intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

88
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t c ña B é  tµi ch Ý n h  S è  99/2002/TT­B T C  n g µ y 25 th¸ng  10 n¨ m  2002 H íng  d É n   ch Õ   é  thu, né p  q u ¶ n  lÝ vµ s ö  d ô n g  lÖ p h Ý   ® ¸p d ô n g  t¹i  c¬ q u a n  §¹i di Ö n  N g o¹i giao,    c¬ q u a n  L∙nh s ù  Vi Öt N a m  t¹i íc n g o µi  n C¨n cø Ph¸p lÖnh cña Uû  ban thêng vô Quèc héi sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001 vÒ    phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  189/H§BT  sè  ngµy 4/6/1992 cña      Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ) quy    ®Þnh        chitiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh    l∙nhsù; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ  qui®Þnh          chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  398/CP­ KTTH  ngµy14/5/2001 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¬  vÒ  chÕ  dông  phÝ    ngoµiníc; sö  lÖ  l∙nhsù    Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    chÕ  thu,nép  ®é    qu¶n    sö  lývµ  dông  phÝ  lÖ  ¸p  dông  i quan    t¹ c¬  §¹idiÖn Ngo¹igiao,c¬      quan L∙nh  ViÖt Nam   nícngoµi sù    ë      (gäichung    phÝ      sau:   lµlÖ  l∙nhsù)nh    I­ h¹ m  vi v µ § èi tîng n é p  lÖ p h Ý   P 1. Ph¹m      vi:Th«ng   tnµy  chØ  thùc hiÖn  tõ ngµy  hiÖu      kÓ    cã  lùc®Õn   hÕt  31/12/2005.Tõ    1/1/2006 sÏcã      híng dÉn    riªng. 2.§èit      îng nép: Tæ  chøc,c¸nh©n      ViÖtNam   tæ    vµ  chøc,c¸nh©n        nícngoµi® îcc¬      quan  §¹idiÖn    Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh  níc Céng  sù    hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam   i   t¹  ngoµiphôc  vÒ  níc   vô  c«ng  viÖc qu¶n    lýnhµ    níctheo  cÇu  yªu  hoÆc   theo quy ®Þnh  cña ph¸p    ph¶inép  phÝ  luËtth×    lÖ  theo    qui®Þnh  it¹ Th«ng t nµy. 3.Kh«ng    phÝ    ®èi víi   thu lÖ  l∙nhsù      nh÷ng  êng    tr hîp sau  ®©y:  a) Ngêinícngoµilµkh¸ch mêi              (kÓ  vîhoÆc   c¶    chång  c¸ccon  vµ    cïng ®i    theo  kh¸ch mêi)cña      §¶ng,Quèc      héi,Nhµ    níc,ChÝnh phñ  hoÆc  cña    l∙nh®¹o  §¶ng, Quèc      héi,Nhµ    níc,ChÝnh phñ    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam  mêi     víi c¸ch c¸nh©n. t     b) Viªn chøc,nh©n          viªnhµnh  chÝnh  thuËt(kÓ  vîhoÆc   kü    c¶    chång  vµ  c¸c con) cña  quan        c¬  ®¹idiÖn Ngo¹igiao,c¬      quan L∙nh  nícngoµi,c¸c tæ  sù        chøc quèc  ® îchëng  tÕ    quyÒn  ®∙i, u    miÔn trõ. c) Ngêinícngoµimang  chiÕu          hé  ngo¹igiao hoÆc   chiÕu      hé  c«ng  do  vô  nícngoµicÊp,theo nguyªn t¾c  ®i  l¹ .           cã  cã  i d) Ngêi níc ngoµi thuéc        diÖn  îc miÔn  phÝ  ®   lÖ  theo hiÖp ®Þnh hoÆc   tho¶ thuËn gi÷a  ChÝnh   phñ ViÖt Nam     víiChÝnh  phñ hoÆc   chøc    tæ  níc ngoµi. 1
