Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
158
lượt xem
13
download

Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 85/2003/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc söa ®æi, bæ sung, ®îc Quèc héi kho¸ 10 th«ng qua ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø LuËt H¶i quan ®· ®îc Quèc Héi kho¸ 10 th«ng qua ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 49/Q§-CTN ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 1998 cña Chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ viÖc ViÖt Nam tham gia C«ng íc HS; C¨n cø c¸c NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 28/8/1993 vµ NghÞ ®Þnh 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; NghÞ ®Þnh sè 06/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. C¨n cø NghÞ ®Þnh 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu nh sau: A. Quy ®Þnh chung I. Quy ®Þnh chung: 1. Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam ®îc x©y dùng trªn c¬ së Danh môc HÖ thèng ®iÒu hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi (viÕt t¾t lµ Danh môc HS) phiªn b¶n 2002 vµ ®îc chi tiÕt ë cÊp m· tèi thiÓu 8 (t¸m) ch÷ sè. 2. C¸c nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ quy ®Þnh trong Th«ng t nµy ®îc ¸p dông cho viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu vµ c¸c Danh môc hµng ho¸ ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt mµ ViÖt Nam cam kÕt víi c¸c n- íc hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc hoÆc quèc tÕ. 3. C¸c quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu quy ®Þnh trong Th«ng t nµy ®îc ¸p dông trong lÜnh vùc h¶i quan (gåm ph©n lo¹i tríc khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan vµ kiÓm tra sau th«ng quan), thuÕ, thèng kª th¬ng m¹i vµ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸.
 2. 2 II. CÊu t¹o danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; biÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i; biÓu thuÕ xuÊt khÈu 1. Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu bao gåm: 1.1. 6 quy t¾c tæng qu¸t (Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy); 1.2. C¸c Chó gi¶i b¾t buéc (n»m ë ®Çu c¸c phÇn, ch¬ng cña Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt Nam); 1.3. Danh môc hµng ho¸ chi tiÕt. 2. Danh môc hµng ho¸ chi tiÕt vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i: gåm cã 21 PhÇn, 97 Ch¬ng (trong ®ã, Ch¬ng 77 lµ ch¬ng ®Ó dù phßng), c¸c nhãm, ph©n nhãm vµ danh môc chi tiÕt c¸c mÆt hµng. 3. Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®îc chia thµnh 5 cét: - Cét thø 1: lµ cét m· hiÖu cña nhãm hµng; - Cét thø 2: lµ cét m· hiÖu cña ph©n nhãm hµng 6 sè; - Cét thø 3: lµ cét m· hiÖu cña ph©n nhãm hµng 8 sè; - Cét thø 4: lµ cét m« t¶ hµng ho¸; - Cét thø 5: §¬n vÞ tÝnh (trong Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu), hoÆc thuÕ suÊt (trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i). 4. BiÓu thuÕ xuÊt khÈu: Riªng BiÓu thuÕ xuÊt khÈu kh«ng x©y dùng danh môc ®Çy ®ñ theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt Nam mµ chØ chi tiÕt nh÷ng nhãm mÆt hµng chÞu thuÕ xuÊt khÈu. BiÓu thuÕ xuÊt khÈu ®îc chia thµnh 4 cét: - Cét thø 1, lµ cét sè thø tù cña nhãm mÆt hµng chÞu thuÕ xuÊt khÈu. - Cét thø 2, lµ cét m« t¶ hµng ho¸. - Cét thø 3, lµ nhãm, m· sè cã chøa nhãm mÆt hµng chÞu thuÕ xuÊt khÈu - Cét thø 4, lµ cét thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu. III. Gi¶i thÝch mét sè kh¸i niÖm 1. Nhãm hµng T¹i Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, mçi ch¬ng ®îc chi tiÕt thµnh nhiÒu nhãm hµng, mçi nhãm hµng ®îc m· ho¸ b»ng 4 ch÷ sè. VÝ dô: Nhãm hµng "QuÆng kim lo¹i quý vµ tinh quÆng kim lo¹i quý" ®îc m· ho¸ b»ng m· hiÖu 2616, trong ®ã hai ch÷ sè ®Çu (26) lµ m· hiÖu cña ch- ¬ng (ch¬ng thø 26 cña Danh môc hµng ho¸), hai ch÷ sè sau (16) lµ m· hiÖu x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña nhãm ®ã trong ch¬ng (nhãm thø 16 cña ch¬ng).
 3. 3 2. Ph©n nhãm hµng ®îc m· ho¸ b»ng 6 ch÷ sè (ph©n nhãm 6 sè) - Mçi nhãm hµng cã thÓ ®îc chi tiÕt hoÆc kh«ng chi tiÕt thµnh nhiÒu ph©n nhãm 6 sè. VÝ dô: Ph©n nhãm "- cõu" ®îc m· ho¸ b»ng m· hiÖu 010410, trong ®ã hai ch÷ sè ®Çu (01) lµ m· hiÖu cña ch¬ng (ch¬ng thø 01), 2 ch÷ sè tiÕp theo (04) lµ m· hiÖu x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña nhãm ®ã trong ch¬ng (nhãm thø 4 cña ch¬ng), 2 ch÷ sè tiÕp theo (10) x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ph©n nhãm ®ã trong nhãm (ph©n nhãm thø nhÊt cña nhãm). - Cã hai c¸ch ph©n lo¹i vµ m· hiÖu cho ph©n nhãm hµng, cßn gäi lµ ph©n nhãm cÊp 1 vµ ph©n nhãm cÊp 2. Trong ®ã: Ph©n nhãm cÊp 1: Cã ch÷ sè cuèi cïng cña ph©n nhãm lµ ch÷ sè 0 vµ ®îc ký hiÖu b»ng 1 v¹ch (-) ë cét m« t¶ nhãm mÆt hµng (cét 4). VÝ dô: ph©n nhãm 0101.90, 1901.10, 8703.10. Trêng hîp ph©n nhãm cÊp 1 ®îc chia tiÕp thµnh ph©n nhãm cÊp 2, th× ph©n nhãm cÊp 1 nµy kh«ng ®îc ®¸nh m· sè mµ ®îc ký hiÖu b»ng 1 v¹ch (-) ë cét m« t¶ nhãm mÆt hµng v× ph©n nhãm nµy ®îc chia tiÕp thµnh 3 ph©n nhãm cÊp 2, vÝ dô: 1604.11, 1604.12, 1604.13. Ph©n nhãm cÊp 2: Cã ch÷ sè cuèi cïng cña ph©n nhãm lµ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vµ ®îc ký hiÖu b»ng 2 v¹ch (--) ë cét m« t¶ nhãm mÆt hµng. VÝ dô: ph©n nhãm 1602.32, 2101.11, 2839.19. 3. Ph©n nhãm hµng ®îc m· hãa b»ng 8 ch÷ sè (ph©n nhãm 8 sè) 3.1. Mét sè nhãm hµng trong Danh môc hµng ho¸ kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm 6 sè mµ chi tiÕt lu«n thµnh c¸c ph©n nhãm 8 sè th× ngoµi m· sè nhãm hµng, c¸c ph©n nhãm nµy ®îc m· ho¸ thªm 4 ch÷ sè: 00X0 (trong ®ã X lµ mét trong c¸c ch÷ sè: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). VÝ dô: Nhãm 7905 " KÏm ë d¹ng tÊm, l¸, d¶i vµ l¸ máng", kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm 6 sè nhng cã chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm 8 sè vµ ®îc m· ho¸ thµnh: 7905.00.10 "- D©y, thanh vµ que, cha xö lý bÒ mÆt" vµ 7905.00.90 " - Lo¹i kh¸c". 3.2. NhiÒu ph©n nhãm 6 sè trong Danh môc hµng ho¸ ®îc chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm 8 sè theo hÖ thèng v¹ch nh sau: - C¸c ph©n nhãm 8 sè thuéc c¸c ph©n nhãm 6 sè cÊp 1 (mét v¹ch) sÏ b¾t ®Çu b»ng cÊp ®é hai v¹ch (- -) ë cét m« t¶ nhãm mÆt hµng (cét 4); - C¸c ph©n nhãm 8 sè thuéc c¸c ph©n nhãm 6 sè cÊp 2 (hai v¹ch) sÏ b¾t ®Çu b»ng cÊp ®é ba v¹ch (- - -) ë cét m« t¶ hµng ho¸ (cét 4). VÝ dô: ph©n nhãm hµng "- - cµ rèt" cã m· sè hµng ho¸ lµ 0706.10.10, thuéc ph©n nhãm 6 sè cÊp 1 (mét v¹ch) 0706.10 vµ b¾t ®Çu b»ng 2 v¹ch ë cét m« t¶ hµng ho¸. Trong ®ã hai ch÷ sè ®Çu (07) lµ m· hiÖu cña ch¬ng: ch- ¬ng 07; hai ch÷ sè tiÕp theo (06) lµ vÞ trÝ cña nhãm ®ã trong ch¬ng: nhãm thø 06; hai ch÷ sè tiÕp theo (10) lµ vÞ trÝ cña ph©n nhãm 6 sè trong nhãm:
 4. 4 vÞ trÝ thø nhÊt; hai ch÷ sè cuèi (10) lµ vÞ trÝ cña ph©n nhãm hµng cµ rèt trong ph©n nhãm hµng 6 sè: ph©n nhãm hµng 8 sè thø nhÊt. 3.3. Tuú theo møc ®é chi tiÕt cña hµng ho¸ mµ c¸c ph©n nhãm 8 sè sÏ ®îc chi tiÕt cô thÓ thµnh c¸c ph©n nhãm hµng: 8 sè 3 v¹ch (- - -) ; 8 sè 4 v¹ch (- - - -); 8 sè 5 v¹ch (- - - - -); 8 sè 6 v¹ch (- - - - - -). VÝ dô: C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 8704 ®îc chi tiÕt ®Õn cÊp ph©n nhãm 8 sè 5 v¹ch (8704.22.11, 8704.22.12...) vµ 8 sè 6 v¹ch (8703.90.62, 8703.96.63...). 3.4. Trêng hîp c¸c ph©n nhãm 6 sè kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm hµng tiÕp theo th× sÏ ®îc m· ho¸ thªm hai ch÷ sè 0 (00). VÝ dô: ph©n nhãm 0106.11 " - - Bé ®éng vËt linh trëng" ®îc thªm 00 vµo sau cïng thµnh 0106.11.00. 3.5. Trêng hîp c¸c nhãm hµng kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm hµng 6 sè còng nh kh«ng chi tiÕt thµnh c¸c ph©n nhãm hµng 8 sè th× thªm 4 ch÷ sè 0 (0000) vµo sau cïng. VÝ dô: Nhãm 1004 "YÕn m¹ch", kh«ng chi tiÕt thµnh ph©n nhãm hµng 6 sè còng nh kh«ng chi tiÕt thµnh ph©n nhãm hµng 8 sè nªn sÏ thªm 4 ch÷ sè 0 vµo sau cïng thµnh; 1004.00.00. 4. ThuÕ suÊt 4.1. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu: ThuÕ suÊt ®îc quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu lµ thuÕ suÊt u ®·i do Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh. ThuÕ suÊt u ®·i ®îc quy ®Þnh cho nhãm hµng nÕu nhãm nµy kh«ng chia thµnh c¸c ph©n nhãm hµng 6 sè hoÆc c¸c ph©n nhãm hµng 8 sè; hoÆc cho ph©n nhãm hµng 6 sè nÕu ph©n nhãm nµy kh«ng chia thµnh c¸c ph©n nhãm hµng 8 sè; hoÆc cho ph©n nhãm hµng 8 sè nÕu c¸c nhãm hµng hoÆc c¸c ph©n nhãm hµng 6 sè chia thµnh c¸c ph©n nhãm hµng 8 sè. Nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu th«ng thêng, u ®·i, u ®·i ®Æc biÖt thùc hiÖn thèng nhÊt theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 4.2. ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu: C¸c nhãm mÆt hµng kh«ng ®îc ghi cô thÓ tªn vµ m· sè trong BiÓu thuÕ xuÊt khÈu lµ nh÷ng nhãm mÆt hµng cã thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m). C¸c nhãm mÆt hµng ®îc ghi râ tªn trong BiÓu thuÕ xuÊt khÈu lµ nh÷ng nhãm mÆt hµng chÞu thuÕ xuÊt khÈu. B. Ph©n lo¹i hµng ho¸ theo danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; biÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i; biÓu thuÕ xuÊt khÈu I. Nguyªn t¾c ph©n lo¹i:
 5. 5 1. Nguyªn t¾c chung: 1.1. Khi ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh m· sè cña hµng ho¸ theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c: - Tu©n thñ Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt Nam; BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i; BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. - Tu©n thñ 6 Quy t¾c tæng qu¸t cña C«ng íc HS; - Tu©n thñ c¸c Chó gi¶i b¾t buéc cña C«ng íc HS; 1.2. Ngoµi c¸c c¨n cø nªu trªn, khi ph©n lo¹i hµng ho¸ cÇn tham kh¶o thªm Chó gi¶i bæ sung cña Danh môc biÓu thuÕ quan chung Asean (SEN) ban hµnh t¹i Phô lôc 2 kÌm theo Th«ng t nµy vµ Chó gi¶i chi tiÕt HÖ thèng hµi hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi. 1.3. Mét mÆt hµng sau khi ph©n lo¹i ph¶i cã m· sè ®Çy ®ñ lµ 8 ch÷ sè vµ chØ ®îc xÕp vµo mét m· sè duy nhÊt theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt nam. 1.4. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu: Trêng hîp mét mÆt hµng xuÊt khÈu nµo ®ã kh«ng ®îc quy ®Þnh chi tiÕt trong Danh môc BiÓu thuÕ xuÊt khÈu th× khi lµm thñ tôc h¶i quan, ngêi khai h¶i quan vÉn ph¶i kª khai tªn hµng vµ m· sè cña mÆt hµng ®ã theo Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt nam. VÝ dô: MÆt hµng "cñ hµnh gièng" kh«ng ®îc chi tiÕt m· sè vµ tªn hµng trong BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. Khi lµm thñ tôc h¶i quan, ngêi khai h¶i quan vÉn ph¶i kª khai ®Çy ®ñ tªn hµng, m· sè 0703.10.11, thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu 0%. 2. Quy ®Þnh riªng ¸p dông cho mét sè hµng ho¸ nhËp khÈu díi ®©y: 2.1. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé 2.1.1. Nguyªn t¾c ph©n lo¹i 2.1.1.1. Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ mét tËp hîp c¸c m¸y mãc thuéc c¸c nhãm, ph©n nhãm hµng cña c¸c Ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu. §èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu l« hµng thiÕt bÞ toµn bé gåm nhiÒu c¸c tËp hîp m¸y mãc kh¸c nhau hoÆc nhiÒu d©y chuyÒn kh¸c nhau, trong ®ã mçi tËp hîp/ d©y chuyÒn nµy cã mét m¸y chÝnh th× nh÷ng trêng hîp nµy cÇn ph©n lo¹i l« hµng nhËp khÈu thµnh tõng nhãm c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ t¬ng øng víi tõng d©y chuyÒn ®Ó tÝnh thuÕ theo ®óng nguyªn t¾c ®· híng dÉn nªu trªn. Trêng hîp m¸y chÝnh cã møc thuÕ nhËp khÈu cao h¬n møc thuÕ nhËp khÈu cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c trong tËp hîp c¸c m¸y mãc nhËp khÈu th× c¸c doanh nghiÖp ®îc lùa chän viÖc ¸p dông c¸ch ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh hoÆc ph©n lo¹i theo tõng m¸y. NÕu l« hµng thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu ngoµi tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ cßn bao gåm c¶ vËt t, nguyªn liÖu, vËt liÖu, phô liÖu, nhiªn liÖu, nhµ xëng, « t« th× chØ ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu cho tËp hîp c¸c m¸y mãc thuéc c¸c Ch-
 6. 6 ¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh; kh«ng ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ c¸c vËt t, nguyªn liÖu, vËt liÖu, phô liÖu, nhiªn liÖu, nhµ xëng, « t« (nh÷ng mÆt hµng nµy thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: ph©n lo¹i ®óng m· sè quy ®Þnh cho mÆt hµng ®ã t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh). 2.1.1.2. TËp hîp c¸c m¸y mãc ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh gåm Ýt nhÊt tõ hai m¸y, thiÕt bÞ trë lªn thuéc mét hoÆc nhiÒu nhãm, ph©n nhãm hµng cña c¸c Ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh. TËp hîp c¸c m¸y mãc nµy cã thÓ lµ mét tæ hîp (vÝ dô: tæ hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn h×nh gåm thiÕt bÞ thu, thiÕt bÞ truyÒn, camera.., tæ hîp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu gåm m¸y chÕ biÕn thuèc l¸, m¸y vª thuèc, kÌm thiÕt bÞ ®ãng gãi..) hoÆc chóng cã thÓ lµ mét d©y chuyÒn (VÝ dô: d©y chuyÒn may quÇn ¸o gåm m¸y may, m¸y v¾t sæ, m¸y thïa khuyÕt, m¸y ®Ýnh cóc, m¸y thiÕt kÕ mÉu, bµn may, m¸y c¾t, m¸y ph¸t ®iÖn...). C¸c m¸y mãc kh¸c nhau cña tËp hîp c¸c m¸y mãc nµy cã tÝnh chÊt bæ trî g¾n kÕt víi nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng riªng cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng. 2.1.1.3. TËp hîp c¸c m¸y mãc ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh nªu t¹i ®iÓm 2.1.1 vµ 2.1.2 cã thÓ lµ: a. §îc nhËp khÈu tõ mét hoÆc nhiÒu thÞ trêng kh¸c nhau, cã xuÊt xø tõ mét hoÆc nhiÒu khu vùc hoÆc tõ nhiÒu níc kh¸c nhau, nhËp vÒ cïng chuyÕn hoÆc kh«ng cïng mét chuyÕn nhng tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o thµnh mét tæ hîp hoÆc mét d©y chuyÒn víi mét chuçi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ liªn kÕt víi nhau, cã tÝnh chÊt bæ trî cho nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng biÖt cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng. b. Võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc nhng ph¶i ®¸p øng 3 ®iÒu kiÖn: - M¸y chÝnh ph¶i lµ m¸y ®îc nhËp khÈu; - TËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc t¹o thµnh mét tæ hîp hoÆc mét d©y chuyÒn víi mét chuçi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ liªn kÕt víi nhau, cã tÝnh chÊt bæ trî cho nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng biÖt cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng; - §èi tîng sö dông tËp hîp c¸c m¸y mãc võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua m¸y mãc do trong níc s¶n xuÊt ph¶i tù kª khai vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lo¹i m¸y mãc tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc, tªn ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ cung cÊp m¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc kª khai nµy. Trêng hîp kª khai sai th× ngoµi viÖc bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu theo ®óng m· sè cña tõng m¸y mãc thiÕt bÞ quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm truy thu cßn bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 2.1.2. Thñ tôc hå s¬ ®Ó ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo m¸y chÝnh.
 7. 7 Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé ®îc tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo m¸y chÝnh ph¶i cã ®ñ c¸c hå s¬ sau ®©y: 2.1.2.1. LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc Dù ¸n ®Çu t thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trong ®ã ghi râ tªn m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu, s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc. Doanh nghiÖp xuÊt tr×nh b¶n chÝnh ®Ó c¬ quan h¶i quan ®èi chiÕu khi lµm thñ tôc nhËp khÈu. 2.1.2.2. V¨n b¶n x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh vÒ m¸y chÝnh cña l« hµng thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé nhËp khÈu. Doanh nghiÖp nép b¶n chÝnh cho c¬ quan h¶i quan khi lµm thñ tôc. C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh lµ c¬ quan qu¶n lý cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh ®èi víi viÖc sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu, cã thÓ cÊp Bé hoÆc cÊp Së. C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc x¸c nhËn cña m×nh. VÝ dô: Doanh nghiÖp Cæ phÇn X thuéc Thµnh phè Hµ Néi cã nhËp khÈu tËp hîp m¸y mãc lµm bia, th× c¬ quan x¸c nhËn m¸y chÝnh lµ Bé C«ng nghiÖp hoÆc Së C«ng nghiÖp, kh«ng ph¶i lµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. C«ng ty liªn doanh B ®ãng t¹i ®Þa ph¬ng Qu¶ng Ninh cã nhËp mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch th× c¬ quan x¸c nhËn m¸y chÝnh lµ Bé X©y dùng, kh«ng ph¶i Bé hoÆc Së kÕ ho¹ch tØnh. Trêng hîp cã víng m¾c trong viÖc x¸c nhËn m¸y chÝnh th× c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh trao ®æi víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh m¸y chÝnh lµm c¨n cø tÝnh thuÕ nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy. 2.1.2.3. Hîp ®ång nhËp khÈu (trùc tiÕp hoÆc uû th¸c), B¶ng kª chi tiÕt l« hµng nhËp khÈu (Packing list) vµ c¸c chøng tõ kh¸c (nÕu cã) ghi râ tªn c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu (nép b¶n chÝnh cho c¬ quan h¶i quan). 2.1.3. Thùc hiÖn viÖc tÝnh thuÕ. 2.1.3.1. C¨n cø vµo hå s¬ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1.2 trªn ®©y vµ kÕt qu¶ kiÓm tra hµng ho¸ thùc nhËp khÈu, hoÆc võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc (nÕu cã) phï hîp quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× c¬ quan h¶i quan n¬i lµm tôc nhËp khÈu sÏ tÝnh thuÕ tËp hîp c¸c m¸y mãc cña thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé theo m¸y chÝnh vµ më sæ ®Ó theo dâi hµng ho¸ thùc nhËp víi Danh môc hµng ho¸ cÇn nhËp khÈu ®· ®îc c¬ quan phª duyÖt LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc Dù ¸n ®Çu t duyÖt. 2.1.3.2. NÕu nghi ngê viÖc x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn lµ kh«ng chÝnh x¸c, th× c¬ quan h¶i quan lµm thñ tôc nhËp khÈu vÉn thùc hiÖn t¹m tÝnh thuÕ theo m¸y chÝnh ®· ®îc x¸c nhËn vµ ph¶n ¶nh ngay cho c¬ quan x¸c nhËn biÕt ®ång thêi b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan gi¶i quyÕt. Trêng hîp cßn víng m¾c, Tæng côc H¶i quan sÏ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm viÖc víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan gi¶i quyÕt. Trêng hîp x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn kh«ng phï hîp th× hµng ho¸ nhËp khÈu sÏ ®îc tÝnh l¹i thuÕ. NÕu sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu ®· nép nhiÒu h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo møc thuÕ tÝnh l¹i, ®¬n vÞ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé sÏ ®îc hoµn thuÕ hoÆc khÊu trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña l« hµng sau. NÕu sè tiÒn thuÕ ®· nép Ýt h¬n sè thuÕ ph¶i nép
 8. 8 theo møc thuÕ tÝnh l¹i, c¬ quan h¶i quan sÏ thùc hiÖn viÖc truy thu thuÕ ®èi víi hµng ho¸ ®· lµm thñ tôc. ViÖc thùc hiÖn truy thu, truy hoµn hoÆc khÊu trõ thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. 2.1.3.3. C¸c trêng hîp kª khai nhËp khÈu tËp hîp m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ toµn bé ®Ó ®îc tÝnh vµ nép thuÕ nhËp khÈu theo m¸y chÝnh nhng thùc tÕ kh«ng sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ nµy thµnh mét tæ hîp hoÆc d©y chuyÒn mµ sö dông theo m¸y riªng lÎ, th× ngoµi viÖc truy thu thuÕ nhËp khÈu theo ®óng møc thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh cho tõng m¸y, ®¬n vÞ cßn bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan. 2.1.3.4. Bé Tµi chÝnh sÏ phèi hîp víi c¸c Bé ngµnh cã liªn quan ®Ó xö lý cô thÓ viÖc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh cho c¸c trêng hîp nhËp khÈu tËp hîp m¸y mãc cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé ngoµi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm hoÆc ph©n nhãm hµng cña c¸c ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh. (VÝ dô: thiÕt bÞ toµn bé ®êng èng dÉn khÝ). 2.1.3.5. TËp hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm hµng, ph©n nhãm hµng cña c¸c ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh nÕu ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy th× còng ®îc coi lµ thiÕt bÞ ®ång bé ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2.2. Ph©n lo¹i linh kiÖn rêi ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé cña c¸c mÆt hµng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö: Bé linh kiÖn rêi ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé ®Ó l¾p r¸p c¸c mÆt hµng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö (c¸c chi tiÕt linh kiÖn rêi cã thÓ lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thiÖn nhng cha ®îc l¾p r¸p hoÆc cha ph¶i lµ s¶n phÈm hoµn thiÖn nh- ng ®· cã ®Æc trng c¬ b¶n cña thµnh phÈm ®Ó l¾p r¸p víi nhau b»ng c¸c ph- ¬ng tiÖn l¾p r¸p ®¬n gi¶n nh vÝt, bu l«ng, ª cu hoÆc cã thÓ b»ng ®inh t¸n hoÆc hµn), thùc hiÖn ph©n lo¹i theo nguyªn t¾c sau ®©y: 2.2.1. Trêng hîp nhËp khÈu c¸c chi tiÕt, linh kiÖn rêi ®ång bé (nhËp ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt cña mét s¶n phÈm) ®îc ph©n lo¹i vµo cïng nhãm/ ph©n nhãm/ m· sè vµ møc thuÕ suÊt quy ®Þnh cho mÆt hµng nguyªn chiÕc. 2.2.2. Trêng hîp nhËp khÈu c¸c chi tiÕt, linh kiÖn rêi kh«ng ®ång bé (nhËp kh«ng ®Çy ®ñ c¸c chi tiÕt rêi cña mét s¶n phÈm) th× ph©n lo¹i theo tõng nhãm/ph©n nhãm/m· sè vµ møc thuÕ suÊt quy ®Þnh cho tõng chi tiÕt, linh kiÖn. 2.3. Ph©n lo¹i bé linh kiÖn cña c¸c mÆt hµng c¬ khÝ - ®iÖn - ®iÖn tö thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ §èi víi bé linh kiÖn kh«ng ®ång bé mµ doanh nghiÖp ®¨ng ký thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸, khi nhËp khÈu sÏ ®îc ¸p dông chung mét møc thuÕ suÊt u ®·i theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho toµn bé danh môc chi tiÕt linh kiÖn nhËp khÈu.
 9. 9 II. C¨n cø ph©n lo¹i Khi thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸, tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ mµ dùa vµo mét hay nhiÒu c¨n cø díi ®©y ®Ó ph©n lo¹i: 2.1. Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ViÖt Nam; BiÓu thuÕ nhËp khÈu; BiÓu thuÕ xuÊt khÈu. 2.2. Thùc tÕ hµng ho¸; 2.3. Tµi liÖu kü thuËt, m« t¶ chi tiÕt hµng ho¸, catalogue minh ho¹ hµng ho¸; 2.4. KÕt qu¶ ph©n tÝch, gi¸m ®Þnh hµng ho¸. III. ph©n lo¹i hµng ho¸ trong khi lµm thñ tuc h¶i quan 1. §èi víi ngêi khai h¶i quan 1.1. Ngêi khai H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm ph©n lo¹i hµng ho¸ (x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tªn gäi, m« t¶ vµ m· sè hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu) trªn tê khai h¶i quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ph©n lo¹i ®ã. 1.2. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan kh«ng tù ph©n lo¹i ®îc hµng ho¸, nÕu kh«ng ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan thùc hiÖn ph©n lo¹i tríc khi lµm thñ tôc h¶i quan nh quy ®Þnh t¹i môc IV phÇn B díi ®©y th× cã thÓ ®Ò nghÞ mét c¬ quan, tæ chøc gi¸m ®Þnh chuyªn ngµnh gi¸m ®Þnh lµm c¬ së cho ngêi khai h¶i quan thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i. 1.3. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan kh«ng nhÊt trÝ víi kÕt luËn ph©n lo¹i cña c¬ quan h¶i quan th× thùc hiÖn viÖc khiÕu n¹i theo quy ®Þnh t¹i phÇn D Th«ng t nµy. 2. §èi víi Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu 2.1. Khi lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu c«ng chøc h¶i quan ph¶i c¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 06/2003/N§-CP ngµy 22/01/2003 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó ph©n lo¹i. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ cña ngêi khai h¶i quan th× ph¶i cã c¬ së vµ ph¶i thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i l¹i cho chÝnh x¸c. 2.2. Trêng hîp cã c¨n cø cho r»ng viÖc ph©n lo¹i cña ngêi khai h¶i quan kh«ng chÝnh x¸c nhng Chi côc h¶i quan còng kh«ng cã kh¶ n¨ng ph©n lo¹i th× ®Ò nghÞ Trung t©m ph©n tÝch, ph©n lo¹i hµng ho¸ trùc thuéc Tæng côc H¶i quan (sau ®©y gäi t¾t lµ Trung t©m PTPL) thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸. Thñ tôc trng cÇu Trung t©m PTPL ph©n lo¹i thùc hiÖn theo Quy chÕ ph©n tÝch, ph©n lo¹i hµng ho¸ do Tæng côc H¶i quan ban hµnh. KÕt luËn ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Trung t©m PTPL lµ c¬ së ®Ó Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc h¶i quan.
 10. 10 2.3. Trêng hîp ph¸t hiÖn kÕt qu¶ ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Trung t©m PTPL thiÕu chÝnh x¸c, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu th× b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan ®Ó chØ ®¹o. IV. Ph©n lo¹i hµng ho¸ tríc khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ Ph©n lo¹i hµng ho¸ tríc khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ (díi ®©y gäi t¾t lµ ph©n lo¹i tríc) ®îc ¸p dông trong trêng hîp ngêi khai h¶i quan cha lµm thñ tôc h¶i quan xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸. 1. Ph©n lo¹i tríc trong trêng hîp ®· cã mÉu hµng 1.1. Thñ tôc thùc hiÖn: - Ngêi khai h¶i quan cã yªu cÇu ph©n lo¹i tríc göi PhiÕu yªu cÇu (mÉu t¹i Phô lôc 3 Th«ng t nµy) kÌm mÉu hµng vµ tµi liÖu liªn quan cho Chi côc H¶i quan n¬i dù kiÕn sÏ lµm thñ tôc h¶i quan xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó thùc hiÖn ph©n lo¹i. - Chi côc H¶i quan tiÕp nhËn yªu cÇu trªn, thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i vµ ra Th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i (mÉu t¹i Phô lôc 4 Th«ng t nµy) cho ngêi khai h¶i quan. Trêng hîp kh«ng ph©n lo¹i ®îc th× Chi côc H¶i quan ®Ò nghÞ Trung t©m PTPL thùc hiÖn ph©n lo¹i. 1.2. HiÖu lùc cña th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i tríc: Th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i tríc cã hiÖu lùc thùc hiÖn trong 6 th¸ng kÓ tõ ngµy c¬ quan h¶i quan ra Th«ng b¸o. Qu¸ thêi h¹n trªn mµ ngêi khai h¶i quan kh«ng lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ th× Th«ng b¸o ®ã kh«ng cßn gi¸ trÞ thùc hiÖn. §èi víi nh÷ng mÆt hµng nhanh thay ®æi, biÕn chÊt th× thêi h¹n hiÖu lùc ng¾n h¬n (tuú tÝnh chÊt mÆt hµng vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n mÉu, Chi côc H¶i quan thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i quyÕt ®Þnh thêi h¹n hiÖu lùc cña th«ng b¸o phï hîp ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ). 1.3. §iÒu kiÖn ¸p dông kÕt qu¶ ph©n lo¹i tríc: - MÉu lu cßn nguyªn tr¹ng. MÉu nµy cã thÓ ®îc lu t¹i Chi côc H¶i quan hoÆc t¹i doanh nghiÖp hay kho cña ngêi vËn t¶i nÕu ®¸p øng yªu cÇu niªm phong h¶i quan vµ ®îc Chi côc trëng Chi côc H¶i quan chÊp nhËn. - Thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®îc Chi côc H¶i quan x¸c ®Þnh ®óng lµ hµng ho¸ ®· ®îc ph©n lo¹i tríc; - Trong thêi gian tõ khi c¬ quan h¶i quan Th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i tr- íc ®Õn khi ngêi khai h¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu thùc tÕ hµng ho¸, quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph©n lo¹i hµng ho¸ ®èi víi mÆt hµng ph©n lo¹i tríc kh«ng cã sù thay ®æi. - C¬ quan h¶i quan kh«ng cã ph¸t hiÖn vÒ sai sãt hoÆc khai b¸o kh«ng trung thùc cña ngêi khai h¶i quan hoÆc sai sãt cña c¬ quan h¶i quan trong ph©n lo¹i tríc.
 11. 11 1.4. Quy ®Þnh vÒ lu mÉu: - Trêng hîp Chi côc H¶i quan trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i th× thêi gian lu mÉu t¹i cöa khÈu lµ mét n¨m kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn mÉu. §èi víi nh÷ng mÆt hµng nhanh bÞ thay ®æi, biÕn chÊt th× thêi gian lu mÉu lµ thêi h¹n hiÖu lùc cña Th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i tríc. - Trêng hîp Chi côc H¶i quan ®Ò nghÞ Trung t©m PTPL thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i th× thêi gian lu mÉu t¹i Chi côc H¶i quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ ph©n tÝch, ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Tæng côc H¶i quan ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 710/TCHQ/Q§/PTPL ngµy 03/6/2003. 2. Ph©n lo¹i tríc trong trêng hîp cã mÉu hµng nhng kh«ng thÓ lÊy vµ lu mÉu (hµng cã khèi lîng, kÝch thíc lín, hµng cã yªu cÇu b¶o qu¶n ®Æc biÖt) Thñ tôc ®Ò nghÞ ph©n lo¹i tríc thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.1 trªn ®©y. Sau khi chÊp nhËn ®Ò nghÞ cña ngêi khai h¶i quan vµ c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸. Chi côc H¶i quan cö kiÓm ho¸ viªn trùc tiÕp kiÓm tra, chôp ¶nh hµng ho¸ vµ thùc hiÖn ph©n lo¹i hµng ho¸, th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i cho ngêi khai h¶i quan. Trêng hîp kh«ng ph©n lo¹i ®îc th× Chi côc H¶i quan ®Ò nghÞ Trung t©m PTPL thùc hiÖn ph©n lo¹i. 3. Ph©n lo¹i tríc trong trêng hîp kh«ng cã mÉu hµng. Thñ tôc ®Ò nghÞ ph©n lo¹i tríc thùc hiÖn nh ®èi víi trêng hîp cã mÉu hµng. Trêng hîp nµy, ngêi khai h¶i quan cÇn m« t¶ chi tiÕt hµng ho¸ t¹i phiÕu yªu cÇu ph©n lo¹i tríc vµ cung cÊp tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt cho Chi côc H¶i quan. NÕu kh«ng ®ñ c¬ së ph©n lo¹i, Chi côc H¶i quan cã quyÒn tõ chèi yªu cÇu cña ngêi khai h¶i quan. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i tríc trong trêng hîp kh«ng cã mÉu hµng lu t¹i c¬ quan h¶i quan cã gi¸ trÞ tham kh¶o khi lµm thñ tôc h¶i quan. c. QuyÒn h¹n, Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n trong ph©n lo¹i hµng ho¸ I. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi khai h¶i quan 1. QuyÒn cña ngêi khai h¶i quan: - §îc c¬ quan h¶i quan cung cÊp th«ng tin, xem hµng hoÆc lÊy mÉu hµng phôc vô viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ khai b¸o h¶i quan; - §îc c¬ quan h¶i quan híng dÉn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ khi cã yªu cÇu. - §îc quyÒn khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn t¹i phÇn D Th«ng t nµy. 2. NghÜa vô cña ngêi khai h¶i quan:
 12. 12 - Thùc hiÖn ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ khai b¸o h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ ph©n lo¹i hµng ho¸ cña m×nh. - Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ph©n lo¹i hµng ho¸ cña c¬ quan h¶i quan trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸. - Cung cÊp mÉu hµng, chøng tõ, tµi liÖu liªn quan ®Ó phôc vô môc ®Ých ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ tÝnh thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan. II. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ 1. KiÓm tra kÕt qu¶ khai b¸o ph©n lo¹i hµng ho¸, tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ cña ngêi khai h¶i quan; 2. Híng dÉn ngêi khai h¶i quan ph©n lo¹i hµng ho¸ trong trêng hîp ngêi khai h¶i quan cã yªu cÇu. 3. Cã quyÒn yªu cÇu ngêi khai h¶i quan cung cÊp mÉu hµng, chøng tõ, tµi liÖu liªn quan ®Ó phôc vô môc ®Ých ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ thu thuÕ. 4. Thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸, ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kh¸c cã liªn quan theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5. B¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n lo¹i ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ míi lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu lÇn ®Çu t¹i Chi côc m×nh vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó tËp hîp vµ chØ ®¹o ¸p dông chung trong toµn ngµnh h¶i quan. d. khiÕu n¹i vµ Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Ngêi khai h¶i quan kh«ng nhÊt trÝ víi kÕt luËn ph©n lo¹i cña c¬ quan h¶i quan th× cã cã quyÒn khiÕu n¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo tr×nh tù sau ®©y: 1. Ngêi khai h¶i quan kh«ng ®ång ý víi kÕt luËn ph©n lo¹i cña Chi côc H¶i quan th× lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ Chi côc trëng Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc l« hµng xem xÐt l¹i. 2. NÕu ngêi khai h¶i quan kh«ng ®ång ý víi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Chi côc H¶i quan theo quy ®Þnh t¹i môc 1 trªn ®©y th× göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè liªn quan gi¶i quyÕt. 3. NÕu ngêi khai h¶i quan kh«ng nhÊt trÝ víi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè quy ®Þnh ë môc 2 trªn ®©y th× lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan gi¶i quyÕt. 4. NÕu ngêi khai h¶i quan kh«ng nhÊt trÝ víi gi¶i quyÕt cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh ë môc 3 trªn ®©y th× lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé trëng Bé Tµi chÝnh gi¶i quyÕt. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.
 13. 13 Trêng hîp ngêi khai h¶i quan kh«ng nhÊt trÝ víi kÕt qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan h¶i quan c¸c cÊp th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o hiÖn hµnh. ®. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản