intTypePromotion=1

Thông tư 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
77
lượt xem
6
download

Thông tư 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  tµi  ch Ý n h  S è  95/1999/TT­B T C  n g µ y 6 th¸ng 8 n¨ m  1999  vÒ  viÖc S ö a  ® æ i, b æ  su n g  T h « n g  t sè 169/1998/TT­B T C   n g µ y22/12/1998  ña B é  T µi ch Ý n h  h íng d É n   h Õ  ® é   c c thu Õ  ® èi víi c¸c   t æ  c h ø c, c¸  h © n  n íc n g o µi  o¹t ® é n g   n h kinh d o a n h  t¹iVi Öt N a m  kh« n g    thuéc c¸c h × n h  thøc ® Ç u  t theo  L u Ët § Ç u   íc n g o µi t¹i Öt  a m t n  Vi N Thêigian qua  Tµi chÝnh      Bé    nhËn  îcph¶n  cña  ®   ¸nh  mét  ®¬n  vÒ   sè  vÞ  c¸c víng m ¾c         ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            viÖc qu¶n      lýthu thuÕ theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng  t 169/1998/TT­ BTC   ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ  thuÕ        chøc,c¸ nh©n    ®é  ®èi víi tæ  c¸c     nícngoµiho¹t®éng      kinh  doanh  iViÖt Nam   t¹    kh«ng  thuéc    c¸c h×nh  thøc ®Çu    theo  t LuËt §Çu   níc t   ngoµi t¹    iViÖt Nam.      §Ó viÖc  thùc hiÖn  thèng nhÊt,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  bæ  sung Th«ng   169/1998/TT­ tsè  BTC   sau: nh  1. VÒ     ®Þa  ®iÓm   khai,nép  kª    thuÕ cña Nhµ thÇu, Nhµ    thÇu phô x©y  l¾p    nícngoµi: Trêng hîp c¸c Nhµ   thÇu, Nhµ     thÇu phô x©y  l¾p    níc ngoµi cã      trô së  ®iÒu  hµnh  mét  ë  ®Þa  ph¬ng  nhng  c«ng  cã  tr×nh thic«ng  ®Þa      ë  ph¬ng kh¸c  th× c¸cNhµ      thÇu,Nhµ    thÇu phô  ph¶ikª khai,      nép  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    c«ng  n¬icã  tr×nh x©y    dùng.   Trêng hîp    c¸c Nhµ  thÇu, Nhµ    thÇu phô  x©y  l¾p    níc ngoµi kh«ng    thùc  hiÖn chÕ  kÕ    ®é  to¸nViÖtNam     (nép thuÕ theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp)th× Bªn          ViÖt Nam   hîp  ký  ®ång  thùc hiÖn  khai,®¨ng  vÒ   kª    ký  ho¹t®éng    cña Nhµ  thÇu, Nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi t¹    iViÖt Nam     theo mÉu   NT­TCT   02  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   169/1998/TT­ t sè  BTC  cña  Tµi chÝnh    quan  Bé    víic¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®ãng    ®Ó   trô së  theo    dâi,®ång   thêiBªn  ViÖt Nam   hîp  ký  ®ång  ®¨ng      ký,kª khai,nép    thuÕ thay c¸c Nhµ      thÇu,Nhµ    thÇu phô    nícngoµi  víi quan   c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    c«ng  n¬icã  tr×nh x©y    dùng.  2.    Bæ sung Môc     IIPhÇn     C Th«ng   sè  t 169/1998/TT­ BTC     vÒ thñ    tôc ®¨ng  vµ    ký  kª khainép    thuÕ ®èi    êng  Nhµ  víitr hîp  thÇu, Nhµ    thÇu phô x©y  l¾p    níc ngoµikh«ng    thùc hiÖn    chÕ        ®é kÕ to¸n ViÖt Nam   hîp    ký  ®ång  giao  bítmét    phÇn c«ng viÖc  cho    c¸cNhµ thÇu phô ViÖtNam:   Sau    Hîp  khiký  ®ång  giao    bítmét phÇn  c«ng viÖc cña m×nh  cho  Nhµ  thÇu phô ViÖt Nam,      c¸c Nhµ thÇu,Nhµ    thÇu phô x©y l¾p    nícngoµiph¶igöi       b¶n sao Hîp ®ång  ký  ®∙  cho  chñ ®Çu      t ®Ó chñ ®Çu    t lµm thñ    khai, tôc kª    ®¨ng  víi quan  ký   c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng theo quy    ®Þnh. §Þnh  khi thanh  kú    to¸n víichñ      ®Çu   , Nhµ   t  thÇu, Nhµ     thÇu  phô    níc ngoµiph¶iph©n      tÝch        râ gi¸trÞtõng  phÇn c«ng  viÖc    c¸cNhµ  thÇu,Nhµ    thÇu  phô thùc hiÖn    trong ®ã      t¸chriªnggi¸trÞc«ng        viÖc      mµ c¸cNhµ  thÇu  phô ViÖt   Nam  thùc  hiÖn  theo  hîp  ®ång  ký. Trªn c¬  ®ã   ®∙      së  chñ  ®Çu   t tÝnh  to¸n kª     khaisè    thuÕ  ph¶inép    cña    c¸c Nhµ  thÇu,Nhµ    thÇu phô    nícngoµivíi quan      c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    c«ng  n¬i cã  tr×nh ®èi    víiphÇn      gi¸trÞ c«ng  tr×nh  Nhµ  do  thÇu, Nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi trùc tiÕp      thùc  hiÖn; ®ång      thêikhÊu    trõ,nép  thay Nhµ    thÇu,Nhµ    thÇu  phô    nícngoµisè    thuÕ  ph¶inép    nµy  vµo  ng©n  s¸ch  Nhµ    níc theo  híng  dÉn  i t¹ Môc  Th«ng    169/1998/TT­ C,  t sè  BTC   cña  Tµi Bé    chÝnh.  
  2. 2 Sè  thuÕ          nép  gi¸trÞgiat¨ng®∙  thay cho      c¸cNhµ  thÇu,Nhµ    thÇu phô    níc ngoµilµ sè      thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu  vµo  cña bªn ViÖt Nam   hîp    ký  ®ång  vµ  ® îckhÊu      trõtheo híng dÉn  i   t¹ §iÓm       2, Môc  , II  PhÇn  Th«ng   169/1998/ C,  tsè  TT­BTC.  Chøng        tõ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ  sè  ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõcña Bªn  ViÖt   Vam         lµ biªnlainép thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc   giÊy nép  tiÒn vµo Ng©n  s¸ch  cã    x¸cnhËn  cña Kho    b¹c Nhµ    sè  nícvÒ  thuÕ  nép. ®∙  C¸c Nhµ  thÇu  phô  ViÖtNam       trùctiÕp kª khainép        thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  theo quy    ®Þnh. 3. Thñ        tôc kª khai,nép    thuÕ ®èi    êng  c¸c tæ  víitr hîp    chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi li     ªndanh  nhiÒu  bªn,li     ªndoanh  ªnkÕt      chøc, c¸ nh©n  li   víic¸c tæ      ViÖt  Nam  tiÕn hµnh kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam     kh«ng theo LuËt §Çu       t níc ngoµit¹     i ViÖtNam:   ­ Trêng      hîp Bªn ViÖt Nam     chÞu tr¸chnhiÖm     h¹ch    to¸nchung  c¸c bªn  vµ    tham  gia Hîp  ®ång theo  ph¬ng  thøc chia lî nhuËn     i th× Bªn ViÖt Nam     tiÕn  hµnh    kª khai,  nép  quyÕt    vµ  to¸nthuÕ          thuÕ    gi¸trÞgia t¨ngvµ  thu nhËp doanh  nghiÖp  theo quy ®Þnh   trªntoµn  doanh  thu  îc,®ång    bé  thu  ®   thêitiÕn hµnh  h¹ch to¸ntheo dâiriªngtõng Hîp              ®ång. ­ Trêng        hîp c¸c bªn  tham    gia Hîp  ®ång theo ph¬ng  thøc  chias¶n    phÈm,  hoÆc   cïng  nhau  ªndanh  li   nhËn  thÇu  c«ng  viÖc nhng  mçi  bªn tham      gia hîp ®ång  thùc hiÖn    mét  phÇn  c«ng  viÖc  riªngbiÖt,c¸c bªn            tù ph¸thµnh   ho¸ ®¬n  ®èi    víiphÇn  doanh  thu  îc cña  thu  ®   m×nh    khib¸n  hµng   ho¸ hoÆc   thùc hiÖn    phÇn  c«ng  viÖc theo  ®ång  c¸c bªn    hîp  th×    tù chÞu  tr¸chnhiÖm       kª khai,nép    thuÕ          thuÕ    gi¸trÞ gia t¨ngvµ  thu nhËp  doanh  nghiÖp      ®èi víi phÇn  doanh  thu  mµ  m×nh    îc.C¸c  tù®¨ng  ph¬ng  thu ®   bªn    ký  ph¸p nép    thuÕ  thùc hiÖn  vµ    viÖc  kª khai,nép  quyÕt        vµ  to¸n thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    trùctiÕp  qu¶n    thuÕ  lýthu  theo quy    ®Þnh.   ­ Trêng        hîp c¸c bªn tham    gia Hîp ®ång theo ph¬ng  ph¸p chia doanh      thu nhng  kh«ng  ph©n  chiathµnh      c¸cphÇn  c«ng viÖc riªngbiÖtth× Bªn        ViÖtNam     ký hîp  ®ång  êng  (tr hîp  nhiÒu  cã  bªn ViÖt Nam     cïng tham    gia hîp ®ång  th×  c¸cBªn    ph¶icö      ra mét   ®¹idiÖn chÞu tr¸chnhiÖm    h¹ch to¸nchung)chÞu        tr¸ch   nhiÖm   ph¸thµnh    ho¸ ®¬n  cho kh¸ch hµng, ®ång    khai,nép  quyÕt    thêikª    vµ  to¸nthuÕ            quan    gi¸trÞgiat¨ngvíi c¬  thuÕ    trªntoµn  doanh    bé  thu. Khi thanh    to¸n tiÒn    cho    c¸c Bªn  ªnquan, c¸c Bªn  ªnquan  li       li   ph¶i ph¸t     hµnh    ho¸ ®¬n            gi¸trÞ gia t¨ng ®Ó lµm  së  c¬  khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo cho bªn  ViÖtNam   hîp ®ång. C¸c  ®¨ng  nép    ký      bªn  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    trªndoanh  thu ® îcchiacña        m×nh. ­ Trêng  c¸c tæ    hîp    chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi (Nhµ    thÇu) ¸p    dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh  thuÕ   trùc tiÕp th× bªn ViÖt Nam   hîp    ký  ®ång  chÞu  tr¸ch nhiÖm    khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  cña    chøc, c¸c tæ    c¸ nh©n      níc ngoµitr       íc khithanh    to¸nhoÆc   chuyÓn  tiÒn cho    thuÕ    hä. Sè  gi¸ trÞgiat¨ng®∙        nép  thay cho      c¸cNhµ  thÇu,Nhµ    thÇu phô    nícngoµilµsè      thuÕ  ®Çu  vµo  cña  bªn  ViÖt Nam   hîp    ký  ®ång  ® îc khÊu    vµ    trõ theo híng dÉn   t¹i §iÓm     2,Môc  ,II PhÇn  Th«ng   169/1998/TT­   C,  tsè  BTC  cña  TµichÝnh. Bé      4. ThuÕ                 gi¸trÞ gia t¨ng®èi víihµng       ho¸,vËt tnhËp  khÈu  cung  cÊp  cho  c«ng  tr×nh x©y    dùng:  Chñ ®Çu    tnhËp  khÈu   ,hµng      vËt t  ho¸ råigiao l¹ cho       i c¸c Nhµ  thÇu,Nhµ    thÇu  phô  (kÓ  tr c¶  êng    hîp Nhµ thÇu  nhËn    hîp ®ång  ch×a kho¸traotayhoÆc        
  3. 3 tr êng  Nhµ  hîp  thÇu    níc ngoµicung    cÊp     vËt t cho c«ng  tr×nh)ph¶inép      thuÕ  gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víivËt t               ,nguyªn liÖu nhËp      khÈu  theo th«ng b¸o thuÕ cña  c¬ quan    H¶i quan. Sè    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®∙    nép  îc x¸c ®Þnh    thuÕ  ®     lµ sè  ®Çu  vµo  cña chñ ®Çu    ® îckhÊu        tvµ    trõ®èi víi thuÕ  ®Çu  vµo cña    tµis¶n cè  ®Þnh  theo híng dÉn  it¹ Môc  I PhÇn   Th«ng   89/1998/TT­ II   , B,  t sè  BTC  ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    5. Trêng hîp      c¸c Tæ chøc, c¸    nh©n   níc ngoµi b¸n    hµng ho¸,dÞch    vô  th«ng qua Bªn  ViÖtNam     lµm        ®¹ilýb¸n hµng: Trêng    chøc,c¸ nh©n    hîp tæ      nícngoµikh«ng  c¬  th   cã  së  êng    i trót¹ ViÖt  Nam  kinh doanh hµng ho¸,dÞch  t¹    vô  iViÖt Nam     th«ng qua          c¸c §¹ilý lµ tæ  chøc,c¸nh©n      ViÖtNam     th×: Sau    hîp  khi ký  ®ång        chøc, c¸ nh©n  ®¹i lý,c¸c tæ      ViÖt Nam     lµm      §¹ilý ph¶ikhaib¸o    quan      víi c¬  thuÕ  ®¨ng  nép  vµ  ký  thuÕ  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    tsè    169/1998/TT­ BTC   cña  TµichÝnh. Bé    Khi b¸n    hµng hoÆc  cung  cÊp  dÞch          vô, c¸c §¹ilýph¶isö    dông   ho¸ ®¬n  gi¸trÞ gia t¨ng.Trêng                  hîp c¸c §¹ilýnép  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngtheo ph¬ng  ph¸p   trùctiÕp  sö    th×  dông   ho¸ ®¬n  b¸n  hµng. Trong  haitr   c¶    êng   hîp nªu trªn,c¸c     tæ chøc,c¸nh©n      ViÖtNam     lµm      §¹ilýph¶itheo dâiriªngphÇn          doanh    thu nµy  vµ chØ  h¹ch to¸nvµo        thu nhËp  cña  m×nh  phÇn  hoa hång  îchëng. ®   Tríc khi chitr¶thu          nhËp  cho  chøc, c¸ nh©n    tæ      níc ngoµi,c¸c §¹ilý cã          tr¸chnhiÖm    khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  kª vµ    khai,nép    ng©n  s¸ch Nhµ      níc thay cho    chøc,c¸ nh©n      c¸c tæ      níc ngoµi.ViÖc    khÊu    trõthuÕ  cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      nícngoµi® îcthùc hiÖn  sau:       nh  a.§èivíi             §¹ilýnép  c¸c thuÕ  theo ph¬ng    thøc khÊu    trõ: ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng:thùc hiÖn      theo híng dÉn  i   t¹ §iÓm     2, Môc  , II  PhÇn  C, Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC  cña  Tµi chÝnh. Sè  Bé      thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng kh©u  nhËp  khÈu        nép  mµ §¹ilý ®∙  thay    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      níc ngoµi khi     nhËp  khÈu  hµng    ho¸ vµo  ViÖt Nam   îc trõkhitÝnh    thuÕ          ®       to¸n sè  gi¸trÞ gia t¨ngph¶inép.Cô        thÓ: ThuÕ  GTGT  ph¶inép          =  ThuÕ  GTGT  ®Çu     ­   ThuÕ   ra        GTGT  ®Çu   vµo Trong  ®ã: ­ ThuÕ     GTGT  ®Çu       ra:lµ thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ghi trªnho¸        ®¬n    khib¸n  hµng. ­ ThuÕ  GTGT  ®Çu  vµo: lµ thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng ho¸  nép  ®∙  kh©u nhËp khÈu. ThuÕ     thu nhËp doanh  nghiÖp:thùc hiÖn      theo  híng dÉn  i   t¹ §iÓm       2, Môc  I,PhÇn  Th«ng   169/TT­   C,  tsè  BTC   cña  TµichÝnh. Bé    b.§èivíi             §¹ilýnép  c¸c thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp:     C¸c      §¹ilýkhÊu    kª khai,nép  trõvµ      thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp thay c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n        níc ngoµitheo    quy  ®Þnh  i t¹ Môc    I, PhÇn  Th«ng   169/1998/TT­ C,  tsè  BTC  cña  TµichÝnh.Sè  Bé      thuÕ        gi¸trÞgia t¨ngmµ       nép      §¹ilý®∙  khinhËp  khÈu hµng    ho¸ vµo ViÖt Nam     kh«ng  îckhÊu  ®   trõkhix¸c®Þnh  thuÕ        sè  ph¶inép    cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      nícngoµi.
  4. 4 Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan,®¬n  ph¶n  vÒ  Tµi chÝnh  c¸c c¬    vÞ  ¸nh  Bé    ®Ó   xem       xÐt,gi¶iquyÕt kÞp    thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2