Thông tư 78/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư 78/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 78/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 78/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 78/2002/TT -BTC ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2002 vÒ Qui ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an ninh trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/2001/N§-CP ngµy 25/4/2001 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/2001/N§-CP ngµy 24/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ sö dông con dÊu; Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an ninh, trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu nh sau: I - §èi tîng thu vµ møc thu 1. §èi tîng thu: a) C¸c doanh nghiÖp khi ®îc c¬ quan c«ng an cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ an ninh trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 14/2001/N§-CP ngµy 25/11/2001 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an ninh, trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ. b) C¸c c¬ quan, tæ chøc ®îc sö dông con dÊu qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 58/2001/N§-CP ngµy 24/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ sö dông con dÊu khi ®îc c¬ quan c«ng an cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu. 2. Møc thu: a) LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an ninh, trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ: 100.000 ®ång/lÇn cÊp/doanh nghiÖp. b) LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu: 20.000 ®ång/giÊy chøng nhËn/con dÊu. II - Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan C«ng an thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ an ninh, trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ; lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu t¹i trô së c¬ quan n¬i thu lÖ phÝ.
  2. 2 b) Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu lÖ phÝ do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. Biªn lai thu lÖ phÝ nhËn t¹i c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan c«ng an ®ãng trô së vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. c) Thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, thu, nép, quyÕt to¸n tiÒn lÖ phÝ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 2. C¬ quan C«ng an trùc tiÕp thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ an ninh, trËt tù ®Ó kinh doanh dÞch vô b¶o vÖ vµ lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký mÉu dÊu ®îc trÝch 35% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc thu lÖ phÝ nh sau: - Chi in (mua) mÉu, biÓu, sæ s¸ch, v¨n phßng phÈm trùc tiÕp phôc vô viÖc thu lÖ phÝ. - TrÝch quü khen thëng, phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn tham gia thu lÖ phÝ. Møc trÝch 2 quü khen thëng, phóc lîi b×nh qu©n 1 n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo qui ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan c«ng an thu ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo qui ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sau khi trõ sè ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ (35%) qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y, sè cßn l¹i (65%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch trung ¬ng), ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 046 Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh theo thñ tôc vµ thêi h¹n qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. III- Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản