Thông tư liên bộ số 01/TTLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 01/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 01/TTLB về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rời, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do Bộ Lao động,thương binh vè xã hội - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Nôị vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 145/HĐBT ngày 29/4/92 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 01/TTLB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B c l p - T do - H nh phúc NGO I GIAO-B N I V - ******** B TƯ PHÁP ******** S : 01/TTLB Hà N i , ngày 19 tháng 1 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, TƯ PHÁP,NGO I GIAO, N I V S 01/TTLB NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 1993 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH T M TH I BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 145/H BT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1992 C A H I NG B TRƯ NG (NAY LÀ CHÍNH PH ) Ngày 29-4-1992, H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ra Quy t nh s 145/H BT ban hành Quy nh t m th i v vi c cho ngư i nư c ngoài nh n con nuôi là tr em Vi t Nam b m côi, b b r i, b tàn t t các cơ s nuôi dư ng do Ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý. Căn c i u 11 Quy nh t m th i, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Ngo i giao, N i v hư ng d n th c hi n như sau: I- PH M VI ÁP D NG QUY NNH T M TH I 1. Quy nh t m th i ch áp d ng i v i vi c ngư i nư c ngoài nh n con nuôi là tr em Vi t Nam b m côi, b b rơi, b tàn t t, hi n ang s ng trong các cơ s nuôi dư ng do Ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý. Các cơ s nuôi dư ng này bao g m: - Các cơ s do B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý. - Các cơ s do S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương qu n lý. 2. Ngư i nư c ngoài nói trong Quy nh t m th i là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam vào th i i m xin nuôi con nuôi, bao g m: - Ngư i có qu c t ch nư c ngoài và ngư i không có qu c t ch, k c ngư i nư c ngoài ang cư trú t i Vi t Nam. Nh ng ngư i nói trên khi xin nh n con nuôi ph i l n tu i hơn con nuôi t 20 tu i tr lên. II- H SƠ VÀ TH T C GI I QUY T VI C XIN NH N CON NUÔI 1. H sơ c a ngư i xin nh n con nuôi bao g m các gi y t sau:
  2. a) ơn xin nh n con nuôi: trong ơn ph i ghi rõ h ; tên; ngày, tháng, năm sinh; qu c t ch; nơi thư ng trú; a ch liên l c; ngh nghi p và ghi rõ m c ích chính áng c a vi c xin nh n con nuôi; cam k t th c hi n các kho n 2, 3, 4 và 5 theo i u 8 c a Quy nh t m th i. ơn có kèm theo nh c a ngư i xin nh n con nuôi. Trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi ã bi t rõ v tr em mà h xin nh n làm con nuôi thì ghi h ; tên; gi i tính; tu i và cơ s nuôi dư ng tr em ó. Trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi chưa bi t v tr em mà h xin nh n làm con nuôi, thì trong ơn nêu rõ v tu i, gi i tính, tình tr ng s c kho c a tr em; n u xin nh n tr em b tàn t t làm con nuôi thì ghi rõ lo i tàn t t. N u ngư i xin nh n con nuôi ang có v ho c ch ng, thì ơn ph i có ch ký và ghi rõ h , tên c a c v và ch ng. b) Gi y c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nư c mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân ho c thư ng trú ch ng nh n ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo pháp lu t c a nư c mà ngư i ó là công dân ho c thư ng trú và vi c xin tr em Vi t Nam làm con nuôi ư c th a nh n là h p pháp và h p th c. c) Gi y ch ng nh n c a m t cơ s y t có thNm quy n nư c ngoài ó là công dân hay thư ng trú b o m ngư i xin nh n con nuôi không m c b nh truy n nhi m và tâm th n. d) Gi y xác nh n v m c thu nh p hàng năm m b o vi c nuôi dư ng con nuôi. e) Gi y khai sinh. g) B n ch p h chi u ho c gi y t thay h chi u. Gi y ch ng nh n trong i m b, gi y xác nh n m c thu nh p, gi y t xác nh n v y t (n u ư c c p nư c ngoài) c a ngư i xin nh n con nuôi ph i ư c h p pháp hoá t i các cơ quan i di n Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam nư c ngoài ho c t i V Lãnh s - B Ngo i giao. N u ngư i xin nh n con nuôi ang có v ho c ch ng thì các gi y t i m c, d, e, g ph i có c a c hai ngư i. T t c các gi y t nói trên ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n dich ph i ư c công ch ng theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Tr em ư c xin nh n làm con nuôi ph i có các gi y t sau: a) Gi y tho thu n c a Giám c cơ s nuôi dư ng v vi c cho tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài. Trong trư ng h p còn cha, m ho c ngư i u thì ph i có gi y c a cha, m ho c ngư i u v vi c t nguy n ng ý cho tr làm con nuôi ngư i nư c ngoài. b) Gi y khai sinh; có kèm theo nh;
  3. c) Gi y c a tr em ó v vi c t nguy n ng ý làm con nuôi ngư i nư c ngoài n u tr em t 9 tu i tr lên; d) Gi y xác nh n tình tr ng s c kho c a tr em ó; e) Các gi y t khác theo yêu c u chính áng c a ngư i xin nh n con nuôi. Nh ng gi y t trên ây do cơ s nuôi dư ng tr em th c hi n và ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Trình t và th t c gi i quy t: Ngư i nư c ngoài xin nh n con nuôi ph i g i h sơ n B Lao ng - Thương binh và Xã h i Vi t Nam. N u h sơ chưa theo qui nh t i m c 1 ph n II trên ây thì yêu c u ương s b sung y ; a) Trư ng h p ngư i xin con nuôi ã bi t rõ v tr em xin làm con nuôi: - H sơ ư c chuy n ngay v U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân t nh) nơi có cơ s nuôi dư ng tr em ó. S Tư pháp có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh ki m tra, xác minh và xu t ý ki n U ban nhân dân t nh gi i quy t. Trong quá trình ki m tra, xác minh, S Tư pháp c n ph i h p v i các cơ quan h u quan (Công an, Ngo i v ...). N u có v n n y sinh vư t quá thNm quy n gi i quy t thì các ngành h u quan ph i xin ý ki n ch o c a B Ch qu n. Sau khi nh n ư c ý ki n c a S Tư pháp và các ngành h u quan, U ban nhân dân t nh ra quy t nh cho phép (ho c không cho phép) ngư i nư c ngoài nh n con nuôi. B n sao quy t nh này ư c g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo cho ngư i nư c ngoài xin nh n con nuôi bi t. - Th i gian gi i quy t h sơ xin nh n con nuôi ngư i nư c ngoài ch m nh t không quá 2 tháng, k t ngày U ban nhân dân t nh nh n ư c h sơ. - Khi nh n ư c thông báo ch p thu n, ngư i nư c ngoài ph i tr c ti p n Vi t Nam ký b n cam k t v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và làm các th t c giao nh n con nuôi. Trong trư ng h p th t c bi t mà ngư i ó không th n Vi t Nam vào th i i m giao nh n con nuôi, thì có th u quy n cho m t thân nhân c a ngư i nh n con nuôi, n u không có thân nhân thì có th u quy n cho ngư i c a t ch c nói i m 2 i u 8 c a Quy nh t m th i n Vi t Nam làm th t c và nh n h con nuôi. Ngư i ư c u quy n ph i có gi y u quy n h p pháp c a ngư i xin nh n con nuôi. Gi y u quy n ph i ư c h p pháp hoá theo quy nh t i m c 1 ph n II c a Thông tư này và ư c d ch ra ti ng Vi t; b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. - Vi c giao nh n con nuôi c n ph i ư c ti n hành ơn gi n, trang tr ng t i U ban nhân dân t nh, nơi có cơ s nuôi dư ng c a tr em ó v i s tham gia c a các thành ph n sau: + i di n c a U ban nhân dân t nh.
  4. + i di n cơ s nuôi dư ng tr em. + Ngư i xin nh n con nuôi (ho c ngư i ư c u quy n h p pháp). T i l giao nh n, S Tư pháp ti n hành ăng ký vi c nuôi con nuôi vào s h t ch và lưu tr h sơ. b) Trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi chưa bi t rõ v tr em xin làm con nuôi thì B Lao ng - Thương binh và Xã h i tìm ch n và gi i thi u tr em b m côi, b b rơi, b tàn t t các cơ s nuôi dư ng do Ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý. N u ngư i nư c ngoài xin nh n con nuôi ch p thu n thì s ti n hành các th t c như ã quy nh t i i m a m c 3 ph n II c a Thông tư này. III. T CH C TH C HI N 1. Các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp, Ngo i giao, N i v căn c vào ch c năng nhi m v c a mình, hư ng d n và ch o các cơ quan thu c ngành v m t chuyên môn; ng th i ph i ph i h p ch t ch v i nhau trong vi c th c hi n Quy nh t m th i c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và gi i quy t các v n n y sinh trong quá trình th c hi n. 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia v i nư c ngoài mà ngư i xin nh n con nuôi là công dân có các quy nh khác v i các quy nh c a Quy nh t m th i, thì áp d ng các quy nh ó c a i u ư c qu c t . 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký, ng th i ch m d t hi u l c Thông tư 06/L -TBXH-TT c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành ngày 1-6- 1992. 4. Trong quá trình th c hi n Thông tư Liên b này, n u có vư ng m c, cơ quan ch c năng các a phương c n xin ý ki n tr c ti p c a ngành mình. Nguy n Th H ng Nguy n Ng c Hi n ( ã ký) ( ã ký) Lê Minh Hương Nguy n Duy Niên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản