Thông tư liên bộ số 4-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 4-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 4-TT/LB về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 111-HĐBT ngày 12-04-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 4-TT/LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 4-TT/LB Hà N i , ngày 24 tháng 05 năm 1991 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I; B TÀI CHÍNH S 4- TT/LB NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 1991 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 111-H BT NGÀY 12-04-1991 C A H I NG B TRƯ NG V M T S CHÍNH SÁCH TRONG VI C S P X P BIÊN CH Thi hành Quy t nh s 111-H BT ngày 12-4-1991 c a H i ng B trư ng v m t s chính sách trong vi c s p x p biên ch ; Sau khi trao i th ng nh t v i Ban t ch c cán b c a Chính ph , T ng liên oàn lao ng Vi t Nam; Liên b Lao ng - Thương binh và xã h i và Tài chính hư ng d n như sau: I - PH M VI VÀ I TƯ NG TH C HI N CHÍNH SÁCH: i tư ng th c hi n các chính sách g m công nhân viên ch c (trong biên ch ho c h p ng dài h n t 1 năm tr lên) các cơ quan ơn v sau: - Các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p thành l p theo quy t nh c a c p có thNm quy n. - Các oàn th , h i qu n chúng thành l p theo quy t nh c a Nhà nư c. - Các ơn v s nghi p h ch toán kinh t , ho c ho t ng theo hình th c g n thu bù chi. i v i các cơ quan, ơn v sau ây khi s p x p biên ch ư c v n d ng chính sách i v i ngư i lao ng nói t i Thông tư này, nhưng ph i t lo kinh phí, không c p kinh phí t qu s p x p lao ng: - Các oàn th , h i qu n chúng ho t ng theo nguyên t c t trang tr i không ư c ngân sách c p kinh phí. - Các t ch c s n xu t d ch v do ơn v hành chính s nghi p thành l p theo Quy t nh s 268-CT ngày 30- 7- 1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng (tr nh ng trư ng h p ngư i lao ng ang trong biên ch hành chính s nghi p, cơ quan b trí t m th i sang s n xu t d ch v ). Các ơn v , t ch c kinh t ã th c hi n s p x p lao ng theo Quy t nh s 176- H BT ngày 9-10-1989 không thu c i tư ng th c hi n Thông tư này.
  2. II - PHÂN LO I VÀ GI I QUY T CHÍNH SÁCH C TH I V I NGƯ I LAO NG SAU KHI S P X P: Căn c vào án chung v s p x p t ch c theo hư ng d n t i Thông tư s 209- TCCP ngày 20-4-1991; công văn s 203-TCCP ngày 17-4-1991; công văn s 241- TCCP ngày 9-5-1991 c a Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , và ch tiêu biên ch ư c giao, ơn v ti n hành s p x p phân lo i lao ng thành 4 nhóm: - Nhóm 1: Bao g m nh ng công nhân viên ch c ti p t c làm vi c trong biên ch hành chính s nghi p. - Nhóm 2: Nh ng ngư i chuy n t cơ quan hành chính s nghi p n nh ng nơi khác có nhu c u (v n trong biên ch Nhà nư c). - Nhóm 3: Nh ng ngư i thôi vi c chuy n h n ra ngoài biên ch Nhà nư c. - Nhóm 4: Nh ng ngư i gi i quy t ngh hưu ( n tu i và trư c tu i theo quy nh). Chính sách i v i ngư i lao ng t ng nhóm như sau: 1. i v i nh ng ngư i ti p t c làm vi c trong biên ch hành chính s nghi p. Căn c vào ch c danh và tiêu chuNn nghi p v y (n u có) ho c tiêu chuNn chung t i Quy t nh s 284-L -TBXH/Q ngày 29-7-1989 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành t m th i 3 tiêu chuNn chung c a các h ch c danh, các cơ quan ơn v ti n hành ánh giá l a ch n, b trí cán b vào các công vi c phù h p v i trình , năng l c c th c a t ng ngư i. i v i m t s cán b viên ch c còn thi u m t vài tiêu chuNn nghi p v , nhưng có s c kho , có tinh th n trách nhi m trong công tác, có kh năng vươn lên, ơn v có nhu c u s d ng v n ư c b trí vào biên ch b máy, ng th i cho i ào t o ho c b i dư ng v nghi p v theo yêu c u c a công vi c ư c giao. Th i gian ào t o b ng ho c dư i 1 năm thì ư c gi nguyên ti n lương (cơ b n ho c ch c v , tr c p lương, ph c p thâm niên, ph c p khu v c (n u có); ti n bù giá ang hư ng do ơn v c i h c tr lương. N u th i gian ào t o trên 1 năm thì t năm th 2 tr i hư ng theo ch sinh ho t phí i v i cán b i h c dài h n trên cơ s k t qu h c t p t ngu n kinh phí ào t o do ngân sách Nhà nư c c p cho các trư ng ào t o. Th i gian i h c tính theo t ng t c i h c, không tính c ng d n. Sau khi h c xong ư c giao công vi c gì hư ng lương và các ch áp d ng cho công vi c ó. 2. i v i nh ng ngư i chuy n t cơ quan hành chính s nghi p n nh ng nơi khác có nhu c u. i u chuy n lao ng t cơ quan hành chính s nghi p n nh ng nơi khác có nhu c u là nh m ti p t c s d ng ngành ngh chuyên môn ã ư c ào t o, kh c ph c tình
  3. tr ng nơi th a, nơi thi u gây lãng phí cán b viên ch c có nghi p v chuyên môn k thu t nhưng không ư c s d ng úng ngành ngh . - N u chuy n công tác n cơ quan ơn v mi n núi, h i o theo các d án ư c Nhà nư c duy t thì ư c ph c p 1 l n b ng 12 tháng lương, g m lương cơ b n (c p b c ho c ch c v ), tr c p lương, ph c p thâm niên, khu v c (n u có); ư c c p ti n tàu xe ti n cư c và ph c p i ư ng cho b n thân và gia ình (n u gia ình cùng i) l y t ngu n kinh phí s p x p l i lao ng, khi n nơi m i ư c hư ng lương theo công vi c m i; trư ng h p lương m i th p hơn lương ang ư c hư ng thì ư c ơn v m i b o lưu lương cũ trong 18 tháng. Sau 18 tháng hư ng lương theo công vi c m nh n, nh ng ngư i ã ư c hư ng tr c p 1 l n nói trên không ư c hư ng các ch khác v chuy n vùng công tác. Sau 3 tháng k t khi có quy t nh chuy n vùng, n u không chuy n ư c thì gi i quy t cho thôi vi c và hư ng ch tr c p thôi vi c. ng th i thu h i kho n ph c p 1 l n nói trên. - nh ng ơn v s nghi p (y t , văn hoá, ngh thu t, nghiên c u khoa h c, giáo d c) nh ng ngư i ang trong biên ch Nhà nư c, nay chuy n sang ch dân l p ho c bán công, không nh n lương và ph c p c a ngân sách Nhà nư c, thì v n là trong biên ch Nhà nư c. Th i gian làm vi c theo ch dân l p ho c bán công v n ư c tính là th i gian công tác liên t c hư ng các ch b o hi m xã h i trên cơ s ph i ti p t c n p b o hi m xã h i theo quy nh (s có hư ng d n riêng). Khi pháp l nh b o hi m xã h i ban hành s th c hi n theo hư ng d n m i. 3. i v i nh ng ngư i thôi vi c, chuy n h n ra ngoài biên ch Nhà nư c: - Nh ng cán b viên ch c thư ng xuyên vi ph m k lu t lao ng, n i quy cơ quan và vi ph m ch trách nhi m chưa n m c k lu t bu c thôi vi c. - Nh ng cán b viên ch c do s c kho , trình năng l c chuyên môn, nghi p v không áp ng ư c yêu c u công vi c. - Nh ng ngư i dôi dư so v i nhi m v và tiêu chuNn biên ch cho phép nhưng không i u chuy n ư c. - Nh ng ngư i t nguy n xin thôi vi c làm vi c các thành ph n kinh t khác vì các lý do chính áng c a b n thân ho c gia ình, ư c cơ quan và công oàn ch p thu n. Các trư ng h p sau ây t m th i chưa gi i quy t thôi vi c trong năm 1991 (tr trư ng h p ngư i lao ng t nguy n xin thôi vi c): - Nh ng ngư i ang m au ph i i u tr i u dư ng ư c b nh vi n xác nh n. - Ph n có thai, ho c ang nuôi con nh dư i 12 tháng. - Các i tư ng thu c chính sách xã h i (thương binh, b nh binh ư c x p h ng, thân nhân ch y u c a li t sĩ) mà quá khó khăn ư c Ban ch p hành công oàn xác nh n.
  4. - Hai v ch ng là cán b công nhân viên ch c ã có 1 ngư i gi i quy t thôi vi c trong cùng th i gian mà i u ki n kinh t g p quá nhi u khó khăn. - Riêng các anh hùng, chi n sĩ thi ua nhi u năm, nh ng ngư i có công v i cách m ng, do h n ch v s c kho và trình , các cơ quan, ơn v c g ng tìm m i bi n pháp b trí công vi c thích h p. N u còn tr thì cho i ào t o b i dư ng, i h c chuy n ngh . - Các trư ng h p thu c i m a nói trên, ơn v không có nhu c u s d ng trong b máy, ho c ngư i lao d ng không áp ng ư c yêu c u công vi c nhưng t m th i chưa gi i quy t thôi vi c thì cơ quan, ơn v thành l p danh sách và qu lương riêng theo t ng th i kỳ, không tính vào biên ch chung tìm bi n pháp gi i quy t d n. Tuỳ theo yêu c u công vi c, cơ quan, ơn v có th giao vi c làm không tr n tháng (1 tháng làm vi c 1-2 tu n...), ho c t m th i cho h ngh nhà làm kinh t gia ình. b) Chính sách gi i quy t thôi vi c: - M i năm công tác liên t c (không tính h s ) ư c tr 1 tháng lương cơ b n (lương c p b c ho c ch c v ), tr c p lương, ph c p thâm niên, khu v c (n u có) và ti n bù giá i n ho c d u th p sáng ang hư ng, t i th i i m có quy t nh cho thôi vi c. N u th i gian công tác ã ư c 1 năm tr lên nhưng chưa 3 năm (k c th i gian làm h p ng dài h n t 1 năm tr lên và th i gian t p s theo quy nh) thì ư c tính tròn 3 năm hư ng tr c p thôi vi c. i v i s lao d ng làm h p ng ng n h n dư i 1 năm, ơn v t gi i quy t ch m d t h p ng. - Nh ng ngư i thôi vi c i xây d ng các vùng kinh t m i theo d án ư c duy t (c p duy t d án có th là H i ng B trư ng, các B , các ngành, U ban Nhà nư c ư c giao nhi m v , U ban Nhân dân t nh) có xác nh n c a ch d án thì ngoài tr c p thôi vi c còn ư c nh n thêm 6 tháng lương và tr c p, ph c p n u có (tính như khi gi i quy t thôi vi c), ư c c p ti n tàu xe và cư c v n chuy n dùng theo quy nh hi n hành cho b n thân và gia ình (n u cùng i). - N u ngư i thôi vi c tu i i dư i 45 tu i có nhu c u h c ng tìm vi c làm m i thì ư c c p thêm m t kho n kinh phí h c ngh trong 6 tháng (tương ương v i giá 20kg g o/tháng) trư c m t v i m c 40.000 /tháng. Kinh phí gi i quy t ch cho ngư i thôi vi c trong các trư ng h p trên l y t ngu n kinh phí s p x p lao ng. - Ngư i thôi vi c ư c gi nguyên h khNu và nhà hi n t i, U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho ngư i lao d ng n nh cu c s ng khi v a phương cư trú như ăng ký h khNu, c p t s n xu t nông, lâm nghi p theo chính sách hi n hành. - Ngư i thôi vi c hư ng tr c p thôi vi c 1 l n theo Quy t nh s 111 u ph i ghi vào h sơ lý l ch khi thôi vi c. 4. V ch hưu trí:
  5. Ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 227-H BT ngày 29-12-1987 c a H i ng B trư ng: Nh ng ngư i có th i gian công tác theo tiêu chuNn ngh hưu: nam 30 năm, n 25 năm ( ã tính h s ); nhưng tu i i chưa theo quy nh (nam 60, n 55), n u cơ quan, ơn v không có nhu c u thì ư c xét ngh hưu trư c tu i, t i a không quá 5 năm (nam 55 tu i, n 50 tu i). III- N I DUNG CÁC BƯ C TI N HÀNH 1. T thư ng tr c Ti u ban s p x p t ch c biên ch c a Trung ương, bao g m i di n các cơ quan: Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam; do i di n c a Ban T ch c - Cán b c a Chính ph làm t trư ng. T thư ng tr c ch u trách nhi m giúp Ti u ban và H i ng B trư ng hư ng d n, tri n khai và ki m tra, thNm duy t các án c a các B , ngành và a phương. các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương (sau ây g i là a phương) cũng thành l p t thư ng tr c g m i di n c a Ban T ch c chính quy n, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S tài chính, Liên oàn lao ng; do i di n c a Ban T ch c chính quy n làm t trư ng. T thư ng tr c a phương ch u trách nhi m giúp U ban Nhân dân tri n khai và thNm duy t án c a các ơn v thu c a phương qu n lý. 2. Các cơ quan, ơn v xây d ng án s p x p và phân lo i lao ng (theo m u s 1); xác nh s lao ng c n gi i quy t chính sách và nhu c u kinh phí (theo m u s 2 và 3) có xác nh n c a Th trư ng ơn v và công oàn cơ s . H sơ v s p x p lao ng kèm theo các bi u m u 1-2-3 c a t ng ơn v ; N u do a phương qu n lý ph i g i cho T thư ng tr c c a a phương ki m tra và trình U ban Nhân dân duy t; n u thu c các B , ngành ph i g i cho Th trư ng các B , ngành ki m tra, xét duy t. K t qu xét duy t c a a phương và B , ngành ư c t ng h p theo các m u s 1-4-5, kèm công văn ngh chính th c g i Ban T ch c cán b c a Chính ph , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và T ng liên oàn lao ng Vi t Nam qua t thư ng tr c Trung ương xem xét làm cơ s ra quy t nh và c p phát kinh phí. 3. Trên cơ s h sơ nh n ư c, T thư ng tr c c a Trung ương ti n hành ki m tra, phúc tra (n u c n) và xét duy t phương án s p x p c a t ng a phương và B , ngành. Ban T ch c cán b c a Chính ph ra quy t nh sau khi phương án ư c duy t. 4. Trư c m t, nh ng cơ quan, ơn v ã xác nh úng i tư ng ph i s p x p và gi i quy t chính sách thì có th làm ngay các th t c như hư ng d n trên ngh T thư ng tr c Trung ương xem xét quy t nh ngay, không ch duy t phương án chung. IV - C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ Kinh phí sép x p biên ch ư c b trí trong ngân sách Nhà nư c (ngân sách Trung ương, và l p thành qu riêng (qu s p x p biên ch ) do B Tài chính qu n lý.
  6. 1. Phương th c c p phát: Sau khi có quy t nh c a Ban T ch c cán b c a Chính ph duy t phương án s p x p biên ch cho B , ngành, a phương; B Tài chính, làm th t c c p phát kinh phí (t qu s p x p biên ch ) gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng. - ơn v tr c thu c B , ngành Trung ương, B Tài chính c p qua B , ngành ch qu n. - ơn v do a phương qu n lý B Tài chính c p qua S Tài chính b ng hình th c kinh phí u quy n. 2. Các B , ngành và a phương ph i qu n lý ch t ch các kho n kinh phí ư c c p phát và s d ng úng m c ích s p x p biên ch ; nh t thi t không ư c s d ng tuỳ ti n, sai m c ích và kém hi u qu . 3. H ch toán: a) Kinh phí ngân sách Nhà nư c c p cho ơn v ư c h ch toán vào m c l c ngân sách Nhà nư c như sau: - i v i các ơn v do a phương qu n lý theo chương 99, lo i 13, kho n 2, h ng 3 m c 89. - i v i các ơn v do Trung ương qu n lý thì B nào vào chương c a B ó, lo i 13, kho n 2, h ng 3 m c 89. b) ơn v cơ s : - Kinh phí ngân sách Nhà nư c c p cho các ơn v hành chính s nghi p tr tr c ti p cho ngư i lao ng. Khi nh n ư c kinh phí c p phát, ơn v h ch toán như sau: N : TK 51 - ti n g i kho b c. (511 - kinh phí ho t ng g i kho b c) Có: TK 84 - ngu n kinh phí (84.1 Ngân sách c p). - Khi rút ti n m t tr cho ngư i lao d ng h ch toán như sau: N : TK 50 - Qu ti n m t. Có: TK 51 - Ti n g i kho b c - Khi tr cho ngư i lao ng, h ch toán như sau: N : TK 38 - Chi cho HCSN Có: TK 50 - Qu ti n m t
  7. - Khi quy t toán ư c duy t, h ch toán như sau : N : TK 84 - Ngu n kinh phí (84.1 - Ngân sách c p) Có: TK 38 - Chi HCSN 4. Quy t toán: Sau m i t chi tr và cu i năm k ho ch, ơn v hành chính - s nghi p l p báo cáo quy t toán g i S Tài chính (n u ơn v do a phương qu n lý); B , ngành ch qu n (n u ơn v Trung ương qu n lý) . Cơ s quy t toán là s lao ng th c t ã gi i quy t chính sách; ưa ra ngoài biên ch cơ quan. Vi c quy t toán ư c ti n hành ng th i v i vi c hoàn tr l i ngân sách Nhà nư c qu ti n lương tương ng c a s lao ng ã gi i quy t chính sách tính t khi ngư i lao ng ư c gi i quy t ch n h t năm. S Tài chính và B , ngành ch qu n t ng h p quy t toán c a cơ s và quy t toán v i B Tài chính kinh phí nh n ư c theo quy nh hi n hành. B Tài chính t ng h p báo cáo H i ng B trư ng và Ti u ban ch o s p x p biên ch ch o, i u hành. V-T CH C TH C HI N 1. Nhi m v s p x p t ch c, tinh gi m biên ch năm 1991 ã ư c Qu c h i khoá VIII kỳ h p th 8 thông qua là r t n ng n . Các a phương, các B , ngành c n khNn trương tri n khai. Căn c ti n duy t án s p x p biên ch c a Ban T ch c - Cán b c a Chính ph là ph i hoàn thành vi c phân lo i trong quý III, t 1-10-1991 tr i qu lương c a các ơn v hành chính - s nghi p ư c tách ra thành 2 b ph n: b ph n th nh t g m nh ng công nhân viên ch c ti p t c làm vi c trong biên ch ơn v (trong ó g m c s chưa gi i quy t t này nói ti t a, i m 1, m c II) ; B ph n th hai g m s lao ng i u chuy n và s gi i quy t thôi vi c, n u chưa gi i quy t ư c thì ngân sách Nhà nư c v n m b o chi lương cho n h t năm. T 1-1-1992, n u ơn v không hoàn thành gi i quy t chính sách như án duy t, ngân sách Nhà nư c ch m b o qu lương cho b ph n ti p t c làm trong biên ch ã ư c duy t. Nh ng ơn v không ti n hành s p x p ngân sách Nhà nư c ch c p 80% qu lương biên ch có m t. Nghiêm c m vi c nâng lương vô nguyên t c ưa cán b ra ngoài biên ch . Trong khi s p x p t m ình ch vi c tuy n m i cán b . Trư ng h p c bi t c n thi t ph i có ch tiêu biên ch và ph i theo úng quy ch thi tuy n, t p s trư c khi b nhi m chính th c. 2. th c hi n t t ch trương chính s p x p l i biên ch trong cơ quan hành chính - s nghi p, s d ng kinh phí có hi u qu và gi i quy t t t các chính sách i v i ngư i lao ng; Các B , ngành, a phương c n ph i h p ch t ch v i Ti u ban ch o s p x p t ch c biên ch c a H i ng B trư ng; gi i quy t k p th i khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. Các cơ quan Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan t ch c chính quy n tham mưu cho Ch t ch U ban Nhân dân tri n khai nghiêm túc công tác này.
  8. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ti n hành các t ki m tra các B , ngành, a phương k p th i x lý các vư ng m c trong th c t . 4. Cơ quan Lao ng c n ph i h p v i t ch c công oàn cùng c p thư ng xuyên n m v ng tình hình i s ng và vi c làm c a nh ng ngư i chuy n ra ngoài biên ch , báo cáo, ph n ánh k p th i nh ng m c m u, khó khăn cho các c p có thNm quy n xem xét gi i quy t. 5. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n nh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Hoàng Quy Tr n ình Hoan ( ã ký) ( ã ký) TÊN CƠ QUAN ƠN VN M us 1 (HO C B , NGÀNH - NA PHƯƠNG) B NG PHÂN TÍCH K T QU S P X P LAO NG I- T ng s biên ch có m t trư c khi s p x p II- K t qu phân lo i s p x p: 1. Ti p t c gi l i trong biên ch cơ quan, ơn v ; trong ó: -S ư c b trí làm vi c - S gi i quy t i ào t o Chia ra: + Ng n h n + Dài h n - S t m th i chưa gi i quy t thôi vi c. 2. i u chuy n n nơi khác có nhu c u, trong ó: - S chuy n n cơ quan, ơn v mi n núi, h i o. 3. Thôi vi c chuy n ra ngoài biên ch . Trong ó:
  9. -S i xây d ng vùng kinh t m i theo d án 4. Ngh hưu ( n và trư c tu i). III- T ng s biên ch ư c c p trên duy t và thông báo xét duy t c a c p ch qu n. Th trư ng cơ quan ơn v
Đồng bộ tài khoản