Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 89/2003/TT- BTC ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; §Ó thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng ®iÖn lùc sau khi cã ý kiÕn cña Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc nh sau: i. §èi tîng thu vµ møc thu: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 3 Ch¬ng I NghÞ ®Þnh sè 45/2001/N§-CP ngµy 2/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ sö dông ®iÖn ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu íc ®ã. 2. Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc ®îc quy ®Þnh t¹i phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp gia h¹n giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc th× thu b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng. 3. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc thu b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng ®« la Mü (USD) theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn; ii. tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông: 1. Bé C«ng nghiÖp, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai møc thu lÖ phÝ t¹i trô së c¬ quan n¬i thu lÖ phÝ. b) Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu tiÒn do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. Biªn lai nhËn t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph- ¬ng n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc ®ãng trô së vµ ®îc qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 c) Thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, thu, nép, quyÕt to¸n tiÒn lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc ®îc trÝch ®Ó l¹i 75% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho c«ng viÖc thu lÖ phÝ, theo néi dung cô thÓ sau ®©y: - Chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu lÖ phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; - Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ; - TrÝch quü khen thëng, phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn thÈm ®Þnh vµ thu lÖ phÝ trong ®¬n vÞ. Møc trÝch 2 quü khen thëng, phóc lîi b×nh qu©n 1 n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo qui ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é qui ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc thu ®îc sau khi trõ sè ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ 75% quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy, sè cßn l¹i 25% c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 046 Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh theo thñ tôc vµ thêi h¹n qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 4. Hµng n¨m, c¨n cø møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc, néi dung chi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc lËp dù to¸n thu - chi tiÒn lÖ phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh, göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 5. Thùc hiÖn quyÕt to¸n lÖ phÝ cïng thêi gian víi viÖc quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. Hµng n¨m c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc sö dông biªn lai thu lÖ phÝ, sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sè ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ, sè ph¶i nép ng©n s¸ch, sè ®· nép vµ sè cßn ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan thuÕ; quyÕt to¸n viÖc sö dông sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo ®óng quy ®Þnh. III. tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  3. 3 2. Së Tµi chÝnh VËt gi¸, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè, c¬ quan cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ ®èi tîng nép lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung. biÓu møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 89/2003/TT-BTC ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh) §¬n vÞ tÝnh: ®ång TT §èi tîng nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®iÖn lùc Møc thu I Lo¹i giÊy phÐp do Bé C«ng nghiÖp cÊp 1 T vÊn quy ho¹ch, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t vµ c¸c h×nh thøc t vÊn 2.200.000 kh¸c ®èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh ®iÖn 2 Qu¶n lý vµ vËn hµnh nhµ m¸y ®iÖn 3.600.000 3 TruyÒn t¶i ®iÖn; Ph©n phèi ®iÖn 3.400.000 II Lo¹i giÊy phÐp do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trng ¬ng cÊp 1 T vÊn quy ho¹ch, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t vµ c¸c h×nh thøc t vÊn 700.000 kh¸c ®èi víi dù ¸n, c«ng tr×nh ®iÖn 2 Qu¶n lý vµ vËn hµnh nhµ m¸y ®iÖn 700.000 3 Ph©n phèi vµ kinh doanh ®iÖn 700.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản