Thông tư liên Bộ số 19-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
5
download

Thông tư liên Bộ số 19-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ số 19-TT/LB về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác vệ sinh phòng dịch, phòng chống sốt rét và sinh đẻ có kế hoạch do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ số 19-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-TT/LB Hà N i , ngày 19 tháng 8 năm 1987 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH S 19-TT/LB NGÀY 19-8-1987 B SUNG CH PH C P I V I CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÔNG TÁC V SINH PHÒNG DNCH, PHÒNG CHÓNG S T RÉT VÀ SINH CÓ K HO CH khuy n khích cán b , nhân viên y t làm công tác v sinh phòng d ch, phòng s t rét và sinh có k ho ch; liên B Y t - Tài chính hư ng d n b sung ch như sau: Cán b , nhân viên y t thu c biên ch c a các i, tr m v sinh phòng d ch, phòng ch ng s t rét, sinh có k ho ch, t vòng tránh thai c p t nh (ho c thành ph , c khu tr c thu c Trung ương), c p huy n (ho c qu n, th xã), vi n, phân vi n s t rét ký sinh trùng và côn trùng, ngoài các ch ã ư c hư ng như ph c p lưu ng ã quy nh t i i m 3, ph n D, m c II Thông tư s 15-L /TT ngày 7-11-1985 c a B Lao ng; ph c p ch ng d ch quy nh t i i m 3 Thông tư s 3-BYT/TT ngày 4-2- 1987 c a B Y t , trong th i gian xu ng ch o cơ s ôn c th c hi n các bi n pháp chuyên môn v phòng ch ng s t rét, phòng ch ng d ch, v sinh có k ho ch, n u có các i u quy nh v ch i công tác trong nư c, thì ư c hư ng thêm ch công tác phí (k c ti n i ư ng và ph c p lưu trú) quy nh t i Thông tư s 14-TC/HCVX ngày 3-3-1987 c a B Tài chính. Trư ng h p i công tác các huy n, xã mi n núi, r o cao, h i o thì ư c c ng thêm 20% m c ti n lưu trú ư c hư ng i v i nh ng ngày th c t lưu l i nơi ó. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 7 năm 1987. Trong khi th c hi n, n u có gì khó khăn ngh ph n ánh v liên B nghiên c u gi i quy t. Ngô Thi t Th ch Nguy n Văn àn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản