intTypePromotion=1

Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
220
lượt xem
4
download

Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 82-TC/TCT NGµY 7-10-1994 HíNG DÉN THI HµNH NGHÞ ®ÞNH Sè 84/CP NGµY 8-8-1994 CñA CHÝNH PHñ QUY ®ÞNH CHI TIÕT THI HµNH PH¸P LÖNH THUÕ Bæ SUNG ®èI VíI Hé GIA ®×NH Sö DôNG ®ÊT N«NG NGHIÖP VîT QU¸ H¹N MøC DIÖN TÝCH Thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ bæ sung ®èi víi hé gia ®×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vît qu¸ h¹n møc diÖn tÝch ®îc Uû ban Thêng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 15-3-1994 vµ NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 8-8-1994 cña ChÝnh phñ vÒ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: I - §èi tîng nép thuÕ, ®èi tîng chÞu thuÕ. C¸c hé gia ®×nh n«ng d©n, hé t nh©n, hé c¸ nh©n ®øng tªn trong sæ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, nÕu sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m, ®Ó trång c©y l©u n¨m vît qu¸ h¹n møc diÖn tÝch díi ®©y ®Òu cã nghÜa vô nép thuÕ bæ sung ngoµi phÇn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 9 LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp: 1. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y hµng n¨m: - C¸c tØnh Minh H¶i, Kiªn Giang, Sãc Tr¨ng, CÇn Th¬, An Giang, VÜnh Long, Trµ Vinh, §ång Th¸p, TiÒn Giang, Long An, BÕn Tre, T©y Ninh, S«ng BÐ, §ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu vµ TP Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 3 ha. - C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh¸c kh«ng qu¸ 2 ha. 2. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y l©u n¨m: - C¸c x· ®ång b»ng kh«ng qu¸ 10 ha. - C¸c x· trung du, miÒn nói kh«ng qu¸ 30 ha. II - C¨n cø tÝnh thuÕ. C¸c c¨n cø tÝnh thuÕ bæ sung thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 8-8-1994 cña ChÝnh phñ, trong ®ã: 1. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp sö dông vît qu¸ h¹n møc qui ®Þnh cña tõng lo¹i ®Êt trång c©y hµng n¨m, ®Êt trång c©y l©u n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc nh sau: DiÖn tÝch vît qu¸ h¹n Tæng diÖn tÝch DiÖn tÝch ®Êt n«ng møc qui ®Þnh cña ®Êt chÞu thuÕ ®èi víi nghiÖp sö dông trong n«ng nghiÖp trång c©y = ®Êt trång c©y - h¹n møc quy ®Þnh ®Ó hµng n¨m (hoÆc trång hµng n¨m (hoÆc trång c©y hµng n¨m
  2. 2 c©y l©u n¨m) c©y l©u n¨m) (hoÆc ®Ó trång c©y l©u n¨m) 2. Møc thuÕ ghi thu b×nh qu©n cho tõng lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Tæng sè thuÕ ghi thu ®Êt trång Møc thuÕ ghi thu b×nh qu©n c©y hµng n¨m cña hé nép thuÕ cña ®Êt trång c©y hµng n¨m = cña hé nép thuÕ Tæng sè diÖn tÝch chÞu thuÕ cña ®Êt trång c©y hµng n¨m cña hé nép thuÕ Tæng sè thuÕ ghi thu ®Êt trång c©y Møc thuÕ ghi thu b×nh qu©n l©u n¨m cña hé nép thuÕ cña ®Êt trång c©y l©u n¨m = cña hé nép thuÕ Tæng sè diÖn tÝch chÞu thuÕ cña ®Êt trång c©y l©u n¨m cña hé nép thuÕ 3. ThuÕ suÊt thuÕ bæ sung lµ 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn diÖn tÝch tõng lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp vît qu¸ h¹n møc qui ®Þnh cña hé nép thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo ®iÓm 1 phÇn II cña Th«ng t nµy: + Møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn diÖn tÝch tõng lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp vît qu¸ h¹n møc qui ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng Møc thuÕ ghi thu DiÖn tÝch vît qu¸ nghiÖp trªn diÖn tÝch b×nh qu©n cña ®Êt h¹n møc quy ®Þnh cña vît qu¸ h¹n møc qui n«ng nghiÖp trång ®Êt n«ng nghiÖp trång ®Þnh cña ®Êt n«ng nghiÖp = c©y hµng n¨m (hoÆc x c©y hµng n¨m (hoÆc trång c©y hµng n¨m trång c©y l©u n¨m) trång c©y l©u n¨m) (hoÆc c©y l©u n¨m) cña cña hé nép thuÕ cña hé nép thuÕ. hé nép thuÕ III - Kª khai, tÝnh thuÕ, nép thuÕ. ViÖc kª khai, tÝnh thuÕ, nép thuÕ bæ sung ®èi víi hé gia ®×nh, hé t nh©n, hé c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vît qu¸ h¹n møc diÖn tÝch tiÕn
  3. 3 hµnh cïng víi viÖc kª khai tÝnh thuÕ, nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo qui ®Þnh cña LuËt vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn díi LuËt vÒ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; híng dÉn thªm nh sau: 1. Trêng hîp hé nép thuÕ chØ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë mét n¬i: NÕu hé nép thuÕ chØ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë trªn ®Þa bµn mét x· (phêng hoÆc thÞ trÊn) th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo diÖn tÝch tÝnh thuÕ vµ sæ thuÕ trªn tê khai cña hé nép thuÕ ®Ó tÝnh thuÕ bæ sung. 2. Trêng hîp hé nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë nhiÒu n¬i: NÕu hé nép thuÕ sö dông ®Êt ë nhiÒu x·, phêng, thÞ trÊn trong 1 huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh hoÆc sö dông ®Êt ë nhiÒu huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc 1 tØnh hoÆc cã sö dông ®Êt ë nhiÒu tØnh, thµnh phè th× hé nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o vÒ diÖn tÝch tÝnh thuÕ, sè thuÕ theo tõng lo¹i ruéng ®Êt ph¶i nép ë c¸c ®Þa ph¬ng víi c¬ quan thuÕ; n¬i hé nép thuÕ c tró ®Ó tÝnh thuÕ bæ sung. Trêng hîp hé nép thuÕ kh«ng cã ®Êt n«ng nghiÖp vµ kh«ng cã tªn trong sæ thuÕ ë n¬i c tró th× hé nép thuÕ ph¶i tho¶ thuËn víi mét trong sè c¸c c¬ quan thuÕ mµ hé nép thuÕ ®øng tªn trong sæ thuÕ ®Ó kª khai, tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ bæ sung t¹i n¬i lËp sæ thuÕ. IV - Gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ. ViÖc gi¶m, miÔn thuÕ bæ sung thùc hiÖn cïng víi viÖc gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo ®óng qui ®Þnh cña LuËt vµ c¸c v¨n b¶n díi LuËt vÒ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Riªng diÖn tÝch ®îc xÐt gi¶m hoÆc miÔn thuÕ cho c¸c hé nép thuÕ theo qui ®Þnh t¹i ®o¹n cuèi kho¶n 6 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè sè 74/CP ngµy 25-10-1993 cña ChÝnh phñ lµ diÖn tÝch thùc tÕ canh t¸c, nhng kh«ng vît qu¸ møc qui ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 84/CP ngµy 8-8-1994 cña ChÝnh phñ. V- Tæ chøc thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-1-1994.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2