Thông tư liên bộ số 6-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
6
download

Thông tư liên bộ số 6-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 6-TT/LB về chế độ trợ cấp khó khăn cho công nhân viên chức do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 324-CT ngày 29-12-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ trợ cấp khó khăn cho công nhân viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 6-TT/LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH- NAM T NG LIÊN OÀN LAO NG c l p - T do - H nh phúc VI T NAM ******** ******** S : 6-TT/LB Hà N i , ngày 24 tháng 3 năm 1989 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 6- TT/LB NGÀY 24/3/1989 HƯ NG D N TH C HI N CH THN S 324-CT NGÀY 29/12/1988 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG V CH TR C P KHÓ KHĂN CHO CÔNG NHÂN VIÊN CH C Thi hành Ch th s 324-CT ngày 29/12/1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch tr c p khó khăn cho công nhân viên ch c; Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Tài chính - T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n th c hi n như sau: I- TR C P KHÓ KHĂN THƯ NG XUYÊN HÀNG THÁNG CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C CÓ ÔNG NGƯ I TH C S PH I NUÔI DƯ NG, I S NG G P NHI U KHÓ KHĂN 1. i tư ng ư c xét tr c p là nh ng công nhân viên ch c; nh ng ngư i hư ng lương trong các l c lư ng vũ trang; nh ng ngư i làm h p ng dài h n hư ng lương và các ch như công nhân viên ch c cùng ngành ngh ; nh ng ngư i hư ng lương hưu, nh ng ngư i ngh vi c và m t s c lao ng, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p h ng I, II; thương binh h ng I, II; b nh binh h ng I, II; ang ư c hư ng tr c p hàng tháng, có ông ngư i th c s ph i nuôi dư ng mà i s ng ang g p nhi u khó khăn. Nh ng ngư i th c s ph i nuôi dư ng, bao g m: a) B m , b m nuôi, b dư ng, m k tr c ti p ph i nuôi dư ng (ph i cùng h khNu) c a v ho c ch ng, ã h t tu i lao ng, không có con nào khác nương t a, không có lương hưu ho c tr c p. b) Con: g m con , con ngoài giá thú, con nuôi (ph i cùng h khNu) chưa n tu i lao ng ho c ã n tu i lao ng nhưng b tàn t t n ng, b m ph i nuôi dư ng hoàn toàn. 2. i u ki n và m c tr c p: T t c các i tư ng ư c xét tr c p nói trên, n u có ông ngư i ph i nuôi dư ng mà gia ình s ng b ng ti n lương ho c tr c p c a Nhà nư c, không có ngu n thu nh p nào khác, i s ng h ng ngày g p r t nhi u khó khăn thì ư c tr c p t ngư i th c s ph i nuôi dư ng th 3 tr i và không quá hai su t tr c p trong m t tháng.
  2. Nh ng trư ng h p sau ây ư c tr c p t ngư i th c s ph i nuôi dư ng th hai tr i và cũng tr c p không quá hai su t/tháng. - Công nhân, viên ch c, ngư i v hưu, tai n n lao ng, ho c b nh ngh nghi p h ng I, ngư i ngh vi c vì m t s c lao ng t 81% tr lên ho c ã quá tu i lao ng mà goá v (ho c ch ng) ho c ã ly hôn, không có ngu n thu nh p thêm. - C hai v ch ng u là công nhân viên ch c ho c ã v hưu mà m t trong hai ngư i b tàn t t, m t s c lao ng t 81% tr lên. - M t ngư i là công nhân viên ch c, còn m t ngư i ang trong th i gian làm nghĩa v quân s . - C hai v ch ng u là thương binh h ng II ho c m t ngư i là thương, b nh binh h ng I và m t ngư i là công nhân, viên ch c. Trư ng h p c bi t khó khăn ư c ưu tiên tr c p t ngư i th c s ph i nuôi dư ng th nh t tr i và không quá ba su t/tháng. - C hai v ch ng u là thương binh h ng I. - Thương, b nh binh h ng I b goá v (ho c ch ng) ho c ã ly hôn, m t mình ph i b o m sinh s ng cho c gia ình. - Hai v ch ng: m t ngư i là thương, b nh binh h ng I, còn m t ngư i là thương, b nh binh h ng II ho c m t s c lao ng t 81% tr lên. M i su t tr c p khó khăn thư ng xuyên ư c tính b ng ti n không quá 10 kilôgam lương th c m t tháng theo giá kinh doanh a phương ( a phương nào ưa giá lên bán 1 giá thì a phương ó có trách nhi m bù ph n chênh l ch gi a giá kinh doanh và giá bán theo 1 giá). T t c các i tư ng nói trên n u sinh con th ba t ngày 1/ 1/ 1989 tr i (sau khi có Quy t nh s 162-H BT ngày 18/10/1988 c a H i ng B trư ng v chính sách dân s - k ho ch hoá gia ình) thì con th ba ó không ư c tính vào di n xét tr c p. II- TR C P T XU T CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C KHI GIA ÌNH X Y RA TAI N N B T THƯ NG CÓ KHÓ KHĂN V I S NG 1. T t c nh ng i tư ng nói i m 1, m c I khi gia ình x y ra tai n n b t thư ng (có ngư i m au lâu ngày, có ngư i ch t, cháy nhà...) mà gia ình không kh năng t lo li u thì ư c xét tr c p t xu t. Riêng nh ng trư ng h p do thiên tai, ch ho gây nên cho c a bàn r ng a phương thì các i tư ng nói trên nơi ó cũng ư c xét gi i quy t theo ch c u t xã h i chung c a Nhà nư c và không thu c di n xét tr c p khó khăn t xu t c a Thông tư này. 2. Tuỳ theo m c khó khăn c a t ng trư ng h p mà tr c p t xu t cho m i gia ình kho n ti n tương ương v i giá tr 20 kilôgam n không quá 40 kilôgam lương th c theo giá kinh doanh a phương và không quá 2 l n trong m t năm.
  3. III- CÁCH XÉT VÀ TR TR C P 1. Căn c vào i tư ng, i u ki n và m c tr c p quy nh trong Thông tư này, hàng tháng th trư ng các ơn v ph i h p ch t ch v i Ch t ch công oàn cơ s ti n hành rà xét tr c p khó khăn thư ng xuyên và t xu t, b o m tr c p úng i tư ng, úng chính sách, phù h p v i ngu n kinh phí hi n có. Riêng nh ng i tư ng hư ng chính sách xã h i ư c xét tr c p khó khăn thì Ban thương binh xã h i và Ban liên l c hưu trí xã, phư ng xem xét t ng trư ng h p c th thông qua U ban nhân dân xã, phư ng ngh U ban nhân dân c p qu n, huy n ra quy t nh tr c p cho chính xác, úng i tư ng. 2. Khi xét tr c p, c n chú ý: a) Kho n tr c p khó khăn hàng tháng không ph i là kho n tr c p n nh lâu dài i v i ngư i ư c hư ng mà tháng nào i tư ng th c s có khó khăn thì ư c xét tr c p tháng ó, tháng nào i tư ng không còn có khó khăn thì thôi xét tr c p. b) C n quan tâm t i i tư ng có nh ng ngư i th c s ph i nuôi dư ng trư c ây ư c mua lương th c, ch t t như công nhân, viên ch c Nhà nư c. c) Trong các i tư ng hư ng chính sách thương binh xã h i c n quan tâm hơn t i ngư i có nhi u công lao c ng hi n, th c s g p khó khăn và nh ng ngư i ư c hư ng tr c p m t s c lao ng t 81% tr lên ho c ã h t tu i lao ng có ông ngư i ph i nuôi dư ng mà th c s có khó khăn. 3. Cách tr tr c p, kho n tr c p này ư c c p phát hàng tháng cho i tư ng ư c hư ng cùng v i kỳ lương ho c tr c p xã h i, lương hưu l n u tháng. tránh trùng l p, khi xét tr tr c p, cơ quan, xí nghi p th c hi n theo quy nh sau: a) N u c hai v ch ng là công nhân, viên ch c, ngư i làm h p ng thư ng xuyên hư ng lương và các ch như công nhân, viên ch c Nhà nư c thì cơ quan, xí nghi p nào qu n lý n ch u trách nhi m xét, quy t nh và chi tr tr c p. b) N u v (ho c ch ng) là công nhân, viên ch c ang công tác, còn ngư i kia thu c l c lư ng vũ trang ho c ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng... thì cơ quan, xí nghi p Nhà nư c qu n lý công nhân viên ch c ang công tác xét, quy t nh và chi tr tr c p. c) CN hai v ch ng thu c l c lư ng vũ trang s do B Qu c phòng, B N i v xét và chi tr tr c p. d) C hai v ch ng ã ngh hưu, ngh vi c vì m t s c lao ng ang hư ng tr c p xã h i, lương hưu s do cơ quan lao ng - thương binh xã h i chi tr tr c p. IV- KINH PHÍ TR C P 1. Trong khi chưa thành l p ư c qu xã h i, ngu n kinh phí chi cho tr c p xã h i khó khăn thư ng xuyên và t xu t do ngân sách Nhà nư c ài th và ư c trích ra
  4. 2% trong s 10% b o hi m xã h i do ngành Lao ng - Thương binh và xã h i qu n lý l i cơ s làm qu tr c p khó khăn, n u chi không h t ph i n p lên S Tài chính. Trư ng h p xí nghi p, cơ quan có qu phúc l i, qu B trư ng... có i u ki n thì Th trư ng ơn v , cơ quan th ng nh t v i công oàn cơ s có th trích ra m t ph n b sung thêm ngu n tr c p cho ơn v mình. 2. Hàng quý, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và xã h i cùng v i T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam th ng nh t c p phát kinh phí tr c p khó khăn thư ng xuyên và t xu t cho các S Tài chính, B Qu c phòng và B N i v . Căn c vào m c kinh phí ư c khoán, các S Tài chính, B Qu c phòng, B N i v ti n hành xem xét phân ph i cho các ơn v a phương, k c các ơn v thu c Trung ương qu n lý óng trên a phương ó. Các ơn v ư c phân ph i kinh phí tr c p khó khăn có trách nhi m xét và tr tr c p trong ph m vi kinh phí ư c c p (m c khoán) n u thi u s d ng qu phúc l i b sung. 3. Hàng quý, các ơn v ph i l p báo cáo quy t toán vi c s d ng kinh phí tr c p khó khăn g i S Tài chính, B Qu c phòng, B N i v xét duy t và t ng h p quy t toán tr c p khó khăn g i lên B Tài chính. V- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/1989, thay th Thông tư Liên b s 21/TT/ LB ngày 16/ 11/ 1985 và các văn b n chuyên ngành khác (Thương binh xã h i, Lao ng - Thương binh và xã h i, Qu c phòng) . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c c n ph n ánh cho Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i - Tài chính và T ng Liên oàn nghiên c u gi i quy t. Hoàng Minh Ch c Tr n Hi u Lý Tài Lu n ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản