Thông tư 69/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
274
lượt xem
9
download

Thông tư 69/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về việc thu nộp thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 69 T C/T C T  n g µy  5 th¸ng 11  m  1996 h íng d É n  n¨ v Ò  viÖc thu  é p  thu Õ  M « n  b µi n ­ C¨n  NghÞ    cø  quyÕt  473  sè  NQ/H§NN8  ngµy 10/9/1991 cña    Héi ®ång   Nhµ    NghÞ   níc vµ  ®Þnh  326/H§BT  sè  ngµy 19/10/1991 cña Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng  bæ   vÒ  sung  söa ®æi  thuÕ  M«n    thuÕ    bµivµ  s¸tsinh. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  52/CP  sè  ngµy 9/9/1996 cña ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ  M«n bµi. Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ ø c  thu Õ  M « n  b µi  M 1/ C¸c  së  c¬  kinh  doanh  h¹ch to¸n kinh  ®éc    tÕ  lËp gåm:  C¸c  Doanh  nghiÖp  Nhµ     níc,C«ng      ty cæ phÇn,  C«ng   ty tr¸ch nhiÖm     h÷u h¹n, doanh    nghiÖp  tnh©n, xÝ    nghiÖp  tnh©n, doanh    nghiÖp    ho¹t®éng  theo LuËt ®Çu      t nícngoµi,tæ      chøc  c¸ nh©n    vµ    nícngoµikh¸ccã      kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam,        c¸c c¬  lµm  së  kinh tÕ    cña  quan  c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp,§¶ng,§oµn  sù      thÓ,lùcl    ­ îng vò    trang vµ  chøc    tæ  kinh doanh    h¹ch    to¸nkinh tÕ    ®éc  kh¸c nép  lËp    thuÕ  M«n    bµitheo møc    thèng nhÊt 850.000®    mét  n¨m. 2/ C¸c  së    c¬  kinh doanh, chinh¸nh,cöa          hµng, cöa    hiÖu h¹ch to¸n phô    thuéc hoÆc   b¸o sæ, hîp      s¶n  t¸c x∙,tæ  xuÊt nép thuÕ  M«n     bµi theo møc   550.000®  mét n¨m. 3/ C¸c  së  c¬  kinh  doanh    i®iÓm   nÕu   c¸c  ghi t¹  2  cã  cöa hµng, quÇy    hµng,cöa    hiÖu,®iÓm     kinh doanh    dÞch vô..  nh÷ng  . ë  ®Þa ®iÓm   kh¸c,kh«ng    cïng ®Þa     ®iÓm  cña  së    i c¬  ghit¹  ®iÓm   th×  2  mçi  cöa hµng, quÇy    hµng, cöa    hiÖu, ®iÓm  kinh doanh dÞch  vô.. ph¶i nép  thuÕ  m«n  bµi theo møc   . 325.000®/n¨m. VÝ    dô:C«ng    lµ®¬n  h¹ch to¸n®éc    trôsë  i tyA    vÞ      lËp,cã    t¹ phè    TrÇn  ­ H ng §¹o,thµnh    phè    Hµ Néi.C«ng      hai cöa    ty A cã    hµng  (hoÆc    chi nh¸nh.. ) .  , cöa hµng  ë  B  phè  Thêng  Lý  KiÖt,cöa    hµng    phè  C ë  Trêng Chinh,th× c«ng        ty A nép thuÕ  M«n    bµimøc 850.000®/n¨m,cöa    hµng  ë  B  phè  Thêng  Lý  KiÖtvµ    cöa hµng    phè  C ë  Trêng Chinh,mçi    cöa hµng nép thuÕ M«n     bµi theo møc  550.000®/n¨m. NÕu  cöa hµng  ë  B  phè  Thêng  Lý  KiÖt l¹ cã        haicöa  i hµng (hoÆc  quÇy  hµng, cöa    hiÖu, ®iÓm     kinh doanh  dÞch vô.. ) . mét  phè  ë  Hµng §µo, mét    ë  phè  Hµng Trèng    th× cöa  hµng  nép  B  thuÕ M«n   bµitheo  møc  550.000®/n¨m,  hai cöa    hµng  phè  ë  Hµng  §µo  phè  vµ  Hµng  Trèng,mçi    cöa hµng nép thuÕ  M«n    bµitheo møc    325.000®/n¨m. 4/C¸c   îng sau    ®èi t   nép  thuÕ  M«n    bµitheo biÓu      díi®©y: ­Hé    s¶n  xuÊtkinhdoanh        c¸thÓ.
  2. 2 ­ C¸n  c«ng  bé  nh©n viªn,x∙ viªn HTX,        ngêi lao ®éng      trong    c¸c Doanh  nghiÖp  ngoµi quèc    doanh nhËn  kho¸n  trang    tù  tr¶imäi kho¶n    chi phÝ,    tù chÞu tr¸chnhiÖm  kÕt    vÒ  qu¶ s¶n xuÊtkinhdoanh.     ­ Nhãm     c«ng    c¸n bé  nh©n  viªn,nhãm         x∙viªnHTX,  nhãm  ngêilao ®éng      nhËn  kho¸n cïng  kinh doanh  chung  th× nép  chung thuÕ  M«n     bµi theo quy  ®Þnh  it¹ §iÓm   nªu  3  trªn.Trêng    hîp nhãm  c¸n  c«ng  bé  nh©n  viªn,nhãm       x∙ viªn HTX,    nhãm   ngêi lao ®éng      nhËn  kho¸n  nhng tõng    c¸ nh©n  trong nhãm   nhËn  kho¸n  i l¹ kinh doanh  riªng rÏ,tõng        c¸ nh©n  trong nhãm  cßn  ph¶i nép    thuÕ  m«n    bµiriªng. VÝ     dô: Cöa  hµng  cña  A  c«ng    kho¸n cho  nh©n    ty X    ba  viªnkinh doanh,     mçi th¸ng ph¶i nép        vÒ cho C«ng      ty lµ 900.000®. Ba    nh©n    ba  viªn cã  quÇy  riªng rÏtrong cöa       hµng  hµng  A,  th¸ng mçi    ngêi ph¶igãp      300. 000®      ®Ó cöa  hµng    900.000®  A cã  nép cho C«ng    ty th×  ba  c¶  nh©n    cöa  viªn vµ  hµng A  ®Òu  ph¶inép    thuÕ M«n bµi. ­ C¸c  së    c¬  kinh doanh      trªndanh nghÜa      lµ c¸c C«ng      tycæ phÇn, C«ng    ty TNHH,    HTX,    Tæ s¶n  xuÊt.. nhng  .   tõng thµnh   viªn cña ®¬n   vÉn  vÞ  kinh  doanh  ®éc    lËp,chØ nép mét  kho¶n  tiÒn nhÊt ®Þnh      cho  ®¬n  ®Ó   vÞ  phôc vô  yªu cÇu    qu¶n    lýchung    th× thuÕ M«n      bµithu theo tõng thµnh      viªn. VÝ   1: Mét  chøc  dô    tæ  kinh tÕ    vËn    10  t¶icã  chiÕc  «    xe  t«,nhng  xe  sè  nµy    lµ cña  chñ    10  (l¸ xe)  i riªng biÖt tù      chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt qu¶  kinh  doanh,chØ    nép cho  chøc  tæ  cña m×nh  mét  kho¶n  tiÒn ®¶m     b¶o viÖc ®iÒu  hµnh chung,th× 10      chñ  nµy  xe  nép thuÕ  M«n    bµitheo hé      c¸thÓ. VÝ   2: Mét  chøc  dô    tæ  kinh tÕ    vËn    10  «t«,trong ®ã   xe    t¶icã  xe      4  ho¹t ®éng  chung cña  chøc  tæ  kinh tÕ, cßn  xe        6  ho¹t®éng  riªngvµ      tù chÞu  tr¸ch  nhiÖm  kÕt qu¶ kinh doanh,chØ      nép cho  chøc  tæ  kinh tÕ    mét  kho¶n  tiÒn ®Ó     ®iÒu  hµnh chung  th×  chøc  tæ  kinh tÕ    nép  thuÕ  M«n     bµi theo møc  cña  tæ  chøc kinh tÕ,6  ho¹t®éng      xe    riªngnép    thuÕ  m«n     bµiriªngtõng  theo    xe  møc   hé    c¸thÓ. BiÓu  thuÕ  m«n      bµi¸p dông  cho     îng quy  c¸c®èi t   ®Þnh  ®iÓm   nãitrªn ë  4      nh  sau: §¬n    vÞ:®ång BËc  Thu  nhËp  th¸ng 1  Møc  thuÕ  n¨m c¶  thuÕ 1 Trªn1.250.000   850.000 2 Trªn 900.000     ®Õn   1.250.000 550.000 3 Trªn 600.000     ®Õn     900.000 325.000 4 Trªn 350.000     ®Õn     600.000 165.000 5 Trªn 150.000     ®Õn     350.000 60.000         6 D íi     150.000   25.000 II­ é p  thu Õ  M « n  b µi  N
  3. 3 1/Thêigian nép        thuÕ  M«n  bµi: C¬   kinh doanh  ho¹t®éng  së    cã    s¶n xuÊt kinh doanh      trong kho¶ng      thêi gian cña  th¸ng ®Çu   6    n¨m th× nép møc  thuÕ  M«n     n¨m,  bµi c¶  cña  th¸ng 6    cuèin¨m      th× nép  50%  møc thuÕ m«n     n¨m. C¬  ®ang  bµic¶    së  s¶n xuÊt kinh     doanh    th× nép thuÕ  M«n    bµingay th¸ng®Çu     cña  n¨m d¬ng  lÞch;c¬  míira   së      kinhdoanh      th× nép thuÕ  M«n    bµingay trong th¸ngb¾t      ®Çu  kinh doanh.   2/N¬i nép      thuÕ  m«n  bµi: C¬   kinh doanh  së    ®¨ng  nép  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  cÊp  nµo  nép  th×  thuÕ M«n    i quan  bµit¹ c¬    thuÕ  cÊp ®ã. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh  nhiÒu    cã  cöa hµng, cöa    hiÖu    trùc thuéc n»m   c¸c ®Þa   ë    ®iÓm   kh¸c nhau    trong cïng  ®Þa  ph¬ng  th×  së  c¬  kinh  doanh  nép  thuÕ M«n     bµi cña b¶n  th©n  së, c¬    ®ång    thêinép  thuÕ M«n     bµi cho    c¸c cöa  hµng, cöa    hiÖu    trùc thuéc,®ãng    trªncïng    ®Þa   ph¬ng. C¸c    cöa hµng, cöa    hiÖu ®ãng  ®Þa   ë  ph¬ng  kh¸c th×     nép thuÕ  M«n      quan  bµit¹ c¬  i thuÕ    cöa  n¬icã  hµng,cöa    hiÖu kinhdoanh.   Sau    khinép thuÕ  M«n   bµi,C«ng    mçi  tyvµ  cöa hµng  îcC¬  ®   quan  thuÕ  cÊp mét    thÎm«n          bµighirâ tªncöa hµng,®Þa    chØ,  ngµnh nghÒ kinh doanh..    . lµm  së    c¬  ®Ó xuÊttr×nh khic¸cc¬          quan  chøc  n¨ng kiÓm    trakinhdoanh.   C¸c  së  c¬  kinhdoanh    kh«ng  ®Þa  cã  ®iÓm   ®Þnh  kinh doanh  cè  nh    bu«n  chuyÕn, kinh doanh u    l ®éng,  x©y  hé  dùng, vËn  ,   t¶i nghÒ     kh¸c.. nép  tù do    . thuÕ m«n       quan  bµivíic¬  thuÕ    n¬im×nh  tróhoÆc     c    n¬im×nh  îccÊp  ®   giÊy  phÐp kinh doanh.   III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1/ Trong    nh÷ng  th¸ng cuèin¨m,      Côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè ph¶i rµ    so¸tn¾m       l¹ toµn  c¬  cã    i bé  së  ho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh doanh        trªn®Þa  bµn,  ®iÒu   tra doanh  thu,thu    nhËp  thùc  ®Ó   tÕ  ph©n  ivµ  lo¹  xÕp  bËc theo  quy  ®Þnh  cña  BiÓu thuÕ  m«n    bµi.Trªn c¬  ®ã        së  lËp sæ thuÕ,duyÖt sæ       thuÕ  vµ  th«ng  b¸o  c«ng khai®Ó     thùc hiÖn. ViÖc  so¸t®èi  îng      rµ    t kinh doanh, lËp      bé  vµ duyÖt bé,ph¸thµnh        th«ng  thuÕ  b¸o  M«n    bµihµng  n¨m  ph¶ihoµn    thµnh  ­ tr ícngµy    31/12 n¨m  íc.   tr 2/ C¬  kinh doanh  tr¸chnhiÖm     së    cã    nép  vµ  ®ñ  ®óng  thuÕ  h¹n  M«n     bµi theo th«ng b¸o cña  quan  c¬  thuÕ. NÕu     nép chËm   th×  ph¹t0,2%    bÞ    trªnsè  thuÕ ph¶inép    cho mçi ngµy nép chËm. NÕu  trèn tr¸nh viÖc      nép thuÕ m«n   bµi,     kiÓm      khi traph¸thiÖn    xö    sÏbÞ  ph¹t®Õn   lÇn  thuÕ  3  sè  ph¶inép.   3/ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy 1/1/1997.Nh÷ng    quy ®Þnh  tr   íc ®©y  cña  Tµi chÝnh      Bé    tr¸ víiTh«ng   i t nµy ®Òu       b∙ibá. Trong  qu¸ tr×nh  thùc hiÖn    nÕu  khã  cã  kh¨n,víng  ¾c,      m ®Ò nghÞ   c¸c ®¬n    quan  vÞ, c¬  ph¶n  ¸nh kÞp    Bé      thêivÒ  TµichÝnh   ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản