intTypePromotion=1

Thông tư 65/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
84
lượt xem
4
download

Thông tư 65/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 65/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 65/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Bé Tµi ChÝnh Sè 65/2000/TT-BTC ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm C¨n cø NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/ N§-CP ngµy 18/7/1998 cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 23/2000/Q§-BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm; Sau khi thèng nhÊt víi Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm nh sau: I/ Nh÷ng quy ®Þnh chung : 1. PhÝ vµ lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc nh»m môc ®Ých bï ®¾p mét phÇn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc, qu¶n lý chuyªn m«n kü thuËt vÒ chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm ®îc sö dông tèi ®a 90% sè phÝ , lÖ phÝ thu ®îc ®Ó chi cho c¸c néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Sè thu cßn l¹i ( 10%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo Ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc vµ tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. 3. ViÖc sö dông phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm hµng n¨m ph¶i ®îc lËp dù to¸n vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. II/ Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Néi dung chi : 1.1. Chi thêng xuyªn ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, cÊp sè ®¨ng ký thùc phÈm nhËp khÈu, s¶n xuÊt trong níc; cÊp giÊy chøng nhËn l« hµng thùc phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng vÖ sinh; chøng nhËn kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm c¸c chØ tiªu ®¬n lÎ. Néi dung chi bao gåm: - TiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ( nÕu cã);
  2. 2 - Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ngêi lao ®éng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh (BHXH,BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn); - Chi tr¶ thï lao cho c«ng chøc, viªn chøc ®¶m nhËn thªm c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ ngoµi chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao tuú theo møc ®é tham gia c«ng viÖc cña tõng ngêi ( kÓ c¶ phô cÊp lµm thªm giê); - In Ên ( mua) c¸c mÉu biÓu, hå s¬,sæ s¸ch, giÊy chøng nhËn phôc vô c«ng t¸c cÊp sè ®¨ng ký, chøng nhËn kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm; - LËp hå s¬ thÈm ®Þnh, chi cho ho¹t ®éng cña Héi ®ång thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; - Chi c«ng t¸c kiÓm tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 1.2. Chi cho c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, kü thuËt ®Æc thï vÒ qu¶n lý chÊt lîng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm: - Chi mua ho¸ chÊt, phôc vô c«ng t¸c xÐt nghiÖm, kiÓm nghiÖm ,kiÓm tra mÉu thùc phÈm, sinh phÈm; - Chi mua vËt t, thanh to¸n dÞch vô mua ngoµi kh¸c phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra ®iÒu kiÖn vÖ sinh an toµn c¬ së s¶n xuÊt, kiÓm mÉu thùc phÈm; - Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ, dông cô cho phßng kiÓm nghiÖm, phôc vô c«ng t¸c xÐt nghiÖm, kiÓm nghiÖm thêng xuyªn c¸c mÉu thùc phÈm; - Chi b¶o dìng, söa ch÷a thêng xuyªn thiÕt bÞ, dông cô phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 1.3. Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 1.4. TrÝch quü khen thëng cho c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn thu, nép phÝ , lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm . Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m cho mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. 1.5. Chi kh¸c phôc vô c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm. 2. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi phÝ vµ lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm: 2.1. Hµng n¨m, c¨n cø vµo møc thu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ néi dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt, tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp phª duyÖt. 2.2. C¨n cø vµo dù to¸n thu, chi ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ lËp dù to¸n thu, chi hµng quý chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu, chi.
  3. 3 2.3. §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. §Þnh kú tõ 7 ®Õn 10 ngµy sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc ph¶i nép vµo tµi kho¶n thu cña ®¬n vÞ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.4. C¨n cø vµo sè thu phÝ, lÖ phÝ; dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c chøng tõ hå s¬ hîp ph¸p, hîp lÖ, Kho b¹c Nhµ níc cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch Nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c kho¶n chi sai ngoµi dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Òu ph¶i xuÊt to¸n, thu håi nép ng©n s¸ch Nhµ níc. Ngêi ra lÖnh chi sai ph¶i båi hoµn c«ng quü vµ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. C¬ quan tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm kª khai, thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. QuyÕt to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm: - C¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu, chi phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm duyÖt quyÕt to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n chung göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp thÈm ®Þnh vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n. - Trêng hîp sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ sö dông, cuèi n¨m nÕu cha sö dông hÕt th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. - C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú ( hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o thu, chi ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. III/ §iÒu kho¶n thi hµnh: C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2000. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ sö dông phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn thùc phÈm tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2