intTypePromotion=1

Thông tư 77/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
4
download

Thông tư 77/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Đăng kiểm phương tiện, thiết bị nghề cá, chất lượng và thú y thuỷ sản).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 77/2000/TT/BTC ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n (§¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ nghÒ c¸, chÊt lîng vµ thó y thuû s¶n) C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu, chi phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Thuû s¶n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n nh sau: I. Nh÷ng qui ®Þnh chung 1. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n lµ nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc. §èi tîng, møc thu, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2000/BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. 2. Côc B¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n thuéc Bé Thuû s¶n, Chi côc b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n, trung t©m thuû s¶n c¸c ®Þa ph¬ng (gäi chung lµ c¬ quan b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n) tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n ®îc trÝch 40% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ, sè cßn l¹i (60%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 3. §¬n vÞ tæ chøc thu ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch; ChËm nhÊt 10 ngµy sau khi thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n ®¬n vÞ nép vµo tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc. II. Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ 1. Néi dung chi phÝ, lÖ phÝ: Sè thu phÝ, lÖ phÝ cña c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n ®îc sö dông t¹i ®¬n vÞ theo dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt bao gåm c¸c néi dung sau: - Chi tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho lao ®éng thuª ngoµi (nÕu cã). - Chi b¶o hé lao ®éng, trang bÞ ®ång phôc. - Chi c«ng t¸c phÝ, båi dìng ®éc h¹i. - Chi lµm viÖc ngoµi giê.
  2. 2 - Chi mua vËt t, dông cô, ho¸ chÊt, biªn lai Ên chØ. - Chi mua s¾m, söa ch÷a thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng. - Chi thuª ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng. - Chi tuyªn truyÒn, ®µo t¹o båi dìng c¸n bé lµm c«ng t¸c thu. - Chi kh¸c cã liªn quan phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c tæ chøc thu. - TrÝch 2 quÜ khen thëng vµ phóc lîi b»ng 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ (bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c¸n bé c«ng chøc trong danh s¸ch) vµ trong tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®¬n vÞ ®îc ®Ó l¹i sö dông. C¸c kho¶n chi trªn ®©y theo ®Þnh møc, tiªu chuÈn, chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. 2. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ. C¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n theo Th«ng t sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc. Th«ng t nµy híng dÉn chi tiÕt thªm mét sè néi dung sau: - C¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn, sau khi tho¶ thuËn víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp tiÕn hµnh giao dù to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ ®ång thêi víi dù to¸n thu chi NSNN cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo môc thu, chi cña môc lôc NSNN. - Trªn c¬ së dù to¸n thu, chi NSNN c¶ n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, vµ c¨n cø vµo tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc, c¬ quan b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thu, chi ng©n s¸ch quÝ tríc vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch quÝ tiÕp theo (cã chia ra th¸ng) vµ chi tiÕt theo môc lôc NSNN göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. Trªn c¬ së sè thu vÒ phÝ, lÖ phÝ göi KBNN vµ dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c hå s¬ chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, Kho b¹c Nhµ níc kiÓm tra cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch Nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n chi theo dù to¸n ®îc duyÖt, trong n¨m nÕu gi¶m thu th× sÏ gi¶m chi t¬ng øng. Tr- êng hîp nÕu cã ph¸t sinh thªm chi ®Ó t¨ng thu so víi dù to¸n thu chi ®îc duyÖt th× ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp duyÖt bæ sung dù to¸n chi. Hµng th¸ng ®¬n vÞ c¨n cø vµo sè thùc thu lµm thñ tôc kª khai, nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo tû lÖ 60% vµ ®îc ®iÒu tiÕt toµn bé vÒ ng©n s¸ch Trung ¬ng ®èi víi Côc b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; §iÒu tiÕt toµn bé vÒ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®èi víi Chi côc b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n, Trung t©m thuû s¶n. Sè lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i chi, nÕu cuèi n¨m sö dông kh«ng hÕt th× ®¬n vÞ ph¶i nép tiÕp vµo NSNN. 3. QuyÕt to¸n thu chi phÝ, lÖ phÝ.
  3. 3 Cuèi quÝ, cuèi n¨m ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n toµn bé sè thu chi phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999 TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. C«ng t¸c kiÓm tra xÐt duyÖt quyÕt to¸n cho c¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n thùc hiÖn theo Th«ng t sè: 21/2000/TT-BTC ngµy 16/3/ 2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn xÐt duyÖt, th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m ®èi víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. 4. C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu ®Ó ®¶m b¶o viÖc thu ®óng chÕ ®é, chi tiªu ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m (nÕu cã). III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 7/3/2000; C¸c qui ®Þnh kh¸c vÒ sö dông phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2