm,   vËt   t,  hîp ph¸p, hîp lÖ vµ ®îc cÊp cã  trang thiÕt bÞ vµ c¸c  thÈm quyÒn phª duyÖt. lo¹i chi kh¸c phôc vô  trùc   tiÕp   ho¹t   ®éng  cña bé phËn gióp viÖc  Ch¬ng   tr×nh,   §Ò   ¸n  phôc vô c«ng t¸c cña  tæ   hßa   gi¶i   c¬   së,  phôc vô c«ng t¸c cña  Héi   ®ång   phèi   hîp  c«ng   t¸c   phæ   biÕn,  gi¸o dôc ph¸p luËt...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản