intTypePromotion=1

Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
122
lượt xem
5
download

Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 91/2000/TT/BTC ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 09/2000/NQ-CP ngµy 15/6/2000 cña ChÝnh phñ vÒ miÔn thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN trªn kh©u lu th«ng ®Ó khuyÕn khÝch tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ TNDN. C¨n cø ®iÓm 3a, phÇn II, NghÞ quyÕt sè 09/2000/NQ-CP ngµy 15/6/2000 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp ®îc ¸p dông: "MiÔn thuÕ bu«n chuyÕn vÒ hµng ho¸ n«ng s¶n." Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1/ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh bu«n chuyÕn (gäi chung lµ c¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn) kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh bu«n chuyÕn c¸c lo¹i hµng ho¸ lµ n«ng s¶n s¶n xuÊt trong níc cha qua chÕ biÕn. C¸c lo¹i hµng ho¸ n«ng s¶n s¶n xuÊt trong níc cha qua chÕ biÕn bao gåm: + S¶n phÈm trång trät nh: Lóa, ng«, khoai, s¾n, c¸c lo¹i rau, cñ, qu¶, t¬i sèng, s¶n phÈm rõng trång nh: c©y lÊy gç, c©y lÊy dÇu. + S¶n phÈm ch¨n nu«i nh: C¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm, trøng gia cÇm, c¸c s¶n phÈm thuû s¶n nu«i trång. 2/ Hµng ho¸ n«ng s¶n ®îc miÔn thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN trªn kh©u lu th«ng (kinh doanh bu«n chuyÕn) khi vËn chuyÓn trªn ®êng vÉn ph¶i cã ho¸ ®¬n hoÆc b¶n kª mua hµng theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2