Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
80
lượt xem
1
download

Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  77/2002/TT­B T C   g µy  10 th¸ng 9 n¨ m  2002 c n Q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  thu, n é p  vµ  u ¶ n  lý  ö  d ô n g  lÖ p h Ý q s c Ê p  ch ø n g   i n h  n h © n  d © n  vµ lÖ  h Ý  ®¨n g  ký vµ  m p q u ¶ n  lý hé  k h È u C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ  qui®Þnh          chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  05/1999/N§­   sè  CP ngµy 3/2/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng minh  nh©n d©n; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  51/CP  sè  ngµy 10/5/1997 cña ChÝnh phñ  ®¨ng  vÒ  ký  qu¶n    khÈu; vµ  lýhé  Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ       ®é thu,nép  qu¶n    dông  phÝ  vµ  lý sö  lÖ  cÊp  chøng  minh nh©n d©n  lÖ  vµ  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu  sau: lýhé  nh  I­ èi tîng thu v µ m ø c  thu  § 1. §èit     phÝ     îng thu lÖ  cÊp  chøng  minh  nh©n d©n  lÖ  vµ  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu  sau: lýhé  nh  a) C«ng d©n ViÖt nam     îc c¬    khi®   quan C«ng  cÊp    æi, cÊp    an  míi,®   l¹i chøng minh  nh©n d©n    th× ph¶inép  phÝ    lÖ  theo    qui®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy;trõ     c¸c®èi t      îng kh«ng  ph¶inép    sau ®©y: ­Bè, mÑ,        vî(hoÆc  chång)cña        liÖtsÜ, con    tuæicña    díi18    liÖtsÜ. ­Th¬ng    binh,con    tuæicña  ¬ng    díi18    th binh.   ­ C«ng    d©n thuéc x∙,thÞ      trÊn vïng cao      theo    qui®Þnh cña  ban  Uû  d©n  téc. b) C«ng    d©n  ViÖt Nam       khithùc hiÖn    ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu    lýhé  víi c¬  quan C«ng  th× ph¶inép  phÝ  an      lÖ  theo    qui®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy;trõc¸c ®èi         t   îng kh«ng ph¶inép    sau ®©y:  ­Bè, mÑ,        vî(hoÆc  chång)cña        liÖtsÜ, con    tuæicña    díi18    liÖtsÜ. ­Th¬ng    binh,con    tuæicña  ¬ng    díi18    th binh.   ­ C«ng    d©n hoµn thµnh nghÜa  qu©n    vô  sù, nghÜa  c«ng  trëvÒ   vô  an    khi®¨ng  hé    ký  khÈu    i trël¹ . ­ C«ng    d©n thuéc x∙,thÞ      trÊn vïng cao      theo    qui®Þnh cña  ban  Uû  d©n  téc. 2. Møc    phÝ    thu lÖ  cÊp chøng minh nh©n d©n  møc    phÝ  vµ  thu lÖ  ®¨ng  ký  qu¶n    khÈu  îc quy  vµ  lýhé  ®   ®Þnh  thÓ  i cô  t¹ biÓu phô    lôc ban hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy.  
  2. 2 II­ æ  c h ø c thu, é p  v µ q u ¶ n  lý s ö   d ô n g    T  n 1. C¬    quan  C«ng  thu lÖ  an    phÝ theo    qui®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  ph¶ithùc     hiÖn: a) Niªm yÕt c«ng khaimøc   lÖ    thu  phÝ cÊp chøng minh nh©n d©n, lÖ  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu      c¬  lýhé  t¹ trôsë  quan      phÝ. i n¬ithu lÖ  b) Khi thu tiÒn lÖ          phÝ  ph¶icÊp    cho  ngêinép    tiÒn biªnlai   phÝ        lÖ  thu do  Bé    Tµi chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ)  ph¸thµnh. Biªn laithu  phÝ          lÖ  nhËn  i t¹ c¬  quan thuÕ  ®Þa  ph¬ng    quan  n¬i c¬  c«ng  ®ãng    vµ  îc qu¶n    an  trôsë  ®   lý,sö  dông theo qui®Þnh      cña  TµichÝnh. Bé    c) Thùc    hiÖn  ®¨ng      ký,kª khai,    thu,nép,quyÕt      to¸ntiÒn lÖ    phÝ theo    qui ®Þnh  i t¹ Th«ng   63/2002/TT­   tsè  BTC  ngµy  24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn        c¸cqui®Þnh ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ vµ  phÝ. 2.C¬    quan C«ng  trùctiÕp thu lÖ  an        phÝ  cÊp  chøng minh nh©n  d©n, lÖ    phÝ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu  îctrÝch ®Ó     lýhé  ®     l¹ mét  i phÇn tiÒn lÖ    phÝ  theo  tû lÖ    (%)    trªntæng  tiÒn  phÝ  sè  lÖ  thùc thu ® îc ®Ó           chiphÝ cho  viÖc    thu lÖ  phÝ  sau: nh    a) C¬    quan  C«ng  quËn  an  thuéc thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng,phêng        néi thµnh    cña thµnh phè    trùc thuéc tØnh  îc trÝch  ®   35%  (ba  ¬i l¨m  m   phÇn  tr¨m). b)    C¬ quan C«ng  t¹      an  i x∙,thÞ  c¸c trÊn miÒn      ih¶i®¶o  îc   nói,biªn gií     , ®   trÝch toµn  (100%).   bé  c) C¬    quan  C«ng  t¹ khu  an  i   vùc kh¸c ngoµic¸ckhu        vùc  t¹ tiÕta, tiÕt nªu  i         b    trªn®©y  îctrÝch 70%   ®     (b¶y m ¬i     phÇn  tr¨m). 3. Sè    tiÒn ® îctrÝch ®Ó           l¹ theo    (%)  i tû lÖ  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   trªn®©y    2    ® îc sö    dông      ®Ó chiphÝ  cho viÖc    phÝ  thu lÖ  theo      c¸c néidung  cô    thÓ  sau  ®©y: ­Chi phÝ        trùctiÕp phôc  cho    vô  viÖc    phÝ      thu lÖ  nh:in(mua) mÉu,    biÓu,   sæ   s¸ch. ­ Chi mua        v¨n phßng phÈm, ®iÖn  tho¹i®iÖn,níc,c«ng      ,     t¸cphÝ  theo tiªu     chuÈn,®Þnh    møc hiÖn hµnh.     ­ TrÝch    quü khen  ëng, phóc    th   lî cho      i c¸n bé, nh©n      viªntrùctiÕp  lÖ  thu  phÝ. Møc    trÝch 2    quü khen  ëng,phóc    th   lîb×nh  i qu©n  n¨m, mét  1    ngêitèi®a      kh«ng  qu¸  th¸ng l 3   ¬ng  thùc hiÖn nÕu   thu  sè  n¨m  nay cao h¬n  n¨m  íc vµ  tr   b»ng  th¸ngl 2   ¬ng thùc hiÖn    nÕu  thu n¨m  sè    nay thÊp h¬n n¨m  íc. tr C«ng  tØnh, thµnh  an    phè  îc ®iÒu  ®   chuyÓn  tiÒn  phÝ  îc trÝch sè  lÖ  ®     ®Ó     l¹gi÷a c¸cquËn,huyÖn    i       ®Ó ®¶m   b¶o    chicho c«ng      phÝ  ph¶i t¸cthu lÖ  vµ    sö dông  ®óng môc ®Ých, cã    chøng      tõhîp ph¸p theo chÕ  qui®Þnh, quyÕt      ®é      to¸nn¨m    nÕu  kh«ng  dông  sö  hÕt  ® îcchuyÓn  th×    sang  n¨m sau    ®Ó tiÕp tôc     chitheo qui®Þnh.         4. Tæng  tiÒn  phÝ    îc,sau      ® îc trÝch ®Ó       sè  lÖ  thu ®   khitrõsè      l¹ theo    i tû lÖ  (%)    qui®Þnh  it¹ ®iÓm   trªn®©y,  cßn    2    sè  l¹ ph¶inép  i   vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc (ng©n     s¸ch trung ¬ng),ch¬ng, lo¹       i kho¶n  ¬ng  , t øng, môc    046  Môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh  theo thñ tôcvµ            thêih¹n quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tsè 
  3. 3 63/2002/TT­ BTC  ngµy 24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh ph¸p  luËtvÒ    phÝ, lÖ    phÝ. III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. C¸c    qui ®Þnh   íc ®©y     phÝ  tr   vÒ lÖ  cÊp  chøng  minh  nh©n d©n,  phÝ  lÖ  ®¨ng  vµ  ký  qu¶n    khÈu      lýhé  tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu  hÕt  hiÖu      lùcthihµnh.  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan,tæ  c¸c c¬    chøc,c¸nh©n      ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
  4. 4 Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý c Ê p  c h ø n g  m i n h  n h © n  d © n  v µ  lÖ p h Ý   ®¨n g k ý v µ q u ¶ n  lý h é  k h È u (Ban  hµnh kÌm theo Th«ng   77/2002/TT­   tsè  BTC ngµy    10 th¸ng9    n¨m 2002 cña  TµichÝnh) Bé    Sè  Danh môc §¬n  Møc  thu TT lÖ  phÝ vÞ  tÝnh C¸c  quËn  cña  X∙,thÞ    trÊn Khu    Thµnh  phè  miÒn    nói, vùc  trùcthuéc     biªngií     kh¸c   ih¶i , trung ¬ng,     ®¶o. hoÆc   phêng  néi  thµnh cña  thµnh  phè  thuéc tØnh   1 2 3 4 5 6 I LÖ  phÝ  cÊp  chøng  minh nh©n  d©n(kh«ng  bao gåm  tiÒn ¶nh cña  ngêi ® îc cÊp  chøng  minh nh©n d©n). 1 CÊp míi §/lÇn  5.000 2.000 3.000 cÊp 2 CÊp  i§æi  l¹ ;   §/lÇn  6.000 3.000 4.000 cÊp II LÖ  phÝ  ®¨ng  ký vµ  qu¶n    khÈu: lýhé  1 §¨ng ký chuyÓn  ®Õn   §/lÇn   10.000 2.000 5.000 c¶ hé hoÆc   mét ngêi ®¨ng    ký nhng  kh«ng cÊp    sæ hé  khÈu gia ®×nh  hoÆc   giÊy chøng    nhËn  nh©n  khÈu  thÓ. tËp    2 CÊp  míi,  cÊp l¹ ,® æi  §/lÇn i          15.000 4.000 8.000 sæ   khÈu    hé  gia®×nh ®¨ng  ký ­Riªng cÊp  æi        ® sæ hé  §/lÇn   8.000 3.000 5.000 khÈu    gia®×nh  theo   cÊp yªu cÇu    cña  chñ  v×  hé  lýdo    nhµ    níc®æi  thay  ®Þa   giíhµnh  i chÝnh,  tªn® êng    phè,sè    nhµ. 3 CÊp  míi,  cÊp l¹ ,® æi  §/lÇn i    10.000 4.000 6.000 giÊy chøng    nhËn  nh©n  ®¨ng ký khÈu  thÓ tËp 
  5. 5 ­ Riªng cÊp ®æi giÊy     chøng   nhËn   nh©n  5.000 2.000 3.000 khÈu tËp thÓ do nhµ  níc thay ® æi ®Þa  gií   i hµnh  chÝnh,    êng  tªn ® phè,sè    nhµ. 4 CÊp  míi,  cÊp l¹ ,® æi  i  §/lÇn  10.000 4.000 6.000 giÊy   ®¨ng  t¹m    ký  tró cÊp cã    thêih¹n  cho  gia hé    ®×nh 5 Gia h¹n  t¹m    thêi tró cã    §/lÇn  3.000 1.000 2.000 h¹n cÊp 6 CÊp  míi,  cÊp l¹ ,® æi  i  §/lÇn  5.000 2.000 3.000 giÊy t¹m    thêih¹n  trócã    cÊp cho mét  nh©n  khÈu. 7 §Ýnh  chÝnh  c¸c thay   §/lÇn  5.000 2.000 3.000 ® æi trong sæ   khÈu    hé  cÊp gia ®×nh, giÊy chøng  nhËn  nh©n  khÈu  tËp  thÓ: (Nhng kh«ng thu   lÖ phÝ      êng    ®èi víitr hîp ®Ýnh  chÝnh  l¹ ®Þa  i chØ  do  nhµ  níc thay   ® æi  ®Þa  gií  hµnh  i chÝnh, ® êng phè, sè  nhµ;  Xo¸    tªn trong    sæ hé khÈu.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản