Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 4 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 158/2004/Q§­TTg  n g µ y   3 1 / 8 / 2 0 0 4   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   v i Ö c   t i Õ p   t ô c  t h ù c   h i Ö n   t h Ý   ® i Ó m   k h o ¸ n   b i ª n   c h Õ   v µ   k i n h   p h Ý   h o ¹ t   ® é n g  trong n¨m 2004 ®èi víi Tæng côc H¶i quan  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   60/2003/N§­CP   ngµy   6/6/2003   cña  ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu, tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;   C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   159/2003/Q§­TTg   ngµy   04/8/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ “VÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n   biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong n¨m 2003 cña Tæng   côc H¶i quan” vµ QuyÕt ®Þnh sè 158/2004/Q§­TTg ngµy 31/   08/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   “VÒ   viÖc   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong   n¨m 2004 cña Tæng côc H¶i quan trùc thuéc Bé Tµi chÝnh”. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn   chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc H¶i quan nh  sau: A. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG: 1. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t  ®éng ®èi víi Tæng  côc  H¶i  quan  trùc thuéc  Bé Tµi chÝnh  trong   n¨m   2004   tõ   ngµy   01   th¸ng   01   n¨m   2004   ®Õn   ngµy  31/12/2004. Kh«ng thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ  ho¹t ®éng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp: ViÖn Nghiªn cøu  H¶i quan,  B¸o  H¶i  quan,  Trêng Cao ®¼ng H¶i quan  vµ c¸c  Trung t©m ph©n tÝch, ph©n lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu. C¸c ®¬n vÞ nµy thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi  chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. 2. ViÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ  ho¹t   ®éng   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn   kho¸n   thuéc   hÖ  thèng H¶i quan ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu, yªu cÇu ®îc qui  ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   QuyÕt   ®Þnh   sè   159/2003/Q§­TTg   ngµy  04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: ­ §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t  ®éng   cña   Tæng   côc   H¶i   quan,   thóc   ®Èy   viÖc   s¾p   xÕp,   tæ 
  2. 2 chøc bé m¸y, x©y dùng lùc lîng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cã  tr×nh ®é chuyªn m«n cao; tËp trung hiÖn ®¹i hÖ thèng tin  häc vµ trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu lùc,  hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn  tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhµ níc giao. ­ T¹o chñ ®éng vÒ nguån kinh phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm  chèng  l∙ng  phÝ trong sö dông kinh  phÝ  ®Ó t¹o ®iÒu  kiÖn  ®Çu t  ph¸t triÓn  ngµnh,  ®µo t¹o n©ng  cao  chÊt  lîng  ®éi  ngò   c¸n   bé,   c«ng   chøc,   t¨ng   thu   nhËp   cho   c¸n   bé,   c«ng  chøc. ­ Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt,  ®¶m  b¶o  quyÒn  lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng  chøc  ngµnh H¶i quan. 3. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n  thuéc   hÖ   thèng   H¶i   quan   bao   gåm:   kinh   phÝ   ®îc   Nhµ   níc  giao kho¸n; kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ®Ó thùc hiÖn  c¸c néi dung kh«ng kho¸n chi;  nguån kinh phÝ ®îc ®Ó l¹i  tõ   thu lÖ phÝ h¶i quan vµ c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Tæng Côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông  biªn   chÕ,  tµi   s¶n   vµ   c¸c   nguån   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   ®îc  giao theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy.  Trêng hîp møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n vµ sè d c¸c quü  cha sö dông hÕt trong n¨m  th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó  tiÕp tôc sö dông. 5. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng  ®¬n vÞ trong hÖ thèng H¶i quan, trong ph¹m vi sè biªn chÕ  vµ møc kinh phÝ ®îc giao kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc  H¶i quan quyÕt ®Þnh ®èi tîng, ph¹m vi, néi dung vµ ph¬ng  thøc giao kho¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n thuéc  hÖ thèng H¶i quan cho phï hîp. B. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ: I. Kho¸n biªn chÕ: 1. Sè biªn chÕ thÝ ®iÓm giao kho¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ  thùc   hiÖn   kho¸n   thuéc   hÖ   thèng   H¶i   quan   ®îc   thùc   hiÖn  theo   quyÕt   ®Þnh   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   ®îc   tÝnh  trong tæng sè biªn chÕ ®îc giao cña Bé Tµi chÝnh. 2. Trong ph¹m vi sè biªn chÕ ®îc giao kho¸n, Tæng côc  H¶i quan ®îc chñ ®éng tæ chøc, s¾p xÕp l¹i bé m¸y, tinh  gi¶m biªn chÕ, tuyÓn dông, qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc 
  3. 3 theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, c¸c v¨n b¶n  híng dÉn hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm giao kho¸n biªn chÕ  cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n, ®¶m b¶o tæng sè biªn chÕ  giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kho¸n kh«ng ®îc vît  sè   biªn   chÕ   Bé   Tµi   chÝnh   giao   kho¸n   cho   Tæng   côc   H¶i  quan. Ngoµi   sè   biªn   chÕ   ®îc   giao   kho¸n,   trong   thêi   gian  thùc hiÖn kho¸n, c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao,  nhu cÇu c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng kinh phÝ, Tæng côc H¶i quan  ®îc quyÒn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ngoµi sè biªn chÕ ®îc  giao kho¸n nªu trªn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi  lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Sè biªn chÕ giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan ®îc  xem   xÐt   ®iÒu   chØnh   trong   trêng   hîp   do   thµnh   lËp   thªm  (hoÆc s¸p nhËp) c¸c c¬ quan H¶i quan t¹i c¸c tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   hoÆc   ®îc   bæ   sung   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; Khi   cÇn   thiÕt   ph¶i   ®iÒu   chØnh   biªn   chÕ   ®îc   giao  kho¸n, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan   cã tr¸ch nhiÖm  b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó   xem xÐt vµ ®Ò nghÞ c¬  quan cã thÈm quyÒn ®iÒu chØnh sè biªn chÕ giao kho¸n cho  phï hîp. II. Kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng: 1.  Møc kinh  phÝ thÝ  ®iÓm  giao kho¸n  cho  c¸c ®¬n  vÞ  thùc hiÖn kho¸n thuéc hÖ thèng H¶i quan lµ 1,6% trªn tæng  sè thu nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 do Tæng côc H¶i  quan tæ chøc thùc hiÖn (kh«ng bao gåm lÖ phÝ h¶i quan vµ  thu chèng hµnh vi kinh doanh tr¸i ph¸p luËt).  Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh tæng sè thu thùc nép vµo ng©n  s¸ch nhµ níc do Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn ®Ó  x¸c ®Þnh sè kinh phÝ kho¸n  (theo tû lÖ kho¸n)  cho  Tæng  côc H¶i quan. 2.   Kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   giao   kho¸n   cho   Tæng   côc   H¶i  quan ®îc chi cho c¸c néi dung sau: 2.1 Chi thêng xuyªn, bao gåm: a/ Chi cho con ngêi: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l­ ¬ng, khen thëng vµ phóc lîi tËp thÓ theo chÕ ®é nhµ níc 
  4. 4 quy ®Þnh, c¸c kho¶n ®ãng gãp (gåm: B¶o hiÓm x∙ héi, B¶o  hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn)  vµ c¸c  kho¶n  thanh  to¸n  kh¸c cho c¸ nh©n. b/   Chi   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh:   Chi   thanh   to¸n   dÞch   vô  c«ng céng; vËt t v¨n phßng; th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn  l¹c; héi nghÞ; c«ng t¸c phÝ; chi phÝ thuª mín; söa ch÷a,  b¶o   tr×,   b¶o   dìng   thêng   xuyªn   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   vµ   c¸c  kho¶n chi qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c. c/ Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô:  VËt t  trang thiÕt bÞ kü  thuËt   chuyªn   dïng;   chi   mua   nhiªn   liÖu   cho   ho¹t   ®éng  phßng, chèng bu«n lËu; Ên chØ; trang phôc vµ b¶o hé lao  ®éng; chi phèi hîp vµ c¸c kho¶n chi nghiÖp vô kh¸c. d/ Chi ®oµn ra, ®oµn vµo. 2.2 Chi ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ng¾n h¹n cho c¸n  bé,   c«ng   chøc   H¶i   quan   theo   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   cña  Tæng côc H¶i quan vµ cña Bé Tµi chÝnh. 2.3.   Chi   mua   s¾m   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   c«ng   t¸c  nghiÖp vô chuyªn m«n; söa ch÷a lín trô së lµm viÖc, trang  thiÕt   bÞ   vµ   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh¸c   theo   ch¬ng   tr×nh,   kÕ  ho¹ch ®îc phª duyÖt. 2.4.   Chi   duy   tr×   vµ   ph¸t   triÓn   øng   dông   c«ng   nghÖ  th«ng   tin   theo   ch¬ng   tr×nh,   kÕ   ho¹ch   cña   Tæng   côc   H¶i  quan vµ cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c néi dung kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc qui  ®Þnh t¹i ®iÓm 2.1 vµ 2.2 nªu trªn, Tæng côc H¶i quan ®îc  chñ ®éng x©y dùng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu  néi bé phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï vµ nguån kinh phÝ ®­ îc phÐp sö dông, trªn c¬ së vËn dông ®Þnh møc, chÕ ®é Nhµ  níc qui ®Þnh.  §èi víi c¸c néi dung kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ®îc qui  ®Þnh t¹i ®iÓm 2.3 vµ 2.4 nªu trªn, Tæng côc H¶i quan thùc  hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ theo qui  ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3.   C¸c   néi   dung   chi   ®îc   sö   dông   tõ   kinh   phÝ   tiÕt  kiÖm:  Tæng côc H¶i quan ®îc sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm phï  hîp víi nhu cÇu thùc tÕ theo c¸c néi dung sau:  3.1 Chi bæ sung cho t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang  thiÕt  bÞ phôc  vô c«ng  t¸c  nghiÖp  vô H¶i quan,  c«ng  t¸c  chèng   bu«n   lËu;  chi   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,   trô   së   lµm  viÖc; chi hç trî thanh to¸n x©y dùng trô së lµm viÖc; mua  s¾m, trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh vµ trang thiÕt bÞ kh¸c phôc  vô chuyªn m«n; chi duy tr×, øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng  nghÖ th«ng tin. 3.2 Bæ sung chi ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc.
  5. 5 3.3 Chi trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng  ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ  chøc l¹i lao ®éng cña ngµnh. Hç trî c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp  thuéc Tæng côc H¶i quan ®Ó t¨ng cêng ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ  kü   thuËt   vµ   æn   ®Þnh   thu   nhËp   cho   c¸n   bé   nh©n   viªn   H¶i  quan trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3.4 §iÒu chØnh t¨ng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n  bé, c«ng chøc ngµnh H¶i quan kh«ng qu¸ 2,5 lÇn so víi møc  l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh trong thêi gian  tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2004  vµ kh«ng qu¸ 1,8 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do  Nhµ níc quy ®Þnh trong thêi gian tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m  2004 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004. C¸c   lo¹i   phô   cÊp   ®îc   ®iÒu   chØnh   t¨ng   theo   møc   ®iÒu  chØnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu bao gåm: phô cÊp chøc vô, phô  cÊp khu vùc, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn, phô  cÊp b¶o lu. 3.5 TrÝch lËp c¸c quü:  a/   Quü   khen   thëng   vµ   quü   phóc   lîi   ®Ó   chi   c«ng   t¸c  khen thëng, thi ®ua, chi phóc lîi cña ngµnh. Møc trÝch 2  Quü: khen thëng vµ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng  l¬ng thùc hiÖn. b/ Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh  thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc trong ngµnh do nguyªn nh©n  chñ   quan   lµm   gi¶m   thu   nhËp;   hç   trî   c¸n   bé,   c«ng   chøc  trong trêng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n.  c/  Quü ph¸t triÓn ho¹t ®éng ngµnh ®Ó sö dông cho c¸c  néi dung sau: ­ Chi bï ®¾p thiÖt h¹i vÒ tiÒn vµ tµi s¶n cho tæ chøc  vµ   c¸   nh©n   do   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   trong   ho¹t   ®éng  nghiÖp vô cña H¶i quan. ­ Chi cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi ngµnh  trong c«ng t¸c phèi hîp nghiÖp vô, ho¹t ®éng cña c¸c tæ  chøc ®oµn thÓ ®Ó gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn  m«n, cñng cè vµ ph¸t triÓn ngµnh. ­ Bæ sung nguån kinh phÝ ho¹t ®éng ®Ó ®¶m b¶o hîp lý  gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®îc giao kho¸n. ­   Bæ   sung   t¨ng   cêng   ph¬ng   tiÖn,   trang   thiÕt   bÞ   kü  thuËt. ­ Chi c¸c kho¶n ®ét xuÊt cÇn thiÕt kh¸c. 4. Trong thêi gian thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ  vµ kinh phÝ ho¹t ®éng, khi Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch,  chÕ ®é ®èi víi c¸c néi dung chi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 phÇn  II cña Th«ng t nµy, Tæng côc H¶i quan ph¶i tù trang tr¶i  c¸c chi phÝ t¨ng thªm theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi.
  6. 6 Møc kho¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho Tæng côc  H¶i quan ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh trong trêng hîp do nguyªn  nh©n   kh¸ch   quan   (Nhµ   níc   thay   ®æi   chÝnh  s¸ch   thu   thuÕ,  giao   thªm  nhiÖm   vô;   thiªn  tai...)  dÉn  ®Õn  møc  kinh   phÝ  giao kho¸n céng víi nguån Quü kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc chi  tèi thiÓu vÒ tiÒn l¬ng theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh vµ  duy tr× ho¹t ®éng bé m¸y cña hÖ thèng H¶i quan. Tæng côc  trëng Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÞp thêi  b»ng v¨n b¶n víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh møc kho¸n cho phï hîp, ®¶m  b¶o cho Tæng côc H¶i quan hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. III. Néi dung kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n: 1. Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch nhµ níc  cÊp. 2. Chi thùc hiÖn dù ¸n tin häc ho¸ quy tr×nh nghiÖp  vô h¶i quan theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng  v¨n sè 805/CP­KG ngµy 15/7/2002. 3. Chi dù ¸n ®Çu t trang thiÕt bÞ chuyªn dïng phßng,  chèng   ma   tuý;   dù   ¸n   trang   bÞ   m¸y   soi   ®∙   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh phñ phª duyÖt. 4.   Chi   hiÖn   ®¹i   ho¸   tin   häc   theo   ch¬ng   tr×nh   cña  ChÝnh phñ. 5.  Chi ®µo  t¹o, båi  dìng  c¸n bé,  c«ng  chøc theo  kÕ  ho¹ch cña Nhµ níc. 6.  Chi nghiªn  cøu  c¸c ®Ò  tµi khoa  häc cÊp  Nhµ níc,  cÊp Bé. 7. Chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ch¬ng  tr×nh dù ¸n kh¸c cña ChÝnh phñ. 8. Chi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc  Tæng côc H¶i quan. 9. Chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é Nhµ  níc quy ®Þnh. §èi víi c¸c néi dung chi kh«ng sö dông kinh phÝ kho¸n  nªu trªn, Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo  tiªu chuÈn, chÕ ®é, ®Þnh møc quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc.   IV. LËp dù to¸n, ph©n bæ dù to¸n, chi tr¶,  thanh to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ:
  7. 7 1. LËp dù to¸n: Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm lËp  dù to¸n thu, chi NSNN hµng n¨m  theo quy ®Þnh vµ theo h­ íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 1.1 §èi víi kinh phÝ kho¸n: ­   C¨n   cø   vµo   sè   dù   to¸n   thu   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m  2004 ®îc Quèc héi giao cho Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn,  Bé Tµi chÝnh giao  dù to¸n  kinh  phÝ kho¸n theo  ®óng  quy  ®Þnh cho Tæng côc H¶i quan chñ ®éng triÓn khai thùc hiÖn. ­ Cuèi n¨m (hoÆc ®Çu quÝ I n¨m sau) c¨n cø vµo sè thu  do hÖ thèng H¶i quan thùc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc cã  x¸c nhËn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, Tæng côc H¶i  quan tÝnh to¸n sè kinh phÝ kho¸n theo chÕ ®é, ®Ò nghÞ Bé  Tµi chÝnh xÐt duyÖt chÝnh thøc sè kinh phÝ kho¸n ®îc sö  dông trong n¨m. Trêng hîp sè kinh phÝ giao ®Çu n¨m cha ®ñ  th×   Bé   Tµi   chÝnh   giao   bæ   sung   dù   to¸n   phÇn   chªnh   lÖch  thiÕu   ®Ó   Tæng   côc   H¶i   quan   tiÕp   tôc   sö   dông   trong   n¨m  sau; trêng hîp kinh phÝ ®îc giao ®Çu n¨m vît qu¸ sè kinh  phÝ ®îc giao kho¸n theo quy ®Þnh th× Tæng côc H¶i quan cã  tr¸ch  nhiÖm  hoµn tr¶ ng©n  s¸ch  nhµ níc sè vît hoÆc  trõ  vµo dù to¸n cña n¨m sau. 1.2   §èi   víi   c¸c   néi   dung   kh«ng   sö   dông   kinh   phÝ  kho¸n: Tæng côc H¶i quan lËp dù to¸n theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh. 2. Ph©n bæ vµ giao dù to¸n: 2.1 C¨n cø vµo nguån kinh phÝ ®îc sö dông, nhiÖm vô  ®îc giao vµ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i  quan thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n göi  Bé Tµi chÝnh thÈm tra theo qui ®Þnh. Dù to¸n ph©n bæ chi tiÕt theo c¸c nhãm môc: ­ Chi thanh to¸n c¸ nh©n ­ Chi nghiÖp vô chuyªn m«n ­ Chi mua s¾m, söa ch÷a. ­ C¸c kho¶n chi kh¸c. Tríc khi giao dù to¸n kinh phÝ kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ  thùc hiÖn kho¸n, Tæng côc H¶i quan ®îc gi÷ l¹i mét kho¶n  kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chi chung cña ngµnh vµ  ®Ó   ®iÒu   chØnh   bæ   sung   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   khi   cã   ph¸t   sinh  nhiÖm vô ®ét xuÊt ®îc giao. 2.2 Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn thÈm tra vµ th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n vÒ kÕt qu¶ thÈm tra ®Ó Tæng côc H¶i quan giao dù  to¸n cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n. 2.3 §èi víi trêng hîp c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thuéc Tæng  côc H¶i quan khi cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n gi÷a c¸c nhãm môc  chi vµ Tæng côc H¶i quan khi cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n gi÷a 
  8. 8 c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc  th×  ph¶i  thùc hiÖn theo  tr×nh  tù  qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1­IV   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy  23/06/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh  sè   60/2003/N§­CP   ngµy   06/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh  chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 3.   Chi tr¶, thanh to¸n, h¹ch to¸n, quyÕt to¸n kinh  phÝ vµ chÕ ®é b¸o c¸o. 3.1. Chi tr¶, thanh to¸n kinh phÝ:  C¨n   cø     quyÕt   ®Þnh   giao   dù   to¸n   cña   Bé   Tµi   chÝnh,  Tæng   côc   H¶i   quan,   Kho   b¹c   Nhµ   níc   thùc   hiÖn   viÖc   chi  tr¶,   thanh   to¸n   theo   ®Ò   nghÞ   chi   cña   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ  (Chñ   tµi   kho¶n).   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ  quyÕt ®Þnh chi tiªu cña ®¬n vÞ. 3.2. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ:  Tæng  côc  H¶i quan  vµ c¸c  ®¬n vÞ thùc  hiÖn  kho¸n  cã  tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n, kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n sè kinh phÝ  ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc,  môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc, chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù  nghiÖp vµ c¸c chÕ ®é ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn  kho¸n kinh phÝ. 3.3. ChÕ ®é b¸o c¸o: Tæng  côc  H¶i quan  vµ c¸c  ®¬n vÞ thùc  hiÖn  kho¸n  cã  tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ cña Bé Tµi chÝnh trong viÖc tæ  chøc   triÓn   khai   c«ng   t¸c   thùc  hiÖn   kho¸n.  Tæ   chøc  c«ng  t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm to¸n néi bé ®èi víi c¸c ®¬n  vÞ dù to¸n trùc thuéc. 3.4  Tæng  côc H¶i  quan vµ  c¸c ®¬n  vÞ ®îc giao  kho¸n  kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   ph¶i   thùc   hiÖn   c«ng   khai   tµi   chÝnh  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C. Tæ CHøC THùC HIÖN: 1­   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.  Nh÷ng néi dung thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ  kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   ®èi   víi   Tæng   côc   H¶i   quan   ®îc   thùc  hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   158/2004/Q§­TTg   ngµy   31/8/2004  cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy. C¸c  v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy ®Òu b∙i bá. 2­ Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm  híng   dÉn,   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm   kho¸n  biªn   chÕ   vµ   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   trong   toµn   ngµnh   theo 
  9. 9 QuyÕt ®Þnh sè 158/2004/Q§­TTg ngµy 31/8/2004 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng  t nµy.  3­   Tæng   côc   H¶i   quan   tæ   chøc   s¬   kÕt   ®¸nh   gi¸   t×nh  h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ  vµ kinh phÝ ho¹t ®éng trong 2 n¨m 2003­2004; x©y dùng ph­ ¬ng   ¸n   kho¸n   trong   giai   ®o¹n   2005­2007   b¸o   c¸o   Bé   Tµi  chÝnh.   Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n  víng   m¾c   ®Ò   nghÞ   ®¬n   vÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt kÞp thêi.   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản