intTypePromotion=1

Thông tư 86/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư 86/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 86/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 86/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  sè 86/2001/TT­B T C  n g µy  29 th¸ng 10 n¨ m  2001  íng  B tµi h d É n  h o µ n  thu Õ  tiªu thô ® Æ c   Öt ®∙ n é p   bi ® èi víi  thuèc l¸ ®i Õ u  x u Êt k h È u   C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu      NghÞ   3, 4, 12  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP ngµy  12/10/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖt; §Ó  thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ®èi      víithuèc    l¸®iÕu  xuÊtkhÈu      t¹ C«ng    651/CP­ i v¨n sè  KTTH  ngµy 23/7/2001 cña    ChÝnh  phñ. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn viÖc hoµn thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt (TT§B)    nh  sau: 1.§èit    îng  ®iÒu  vµ  kiÖn  hoµn  thuÕ C¸c  së  c¬  kinh doanh    thµnh  theo  lËp  LuËt Doanh    nghiÖp  nhµ    níc,LuËt  doanh  nghiÖp  ®¨ng  kinh doanh        së  ®∙  ký    gäit¾t lµ c¬  kinh doanh    (kÓ  c¸c c¶    doanh  nghiÖp  îcthµnh    ®   lËp theo LuËt doanh    nghiÖp   tnh©n  LuËt c«ng    vµ    ty tr   íc ®©y)  ®¨ng  thuÕ, cã  ®∙  ký    giÊy  phÐp  kinh doanh  thuèc    l¸®iÕu  trùc ®∙    tiÕp xuÊtkhÈu      thuèc l¸®iÕu     nh∙n hiÖu    b¶n quyÒn    nícngoµis¶n    xuÊtt¹ ViÖt    i   Nam      îng ® îchoµn    lµ®èi t     l¹thuÕ  i TT§B. Sè  thuÕ  TT§B  hoµn    l¹ cho  së  i c¬  xuÊt khÈu    thuèc l¸®iÕu  îcx¸c®Þnh     ®     lµ sè    thuÕ  TT§B  thu  kh©u  ®∙  ë  s¶n xuÊt thuèc      l¸®iÕu  c¬  xuÊt khÈu  do  së    mua     trùctiÕp      tõ chinh¸nh  thuèc      l¸nícngoµit¹    iViÖt Nam     hoÆc       së  tõ c¸c c¬  lµ nhµ    ph©n  phèi cã    hîp  ®ång  mua  trùc tiÕp    thuèc    l¸®iÕu  cña    chi nh¸nh  thuèc l¸       ngoµit¹ ViÖtNam. níc    i   C¬   xuÊt khÈu  së    thuèc    l¸®iÕu  ph¶i®¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ  ®Þa  ph­ ¬ng    ithuèc    vÒ lo¹  l¸®iÕu    (tªnnh∙n hiÖu thuèc    l¸)xuÊt khÈu, tªn c¬  b¸n       së    thuèc    l¸cho  së    c¬  ®Ó xuÊt khÈu, cã      ®Çy     s¬  ®ñ hå  chøng      tõ x¸c ®Þnh  vÒ  thuèc l¸    xuÊtkhÈu    theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   díi i 3   ®©y. 2.X¸c    ®Þnh   thuÕ  sè  TT§B  îchoµn ®   Sè  thuÕ  TT§B  îcxÐt hoµn  ®     theo sè îng thuèc l¸   l      thùc tÕ    xuÊtkhÈu    tõng  quý. Sè thuÕ  = Sè îng thuèc l¸ l      x Møc thuÕ  TT§B  ®∙  TT§B  îc ®   ®iÕu thùc xuÊt     nép  kh©u  ë  s¶n  xuÊt hoµn khÈu Møc  thuÕ TT§B  nép  kh©u  ®∙  ë  s¶n xuÊt do  Tµi chÝnh    Bé    (Tæng côc  thuÕ) x¸c®Þnh      theo sè      kª khainép      t¹ kh©u  i s¶n xuÊt. 3.Hå  ®Ò     s¬  nghÞ  hoµn  thuÕ  TT§B C¸c  së  c¬  xuÊtkhÈu    thuèc l¸nh∙n hiÖu       b¶n quyÒn    nícngoµis¶n    xuÊtt¹   i   ViÖt Nam     thuéc ®èi  îng  îc hoµn  t ®   thuÕ  TT§B     göi v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ TT§B  cho Côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng    n¬i doanh 
  2. 2 nghiÖp  ®ãng    chÝnh  trôsë  (theo mÉu     ®Ýnh  kÌm) kÌm    theo ®Çy  c¸c hå  ®ñ    s¬  sau: ­B¶ng        kª ho¸ ®¬n  mua  thuèc l¸    (theo mÉu   BK)   01­ ­B¶ng        kª ho¸ ®¬n    b¸n thuèc l¸    xuÊtkhÈu    (theo mÉu   BK)   02­ ­B¶ng      kª xuÊt,nhËp,tån kho        thuèc l¸    (theo mÉu   03­   sè  BK) ­GiÊy    phÐp  kinhdoanh    thuèc l¸®iÕu    ­ Tê    khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  x¸c nhËn  cã    cña  quan    c¬  h¶i quan    l thuèc    vÒ sè îng  l¸nh∙n hiÖu  b¶n quyÒn    níc ngoµi s¶n    xuÊt  iViÖt t¹    Nam   xuÊtkhÈu  ®∙    theo quy    ®Þnh  cña Tæng côc    H¶iquan. ­ Hîp ®ång  b¸n hµng  (b»ng  v¨n b¶n)  gi÷a  së  c¬  xuÊt  khÈu    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµi;Hîp    ®ång  mua  thuèc    l¸nh∙n hiÖu    b¶n quyÒn   níc ngoµis¶n    xuÊtt¹ ViÖtNam      i   gi÷a c¬  xuÊtkhÈu        së    víi nh¸nh  chi thuèc l¸nícngoµit¹ ViÖt         i   Nam  hoÆc   nhµ  ph©n  phèicã  ®ång    hîp  mua     trùctiÕp thuèc    l¸®iÕu  cña    chi nh¸nh thuèc      l¸nícngoµit¹    iViÖt Nam           phï hîp víiquy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    vµ  49, 50  §iÒu  LuËt Th¬ng  81    m¹i. ­ Chøng      tõ thanh    to¸nqua  ng©n  hµng  ¬ng        th m¹idíi h×nh  c¸c thøc th tÝn      dông, nhê      thu,chuyÓn  tiÒn        phï hîp víiquy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Ng©n   hµng  Nhµ    tho¶  nícvµ  thuËn  trong hîp ®ång      xuÊt khÈu. Trêng    îcNg©n       hîp ®   hµng  nhµ    níc cho phÐp  b»ng  thu  tiÒn  Æt     m lµ ngo¹itÖ    chuyÓn    tù do  ®æi  ph¶icã    giÊy phÐp cña  ng©n  hµng  nhµ      níc,x¸c nhËn  cña phÝa    níc ngoµivÒ  l     sè îng hµng  nhËn  sè  ®∙  vµ  tiÒn  thanh  ®∙  to¸n,chøng    nép    tõ ®∙  tiÒn vµo    tµikho¶n  cña  së    c¬  t¹ ng©n  i hµng  ¬ng  th m¹i. Riªng c¸ctr     êng    xuÊt khÈu  hîp ®∙    sang      chung  êng        c¸cníccã  ® biªngií víi i ViÖtNam     theo  h×nh thøc mua  hµng      b¸n  ho¸ qua        tr   biªngií trªnbé  ícngµy  i ban  hµnh  Th«ng  tnµy nÕu thanh    to¸nb»ng  tiÒn m Æt   iÒn®ång    (t   ViÖtNam     hoÆc   ®ång  tiÒn cña    chung      khu    níccã  biªngií vµ  i vùc  kinh tÕ    cöa  khÈu ViÖt Nam)    phï hîp víiquy        ®Þnh  cña Ng©n  hµng  nhµ    nícph¶icã    chøng      tõ x¸c nhËn cña  phÝa    nícngoµivÒ  l     sè îng hµng    nhËn, sè  ho¸ ®∙    tiÒn ®∙    thanh    to¸ncòng  îc ®   coilµchøng        tõthanh      to¸nhîp lÖ. C¸c  s¬, thñ    hå    tôc hoµn  thuÕ cña  së    c¬  göi cho  Côc thuÕ ph¶ilµ b¶n      chÝnh,  riªng giÊy    phÐp  kinh doanh thuèc    l¸®iÕu,  khai hµng  tê    ho¸  xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu, hîp    ®ång  ¬ng    th m¹i,chøng    tõ thanh to¸n nÕu      lµ b¶n  sao  ph¶i cã      x¸c nhËn, ®ãng    dÊu  sao  b¶n  y  chÝnh cña  së. C¬   ph¶i chÞu  c¬    së    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    liÖu,chøng    ªnquan    tr       c¸c sè    tõ li   ®Õn   s¬  hå  hoµn  thuÕ. Hå  xÐt hoµn  s¬    thuÕ  îclËp  ®   theo  tõng quý.Riªng c¸c tr       êng    xuÊt hîp ®∙    khÈu thuèc l¸®iÕu       tõ1/1/2001 ®Õn     30/9/2001 th× c¬  xuÊtkhÈu    s¬      së    lËp hå  ®Ò  nghÞ hoµn  thuÕ mét lÇn ®èi    víithuèc l¸®iÕu  xuÊt khÈu       ®∙    göi®Õn  c¬  quan thuÕ    trùctiÕp qu¶n    ícngµy    lýtr   15/11/2001. 4.Tr×nh  vµ    tù  thÈm   quyÒn   hoµn  thuÕ  TT§B Côc thuÕ  nhËn  îc hå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ hoµn thuÕ TT§B  cña  së  c¬  thùc  hiÖn  kiÓm tra: + X¸c ®Þnh ®èi  îng    t ®Ò nghÞ hoµn thuÕ  ®óng  cã  ®èi  îng  îc hoµn  t ®   thuÕ  TT§B kh«ng.
  3. 3 + KiÓm     s¬  lËp  trahå  ®∙  ®óng quy ®Þnh cha: nÕu    cha ®óng, cha ®ñ  ph¶iyªu cÇu      ®¬n  bæ   vÞ  sung. + KiÓm       l thuèc    tra vÒ sè îng  l¸mua  vµo, sè    thùc tÕ  xuÊt khÈu, c¸c   ®∙        ho¸ ®¬n, chøng    ªnquan      tõli   ®Õn   thuèc l¸xuÊtkhÈu.      Trong    thêigian 15    ngµy  lµm  viÖc,kÓ      tõ ngµy  nhËn  îchå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ  hoµn thuÕ  cña  së,Côc  c¬    thuÕ  kiÓm    s¬,cã    trahå    v¨n b¶n    x¸c ®Þnh  thÓ  cô  vÒ  l tõng  i sè îng  lo¹ m¸c thuèc    l¸nh∙n hiÖu    b¶n  quyÒn    níc ngoµis¶n    xuÊt t¹   i  ViÖt Nam       mµ ®¬n   thùc  ®∙  vÞ  tÕ  xuÊt  khÈu    ®Ò nghÞ  Tµi chÝnh  Bé    hoµn  thuÕ    göicïng hå  hoµn    s¬  thuÕ  cña  së  Bé    c¬  vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc thuÕ);  Trêng    së  hîp c¬  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îchoµn  ®   thuÕ TT§B    th× Côc  thuÕ ph¶i  tr¶lêi     b»ng    v¨n b¶n cho  së  c¬  biÕt. Trong    thêigian 10    ngµy  lµm  viÖc,kÓ      tõ ngµy nhËn  îchå  ®Ò   ®   s¬  nghÞ  hoµn thuÕ  Côc  do  thuÕ    göivÒ, Tæng  côc  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm       trax¸c ®Þnh  thuÕ  sè  TT§B  îc hoµn  ®   tr×nh  Tµi chÝnh  Bé    quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ  TT§B cho  së  c¬  (theomÉu     ®Ýnh  kÌm). Sè thuÕ  TT§B  hoµn  cho  së  c¬  xuÊt  khÈu thuèc    nh∙n  l¸cã  hiÖu b¶n  quyÒn    níc ngoµi s¶n    xuÊt t¹    i ViÖt Nam     xuÊt khÈu, c¬  ph¶itÝnh      së    vµo    thu nhËp      ®Ó x¸c®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ TNDN. 5.Thêi hiÖu        thihµnh ViÖc hoµn thuÕ TT§B theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng   tnµy    ¸p dông cho thuèc  l¸®iÕu  nh∙n hiÖu    cã    b¶n  quyÒn    nícngoµis¶n    xuÊtt¹ ViÖtNam       i   xuÊtkhÈu      tõ 1/1/2001.
  4. MÉu   01   sè  ­BK B ¶ n g  kª h o¸ ® ¬ n  m u a  thuèc l¸ ã n h∙n hi Ö u  b ¶ n  q u y Ò n  n íc n g o µi   c s ¶ n x u Êt t¹i Öt N a m  ® Ó  x u Êt k h È u  Vi (Tõ  ngµy...®Õn     . ngµy... ) . (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   86/2001/TT­   tsè  BTC   ngµy  29/10/2001 cña  TµichÝnh)   Bé    Tªn  së  c¬  kinhdoanh:. . ........M∙  thuÕ:.. . ...........   . . .......  sè  .. . ............ §Þa chØ:.. . .................................. . . .................................. STT Ho¸ ®¬n  Tªn  nh∙n hiÖu    thuèc l¸ Tªn  së     c¬  b¸n §¬n vÞ  Sè îng mua §¬n    l   gi¸mua Tæng      gi¸trÞ Ghi chó   GTGT ®iÕu tÝnh mua Sè Ngµy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yªu  cÇu: ­ Ghi    ®Çy  c¸c ho¸ ®¬n  ®ñ      mua  thuèc l¸cã      nh∙n hiÖu    b¶n  quyÒn    nícngoµis¶n    xuÊt t¹ ViÖt Nam.    i    Ghi  theo  tr×nh tù thêigian        vµ  tõng ho¸ ®¬n      mua  hµng. ­ Thêigian lËp ho¸ ®¬n              x¸c®Þnh  theo tõng  kª khaixinhoµn  kú        thuÕ  tÝnh  vµ  theo ngµy  mua        ghitrªnho¸ ®¬n. VÝ        dô:kª khai   tõngµy    1/7/2001 ®Õn     30/9/2001 th× kª khaitoµn  c¸cho¸ ®¬n          bé      mua  trongthêigian nªu        trªn. Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp (Ký,ghirâ hä    ®ãng        tªnvµ  dÊu)
  5. MÉu   02   sè  ­BK B ¶ n g  kª h o¸ ® ¬ n  b¸n thuèc l¸ u Êt k h È u  x (Tõ  ngµy...®Õn     . ngµy...) (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   86/2001/TT­   tsè  BTC   ngµy 29/10/2001 cña  TµichÝnh)   Bé      Tªn  së  c¬  kinh doanh:. . ........M∙  thuÕ:.. . ...........   . . .......  sè  .. . . ........... §Þa  chØ:.. . .................................. . . .................................. STT Invoice Ho¸ ®¬n  Tªn  nh∙n hiÖu    Tªn  kh¸ch §¬n vÞ  Sè îng l   Gi¸b¸n   Tæng    trÞ Ghi chó   GTGT thuèc l¸    ®iÕu   hµng mua tÝnh xuÊtb¸n   gi¸b¸n   Sè Ngµy Sè Ngµy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yªu  cÇu: ­ Ghi    ®Çy  c¸c ho¸ ®¬n  thuèc l¸cã  ®ñ      b¸n      nh∙n hiÖu    b¶n quyÒn    nícngoµis¶n    xuÊt t¹    i ViÖt Nam.    Ghi theo  tr×nh tù thêigian         vµ  tõng ho¸ ®¬n        b¸n hµng. ­ Thêigian lËp          ho¸ ®¬n   x¸c ®Þnh  theo tõng  kª khaixinhoµn  kú        thuÕ  tÝnh  vµ  theo  ngµy  ghitrªnho¸ ®¬n.        b¸n        VÝ dô:kª khai   tõngµy    1/7/2001 ®Õn     30/9/2001 th× kª khaitoµn  c¸cho¸ ®¬n            bé      b¸n trongthêigian nªu        trªn. Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp (Ký,ghirâ hä    ®ãng        tªnvµ  dÊu)
  6. MÉu   03   sè  ­BK B ¶ n g  kª x u Êt, h Ë p, tån k h o  lËp c h o  thuèc l¸ h∙n hi Ö u    n  n n íc n g o µi s ¶ n x u Êt t¹i Öt n a m  x u Êt k h È u  vi (Tõ  ngµy...®Õn     . ngµy...) (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   86/2001/TT­   tsè  BTC   ngµy 29/10/2001 cña  TµichÝnh)   Bé    Tªn  së  c¬  kinhdoanh:. . ........M∙  thuÕ:.. . ...........   . . .......  sè  .. . ............ §Þa chØ:.. . .................................. . . .................................. STT Tªn nh∙n  §¬n vÞ  Sè îng tån Sè îng nhËp  l     l   kho  Sè îng xuÊttrong kú l       Sè îng tån l     Ghi chó   hiÖu thuèc  tÝnh kho  ®Çu  kú trongkú   kho  cuèikú   l¸ Tæng  sè Tiªuthô néi XuÊt khÈu         ®Þa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng  céng Ghi chó:   ­B¶ng        kª lËp cho  i lo¹ m¸c    thuèc l¸ xuÊtkhÈu      cã    xinhoµn thuÕ  TT§B ­Thêigian lËp b¶ng            kª theo thêigian xinhoµn          thuÕ  tõng kú   Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp
  7. (Ký,ghirâ hä    ®ãng        tªnvµ  dÊu)
  8. C¬  së.. . . . .. Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    .. . ....... . . ....... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè... . ..... . . ..... § Ò  n g h Þ  h o µ n  thu Õ  tiªu thô ® Æ c  bi Öt KÝnh    göi:Côc  thuÕ... . ...... . . ..... ­Tªn  së    c¬  kinh doanh:. . . .......   . . ........ M ∙sè:   ­§Þa    chØ:.. . ................... . . ................... ­Ngµnh    nghÒ  kinhdoanh    chÝnh  . .............. lµ:. . .............. .. . ......................................... . . ........................................ ­Sè      tµikho¶n:. . .   . .. i   Ng©n  t¹ hµng  (Kho  b¹c): . ....... . . ...... ­Sè    giÊy phÐp    kinhdoanh    thuèc l¸ . ...............   : . .............. ­ §Ò     nghÞ  Côc  thuÕ xÐt    gi¶iquyÕt  hoµn thuÕ  TT§B cho  thuèc    l¸nh∙n  hiÖu b¶n  quyÒn    níc ngoµis¶n    xuÊt t¹    i ViÖt Nam     cña  së..   xuÊt khÈu  c¬  . ®∙  .   theo hîp ®ång      sè..   têkhaihµng    .vµ    .   ho¸ xuÊtnhËp    khÈu sè:. . ... . . .. +  Nh∙n  hiÖu  thuèc l¸   +  l   Sè îng thuèc l¸    xuÊtkhÈu   +  Tæng      trÞgi¸b¸n +  Thêigian xuÊtkhÈu          tõth¸ng..  .®Õn   . th¸ng.. .n¨m  . . 200.... Xin göikÌm      c«ng      v¨n ®Ò nghÞ    s¬  c¸chå  sau  ®©y: ­ ­ ­ C¬  së..    . cam   xin ®oan  s¬  sè  hå  vµ  liÖu  khaitrªn®©y     kª      lµ ®óng thùc  tÕ,nÕu    së.. . ..     saic¬  . . .xinhoµn    . toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     N¬i nhËn:   ­ Ngµy...  th¸ng..  .n¨m  . 200... Gi¸m  ®èc  Æc   ho ngêi®¹idiÖn     (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
  9. Bé    tµichÝnh Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . . /TC/Q§­ TCT Hµ  Néi, ngµy.. . .  th¸ng.. . . n¨m   200.. . . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a B é  tr n g  B é  T µi c h Ý n h   ë vÒ   viÖc  hoµn  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt B é   ëng bé   chÝnh tr tµi ­ C¨n  vµo  cø  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu      NghÞ    3, 4, 12  ®Þnh  84/1998/N§­   sè  CP ngµy  12/10/1998    cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      tiªu thô ® Æc     biÖt(TT§B);C«ng    651/CP­     v¨n sè  KTTH   ngµy  23/7/2001 cña    ChÝnh   phñ  viÖc  vÒ  hoµn  thuÕ  TT§B      ®èi víithuèc l¸®iÕu     xuÊtkhÈu;   ­ C¨n  vµo    cø  híng dÉn  i   t¹ Th«ng   86/2001/TT­   tsè  BTC  ngµy 29/10/2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    hoµn  thuÕ  TT§B  nép      ®∙  ®èi víi thuèc l¸    ®iÕu  xuÊtkhÈu;   ­ C¨n  vµo    cø  C«ng    v¨n sè.. .ngµy.. . .. 200.  . . . / ./ .cña  . Côc  thuÕ...kÌm   . theo  hå  ®Ò   s¬  nghÞ  hoµn thuÕ  TT§B  cña.. . . . .  . (®¬n  vÞ).. . ....... . . ......; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu   1. Hoµn   l¹cho.. . ...(®¬n  i . . ..  .. vÞ... . .................. . . ................. M∙  thuÕ:.. . ..................................... sè  . . ..................................... Tµikho¶n    sè.. . .........t¹ Ng©n  . . ........    . i . hµng  (hoÆc  Kho  b¹c). . .. . .. Sè tiÒn thuÕ    TT§B  . . ............................... lµ: . ............................... (Ghib»ng    ch÷:. . .................................... . . ...................................) §iÒu 2. Sè  thuÕ TT§B  îc hoµn    ®   trªn®©y  ph¶i tÝnh    vµo thu nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp,®¬n  cã    vÞ  tr¸chnhiÖm       kª khai,  nép thuÕ  thu nhËp    doanh nghiÖp theo quy    ®Þnh. §iÒu    3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy    ký.¤ng (Bµ)  Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp.. . ......; . . ......¤ng (Bµ) Tæng  côc  ëng Tæng  côc    tr thuÕ;¤ng    (Bµ)Vô  ëng  Ng©n    tr Vô  s¸ch nhµ      níc;¤ng  (Bµ)Tæng    gi¸m ®èc  Kho  b¹c Nhµ      nícTrung ¬ng;¤ng    (Bµ)Côc  ëng    tr Côc thuÕ...  .chÞu  . tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn:   ­§¬n    vÞ... . . ­Vô    Ng©n  s¸ch Nhµ       níc­BTC KT/Bé  ëng  Tµi chÝnh tr Bé    ­Côc    thuÕ... . ­Kho      b¹c Nhµ    nícT¦ ­Lu:VP       (HC, TH) 
  10.             TCT  (HC, NV1)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2