Thông tư liên bộ số 617-TTLB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 617-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 617-TTLB về việc quy định và hướng dẫn chế độ xuất bản và lưu chiểu các loại lịch Viện khoa học Việt Nam- Bộ Văn hoá ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 617-TTLB

  1. B VĂN HOÁ-VI N KHOA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H C VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 617-TTLB Hà N i , ngày 28 tháng 3 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A VI N KHOA H C VI T NAM - B VĂN HOÁ S 617-TTLB NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1985 QUY NNH VÀ HƯ NG D N CH XU T B N VÀ LƯU CHI U CÁC LO I LNCH T khi có Quy t nh s 121-CP ngày 8-8-1967 c a H i ng Chính Ph v vi c tính l ch và qu n lý l ch c a Nhà nư c, công tác qu n lý và cho phép xu t b n các lo i l ch ã bư c u i vào n n p, nhi u cơ quan ã nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a c a Nhà nư c trong vi c in và phát hành l ch. Tuy nhiên, v n còn m t s ngành và i phương chưa ch p hành y các th t c xu t b n l ch. Vi c i chi u âm l ch, dương l ch trong cácsách s chưa ư c qu n lý ch t ch , n i dung l ch chưa ư c g n v i nhi m v tuyên truy n, giáo d c, ph bi n khoa h c... kh c ph c tình hình trên, ngày 19-10-1984 Ch t ch H i ng B trư ng ã ra Ch th s 354-CT v vi c nghiêm ch nh thi hành quy t nh tính l ch và qu n lý l ch c a Nhà nư c, giao nhi m v qu n lý n i dung và xu t b n các lo i l ch cho Vi n Khoa h c Vi t Nam và B Văn hoá. thi hành Ch th trên, viên Khoa h c Vi t nam và B Văn hoá ra Thông tư hư ng d n, quy nh vi c xu t b n l ch như sau: 1. T t c các cơ quan, oàn th Trung ương và a phương c n xu t b n các lo i l ch (l ch l c, l ch s , l ch túi, l ch bàn, l ch bư m, l ch t , sách l ch...) lưu hành trong nư c hay nư c ngoài u ph i s d ng b ng ngày tháng do Vi n Khoa h c Vi t Nam duy t. Tuỳ theo khuôn kh , các lo i l ch nên ưa thêm m t s ki n th c v khoa h c... làm cho l ch có n i dung phong phú, nâng cao hi u bi t c a nhân dân. Ph n n i dung này ph i ư c Vi n Khoa h c Vi t nam duy t. 2. C c Xu t b n và báo chí thu c B Văn hóa ch c p gi y phép xu t b n các lo i l ch cho cơ quan, oàn th nào làm úng quy nh i m 1 c a Thông tư này. 3. Các cơ quan, oàn th ư c phép xu t b n l ch ph i n p l ch lưu chi u cho các cơ quan sau ây trư c khi phát hành: - C c xu t b n và báo chí: 2 b n - Thư vi n qu c gia : 5 b n - Vi n Khoa h c Vi t Nam (Ban qu n lý l ch): 2 b n.
  2. 4. C c Xu t b n và báo chí (B Văn hóa), Ban qu n lý l ch Nhà nư c (Vi n Khoa h c Vi t Nam) và các s Văn hoá thông tin có nhi m v theo dõi, ki m tra các cơ quan th c hi n nghiêm ch nh Thông tư này. Các cơ quan, oàn th xu t b n l ch không tuân theo các quy nh nói trên s b x lý theo pháp lu t. 5. Thông tư này b t u có hi u l c i v i các lo i l ch xu t b n cho năm 1986. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Nguy n Văn o Vũ Kh c Liên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản