Thông tư 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
91
lượt xem
3
download

Thông tư 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  82/2002/TT­B T C   g µy  18 th¸ng 9 n¨ m  2002 c n H íng d É n   öa ® æ i, b æ  su n g  m ét sè  éi d u n g  c ña  s n T h « n g  t sè 122/2000/TT­B T C  n g µ y 29/12/2000 h íng d É n   thi µ n h   g h Þ  ® Þ n h    h N sè 79/2000/N§­C P  n g µy  29/12/2000  c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi µ n h    h L u Ët thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng (G T G T) C¨n  LuËt thuÕ  cø    GTGT   02/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  116/2002/NQ­UBTVQH11   sè  ngµy 10/9/2002    vÒ viÖc söa  æi, bæ   ®   sung thuÕ suÊt thuÕ    GTGT  ®èi    víimét  s¶n  sè  phÈm   bª  t«ng c«ng    nghiÖp; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT;  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  76/2002/N§­   sè  CP ngµy 13/9/2002 cña    ChÝnh  phñ  vÒ viÖc söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh  chi tiÕt  hµnh   thi LuËt thuÕ  GTGT, Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    bæ sung  söa  æi  ® mét  ®iÓm   sè  trong Th«ng     t sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000 híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP (nªutrªn) sau:    nh  I/ Ò  ® èi tîng k h « n g  c h Þ u  thu Õ  gtgt:  v Thay thÕ ®o¹n g¹ch ®Çu     dßng  2  i thø  t¹ §iÓm       20,môc  , II phÇn  Th«ng  A  tsè    122/2000/TT­ BTC:    “­Hµng  hãa,dÞch  b¸n    vô  cho   îng miÔn    ®èi t   trõngo¹i  giao theo Ph¸p lÖnh miÔn    trõ ngo¹igiao..    .cña  quan    c¬  ®¹i diÖn cña  ViÖt  Nam     ®Ó lµm  cø    c¨n  kª khaivµ    quyÕt   to¸nthuÕ”  b»ng ®o¹n g¹ch ®Çu  dßng  thø  míinh  2    sau: “­Hµng    ho¸ nhËp khÈu cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      thuéc ®èi  îng  t miÔn    trõ ngo¹igiao theo      Ph¸p lÖnh  miÔn    trõngo¹igiao ® îchëng        quyÒn  ®∙imiÔn    u    trõ thuÕ GTGT   theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh.Trêng      hîp mua hµng hãa,dÞch  t¹    vô  i ViÖt Nam   thuÕ    cã  GTGT     îchoµn  sÏ®   thuÕ theo  híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     1, môc V  Th«ng  tnµy.”  II/ Ò  gi¸  V  tÝn h thu Õ  ® èi víi Þ c h  v ô  in  d Thay thÕ ®iÓm     17, môc    I,phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC  b»ng  ®iÓm   míinh  17    sau: “17.§èivíidÞch  in,gi¸tÝnh        vô      thuÕ    lµtiÒn c«ng      in.Trêng    së    hîp c¬  in thùc hiÖn    c¸c Hîp ®ång      in,gi¸thanh to¸n bao    gåm   tiÒn  c¶  c«ng    tiÒn  in vµ  giÊy inth× gi¸tÝnh          thuÕ  bao  gåm   tiÒn giÊy.” c¶   
 2. 2 IiI/v Ò  thu Õ  s u Êt thu Õ  G T G T :   1/ Thay    thÕ ®iÓm   môc    1  IIphÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  tsè  BTC  b»ng  ®iÓm   míinh  1    sau: “1­ThuÕ     suÊt0%       ¸p dông    : ®èi víi 1.1 Hµng ho¸ xuÊt khÈu    bao gåm   hµng  c¶  gia c«ng xuÊt khÈu, hµng    s¶n xuÊt chÞu    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtxuÊt khÈu, s¶n        phÈm  phÇn  Ò m   m m¸y  tÝnh xuÊtkhÈu.     XuÊt khÈu  bao  gåm   xuÊt khÈu        ra nícngoµi,b¸n    cho  doanh  nghiÖp khu  chÕ  xuÊtvµ    êng      c¸ctr hîp kh¸ctheo quy      ®Þnh cña ChÝnh  phñ.  C¸c  êng    a  tr hîp ® hµng hãa      ra nícngoµi®Ó         b¸n,gií thiÖu  i s¶n phÈm   i t¹  héichî,tr         iÓnl∙m nÕu  ®ñ    x¸c®Þnh    cã  c¨n cø    lµhµng    ho¸ xuÊt khÈu    còng  îc ®   ¸p dông    thuÕ suÊt0%.   Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊt0%     ph¶icã    s¬,chøng    c¸chå    tõchøng    minh    lµhµng thùc tÕ  xuÊtkhÈu,cô    ®∙      thÓ sau  ®©y: ­ Hîp    ®ång  hµng    b¸n  ho¸ hoÆc     hîp ®ång    gia c«ng,s¶n    xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  víiníc ngoµi,hîp  ký        ®ång  th¸cxuÊt khÈu  uû      ®èi    êng  víitr hîp  th¸c uû    xuÊtkhÈu.   ­ Hãa    ®¬n GTGT   hµng  b¸n  hoÆc  xuÊt tr¶hµng        gia c«ng  cho    nícngoµi,   doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt vµ    cho     îng kh¸c ® îcx¸c ®Þnh  xuÊt khÈu  c¸c ®èi t         nh    theo quy    ®Þnh cña  ChÝnh  phñ. ­ Hµng hãa xuÊt khÈu cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi,doanh    nghiÖp chÕ  xuÊt ph¶ithanh        to¸nqua Ng©n hµng.Chøng      tõ thanh      ¬ng  to¸nvíith nh©n    níc ngoµitheo quy      ®Þnh  cña  Ng©n hµng Nhµ    nícViÖtNam.   ­ Tê    khaih¶iquan  hµng      vÒ  xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    hµng  xuÊt khÈu  ®∙    cña  quan    c¬  h¶i quan. Trêng    hîp  th¸cxuÊt khÈu  uû      th× ph¶i cã      tê khai h¶i     quan  hµng    vÒ  ho¸ xuÊt khÈu    cña bªn nhËn  th¸c,nÕu    uû    lµ b¶n sao ph¶icã    ®¬n  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu    vÞ  uû      ký,®ãng  dÊu. 1.2 Söa    ch÷a m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn  ,   t¶i cung    øng  dÞch  vô  phÇn  Ò m   m cho    níc ngoµi,cho    doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt;dÞch  xuÊt khÈu    vô    lao ®éng; x©y      dùng, l¾p  Æt     ® c«ng tr×nh ë      níc ngoµivµ    cña  doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt. C¸c  êng  tr hîp  îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       0% trªn®©y  ph¶icã    ®ñ  ®iÒu kiÖn  hå  sau: vµ  s¬    ­ Hîp    ®ång söa ch÷a m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn  , t¶i x©y dùng,  l¾p  Æt,  ® dÞch  xuÊt khÈu    vô    lao ®éng, cung    øng dÞch  phÇn  m   víi vô  mÒ ký    nícngoµihoÆc       doanh nghiÖp chÕ xuÊt; ­Ho¸    ®¬n  GTGT   thanh    to¸ndÞch  ® îc¸p dông  vô      thuÕ  suÊt0%;    ­ Söa    ch÷a m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn  , t¶i cung øng dÞch vô  phÇn  m   mÒ cho   nícngoµihoÆc     doanh nghiÖp chÕ xuÊt;dÞch  xuÊt khÈu    vô    lao ®éng; x©y      dùng, l¾p  Æt     ® c«ng tr×nh ë      níc ngoµivµ    cña  doanh nghiÖp 
 3. 3 chÕ  xuÊt ph¶i thanh    to¸n qua    Ng©n  hµng. Chøng  thanh  tõ  to¸n víith     ¬ng  nh©n    nícngoµitheo quy      ®Þnh  cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.   1.3 Mét  tr   sè  êng    hîp hµng    îc coinh  ho¸ ®     xuÊt khÈu      ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT  0%: a/ Hµng        ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu    chuyÓn tiÕp theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    17  NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy 31/7/1998 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh   chi tiÕtthihµnh      LuËt Th¬ng    ho¹t®éng    m¹i vÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia c«ng      vµ      ®¹ilýmua  hµng        b¸n  ho¸ víi ngoµi: níc Trêng  nµy  dông  hîp  ¸p  ®èi    víihµng    gia c«ng xuÊt khÈu    cña  së    c¬  trùc tiÕp gia c«ng      theo    hîp ®ång    gia c«ng  së  ký    c¬  ®∙  víibªn    nícngoµi(gäilµc¬        së giao hµng),nhng    hµng    gia c«ng cha  îc xuÊt khÈu  níc ngoµi mµ   îc ®     ra      ®   giao chuyÓn  tiÕp  cho  së  c¬  kh¸c ë   trong níc (gäilµ c¬  nhËn          së  hµng) theo    chØ  ®Þnh  cña  bªn    níc ngoµi ®Ó     tiÕp    tôc gia c«ng thµnh s¶n phÈm  hoµn  chØnh  theo  ®ång    hîp  gia c«ng  ký      ®∙  víiníc ngoµi,tiÒn      gia c«ng  bªn    do  níc ngoµitrùctiÕp thanh        to¸n. KhixuÊthµng        giac«ng chuyÓn tiÕp cho  së    c¬  kh¸ctheo    chØ  ®Þnh  cña  phÝa    nícngoµi,c¬  giao hµng        së    lËp ho¸ ®¬n GTGT     ghithuÕ  suÊt 0%.    Hµng  ho¸ giac«ng      xuÊtkhÈu    ph¶icã  hå      ®ñ  s¬,chøng    tõsau: ­Hîp    ®ång    giac«ng  xuÊtkhÈu  c¸cphô    vµ    kiÖn    hîp ®ång  (nÕu    víi cã)ký    nícngoµi,     trong®ã      së    ghirâ c¬  nhËn hµng    t¹ ViÖtNam. i   ­ Ho¸  ®¬n GTGT     gi¸gia  ghi râ    c«ng  sè îng  vµ  l hµng    gia c«ng      tr¶ níc ngoµi(theo gi¸quy        ®Þnh trong hîp ®ång  víiníc ngoµi)vµ    së      ký        tªnc¬  nhËn  hµng theo chØ    ®Þnh cña phÝa    nícngoµi; ­ PhiÕu    chuyÓn giao s¶n    phÈm     gia c«ng chuyÓn  tiÕp (gäit¾tlµPhiÕu          chuyÓn  tiÕp) cã        ®ñ x¸c nhËn  cña bªn giao,bªn    nhËn  s¶n phÈm  gia c«ng  chuyÓn  tiÕp  x¸c nhËn  vµ    cña H¶i quan  qu¶n    lý hîp ®ång    gia c«ng cña bªn  giao,bªn    nhËn. ­ Hµng hãa gia c«ng cho  ¬ng  th nh©n     níc ngoµi ph¶i thanh      to¸n qua    Ng©n  hµng. Chøng  thanh    tõ  to¸n víith     ¬ng  nh©n   níc ngoµi theo    quy ®Þnh  cña  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam.    VÒ  thñ tôc giao nhËn  s¶n phÈm  gia c«ng chuyÓn  tiÕp vµ PhiÕu  chuyÓn  tiÕp thùc hiÖn      theo quy    ®Þnh cña  Tæng  côc    H¶iquan.       VÝ dô: C«ng    ký  ®ång    ty A  hîp  gia c«ng      víiníc ngoµi200.000    ®«i    ®Õ giÇy xuÊt khÈu. Gi¸ gia        c«ng    lµ 800  iÖu ®ång.  tr   Hîp ®ång    giao    ghi râ  ®Õ giÇy  cho C«ng    t¹ ViÖtnam     tyB   i   ®Ó s¶n  xuÊtra giÇy      hoµn chØnh. Trêng hîp nµy C«ng  ty A  thuéc ®èi t îng gia c«ng hµng xuÊt khÈu  chuyÓn  tiÕp.Khi lËp      chøng    tõ chuyÓn  giao s¶n    phÈm     ®Õ giÇy  cho C«ng    ty B, C«ng        sè îng,chñng  i quy  ty A ghi râ  l   lo¹   , c¸ch  s¶n phÈm   giao,toµn  ®∙    bé  doanh  thu    gia c«ng    ®Õ giÇy 800  iÖu ®ång  tr   nhËn  îc tÝnh  ®   thuÕ GTGT     lµ 0%. b/ Hµng        ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu    th«ng qua  së    c¬  trùctiÕp ký      hîp ®ång  giac«ng        víi ngoµi: níc §iÒu kiÖn hµng      ho¸ giac«ng  xuÊtkhÈu    th«ng qua  së    c¬  trùctiÕp ký    hîp  ®ång    giac«ng      víi ngoµi® îc¸p dông  níc       thuÕ  suÊt0%:  
 4. 4 ­ Gi¸ gia c«ng            trªnhîp ®ång    gia c«ng  ký        víinícngoµiph¶ib»ng          gi¸gia c«ng  quy ®Þnh  trong hîp ®ång  gi÷a c¬  trùctiÕp gia c«ng  c¬  trùc     ký    së        vµ  së    tiÕp ký      hîp ®ång   giac«ng      víi ngoµi. níc ­ C¬  trùctiÕp ký      së      hîp ®ång    gia c«ng      víi ngoµichØ  níc   hëng  hoa  hång  trªntiÒn giac«ng.       ­ Hµng hãa gia c«ng cho  ¬ng  th nh©n     níc ngoµi ph¶i thanh      to¸n qua    Ng©n  hµng. Chøng  thanh    tõ  to¸n víith     ¬ng  nh©n   níc ngoµi theo    quy ®Þnh  cña  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam.   ­ Khi xuÊt hµng          gia c«ng  cho  së    c¬  trùctiÕp ký      hîp ®ång    gia c«ng    víin­ íc ngoµi,c¬  trùc tiÕp        së    gia c«ng hµng xuÊt khÈu    lËp ho¸ ®¬n  GTGT     ®Ó thanh    to¸ntiÒn c«ng      giac«ng,ghithuÕ      suÊt0%.   Trong  êng    tr hîp nµy  së    c¬  gia c«ng hµng    ho¸ xuÊt khÈu    ph¶icã      ®ñ hå  s¬,chøng      tõsau    ®Ó lµm    ¸p dông  c¨n cø    thuÕ  suÊt0%:   + Hîp ®ång    gia c«ng hµng    víinícngoµicña  ho¸ ký        ®¬n  trùctiÕp  vÞ    ký  hîp ®ång      giac«ng      víi ngoµi(b¶n  níc   sao)do  së  vµ    c¬  ký  ®ãng dÊu; + Hîp ®ång    gia c«ng xuÊt khÈu  víic¬  trùc tiÕp  hîp    ký    së    ký  ®ång    gia c«ng  hµng xuÊtkhÈu        víi ngoµi. níc +  khaihµng    Tê    ho¸ xuÊt khÈu    cña  së    c¬  trùctiÕp ký      hîp ®ång    gia c«ng  víiníc ngoµicã          x¸c nhËn  cña    H¶i quan  sè îng,m Æt   vÒ  l   hµng    gia c«ng  thùc  tÕ  xuÊt khÈu  ®∙    (b¶n sao).Trêng    hîp    tê khaiH¶i quan        ghi chung  hµng   ho¸ xuÊt khÈu    cña nhiÒu  së    c¬  gia c«ng    së    th× c¬  trùctiÕp ký      hîp ®ång    gia c«ng  víi     ngoµiph¶isao      níc     göitê khaiH¶i quan      kÌm theo    x¸c nhËn  b¶ng    thÓ  kª cô  vÒ   l   i sè îng,lo¹  hµng    gia c«ng  xuÊt khÈu  th¸ccña    uû    ®¬n  gia c«ng. Bªn  vÞ      nhËn  th¸cph¶i ký, ®ãng  uû        dÊu  vµo  b¶ng    kª,b¶n  sao    tê khai H¶i    quan  vµ  chÞu  tr¸chnhiÖm  sè        vÒ  liÖu trªnb¶ng  kª; + Biªn b¶n    thanh    ®ång    lýhîp  gia c«ng  th¸cxuÊt khÈu  êng  ®∙  uû      (tr hîp  kÕt thóc hîp ®ång)      hoÆc  Biªnb¶n      ®èi chiÕu  c«ng    nî ®Þnh  cã      l kú  ghirâ sè ­ îng s¶n phÈm     gia c«ng xuÊt khÈu  giao,sè îng    ®∙    l thùc xuÊt khÈu, tiÒn          gia c«ng  ph¶ithanh    to¸n,®∙    thanh  to¸n;ghirâ sè, ngµy          cña chøng    tõ thanh    to¸n víi ¬ng   th nh©n    nícngoµi(chøng      tõthanh    to¸ncña  së    c¬  trùctiÕp ký      hîp ®ång  giac«ng    ¬ng    víith nh©n    nícngoµi), h×nh thøc thanh      to¸nqua ng©n  hµng. C¸c  s¬    hå  trªnnÕu    lµb¶n sao  ph¶icã      x¸cnhËn sao  b¶n  y  chÝnh,ch÷    ký  cña  gi¸m ®èc  ®ãng  vµ  dÊu cña  doanh  nghiÖp u    l gi÷b¶n  chÝnh. VÝ     dô: C«ng      hîp  ty X ký  ®ång    gia c«ng hµng may  Æc       m víiníc ngoµi  may  100.000  quÇn      bé  ¸o víitiÒn c«ng      lµ200  iÖu ®ång, nhng  tr     C«ng    ký  tyX  hîp ®ång    nµy th«ng qua mét  C«ng    tyxuÊtnhËp    khÈu  ®Ó   Y  xuÊttr¶hµng        gia c«ng cho    nícngoµivíi     hoa  hång  b»ng      5% trªntiÒn c«ng.   Trêng hîp nµy  C«ng    thuéc  ty X  ®èi  îng    t gia c«ng  hµng xuÊt khÈu. Khi       lËp    ho¸ ®¬n  xuÊt hµng    giao cho    C«ng    C«ng    ® îcghithuÕ  tyY,  tyX      suÊt 0%,    toµn  doanh  bé  thu    gia c«ng  hµng  xuÊt khÈu    200  iÖu nhËn  îc tÝnh  tr   ®   thuÕ  GTGT     lµ0%.  TiÒn hoa  hång  xuÊtkhÈu    C«ng    ph¶itÝnh  tyY    thuÕ GTGT   theo  quy ®Þnh. 1.4  Trêng    hîp xuÊt khÈu    hµng  hãa, dÞch  ®Ó           vô  tr¶ nî níc ngoµi cho    ChÝnh  phñ;hµng    hãa,dÞch  xuÊtkhÈu    vô    thanh    to¸nb»ng hµng    th× chøng    tõ thanh    to¸nthùc hiÖn    theo híng dÉn      riªngcña  TµichÝnh.   Bé   
 5. 5 2/ Thay    thÕ ®iÓm  2.14,môc  ,   II phÇn    B Th«ng    122/2000/TT­ t sè  BTC   b»ng  ®iÓm  2.14 míinh      sau: “2.14§Êt,®¸,c¸t,           (kh«ng  sái bao  gåm     c¸cs¶n phÈm   îclµm    ®   tõ ®Êt,®¸,     c¸t,   ®¸    èp  tganit«) S¶n    nh  xÎ,®¸  l¸   sái , ;   phÈm   t«ng  bª  c«ng nghiÖp:dÇm     cÇu  bª t«ng,dÇm   khung    vµ  nhµ  t«ng,cäc  t«ng,cét®iÖn  t«ng,èng  bª    bª      bª    cèng  trßn  t«ng  hép  t«ng    i panel vµ    icÊu  bª  vµ  bª  c¸c lo¹   ,   c¸c lo¹  kiÖn  t«ng    bª  cèt thÐp ®óc  s½n      phitiªuchuÈn,bª    t«ng th   ¬ng  phÈm;” IV/ h Ê u  trõ thu Õ  G T G T :  k 1/ Thay    thÕ ®iÓm  1.2b,môc  I phÇn  Th«ng   122/2000/TT­   II   , B  t sè  BTC   b»ng  ®iÓm  1.2b míinh      sau: “b/ThuÕ     GTGT  ®Çu  vµo  b»ng    (=)tæng  thuÕ  sè  GTGT         ghitrªnho¸ ®¬n  GTGT   mua  hµng hãa, dÞch  (bao    vô  gåm   tµis¶n  ®Þnh)  c¶    cè  dïng cho s¶n  xuÊt,kinh    doanh  hµng  ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT,  thuÕ  sè  GTGT     ghi trªnchøng      tõnép  thuÕ cña hµng    ho¸ nhËp  khÈu (hoÆc  nép thay cho    phÝa  n­ íc ngoµitheo      quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Môc    3  IIPhÇn    C Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   sè  vµ  thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtheo    1%       tû lÖ  trªngi¸mua     ®èi víi: ­ Hµng ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT   mua  cña  së  c¬  kinh doanh nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùc tiÕp          trªngi¸trÞ gia t¨ng cã ho¸ ®¬n  b¸n hµng  theo mÉu  sè 02/GTTT­3LL  hoÆc  mÉu  sè  02/GTTT­2LN  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   885/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  16/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh          Bé    (gäit¾tlµho¸ ®¬n    b¸n hµng);   ­ Hµng        ho¸ lµ n«ng s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ  biÕn mua  cña  c¬  s¶n  së  xuÊt kh«ng    chÞu thuÕ GTGT   kh©u  ë  s¶n xuÊt sö    dông  ho¸ ®¬n  GTGT   quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 5.1 Môc  PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ IV  B  tsè  BTC;  ­ Hµng      ho¸ chÞu  thuÕ  TT§B  së  c¬  kinh doanh  ¬ng      th m¹imua cña  së  c¬  s¶n  xuÊt ®Ó   ra cã      b¸n    ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  (kÓ  tr c¶  êng    hîp mua  cña      ®¹ilýb¸n  hµng chÞu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt theo    ®óng    gi¸cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,hëng    hoa hång); ­ TiÒn    êng    båi th kinh doanh    b¶o hiÓm   cña nghiÖp  b¶o  vô  hiÓm  thuéc  ®èi îng  t chÞu  thuÕ  GTGT  (tÝnh          êng  trªngi¸trÞ båi th b¶o hiÓm) thuéc tr¸ch   nhiÖm    êng  båith cña  së  c¬  kinhdoanh    b¶o hiÓm; ­ Hµng      ho¸ mua  vµo  B¶ng      (cã  kª)lµ n«ng, l©m,    thuû s¶n  cha qua  chÕ  biÕn; ®Êt, ®¸, c¸t,sái,c¸c            phÕ   liÖu  mua  cña ngêi b¸n    kh«ng  ho¸  cã  ®¬n.  Riªng ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt s¶n    phÈm     lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n cha  qua chÕ   biÕn  kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT,  nÕu  së  c¬  dïng    c¸c s¶n  phÈm  nµy  ®Ó  tiÕp    tôc s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  c¸c hµng    ra    ho¸ kh¸c thuéc    diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT   th×    îc tÝnh  gi¸®   khÊu    trõ theo    quy  tû lÖ  ®Þnh      lµ gi¸thµnh  s¶n xuÊt  cña    Æt   c¸cm hµng n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû s¶n.     Tû  (%)  lÖ  khÊu      trõ trªn®©y   dông  ¸p  cho    c¸c hãa ®¬n, chøng    tõ mua   hµng hãa,dÞch  tõ 1/10/2002  ¸p dông    vô    vµ    thèng nhÊt cho  tr   c¶  êng    hîp kinh  doanh trong nícvµ      xuÊtkhÈu.  
 6. 6 ­ Trêng  hµng    hîp  hãa, dÞch  mua     vô  vµo    i îc dïng  lµ lo¹    ® chøng    Æc   tõ ® thï(kÓ  hãa    c¶  ®¬n mua  hµng  tr÷quèc    dù    gia cña  quan  tr÷quèc    c¬  dù    gia) ghigi¸thanh        cã      to¸nlµ gi¸®∙  thuÕ  GTGT   c¬  ® îcc¨n cø  th×  së      vµo    cã  gi¸®∙  thuÕ  vµ ph¬ng ph¸p tÝnh nªu t¹ ®iÓm  14 Môc  I PhÇn  B  Th«ng t i  sè  122/2000/TT­ BTC       ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸kh«ng  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT  ®Çu   vµo  ® îckhÊu    trõ. VÝ    dô:Trong    kú,C«ng    thanh    tyA  to¸ndÞch  ®Çu   vô  vµo  îctÝnh  ®   khÊu  trõlµlo¹ ® Æc         i thï: Tæng     gi¸thanh to¸n 110  iÖu ®ång    thuÕ    tr   (gi¸cã  GTGT), dÞch  nµy    vô  chÞu  thuÕ    lµ10%,  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtÝnh  sau: nh  110  iÖu tr x 10% = 10  iÖu tr   1+10% ®ång Gi¸cha  thuÕ      cã  lµ100  iÖu®ång, thuÕ  tr     GTGT     tr   lµ10  iÖu®ång”. 2/ Söa    ®æi    c¸c ch÷  tû lÖ  sè    3%,    2%   tû lÖ  thµnh    1%   i tû lÖ  t¹ ®iÓm     1.3, môc  IphÇn  Th«ng   122/2000/TT­ II   , B  tsè  BTC.  V/ h o µ n  thu Õ  gtgt: 1/ Bæ     sung thªm ®iÓm   vµo  7  môc    I,phÇn    D Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   sau: nh  “7­§èit   îchëng  ®∙imiÔn       îng ®   u    trõngo¹igiao theo      Ph¸p lÖnh    ®∙i vÒ u    miÔn    trõngo¹igiao mua      hµng hãa,dÞch  t¹ ViÖtNam   îchoµn    thuÕ    vô  i    ®   l¹ sè  i GTGT   tr¶ghitrªnhãa  ®∙        ®¬n GTGT.  së  C¬  kinh doanh      t¹ ViÖtNam     i   b¸n hµng  hãa,dÞch  cho     îng nµy        vô  c¸c®èi t   khilËp hãa ®¬n GTGT   vÉn ph¶itÝnh    thuÕ  GTGT.   îng,hµng  §èit   hãa,dÞch        s¬    îchëng  ®∙imiÔn      vô,thñ tôchå  ®Ó ®   u    trõ thuÕ GTGT   híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     nµy  Môc   vµ  ITh«ng   tnµy  theo  híng dÉn    riªng   cña  TµichÝnh.” Bé    2/ Bæ     sung thªm ®iÓm   vµo  8  môc    I,phÇn    D Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   sau: nh  “8­Ph©n     îng hoµn    lo¹ ®èi t   i thuÕ: a/§èit        îng ¸p dông  kiÓm    tra,thanh    íckhihoµn  tratr     thuÕ:  ­ C¬  kinh doanh      së    míithµnh  cã    lËp  thêigian kinh doanh    n¨m, ®Ò       díi1    nghÞ  hoµn thuÕ  ®Çu; lÇn  ­ C¬   kinh doanh  cã      së    ®∙  c¸c hµnh      viviph¹m gian lËn  thuÕ  vÒ  GTGT   theo híng dÉn        t¹ Môc    i VI Th«ng   tnµy; ­   së   C¬  kinh doanh    xuÊt khÈu    hµng  hãa    lµn«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû      h¶i s¶n  cha  qua  chÕ  biÕn theo ® êng        biªngií®Êt  i liÒn; ­C¬  kinhdoanh    së    chiat¸ch,       thÓ,ph¸ s¶n. gi¶i     b/ §èi t ¸p     îng  dông hoµn thuÕ  íc kiÓm     tr   tra sau: lµ c¸c ®èi  îng        t kh«ng  thuéc ®èi t      îng quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 8.a trªn®©y.
 7. 7 c/ C¸c  êng    tr hîp  göi hå  ®Ò   ®∙    s¬  nghÞ  hoµn thuÕ ®Çy     ®ñ ®óng  quy  ®Þnh  nhng ®ang trong giai®o¹n  ®iªïtra,khëitè vÒ        bÞ          c¸c hµnh   vigian lËn  vÒ  thuÕ  GTGT  theo  quyÕt ®Þnh  cña c¸c  quan  c¬  chøc n¨ng  th× t¹m    thêi dõng  viÖc xem       xÐt gi¶iquyÕt viÖc    hoµn thuÕ  ®Õn     quyÕt ®Þnh  lý. khicã    xö  Trêng  c¬  kinh doanh  hµnh    hîp  së    cã  vigian lËn  thuÕ  vÒ  GTGT, thuéc  ®èi îng  dông  t ¸p  kiÓm     íc khihoµn  tratr     thuÕ sau    thêigian  th¸ng nÕu  12    ®∙  chÊp  hµnh      tètc¸c quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ, chÕ       ®é qu¶n    dông  lý sö  hãa  ®¬n, chøng      îc ¸p  tõ sÏ ®   dông  hoµn thuÕ  íc kiÓm     tr   tra sau. C¬     quan  ThuÕ   xem     thÓ  xÐt cô  tõng tr   êng    hîp nµy.” 3/Thay    thÕ  ®iÓm     1,môc  , II  phÇn    D Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC   b»ng  ®iÓm   míinh  1    sau: “1­Hå   hoµn    s¬  thuÕ GTGT  ®èi    êng  víitr hîp nªu  i t¹ ®iÓm       1, 2, Môc    I, PhÇn    D Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC  gåm: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  GTGT   nªu      hoµn  râ lýdo  thuÕ, sè    thuÕ  ®Ò  nghÞ  hoµn, thêigian      hoµn (theo mÉu   10/GTGT   sè  ban hµnh kÌm  theo  Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC). ­ B¶ng      kª khaitæng    thuÕ      hîp sè  ph¸tsinh ®Çu     thuÕ    ra,sè  ®Çu   vµo  îc ®   khÊu    thuÕ  nép  trõ,sè  ®∙  (nÕu    thuÕ  cã),sè  ®Çu  vµo    lính¬n  thuÕ  sè  ®Çu     ra ®Ò   nghÞ  hoµn  i l¹ . ­ B¶ng  hµng    kª  hãa, dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  trong kú  ªnquan    ra    li   ®Õn   viÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo, ®Çu   (mÉu  02/GTGT,    ra  sè  03/GTGT,  04/GTGT  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   122/2000/TT­   tsè  BTC   Th«ng   vµ  tnµy).   ­ Trêng  hîp hoµn thuÕ theo  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.b, Môc       I,PhÇn     D Th«ng   sè  t 122/2000/TT­BTC  (bao  gåm   hµng  c¶  hãa, dÞch  xuÊt    vô  khÈu,   ho¹t®éng    x©y dùng, l¾p  Æt    ® c«ng tr×nh ë      níc ngoµivµ    cña  doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt)th×    ph¶icã   b¶ng      s¬  ch÷  vµ  kª c¸c hå  cã  ký  ®ãng  dÊu  cña  së. c¬    B¶ng      kª ghirâ: +    Sè, ngµy    têkhaixuÊtkhÈu      cña hµng  hãa xuÊtkhÈu  êng    th¸c   (tr hîp uû    xuÊtkhÈu    ph¶ighisè,ngµy          têkhaixuÊtkhÈu      cña  së  c¬  nhËn  th¸c) uû  ; + Sè, ngµy  ®ång  hîp  xuÊt khÈu    hoÆc     sè, ngµy  ®ång  th¸cxuÊt hîp  uû      khÈu      êng    th¸cxuÊtkhÈu; ®èi víitr hîp uû      +    Sè, ngµy  chøng    tõ thanh    to¸ntiÒn hµng    hãa  xuÊt khÈu, dÞch  xuÊt     vô    khÈu, ho¹t®éng      x©y dùng, l¾p  Æt     ® c«ng tr×nh  níc ngoµi vµ  ë      cña  doanh  nghiÖp chÕ  xuÊtqua    Ng©n  hµng,ghirâ h×nh        thøc vµ    ®ång  tiÒn thanh    to¸n; +    Sè, ngµy Biªn b¶n    thanh    lýHîp ®ång  th¸cxuÊt khÈu  uû      (Hîp ®ång    uû  th¸cgia c«ng      xuÊt khÈu) gi÷a bªn  th¸cxuÊt khÈu  bªn        uû      vµ  nhËn  th¸c;sè  uû    l       îng,gi¸trÞ,chñng  ihµng  lo¹  hãa  th¸c xuÊt  uû    khÈu; sè, ngµy        tê khai xuÊt     khÈu  cña  së  c¬  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû      (®èivíitr     êng    th¸cxuÊt khÈu  hîp uû      vµ  êng    tr hîp híng dÉn      t¹ ®iÓm   i 1.3b,môc  ,   II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­   B  tsè  BTC); + XuÊt khÈu hµng hãa theo  êng    i ® biªn gií ®Êt    liÒn,® êng    biÓn, ® êng    hµng  kh«ng;tªnnícnhËp        khÈu. Trêng hîp  viÖc  khai thuÕ  kª    hµng th¸ng ®∙    ®Çy     chÝnh      ®ñ vµ  x¸c,phï hîp víi     B¶ng    kª khaitæng    së    hîp,c¬  kh«ng  ph¶inép    B¶ng    kª hµng  hãa,dÞch    vô mua  vµo,b¸n        ra c¸c th¸ng ®Ò     nghÞ hoµn thuÕ. Trêng    ®iÒu    hîp cã  chØnh  thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ,thuÕ GTGT   ®Çu   cña    ra  c¸c th¸ng trong    
 8. 8 thêigian hoµn      thuÕ  c¬  ph¶ikª khaisè  th×  së        thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ,thuÕ    GTGT  ®Çu   ph¸tsinh  ra    tõng th¸ng trong      thêigian hoµn thuÕ, sè    thuÕ  ®iÒu chØnh ph¶igi¶i     tr×nh râ lýdo.”      4/ Thay thÕ ®iÓm   môc     2,  IV, phÇn    D Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   b»ng  ®iÓm   míinh  2    sau: “2­Tr¸chnhiÖm      cña  quan  c¬  ThuÕ   trongviÖc    hoµn  thuÕ: a/ Thùc hiÖn  viÖc tiÕp nhËn  s¬  hå  hoµn  thuÕ cña c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ. Bé    phËn  tiÕp nhËn    ngµy  ghi râ  tiÕp nhËn  chuyÓn  vµ  kÞp    i thêití bé    phËn qu¶n    lý. lýxö  b/ Thùc    hiÖn viÖc kiÓm     s¬  i quan  trahå  t¹ c¬  ThuÕ, ph©n  i lo¹ ®èi  îng t   hoµn  thuÕ: KiÓm     s¬    trahå  ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ  theo    néidung: x¸c ®Þnh  êng        tr hîp ® îchoµn    thuÕ, thñ tôc,hå  theo        s¬  híng dÉn  i   t¹ môc      I,môc  , II  phÇn    D Th«ng  tsè    122/2000/TT­ BTC   ®iÓm     vµ  1,®iÓm   môc  Th«ng   3  V  tnµy. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    kh«ng thuéc ®èi îng  îc hoµn  t ®   thuÕ: trong     thêih¹n  ngµy    7  (kÓ  khi nhËn  îc hå  tõ    ®   s¬)  quan  c¬  ThuÕ   ph¶i th«ng      b¸o b»ng    v¨n b¶n  göitr¶hå  cho  së  vµ      s¬  c¬  kinh doanh.   Trêng hîp  së  c¬  kinh doanh    thuéc ®èi îng  îc hoµn  t ®   thuÕ  nhng  s¬  hå  cha ®Çy  ®ñ, ®óng  quy ®Þnh: trong thêih¹n  ngµy      7  (kÓ      tõ khinhËn  îc hå  ®   s¬) c¬    quan  ThuÕ   ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n    yªu cÇu  së  c¬  kinh doanh      bæ sung  s¬  hå  ®Çy  theo quy  ®ñ    ®Þnh  hoÆc       s¬    lËp l¹hå  göicho  quan  i c¬  ThuÕ.  c/KiÓm     liÖu,x¸c®Þnh  thuÕ  îchoµn:   trasè      sè  ®   §èi víinh÷ng      ®èi  îng  dông  t ¸p  hoµn thuÕ  íc kiÓm     tr   tra sau, c¬    quan  thuÕ  thùc hiÖn:     ­KiÓm     liÖu ®Ò     trasè    nghÞ  hoµn  thuÕ    liÖu trªnb¶ng    víisè      kª khaitæng    hîp sè    thuÕ  GTGT  ®Çu       ph©n    ra,c¨n cø  bæ thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ, thuÕ   sè  GTGT  ®Çu  vµo    ph¸tsinh ® îckhÊu          trõ;®èi chiÕu    liÖu t¹ tê víisè       i khaithuÕ    GTGT,  B¶ng    kª hãa ®¬n hµng  hãa dÞch  mua  vô  vµo  ra,quyÕt b¸n      to¸nthuÕ    GTGT  (nÕu    ªnquan. cã)li   Trêng    liÖu ®èi t   hîp sè     îng hoµn  thuÕ    kª khaikh«ng    ®óng, cha        râ th× c¬  quan  ThuÕ     yªu cÇu  së    c¬  gi¶itr×nh kÌm    theo tµiliÖu cã  ªnquan.       li   ­X¸c    ®Þnh  thuÕ  îchoµn. sè  ®   Trong  qu¸ tr×nh kiÓm     liÖu, x¸c  tra sè    ®Þnh   thuÕ  îc hoµn  ic¬  sè  ®   t¹  quan  ThuÕ   nÕu    ph¸thiÖn  s¬  dÊu  hå  cã  hiÖu  nghivÊn,®èi t        îng hoµn  thuÕ    vi ph¹m quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ, c¬      quan  ThuÕ  thùc hiÖn    kiÓm    tra,thanh    tra hoµn  thuÕ    së  íckhihoµn  t¹ c¬  tr     i thuÕ.  d/    Ra QuyÕt  ®Þnh   hoµn  thuÕ:  Sau    khi kiÓm     tra,x¸c ®Þnh  ®óng  sè  thuÕ  îchoµn    êng     îng ¸p dông  ®   (c¶ tr hîp ®èi t     kiÓm    tra,thanh    i së  íc trat¹  c¬  tr   khi hoµn  cã    ®∙  kÕt  luËn thuéc  ®èi  îng  îc hoµn  t ®   thuÕ),c¬    quan  ThuÕ     ra QuyÕt  ®Þnh hoµn  thuÕ cho  ®èi îng  t theo  mÉu   14/GTGT   sè  ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   122/2000/TT­   tsè  BTC.” ®/  Thêih¹n gi¶i       quyÕt hoµn    thuÕ:  ­      §èi víi®èi  îng  dông  t ¸p  hoµn thuÕ  íc kiÓm     tr   tra sau: Thêi h¹n        gi¶i quyÕt  hoµn  thuÕ    lµ15  tèi®a    ngµy  ngµy      êng    (03  ®èi víitr hîp hoµn  thuÕ theo 
 9. 9 quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     5, ®iÓm   Môc    6  I,PhÇn    D Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC)  kÓ    tõngµy nhËn  îc®Çy  hå  theo quy  ®   ®ñ  s¬    ®Þnh. ­ §èivíi  îng ¸p dông        ®èi t     kiÓm    tra,thanh    i së  íckhihoµn  trat¹ c¬  tr       thuÕ:  Thêi h¹n      gi¶iquyÕt hoµn thuÕ        ngµy      tèi®a lµ 60  kÓ tõ ngµy nhËn  îc ®Çy  ®   ®ñ  s¬  hå  theo quy    ®Þnh.” VI/ Ò  x ö  lý vi p h¹ m  V Bæ   sung  vµo  cuèi§iÓm    môc      3,  I,PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ E  tsè  BTC   nh  sau: “3­ . .. ­ Trêng      hîp qua  kiÓm    tra,thanh      traph¸thiÖn  së  c¬  kinh doanh  hµnh    cã  vigian lËn trong kª khainép              thuÕ, hoµn    thuÕ    tiÒn thuÕ  víisè    GTGT  gian lËn     tõ5  iÖu®ång        së    tr   trëlªnth× c¬  kinh doanh  xö    sau:   bÞ  lýnh    + Kh«ng  îc khÊu    ®   trõ,hoµn thuÕ ®èi    thuÕ  víisè  GTGT   khai gian kª      lËn; +  xö      BÞ  lýviph¹m  hµnh    vÒ  vigian lËn thuÕ      theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh; + Kh«ng  îc c¬  ®   quan  ThuÕ     gi¶iquyÕt hoµn thuÕ  ®èi    thuÕ    víisè  ®Ò nghÞ hoµn    ghitrong hå  xinhoµn    s¬    thuÕ  cña  së;tr c¬    êng    ® îcc¬  hîp ®∙    quan  thuÕ    gi¶iquyÕt hoµn thuÕ    quan  th× c¬  ThuÕ  ph¶ithu håisè        thuÕ  GTGT   ®∙  hoµn; +  thuÕ  Sè  GTGT  cña  s¬    hå  ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ sau    lo¹    khi®∙  i sè  trõ thuÕ GTGT     kª khaigian    së    lËn,c¬  kinh doanh    ph¶ikÕt    chuyÓn  sang  kª kú    khainép    thuÕ  sau        ®Ó bïtrõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép.   + Kh«ng  îc xem   ®   xÐt  hoµn  thuÕ  trong thêigian  th¸ng kÓ           12    tõ khic¬  quan ThuÕ     ph¸thiÖn  së  c¬  kinhdoanh  hµnh      cã  vigian lËn thuÕ.HÕt          thêih¹n  12 th¸ng,nÕu  së    c¬  kinh doanh  kh¾c    ®∙  phôc  hËu qu¶,cã  thøc chÊp    ý    hµnh  tètc¸cquy      ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    quan    th× c¬  thuÕ    sÏxem      xÐt gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ cho  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu   vµo cha  îcbïtrõhÕt. ®       Trêng  hîp  quan  c¬  ThuÕ  kiÓm     tra,thanh    tra ®Þnh   t¹  së  kú  ic¬  kinh   doanh    ph¸thiÖn  së  c¬  kinh doanh  hµnh      cã  vigian lËn  thuÕ    vÒ  nªu    trªncòng  bÞ  lýtheo quy  xö      ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy.  ­  C¸c hµnh    vi sau ®©y   îc coi lµ hµnh    ®       vi gian lËn trong  khai nép  kª    thuÕ,hoµn    thuÕ:  +  dông    Sö  ho¸ ®¬n,  chøng    tõ kh«ng    hîp ph¸p,bao    gåm     ho¸ ®¬n      in gi¶; ho¸  ®¬n  khèng (kh«ng  b¸n hµng  ho¸,dÞch      vô);ho¸  ®¬n  giao cho ngêi mua    (l ªn     i   ghikh¸c víi   2)     ®¬n u  i së  ho¸ l t¹ c¬  kinh doanh  i           (l ªn1);ho¸ ®¬n        ghigi¸trÞ cao  h¬n      gi¸trÞthùc tÕ    cña  hµng    ho¸,dÞch  b¸n      vô  ra;ho¸ ®¬n  qua      ®∙  tÈy xo¸; lËp khèng    b¶ng    kª hµng    ho¸ mua  vµo thuéc ®èi t   îckhÊu       îng ®   trõthuÕ GTGT   theo    %;      tûlÖ  lËp gi¶chøng    tõ nép thuÕ GTGT   kh©u  nhËp  khÈu    ®Ó gian lËn    trongkª khainép        thuÕ,hoµn    thuÕ GTGT; + B¸n hµng hãa, dÞch  kh«ng    vô  lËp hãa ®¬n, kh«ng  khainép  kª    thuÕ  GTGT;
 10. 10 +  dông  Sö  hãa ®¬n  cña  së  c¬  kinh doanh    kh¸c ®Ó   hµng    b¸n  hãa, dÞch    vô  nhng kh«ng    kª khaithuÕ    GTGT; +  Hµng  hãa  trong nícnhng    b¸n      kª khailµxuÊt khÈu          ®Ó hëng  thuÕ  suÊt  0%; +  khaithuÕ  Kª    GTGT   ®Çu  vµo cña  hµng  hãa, dÞch  kh«ng    vô  dïng cho  ho¹t®éng    SXKD  hoÆc  dïng cho    ho¹t®éng  SXKD  hµng hãa, dÞch  thuéc   vô    ®èi t    îng kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT     ®Ó khÊu    trõthuÕ; +  C¸c hµnh    vigian lËn    kh¸c nh»m     chiÕm  ®o¹ttiÒn thuÕ      cña  Ng©n   s¸ch  Nhµ  níc.” VII/ ¶ n g  kª h ã a ® ¬ n, c h ø n g  tõ c ñ a h µ n g  h ã a,   B d Þ c h  v ô  m u a  v µ o, b¸n ra Thay thÕ B¶ng kª mÉu  sè 02/GTGT, 03/GTGT  ban hµnh kÌm theo  Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC  b»ng B¶ng    kª mÉu   02/GTGT,  sè  03/GTGT     míi kÌm theo Th«ng   tnµy.MÉu     B¶ng    kª ban hµnh  kÌm theo  Th«ng   tnµy    ¸p dông  cho    kª khaithuÕ    GTGT  th¸ng10/2002        trë®i. viII/t æ  c h ø c thùc hi Ö n.     Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõ1/10/2002. ViÖc  dông  ¸p  møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT    5% ®èi    víis¶n phÈm   t«ng  bª  c«ng nghiÖp theo híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     6, môc  I II Th«ng   tnµy  îcthùc hiÖn    ®     tõ ngµy 15/9/2002,kh«ng    ®iÒu  chØnh    l¹ møc  i thuÕ suÊt thuÕ    GTGT         ®èi víic¸c tr êng    b¸n,lËp hãa  hîp ®∙      ®¬n  GTGT   cho  s¶n phÈm   t«ng c«ng  bª    nghiÖp theo  møc thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT   10%     tõngµy  15/9/2002.  C¸c  êng    hoµn  tr hîp ®∙  thuÕ  ícngµy  tr   1/10/2002    th× thùc hiÖn    theo  híng  dÉn    t¹ Th«ng   122/2000/TT­ i tsè  BTC  (nªutrªn)   . C¸c quy  ®Þnh      tr¸ víiquy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy ®Òu       b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     cã    ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh  Bé    vÒ  Tµi chÝnh    ®Ó híng dÉn      bæ sung.
 11. 11 M É u  s è: 0 2/ G T G T B ¶ n g  kª h o¸ ® ¬ n, ch ø n g  tõ h µ n g  h o¸, Þ c h  vô  b¸n ra  d (kÌm  theo tê  hai thu Õ  G T G T ) k (Dïng cho  së    c¬  tÝnh  thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ    kª khaihµng    th¸ng) (Th¸ng.. .n¨m  . . 200.. . .) Tªn  së  c¬  kinhdoanh:. . ..................            . . .................          .. M ∙sè:     §Þa chØ:.. . ............................  . . ............................. .      Ho¸  ®¬n,  chøng  b¸n tõ   Tªn  M∙ sè    Æt   Doanh  ThuÕ   ThuÕ   Ghi M   ngêi thuÕ  hµng   sè  suÊt GTGT chó mua ngêi  b¸n cha    mua cã  thuÕ Ký  Sè  Ngµy,   hiÖu  ho¸  th¸ng,   ho¸ ®¬n n¨m      ph¸t ®¬n hµnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng   céng NgêilËp biÓu     Ngµy...   th¸ng..n¨m...  .   (Ký,ghirâ hä        tªn) KÕ     ëng to¸ntr (Ký,hä    tªn)      C¸ch  ghi: +  B¶ng      kª b¸n hµng    më tõng th¸ng,ghitheo tr×nh tùthêigian.                 +  C¨n  vµo  cø  B¶ng      kª chitiÕt, së   c¬  tæng        hîp,lËp têkhaithuÕ    hµng  th¸ng. + Cét    sè  (5)m∙  thuÕ  cña  ngêimua   êng      :tr hîp ngêimua    kh«ng  m∙  thuÕ  g¹ch  cã  sè  th×  ngang  ) (­ +      êng        §èivíi tr hîp b¸n lÎhµng    gi¸trÞthÊp    ho¸ cã      díi møc quy ®Þnh  ph¶ilËp ho¸ ®¬n        vµ  ngêi mua     kh«ng  yªu cÇu cÊp    ho¸ ®¬n:  hµng ngµy  së  c¬  kinh doanh    vµo    c¨n cø  b¸o  b¸n  c¸o  hµng  lËp    ho¸ ®¬n  GTGT   theo tõng nhãm  hµng    cïng  ho¸ cã  thuÕ suÊt cho    phÇn  doanh    thu b¸n lÎ   së      c¬  kinh doanh    vµo  ,   c¨n cø  nhãm     Æt   c¸cm hµng        ghitrªnho¸ ®¬n        ®Ó ghicét(6).
 12. 12 M É u  s è: 0 3/ G T G T B ¶ n g  kª h o¸ ® ¬ n, c h ø n g  tõ h µ n g  h o¸,  d Þ c h  v ô  m u a  v µ o (Dïng cho  së      c¬  kª khaikhÊu      trõthuÕ  hµng  th¸ng) Th¸ng.. .n¨m  . . 200.... Tªn  së  c¬  kinhdoanh:. . ....................            . . ....................          .. M ∙sè:     §Þa chØ:.. . ...............................   . . ...............................  .. Tªn  M∙  sè  M Æt   Doanh  ThuÕ   ThuÕ   Ghi sè    Ho¸  ®¬n,  chøng  mua tõ  ngêi thuÕ  hµng mua    cha  suÊt GTGT chó b¸n ngêi   cã  thuÕ b¸n Ký  Sè  Ngµy,   hiÖu  ho¸ th¸ng,n¨m      ho¸  ®¬n ph¸thµnh   ®¬n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng  céng NgêilËp biÓu     Ngµy...   th¸ng..n¨m...  .   (Ký,ghirâ hä        tªn) KÕ     ëng to¸ntr (Ký,hä    tªn) C¸ch  ghi: +  LËp B¶ng  tõng  kª  th¸ng,ghi theo      thø    tù chøng    tõ mua  hµng ho¸,dÞch          vô. §èi víi hµng    ho¸ nhËp khÈu  nép  ®∙  thuÕ GTGT   ghisè  th×    chøng    tõ,ngµy,th¸ng cña    ,     biªnlai chøng    tõnép    thuÕ vµo    cét"Ghichó".   + Trêng    së  hîp c¬  võa  kinh doanh    hµng  hãa thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT   hµng  vµ  hãa thuéc ®èi îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT,  cø  c¨n  vµo  thuÕ GTGT  tæng hîp    trªnb¶ng    kª cña hµng hãa,dÞch  mua    vô  vµo  së    C¬  tùtÝnh    to¸nph©n    bæ thuÕ GTGT  ®Çu   vµo  cña  hµng  ho¸,dÞch  dïng    vô  cho    ho¹t®éng  SXKD  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   îctÝnh  ®   khÊu  trõtheo quy      ®Þnh   ®Ó ®iÒn vµo B¶ng    kª khaithuÕ    hµng th¸ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản