intTypePromotion=1

Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
10
download

Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi TT 93-TT/LB ngày 7/11/1994 về lệ phí hạn ngạch kinh doanh XNK hàng dệt may vào thị trường EC và TT 100-TC/TCT ngày 3/12/1993 về lệ phí đặt và hoạt động của Văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 65/1998/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 1998 híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 93 TT/LB ngµy 7/11/1994 vÒ lÖ phÝ h¹n ng¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EC vµ Th«ng t sè 100 TC/TCT ngµy 3/12/1993 vÒ lÖ phÝ ®Æt vµ ho¹t ®éng cña V¨n phßng thêng tró c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý phÝ vµ lÖ phÝ; ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 5869/KHTH ngµy 22/10/1994 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 93 TT/LB ngµy 7/11/1994 quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é thu nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ h¹n ng¹ch vÒ kinh doanh xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EC (díi ®©y gäi lµ Th«ng t sè 93 TT/LB), Th«ng t sè 100 TC/TCT ngµy 3/2/1994 híng dÉn thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®Æt vµ ho¹t ®éng cña V¨n phßng thêng tró c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (díi ®©y gäi lµ Th«ng t sè 100 TC/TCT). Qua thêi gian thùc hiÖn vµ ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi mét sè néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 93 TT/LB vµ Th«ng t sè 100 TC/TCT nh sau: 1. Thay thÕ BiÓu møc thu ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 93 TT/LB b»ng BiÓu møc thu míi nh sau: Sè TT Tªn chñng lo¹i hµng Cat Møc thu 1 T.shirt, polo-shirt 4 0,02 USD/ch 2 ¸o len, ¸o nØ, pullovers, cardigans 5 0,05 USD/ch 3 QuÇn ©u, quÇn soãc 6 0,05 USD/ch 4 ¸o s¬ mi n÷ 7 0,05 USD/ch 5 ¸o s¬ mi nam 8 0,05 USD/ch 6 Kh¨n b«ng, ¸o t¾m 9 20,00 USD/tÊn 7 G¨ng tay 10 0,05 USD/t¸ 8 BÝt tÊt 12 0,05 USD/t¸ 9 QuÇn lãt nhá 13 0,01 USD/ch 10 ¸o kho¸c nam 14 0,20 USD/ch 11 ¸o kho¸c n÷ 15 0,50 USD/ch 12 QuÇn ¸o b»ng v¶i dÖt thoi 18 50,00 USD/tÊn 13 ¸o Jacket 21 0,30 USD/ch 14 V¸y liÒn ¸o 26 0,05 USD/ch
  2. 2 Sè TT Tªn chñng lo¹i hµng Cat Møc thu 15 QuÇn dÖt kim 28 0,02 USD/ch 16 Bé quÇn ¸o n÷ 29 0,10 USD/ch 17 ¸o lãt nhá 31 0,05 USD/ch 18 Kh¨n tr¶i giêng 20 40,00 USD/T 19 Kh¨n tr¶i bµn thªu 39 40,00 USD/T 20 QuÇn ¸o trÎ em 68 50,00 USD/T 21 Bé quÇn ¸o thÓ thao 73 0,10 USD/bé 22 QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng 76 50,00 USD/T 23 QuÇn ¸o c¸c lo¹i 78 200,00 USD/T 24 QuÇn ¸o dÖt kim 83 50,00 USD/T 25 V¶i tæng hîp 35 25,00 USD/T 26 Sîi tæng hîp 41 20,00 USD/T 27 Líi c¸c lo¹i 97 50,00 USD/T 28 Kh¨n b»ng v¶i lanh 118 40,00 USD/T 29 QuÇn ¸o b»ng v¶i th«, ®òi 61 50,00 USD/T 2. Tû lÖ (%) t¹m trÝch tiÒn thu lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Môc III Th«ng t sè 93 TT/LB vµ ®iÓm 2, Môc II Th«ng t sè 100 TC/TCT ®îc söa ®æi nh sau: C¬ quan trùc tiÕp tæ chøc thu lÖ phÝ ®îc t¹m trÝch 5% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c tæ chøc thu theo néi dung chi ®· quy ®Þnh. 3. Söa ®iÓm 4, Môc III Th«ng t sè 93 TT/LB vµ ®iÓm 2b Môc II Th«ng t sè 100 TT/LB nh sau: Sè tiÒn cßn l¹i (95%) ph¶i nép toµn bé vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo thêi h¹n nép cña c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng quy ®Þnh, nhng chËm nhÊt ngµy 10 th¸ng sau ph¶i nép hÕt sè ph¶i nép cña th¸ng tríc vµo ng©n s¸ch nhµ níc. KÕt thóc n¨m, c¬ quan thu ph¶i quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu, nép, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ cña n¨m tríc víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ sau ngµy hoµn thµnh quyÕt to¸n ph¶i nép hÕt sè tiÒn lÖ phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc, chËm nhÊt vµo ngµy cuèi th¸ng 2 hµng n¨m ph¶i göi quyÕt to¸n thu lÖ phÝ n¨m tríc cho Bé Tµi chÝnh vµ c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 93 TT/LB ngµy 7/11/1994 cña Liªn bé Bé Tµi chÝnh - Th¬ng m¹i vµ Th«ng t sè 100 TC/TCT ngµy 3/12/1993 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2