intTypePromotion=1

Thông tư 99-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
125
lượt xem
7
download

Thông tư 99-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 180/CP ngày 7/11/1994 của Chính phủ về việc điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 99 TC/TCT ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1994 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 180/CP ngµy 7-11-1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh c¸c møc thuÕ m«n bµi vµ thÈm quyÒn ®Þnh møc thuÕ s¸t sinh Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 180/CP ngµy 7-11-1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh c¸c møc thuÕ M«n bµi vµ thÈm quyÒn ®Þnh møc thuÕ s¸t sinh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: A. VÒ thuÕ m«n bµi I. §èi tîng nép thuÕ m«n bµi §èi tîng nép thuÕ m«n bµi, thêi gian nép vµ n¬i nép thuÕ m«n bµi vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 28-11-1992 vµ C«ng v¨n sè 2375 TC/TCT ngµy 25-10-1993 cña Bé Tµi chÝnh. II. Møc thuÕ m«n bµi 1. C¸c tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp bao gåm c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, xÝ nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp t nh©n, c¸c tæ chøc lµm kinh tÕ, dÞch vô cña c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, §¶ng, §oµn thÓ nép thuÕ m«n bµi theo møc thèng nhÊt lµ 650.000 ® mét n¨m. 2. C¸c c¬ së kinh doanh, chi nh¸nh, cöa hiÖu, cöa hµng h¹ch to¸n phô thuéc hoÆc b¸o sæ, hîp t¸c x·, tæ s¶n xuÊt nép thuÕ m«n bµi theo møc thèng nhÊt lµ 425.000 ®. 3. C¸ nh©n kinh doanh bao gåm hé c¸ thÓ, c¸ nh©n vµ nhãm kinh doanh (kÓ c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn kinh doanh nhËn kho¸n) nép thuÕ m«n bµi theo biÓu sau ®©y: BËc thuÕ Thu nhËp 1 th¸ng Møc thuÕ c¶ n¨m 1 Trªn 1.000.000 650.000 2 Trªn 700.000 ®Õn 1.000.000 425.000 3 Trªn 450.000 ®Õn 700.000 250.000 4 Trªn 250.000 ®Õn 450.000 125.000 5 Trªn 100.000 ®Õn 250.000 45.000 6 Díi 100.000 20.000
  2. 2 4. §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ra kinh doanh trong 6 th¸ng ®Çu n¨m th× nép thuÕ m«n bµi c¶ n¨m, ra kinh doanh 6 th¸ng cuèi n¨m th× nép 50% thuÕ m«n bµi c¶ n¨m. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Do thuÕ m«n bµi thu 1 lÇn ngay tõ ®Çu n¨m, nªn trong nh÷ng th¸ng cuèi, n¨m kÕ ho¹ch, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i rµ so¸t n¾m l¹i toµn bé sè c¬ së cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn, ®iÒu tra doanh thu vµ thu nhËp thùc tÕ ®Ó ph©n lo¹i vµ xÕp bËc theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ m«n bµi. Trªn c¬ së ®ã lËp sæ thuÕ, duyÖt sæ thuÕ vµ th«ng b¸o c«ng khai ®Ó thùc hiÖn. 2. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép ®ñ vµ ®óng h¹n thuÕ m«n bµi theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. NÕu nép chËm th× bÞ ph¹t 0,2% sè thuÕ ph¶i nép cho mçi ngµy nép chËm. NÕu trèn tr¸nh viÖc nép thuÕ m«n bµi khi kiÓm tra ph¸t hiÖn bÞ xö lý ph¹t ®Õn 3 lÇn sè thuÕ thiÕu. B. VÒ thuÕ ph¸t sinh C¨n cø §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 180/CP ngµy 7-11-1994, Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. ThuÕ suÊt thuÕ s¸t sinh lµ 5% gi¸ trÞ con vËt (tr©u, bß, lîn) ®em giÕt thÞt. 2. ThÈm quyÒn quy ®Þnh møc thuÕ s¸t sinh lµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 3. C¨n cø ®Ó quy ®Þnh møc thuÕ s¸t sinh lµ: - Träng lîng b×nh qu©n tõng lo¹i gia sóc (tr©u, bß, lîn) xuÊt chuång ®em giÕt thÞt. - Gi¸ c¶ thÞ trêng ®Þa ph¬ng. - ThuÕ suÊt thuÕ s¸t sinh. - Mçi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ nªn quy ®Þnh kh«ng qu¸ 2 møc cho mçi lo¹i sóc vËt, tr©u, bß, lîn ë tõng khu vùc kh¸c nhau, ®Ó qu¶n lý thu ®îc chÆt chÏ. - Khi gi¸ c¶ biÕn ®éng trªn 20%, ph¶i kÞp thêi ®iÒu chØnh møc thuÕ s¸t sinh theo ®Çu con vËt cho phï hîp víi thùc tÕ. C¨n cø vµo nguyªn t¾c trªn, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ s¸t sinh theo ®Çu con vËt, tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh.
  3. 3 Th«ng t nµy thi hµnh tõ ngµy 1-1-1995. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y cña Bé Tµi chÝnh vÒ thuÕ m«n bµi vµ thuÕ s¸t sinh tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2