 2. e) Ngêi níc ngoµi lµ c«ng          d©n  cña    níc cha  hiÖp  ký  ®Þnh  hoÆc  tho¶  thuËn    víiViÖt Nam     nhng  ®¬n  ®∙  ph¬ng miÔn  phÝ  lÖ  thÞ  thùc cho    c«ng d©n  ViÖt Nam     mang  chiÕu  hé  ngo¹igiao,hé      chiÕu  c«ng  hoÆc   chiÕu  vô  hé  phæ   th«ng    th× còng  îcmiÔn  phÝ  thùc theo nguyªn t¾c  ®i,cã  i ®   lÖ  thÞ        cã    l¹ . g) Ngêi níc ngoµivµo        ViÖt Nam       ®Ó thùc hiÖn    c«ng viÖc cøu    trîhoÆc   gióp ®ì    nh©n  ®¹o  cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ      ViÖtNam.   h) §èit   îcmiÔn  phÝ    theo     îng ®   lÖ  l∙nhsù  QuyÕt ®Þnh  thÓ  cô  cña  tr Bé  ­ ëng  Ngo¹igiao. Bé    II­ ø c  thu  M Møc  thu  phÝ    ® îc quy  lÖ  l∙nh sù    ®Þnh  i t¹ BiÓu møc  thu ban hµnh kÌm  theo Th«ng     tnµy    ¸p dông    quan    t¹ c¬  i §¹idiÖn  Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh sù    cña  ViÖtNam   nícngoµi.   ë      Nh÷ng  êng    tr hîp sau  ®©y,  møc    thÓ  îc¸p dông  sau: thu cô  ®     nh  a) Ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  t¹  c  i Trung quèc,Lµo, Th¸iLan        nép b»ng  50%   møc  thu quy  ®Þnh; Ngêi ViÖt    Nam   ®Þnh  c t¹ iCampuchia nép b»ng  20%   møc      thu qui®Þnh ¬ng  t øng    i víi   lo¹ c«ng  viÖc quy  ®Þnh    t¹ BiÓu  i møc  thu. b) Theo    nguyªn t¾c  ®i  l¹vµ  qu¸n quèc  ë    cã  cã    tËp  i   tÕ  tõng níc,Bé      Ngo¹i   giao xem       xÐt quyÕt ®Þnh  ®iÒu chØnh  (t¨nghoÆc     gi¶m) ®Õn   20%   møc  thu  quy ®Þnh  it¹ BiÓu møc  thu ban hµnh  kÌm  theo Th«ng    t nµy, ¸p    dông  it¹ c¬  quan    §¹idiÖn  Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh  cña  sù  ViÖt Nam   tõng    thÓ.   ë  níc cô    Trêng    hîp ph¶i®iÒu    chØnh  møc     thu (t¨ng,gi¶m)      trªn20%   Bé  th×  Ngo¹igiao     cã    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  TµichÝnh  Bé    quyÕt ®Þnh.   2. LÖ     phÝ    thu  l∙nhsù  b»ng        ®« la Mü (USD)  hoÆc   b»ng  tiÒn    t¹ níc së   i trªn c¬  qui ®æi      së    tõ ®«la    Mü theo       ng©n  tû gi¸ do  hµng    quan    n¬i c¬  ®¹i diÖnViÖt nam         më tµikho¶n  ® îc gi÷    vµ    æn ®Þnh   trong    thêigian  th¸ng. 6    Trong    thêigian nµy  nÕu   gi¸biÕn  tØ    ®éng  t¨ng     hoÆc   gi¶m  20%   Trëng c¬  quan    ®¹idiÖn  ph¶ib¸o  vÒ   Tµi chÝnh      c¸o  Bé    ®Ó xem   xÐt    qui ®Þnh  i l¹ møc    thu lÖ    phÝ  b»ng  ®ång    t¹ vµ  nícsë    còng      i gi÷æn ®Þnh  theo nguyªn t¾c      nµy.    III­ thu, é p  v µ q u ¶ n  lý lÖ p h Ý    n 1. C¬    quan    phÝ        quan    thu lÖ  l∙nhsù  lµ c¬  §¹idiÖn Ngo¹igiao,c¬      quan  L∙nh sù cña      ViÖtNam   nícngoµitrùctiÕp phôc  c¸ctæ    ë          vô    chøc,c¸nh©n      vÒ  c«ng viÖc qu¶n    lýnhµ    níctheo  cÇu  yªu  hoÆc   theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   C¬ quan    phÝ    cã  thu lÖ  l∙nhsù  tr¸chnhiÖm:   ­ Tæ     chøc    thu,nép  phÝ  lÖ  theo ®óng    qui®Þnh  it¹ Th«ng     tnµy.Khithu,       nép tiÒn  phÝ  lÖ  ph¶isö    dông chøng      tõ thu,nép  phÝ  Bé  lÖ  do  Ngo¹igiao      in vµ    ph¸thµnh          phïhîp víi cÇu  yªu qu¶n    lýcña  ngµnh  sau    cã  kiÕn  khi®∙  ý  thèng  nhÊt b»ng      v¨n b¶n  cña  TµichÝnh  Bé    (Tæng  côc  ThuÕ). ­ Thùc    hiÖn      më sæ s¸ch kÕ      to¸n theo      nép  dâithu,sè  ng©n s¸ch vµ    sö  dông  tiÒn lÖ    phÝ  theo ®óng    chÕ  qui®Þnh. ®é    2
 3. 2.Thñ        tôcthu,nép  Ng©n  s¸ch nhµ    níc Trong    thêigian  n¨m    5  tõ n¨m 2001­ 2005  Ngo¹igiao  îc trÝch 70%     Bé    ®     trªntæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ  thùc thu ® îctr           íckhinép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ        níc®Ó chitheo      néidung   qui®Þnh  i t¹ phÇn  cña    IV  Th«ng  tnµy,sè    tiÒn cßn      l¹ (30%)  i ®Þnh  hµng  k×  th¸ng(chËm    nhÊt lµngµy  cña      25  th¸ng), quan      c¬  thu ph¶inép    vµo  QuÜ   gi÷ng©n  t¹m    s¸ch nhµ      níctheo    qui®Þnh    t¹ Th«ng   29/2000/TT­ i tsè  BTC  ngµy    24/4/2000 cña  TµichÝnh    Bé    ngµy qui®Þnh  qu¶n        vÒ  lÝ QuÜ   t¹m  gi÷ cña    ng©n  s¸ch nhµ    i   quan      níct¹ c¸c c¬    ®¹idiÖn  ViÖt Nam   nícngoµi.Tõ    ë       n¨m  2006    Bé    trë®i  TµichÝnh    híng dÉn  sÏcã    riªng. IV­ ö  d ô n g  tiÒn thu lÖ p h Ý    s Sè thu 70%   phÝ    i Bé  lÖ  ®Ó l¹   Ngo¹igiao  îc sö  ,   ®   dông    chi cho      c¸c néi dung  sau ®©y: 1.Trong  thêigian  n¨m        5  tõ n¨m 2001­ 2005  Ngo¹igiao  îc sö  Bé    ®   dông  40%   thu ®Ó   sè    ®Çu    tcho    ¸n x©y  c¸c dù    dùng  b¶n.ViÖc  dông  qu¶n  c¬    sö  vµ  lÝ 40%   thu  phÝ    ® îc thùc  sè  lÖ  l∙nh sù    hiÖn theo    qui ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 85/2001/TT­ BTC  ngµy 25/10/2001  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  viÖc qu¶n    lý vµ  dông  sö  nguån  phÝ    ngoµi níc ®Ó   i lÖ  l∙nhsù      l¹ cho  Ngo¹igiao    Bé    ®Çu    t cho    ¸n mua  c¸cdù    nhµ,n©ng    cÊp  së    c¬  vËt chÊt vµ    ph¬ng  tiÖn lµm    viÖc cho  c¸cc¬    quan   ®¹idiÖn ViÖtNam   nícngoµi.   ë      Sè    thu 30%   phÝ        lÖ  l∙nhsù chicho      c¸cnéidung  sau: nh  a. Chi mua   chiÕu, Ên  hé    phÈm   tr¾ng  c¸c    vµ  chi phÝ  ªnquan  li   ®Õn   c«ng viÖc thu  phÝ   tiÒn  lÖ  (  vËn chuyÓn,  khai,biÓu  tê    mÉu,  v¨n phßng  phÈm... ) .. b. Sau          khitrõchiphÝ nªu  i t¹ ®iÓm     2a, phÇn cßn  i îc ph©n  l¹ ®     phèi nh    sau: + TrÝch        1/3 ®Ó bæ sung kinh phÝ  êng    th xuyªn dïng    cho viÖc söa  ch÷a  trôsë    nhµ  vµ  ë  mua  s¾m  trang thiÕtbÞ        cho    quan    c¸c c¬  ®¹idiÖn ViÖt Nam     ë    nícngoµi. +  TrÝch    2/3 ®Ó: ­Phô    cÊp  cho    cã  ªnquan  c¸n bé  li   ®Õn   c«ng  viÖc  thu. ­ §iÒu    hoµ  ph©n  vµ  phèithu nhËp      gi÷a c¸c c¬      quan    ®¹idiÖn ViÖt Nam     ë    nícngoµi. ­ LËp    quÜ khen  ëng  phóc  ib×nh  th vµ  lî , qu©n mét n¨m, mét    ngêitèi®a      kh«ng    th¸ngsinhho¹tphÝ  qu¸ ba        thùc hiÖn.   c.Bé    Ngo¹igiao c¨n cø  Æc         ® ®iÓm  tõng ®Þa  bµn  t×nh  vµ  h×nh  thÓ  cô  hµng n¨m híng dÉn néidung          chi,®iÒu hoµ, ph©n    phèithu nhËp      gi÷a c¸c c¬      quan    ®¹idiÖn ViÖt Nam   nícngoµivµ  c¸o Bé      ë      b¸o    TµichÝnh  t×nh h×nh  thùc  hiÖn  c«ng viÖc. 3
 4. Bé    Tµi chÝnh thùc hiÖn    viÖc    vµo  ghithu  ng©n  s¸ch nhµ    ghi chi   níc vµ      cÊp  to¸n ng©n  dù    s¸ch cho  Ngo¹igiao  Bé    ®èi    tiÒn  phÝ  îc trÝch víisè  lÖ  ®     30%       ®Ó l¹nµy. i Toµn  sè  bé  tiÒn lÖ    phÝ  îctrÝch,c¬  ®     quan    ®¹idiÖn  ngo¹igiao,c¬      quan  l∙nhsù    ph¶isö    dông  theo chÕ  qui®Þnh  quyÕt to¸nchihµng  ®é    vµ        n¨m,sè sö    dông kh«ng hÕt trong n¨m  îc chuyÓn  ®   sang n¨m sau    ®Ó tiÕp      tôc chitheo  qui®Þnh.   4
 5. V­ Q u y Õ t to¸n thu c hi lÖ p h Ý 1. C¸c  quan      c¬  ®¹idiÖn  ViÖt Nam   i     t¹  ngoµi cã  níc   tr¸chnhiÖm         më sæ s¸ch    kÕ to¸n ®Ó       ghi chÐp, h¹ch to¸n sè    thu,chi lÖ      phÝ  theo ®óng QuyÕt  ®Þnh  999/TC­ sè  Q§­C§KT  ngµy  2/11/1996  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc  ban  hµnh    hÖ thèng  chÕ  kÕ    ®é  to¸nhµnh  chÝnh  nghiÖp. sù  2.Bé    Ngo¹igiao chÞu      tr¸chnhiÖm     kiÓm      trax¸cnhËn quyÕt to¸nthu,chi         lÖ phÝ    cña    quan    l∙nhsù  c¸cC¬  ®¹idiÖn  ViÖt nam   nícngoµi    ë     (phô    1) lôcsè    vµ tæng  vµo  hîp  b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n n¨m    Tµi chÝnh    göi Bé    thÈm  ®Þnh  (phô  lôcsè  vµ    2  phô    3) vµ    lôcsè    ra th«ng  duyÖt  b¸o  quyÕt    to¸ncïng víi     quyÕt    to¸n kinhphÝ    quan      c¸cc¬  ®¹idiÖn ViÖtnam   nícngoµicña  Ngo¹igiao .   ë      Bé      3. Bé    Ngo¹igiao    chÞu tr¸chnhiÖm     phèi hîp    Tµi chÝnh  chøc    víiBé    tæ  kiÓm     tra®Þnh  c¸c c¬  k×    quan    ®¹idiÖn ViÖt Nam   níc ngoµi®Ó     ë      ®¶m  b¶o  thu,chi®óng      chÕ  quy  ®é  ®Þnh. IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n  T 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay  thÕ    c¸c Th«ng   64/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy 3/7/2000,Th«ng   90/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy 1/9/2000 cña  Tµi chÝnh  Th«ng   ªntÞch  08/TTLT­ Bé    vµ  tli   sè  BTP­ BNG  ngµy 31/12/1998 cña  TµichÝnh,Bé  ph¸p,Bé    Bé      T    Ngo¹igiao.   2.Bé    Ngo¹igiao híng dÉn    quan          c¸cc¬  §¹idiÖn Ngo¹igiao,c¬      quan L∙nh  sù cña ViÖt Nam   i     t¹  ngoµithùc hiÖn    níc     thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ    lÖ  l∙nhsù  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi îng nép  phÝ    vµ    quan  t   lÖ  l∙nhsù  c¸c c¬  li   ªnquan chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh Th«ng  tnµy. 5
 6. Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  l∙nh s ù (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng  sè    t  99/2002/TT­ BTC   ngµy  th¸ng10  25    n¨m  2002 cña  TµichÝnh) Bé    STT Danh  môc Møc    thu (USD) Ngêi   ViÖtNam   Ngêinícngoµi,         ngêi  mang hé    chiÕu ViÖtNam       mang hé  ViÖtNam   chiÕu    nícngoµi 1 2 3 4 A LÖ  phÝ   cÊp  hé  chiÕu  vµ  thÞ  thùc: 1 Hé  chiÕu: ­CÊp    míi 50 ­Gia    h¹n 20 ­    Bæ sung, söa    ®æi, d¸n    ¶nh    trÎ 10 em ­CÊp    ®Ó     l¹do  háng  i hoÆc   mÊt 100 2 a.GiÊy    th«ng  hµnh: ­CÊp    míi 20 ­Gia    h¹n 10 ­CÊp    ®Ó     l¹do  háng  i hoÆc   mÊt 30 b.GiÊy    th«ng  hµnh   håih¬ng: ­CÊp    míi 100 ­CÊp    ®Ó     l¹do  háng  i hoÆc   mÊt 120 3 ThÞ  thùc c¸clo¹       i : a) Lo¹icã          gi¸trÞnhËp  c¶nh,nhËp    25 xuÊtc¶nh,qu¸ c¶nh  lÇn       1  b) Lo¹icã          gi¸trÞ nhËp  c¶nh,xuÊt     40 c¶nh,qu¸ c¶nh  lÇn     2  c) Lo¹icã          gi¸trÞ nhËp  xuÊt c¶nh    nhiÒu  lÇn: ­Lo¹icã        th¸ng     gi¸trÞdíi 6  70 ­ Lo¹icã        th¸ng ®Õn       gi¸trÞ tõ 6    1  100 n¨m d) CÊp  tem  AB  (cÊp cho  hé  10 chiÕu  phæ   th«ng  viÖc  ®i  c«ng) e) CÊp   giÊy  chøng  nh©n    l∙nh sù  10 theo yªu cÇu      cña  c«ng  d©n. f) CÊp  giÊy x¸c nhËn  ®¨ng kÝ  5 c«ng  d©n B C¸c  phÝ  lÖ  kh¸c: 1 Chøng  thùc hîp ®ång     50 50 2 Chøng  thùc di chóc, giÊy uû  5 10 quyÒn, c¸c ®o¹n trÝch tµi  liÖu,  b¶n  sao, b¶n    chôp   c¸c giÊy      tê tµi liÖu,b¶n    dÞch.   3 Hîp  ph¸p  ho¸  giÊy      tê,tµiliÖu   (1 5 10 giÊy tê,  tµi  1  liÖu hoÆc  1  v¨n   6
 7. b¶n). 4 NhËn  chuyÓn  s¬    th¸ct hå  vÒ uû     15 20 ph¸p.  X¸c minh giÊy tê,  liÖu  tµi   (kh«ng  tiÒn cícphÝ) kÓ      5 CÊp  hoÆc   chøng  thùc c¸cgiÊy tê         10 0 vµ tµi  liÖu li  quan ®Õn  tÇu  ªn thuû, m¸y    bay  c¸c  iph¬ng  vµ  lo¹  tiÖn giao th«ng      kh¸c. 6 LËp  s¬  hå  lµm      thñ tôc nhËn  thõa  kÕ    tµis¶n: ­ Tµi s¶n      thõa    îc gi¶iquyÕt kÕ ®       50 gi¸trÞdíi       1000  USD ­ Tµi s¶n      thõa    îc gi¶iquyÕt kÕ ®       2% gi¸trÞtõ1000        USD     trëlªn gi¸trÞtµis¶n       C LÖ  phÝ    vÒ quèc  tÞch: ­NhËp    quèc  tÞch 150 ­Trë      l¹quèc  i tÞch 150 ­Th«iquèc      tÞch 150 ­ CÊp   giÊy  chøng  nhËn  quèc  cã  35 tÞch 35 ­ CÊp    giÊy chøng    nhËn  mÊt quèc  tÞch 7
 8. Phô  1 lôc  M É u  q u y Õt to¸n (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     t99/2002/TT­ BTC   ngµy  25/10/2002 cña  Tµi    Bé  chÝnh) Bé  Ngo¹i  giao Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt nam   .. . . ... . . ... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè   /QTTV     Hµ  Néi, ngµy      th¸ng  n¨m  T h « n g  b¸o q u y Õt to¸n thu chi lÖ p h Ý  t¹ic¬  u a n  ®¹i di Ö n  V N  t¹i   q  ..... 1.Sè      liÖu tæng  hîp Néi dung   USD TiÒn  ®Þa ph­ TiÒn  quira §P      Tæng  (1) ¬ng USD USD (2) (3) 4    =( 1+3) 1.Sè  ®Çu     d  k×: QuÜ   TGNSNN   (30%) QuÜ   §Çu  t(40%) QuÜ   TTB  (%) QuÜ   ngµnh(%) 2.Sè      thu trong n¨m:   ­30%  quÜ    TGNSNN ­40%     quÜ §Çu    t ­%     quÜ  TTBÞ ­       icho  quan  % ®Ó l¹  c¬  ®¹idiÖn   ­%     quÜ  ngµnh 3.Tæng    nguån  (1+2) QuÜ   TGNSNN QuÜ   ®Çu  t QuÜ   TTB %      ®Ó l¹cho  quan i c¬  QuÜ   ngµnh 4.Tæng  chi:   sè  QuÜ  TGNSNN  (c¸c  lÖnh  chicña  TµichÝnh)   Bé    QuÜ   §Çu    (c¸c lÖnh    t   chi cña  TµichÝnh) Bé    QuÜ  TTBi (c¸c  lÖnh chi  cña Bé    Ngo¹igiao)   %    i ®Ó l¹ cho  quan      c¬  ®¹i diÖn ®Ó  chi  cã c¸c néi   dung  sau: ­ Thanh  to¸n Ên  phÈm   tr¾ng ­Phô    cÊp lµm  viza 8
 9. ­Phóc      lîkhen  ëng i th ­ QuÜ  ngµnh  (c¸c lÖnh  chicña  Ngo¹igiao)   Bé    5.Sè  cuèik×    d    31/12 QuÜ  TGNSNN QuÜ  ®Çu     t QuÜ  TTBÞ QuÜ  ngµnh  Ngo¹igiao Bé    QuÜ  phóc  lî c¬  quan  i (nÕu cã) 2.NhËn    xÐt:. . .. ThÈm   kÕ Trëng  phßng TL. Bé  ëng  Ngo¹igiao   tr Bé    Vô  ëng  qu¶n      tr Vô  trÞtµivô   9
 10. Phô  lôc2 (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     /2002/TT­   tsè 99  BTC   ngµy     /2002 cña  TµichÝnh) 25 /10      Bé    t æ n g  hîp thu c hi lÖ p h Ý   N¡ M.... (Quy    ra USD) §¬n    vÞ:USD     quan  C¬  §DVN   i Sè  n¨m  íc t¹ d  tr Ph¸tsinhthu trong         Tæng    hîp thu Tæng  chi Sè  chuyÓn  d  n¨m  sau Ghi chó   n¨m Tæng NS BNG Tæng  NS   BNG Tæng  NS BNG Tæng  NS BNG Tæng  NS BNG sè sè (30%) (70%) sè sè sè Ghi chó:     Phô    ®Ó       TµichÝnh luc2  b¸o c¸o Bé    Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . TL Bé    Truëng  Ngo¹igiao Bé      Vô  ëng  qu¶n      tr vô  trÞtµivô (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
 11. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Phô  lôc 3 (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     /2002/TT­   tsè 99  BTC   ngµy  /10  25   /2002  cña    Bé TµichÝnh)   Q u y Õ t to¸n c hi tiÕt ö  d u n g  p h Ç n  70 %    s ® Ó  l¹i h o  B é  N g o¹i giao  c N¨m... . ....... . . ....... (quira USD)     §¬n  tÝnh:USD vÞ    Néi dung   Sè  tiÒn I.Tæng   thu        sè  ®Ó l¹i (a+b): 1­ Sè  ®Çu   (theo quÜ    d  kú    nÕu  cã) 2­ Sè      thu 70% a­ 40%  quÜ      ®Çu    t b­ 30%         ®Ó l¹ngµnh  i ph©n  phèi: ­Thanh      to¸ntiÒn Ên    phÈm   tr¾ng.. . .. ­TrÝch      1/3 cho  quÜ  TTbÞ ®Ó       bæ sung  kinh phÝ.   ­ TrÝch  2/3          ®Ó chi c¸c néi dung  nªu  i t¹ ®iÓm   2b  phÇn  IV II  .Tæng   chi thùc  sè    tÕ: 1. Thanh      to¸ntiÒn  phÈm   Ên  tr¾ng,hé    chiÕu,vËn    chuyÓn. 2. CÊp    kinh phÝ    cho    quan    c¸c c¬  ®¹idiÖn    n­ VN ë  ícngoµi®Ó       mua   s¾m   trang thiÕtbÞ  söa      vµ  ch÷a  thêng xuyªn (tõQuÜ        TTBÞ  ). 3.TrÝch          2/3 ®Ó chicho     c¸cnéidung  sau ­Chi phô      cÊp  lµm      vizat¹ CQ§D i ­Phóc      lîkhen  ëng    i th t¹ CQ§D i ­§iÒu  Bé      vÒ  (gäiQuÜ   ngµnh): +      Chi trîcÊp  cho  CQ§D   kh¸c +    Chi trongníc   4. Chi    ®Çu    t XDCB   theo  Th«ng  sè  t 85/2001/TT­ BTC. II   d  ISè  chuyÓn   . n¨m  sau: 1.QuÜ     ®Çu   t 2.QuÜ     mua  s¾m   trang thiÕtbivµ        söa  ch÷a  trô TX    së. 3.QuÜ     ngµnh. Ghi chó     :Phô    ®Ó   c¸o Bé    lôc3  b¸o    TµichÝnh. Ngµy... th¸ng..n¨m...   . TL  tr bé  ëng  Ngo¹igiao Bé      Vô  Trëng  Qu¶n trÞ    Vô     tµivô 
 12. 12 (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=88

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2