Thông tư liên tịch 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
89
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch T o µ    t ¸n n h © n  d © n  tèi cao ­ Vi Ö n   Ó m  s¸t n h © n  d © n  tèi ki    cao ­  B é  v¨n h o¸ ­ th«ng tin s è   01/2001/TA N D T C­V K S N D T C ­ B V H T T  n g µ y 5  th¸ng  12 n¨ m  2001 H í ng d É n  ¸p d ô n g  m é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a  é   Ët B lu   d © n  s ù  trong vi Ö c  Gi¶i q u y Õ t  c¸c tranh  h Ê p   c liªn u a n  ® Õ n  q u y Ò n  t¸c  q  gi¶  t¹i o µ  ¸n n h © n   © n  T d § Ó   dông  ng  µ  èng  Êt  ¸p  ®ó v th nh c¸c  quy  nh   ña  é   Ët D © n   ù  ®Þ c B lu   s trong viÖc    Õt      gi¶iquy c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn      ¹  µ      li   ®Õ quy t¸cgi¶ t iTo ¸n nh©n  ©n;  µ  nh©n  ©n  èicao, ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èicao, Bé   d To ¸n  d t    Ki s¸tnh d t    V¨n    ho¸­Th«ng    èng  Êt híng dÉn  ét  è  iÓ m     tinth nh     m s® nh sau: I. h È m  q u y Ò n  c ñ a to µ ¸n n h © n  d © n  trong vi Ö c   T gi¶i u y Õ t c¸c tranh c h Ê p  liªn u a n    q  q ® Õ n  q u y Ò n  t¸c gi¶ 1. C¸c    tranh chÊp  ªnquan  n   Òn      éc  Èm   Òn      li   ®Õ quy t¸cgi¶ thu th quy gi¶i quyÕt cña  µ ¸n nh©n  ©n.   to     d   Theo quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 759  é   Ët D © n   ù  B lu   s (sau ®©y   Õt t¾t  µ vi   l  BLDS),§iÒu  NghÞ   nh  è    33  ®Þ s 76/CP  µy  ng 29/11/1996 cña  Ýnh  ñ  íng   Ch ph “h   dÉn    µnh  ét  è  thih m s quy  nh  Òn      ®Þ quy t¸cgi¶trong Bé  ËtD © n   ù”(sau ®©y     lu   s    viÕtt¾t lµN§        76/CP) vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ñ tôc gi¶iquyÕt    ô    ©n     §i 10  l th       c¸c v ¸n d sù (sau  y   Õt t¾t lµ PLTTGQCVDS),  µ  nh©n  ©n  ã  Èm   Òn  ®© vi       To ¸n  d c th quy gi¶i   Õt c¸ctranhchÊp  quy       sau  y  ªnquan  n   Òn    ®© li   ®Õ quy t¸cgi¶: 1.1.C¸c    tranh chÊp  Ò   Òn      i víit¸cphÈ m     v quy t¸cgi¶ ®è       (tranh chÊp    µ   ail   ngêi trùc tiÕp      s¸ng  ¹o toµn  é   t  b hoÆc   ét  Çn     È m   m ph t¸c ph v¨n  äc, nghÖ   h  thuËt,  khoa  äc..   ÷a: h .gi ) a) C¸  ©n  íi   ©n; c¸nh©n  íi chøc;tæ    nh v   nh c¸    v  tæ    chøc  íi chøc; v  tæ  b) C¸c  ng      íinhau;m ét    ®å t¸cgi¶ v     hoÆc     ng      íic¸ nh©n, tæ  c¸c ®å t¸cgi¶ v       chøc  kh¸c; 1.2.C¸c    tranh chÊp  Ò   Òn      i víiphÇn  Ò m     v quy t¸cgi¶ ®è     m m¸y  Ýnh  ÷a t gi   ngêi cung  Êp  µichÝnh    c t  hoÆc     iÒu  Ön  Ët chÊt cã  Ýnh  Õt  nh   c¸c ® ki v    t quy ®Þ cho  Öc  ©y  ùng, ph¸ttr Ón phÇn  Ò m   vi x d    i   m m¸y  Ýnh  íingêi thiÕtkÕ,  ©y  t v      x dùng  Çn  Ò m   ph m m¸y  Ýnh. t 1.3.C¸c    tranh chÊp  Ò     Òn  ©n  ©n    v c¸c quy nh th hoÆc     Òn  µis¶n  c¸c quy t  li   ªnquan  n   Òn      ÷a: ®Õ quy t¸cgi¶gi a) T¸c gi¶(®ång          t¸cgi¶)kh«ng  ng  êilµchñ  ë  ÷u    È m   íi ñ  ®å th     s h t¸cph v  ch së  ÷u    È m   h t¸cph kh«ng  ng  êilµ t¸cgi¶ (theo  ®å th         quan  Ö   h giao  Ö m   ô  nhi v hoÆc  theo hîp ®ång     s¸ng t¹ot¸cphÈ m);     b)  T¸c gi¶  ®ång    ( t¸c gi¶) hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   íingêi dÞch,   ch s h t¸c ph v      phãng    t¸c,biªn so¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó         th hoÆc   íingêi sö  ông    È m   v   d t¸cph dÞch,phãng      ¹n,c¶ibiªn,   t¸c,biªnso       chuyÓn  Ó    th ®Ó s¸ng t¹ot¸cphÈ m   íi;     m
  2. 2 c) T¸c    ®ång        gi¶ ( t¸cgi¶)hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ∙  ch s h t¸cph ® c«ng  è  íi êi b v  ng   su  Çm    È m       µm  Ón  Ëp,hîp tuyÓn; t t¸cph ®ã ®Ó l tuy t     d) T¸c    ®ång      gi¶ ( t¸cgi¶)hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   íitæ  ch s h t¸cph v   chøc  iÖn  ® ¶nh,ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ©n  Êu       h s kh hoÆc     chøc  Óu  Ôn    ¹ c¸c tæ  bi di c¸c lo i  h×nh  Ö   Ëtkh¸c; ngh thu   ®)      ®ång      T¸c gi¶( t¸cgi¶)hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   íi êisö  ông    ch s h t¸cph v  ng   d t¸c phÈ m       Óu  Ôn; ®ã ®Ó bi di e) T¸c gi¶  ®ång    ( t¸c gi¶) hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   íitæ    ch s h t¸c ph v   chøc, c¸    nh©n s¶n  Êtb¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh;   h   h f)T¸c gi¶®ång  êilµchñ  ë  ÷u    È m,  ñ  ë  ÷u    È m       th     s h t¸cph ch s h t¸cph kh«ng  ®ång  êilµt¸cgi¶ víi chøc,c¸ nh©n  ö  ông    È m   ña  ä  th           tæ     sd t¸cph c h nh»m   ôc   m ®Ých kinhdoanh;   g)    Tæ chøc s¶n  Êt b¨ng  m   su   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh, ®Ü a     h   h×nh  ã  ¬ng  ×nh) víitæ  (c ch tr     chøc, c¸  ©n     nh kh¸c  Ò   Öc  ©n   v vi nh b¶n, ph¸t     hµnh  s¶n  È m; ph h)    Tæ chøc    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  íitæ    h v   chøc,c¸ nh©n     kh¸c vÒ   Öc    vi ph¸tsãng  ¬ng  ×nh hoÆc   µm      \ch tr   l c¸cb¶n  sao  ¬ng  ×nh; ch tr i) êibiÓu  Ôn  íi   ©n, tæ   Ng   di v   nh c¸   chøc; 1.4.C¸c    tranh  Êp  Ò   îp  ng  ö  ông    È m   ch v h ®å sd t¸cph hoÆc  tranh  Êp  ch vÒ   îp ®ång  Þch  ô  h  d v b¶n  Òn      quy t¸cgi¶. 1.5.C¸c    tranh chÊp  Ò   õa kÕ   Òn      v th   quy t¸cgi¶. 1.6.C¸c    tranh chÊp    kh¸cli     ªnquan  n   Òn    ®Õ quy t¸cgi¶. 2. V Ò   Èm   Òn  ña  µ  nh©n  ©n    Õt      th quy c to ¸n  d gi¶iquy c¸c tranh chÊp  ã    c li   ªnquan  n   Òn      ®Õ quy t¸cgi¶theo thñ tôcs¬  Èm.       th Ph¸p  Önh  l B¶o  é  Òn      ∙  Õt  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  h quy t¸cgi¶ ® h hi l   t   1/7/1996  (ngµy  BLDS   ã  Öu  ùc). c hi l   BLDS   kh«ng  quy  nh  Ò   Èm  Òn  ña  µ    ®Þ v th quy c To ¸n nh©n  ©n    Êp  d c¸cc trong viÖc    Õt      gi¶iquy c¸ctranh chÊp  ªnquan  n   Òn     li   ®Õ quy t¸cgi¶;do  ,  Öc    nh  Èm  Òn  ña  µ  nh©n  ©n    Õt      ®ã vi x¸c ®Þ th quy c To ¸n  d gi¶iquy c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn          li   ®Õ quy t¸cgi¶ theo  ñ tôc s¬  Èm  th     th ph¶ic¨n cø     vµo  PLTTGQCVADS.  Tuy  nhiªn,c¸c tranh chÊp  ªnquan  n   Òn           li   ®Õ quy t¸cgi¶ lµnh÷ng  ¹  Öc  Êtphøc  ¹p. ×   Ëy,ngoµic¸cvô    Ò       lo i vi r   t  v   V     ¸n v c¸ctranh chÊp  ªn   li   quan  n   Òn      éc  êng  îp  ®Õ quy t¸cgi¶ thu tr h quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti® a  2  11  PLTTGQCVADS,  i  íic¸c  ô  kh¸c  Ò   ®è v   v ¸n  v tranh  Êp  ªn quan  n   ch li   ®Õ quyÒn      ×  µ  nh©n  ©n  t¸cgi¶,th To ¸n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  iÓ m   kho¶n  §iÒu  PLTTGQCVADS   Êy lªn®Ó     Õt cø  ® c  2  11  l   gi¶iquy   theo thñ tôcs¬  Èm.       th II. u y Ò n  k h ë i ki Ö n, k h ë i t è v ô  ¸n   Q v Ò  tranh c h Ê p  liªn u a n  ® Õ n  q u y Ò n  t¸c  q  gi¶ 1.Quy Òn  ëikiÖn  ô    Ò     kh   v ¸n v tranhchÊp  ªnquan  n   Òn        li   ®Õ quy t¸cgi¶.
  3. 3 Theo  quy  nh   ña  ®Þ c BLDS   ×  ÷ng  nh©n,  chøc  th nh c¸  tæ  sau  y   ã  ®© c quyÒn   ëi kiÖn  ô  t¹  µ   nh©n   ©n   ã  Èm   kh   v ¸n  iTo ¸n  d c th quyÒn     ®Ó b¶o  Ö   v quyÒn, lîÝch  îp ph¸p li      i h    ªnquan  n   Òn    ®Õ quy t¸cgi¶: a.T¸c gi¶;    b.Chñ  ë  ÷u    È m;   s h t¸cph c.Ng êithõa kÕ   îp ph¸p cña            h    t¸cgi¶hoÆc   ña  ñ  ë  ÷u    È m;  c ch s h t¸cph d.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  îcchuyÓn  ®  giao quyÒn  ña  ñ  ë  ÷u    È m;   c ch s h t¸cph e.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ö  ông    È m   sd t¸cph theo hîp ®ång;    f. êibiÓu  Ôn;  Ng   di g.  µ   Êt  Nh xu b¶n, tæ   chøc s¶n  Êt  xu b¨ng  m   © thanh, ®Ü a   m     © thanh,   b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh; h   h h.Tæ     chøc    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh;   h i. nh©n  µ  chøc   C¸  v tæ  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Quy Òn  ëitèvô    Ò     kh     ¸n v tranh chÊp  ªnquan  n   Òn      li   ®Õ quy t¸cgi¶. §èi víic¸c vi ph¹m         quyÒn      ∙  éc  µ   íc th×  Ön  Óm     t¸c gi¶ ® thu Nh n   Vi ki s¸t nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi t¾t lµ ViÖn  ®© g       kiÓm    Êp  s¸tc tØnh)cã  Òn  ëitèvô    quy kh     ¸n. Côc B¶n  Òn      é  quy t¸cgi¶ (B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  , ë   tin) S V¨n        ho¸ ­ Th«ng    tin tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      Ön      ¹m  Òn        ph tr     ¬ khiph¸thi c¸cviph quy t¸cgi¶ ®∙  éc Nhµ   ícth× ph¶i®Ò   Þ  íi Ön  Óm    Êp  thu   n      ngh v   Vi ki s¸tc tØnh  xem   Ðt viÖc  x  khëitèvô        ¸n nh»m  b¶o  Ö   îÝch  ña  µ   íc. v l  i c Nh n 3.  Òu  Ön  ëi kiÖn, khëi tè  ô  vÒ   §i ki kh       v ¸n  tranh  Êp  ªnquan  n   ch li   ®Õ quyÒn    t¸cgi¶. 3.1.Theo    quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 754  BLDS   Òn      quy t¸cgi¶ ph¸tsinh  Ó   õ   k t  thêi®iÓ m     È m   îcs¸ng  ¹odíih×nh    t¸cph ®  t    thøc  Êt ®Þnh  nh   (kh«ng  ©n  Öt ph bi   t¸c phÈ m   ∙  îc c«ng  è    ®®  b hay  a  ch c«ng  è,  ∙  ¨ng  ý  b ®® k hay  a  ¨ng  ý, ch ® k  kh«ng  ©n  Ötng«n  ÷  Ó  Ön,chÊtl ng cña    È m...)do  ,    ã  ph bi   ng th hi    î   t¸cph   ®ã khic ; tranh chÊp  ªnquan  n   Òn      µ   ¬ng  ù  ëikiÖn  cÇu  µ    li   ®Õ quy t¸cgi¶ m ® s kh   yªu  To ¸n b¶o  Ö   Òn, lî Ých  îp  v quy   i h ph¸p  ña  ä, th×  µ  kh«ng  ©n  Öt viÖc  c h   To ¸n  ph bi   hä  ∙  ã  Êy chøng  Ën  ® c gi   nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶hay  a,hä  ∙  ép  n  ch   ® n ®¬ hay  a  ch nép  n  ¨ng  ý  ®¬ ® k b¶o  é  Òn      Òn  ë  ÷u    È m.  h quy t¸cgi¶,quy s h t¸cph 3.2.C¸c  Òn  ña        Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m     quy c t¸cgi¶,c¸c quy c ch s h t¸cph kh«ng  ®ång  êilµ t¸cgi¶,quyÒn  ña  chøc  th         c tæ  s¶n  Êt b¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,quyÒn  ña  chøc      h   h   c tæ  ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ­   h ® îc b¶o  é    h trong thêih¹n     theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 766  BLDS.  Qu¸  êih¹n    th   b¶o hé, c¸c chñ  Ó  ãi trªnkh«ng     th n     cßn  îc Nhµ   íc vµ  ®  n   ph¸p  Ëtb¶o  é, trõc¸c lu   h    quyÒn  ©n  ©n  ña      nh th c t¸cgi¶ theo  quy  nh  ¹    iÓ m     vµ    ®Þ ti ® c¸c a, b  ® kho¶n   2 §iÒu 751, kho¶n  §iÒu    1  752 BLDS;  ®ã,  µ    do  To ¸n chØ  ô lý®¬n  ëikiÖn  th     kh   ®Ó     Õt n Õu    Òn    Én  gi¶iquy   c¸cquy ®ã v cßn  trong thêih¹n b¶o  é.     h 3.3.Theo    quy  nh  ña  ®Þ c PLTTGQCVADS   × khikhëikiÖn  n   µ    th       ®Õ To ¸n, ngêi khëikiÖn  ã  Üa  ô      c ngh v cung  Êp  c chøng  ®Ó   cø  b¶o  Ö   Òn,  î Ých  v quy l  i hîp ph¸p cña  × nh. Chøng  cã  Ó  µ:giÊy chøng  Ën      m   cø  th l     nh b¶n  Òn  ña    quy c t¸c gi¶ do  ôc    C B¶n  Òn      é        quy t¸cgi¶ (B v¨n ho¸ ­ Th«ng    Êp; v¨n b¶n    Ën  tin)c     x¸c nh cña  ôc  C B¶n  Òn      quy t¸cgi¶ hoÆc   ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ò   Öc  êi khëi tinv vi ng    
  4. 4 kiÖn  ∙  ép  n  ¨ng  ý  ® n ®¬ ® k b¶o  é  Òn      Òn  ë  ÷u    È m   i  h quy t¸cgi¶,quy s h t¸cph ®è víit¸cphÈ m   a  îcc«ng  è     ch ®   b hoÆc       c¸c v¨n b¶n    Ën  ña    chøc    x¸c nh c c¸c tæ  x∙ héi­ nghÒ      nghiÖp  ¹t®éng  (ho   trong c¸c lÜnh  ùc  häc,nghÖ   Ët,khoa     v v¨n    thu   häc) ®èi  íic¸c t¸cphÈ m   a  ¨ng  ý    µm    v      ch ® k ®Ó l c¨n  chøng  cø  minh  ä  µ t¸c h l    gi¶,®ång        t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   µ    È m   ña  ä  éc  ¹  ch s h t¸cph v t¸cph c h thu lo i h×nh    È m   îcNhµ   ícb¶o  é.. t¸cph ®  n  h. Trong  êng  îp cÇn  ÕtToµ    ã  Ó    Ëp  tr h  thi   ¸n c th thu th thªm  chøng    Õt  cø,quy ®Þnh  ng  Çu  tr c gi¸m  nh  ña    ¬  ®Þ c c¸c c quan  chuyªn m«n    theo  cÇu  ña    yªu  c c¸c ® ¬ng  ù  s nh»m  b¶o  ¶m   ® cho  Öc    Õt vô    îcchÝnh    êicã    vi gi¶iquy   ¸n ®   x¸c.Ng   yªu cÇu  µ    Õt  nh  Öc  ng  Çu  To ¸n quy ®Þ vi tr c gi¸m  nh ®Þ ph¶ilµm  n,    ®¬ nªu  â lýdo  r    vµ ph¶inép  Òn t¹m    ti   øng    Ý  chiph gi¸m  nh. ®Þ 3.4.T¸c    ã  Òn  îc hëng  Ën  ót,thïlao vµ    Òn  î vËt   gi¶ c quy ®  nhu b       c¸c quy l    i chÊt kh¸c (nÕu  ã) khit¸cphÈ m   îcsö  ông,quyÒn  îcnhËn    ëng  i     c    ® d   ®  gi¶ith ®è   víit¸cphÈ m   µ   ×nh  µ t¸cgi¶ (trõtr ng  îp    È m      mm l         ê h t¸cph kh«ng  îc Nhµ   íc ®  n  b¶o  é);do  ,  h   ®ã chØ  îc cã        ng    ®   t¸cgi¶ (c¸c®å t¸cgi¶),ngêi thõa  Õ   îp      k h ph¸p   cña      t¸cgi¶ hoÆc   êi ® îc uû  Òn  îp  ng     quy h ph¸p  íi cã  Òn  m   quy yªu  Çu  µ    c To ¸n b¶o  Ö       Òn  µy  Þ   © m   ¹m. Trong  êng  îp      (®ång    v khic¸c quy n bx ph   tr h t¸cgi¶   t¸c gi¶)chÕt  µ     Òn  µy  éc  Ò   µ   íc theo    m c¸c quy n thu v Nh n   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÒu  764  µ  Òu  v §i 765  BLDS,  ×  µ   íclµ chñ  ë  ÷u    Òn  .  Õ u   th Nh n     s h c¸c quy ®ã N Nhµ   íc cã    n   v¨n b¶n  û  Òn  u quy cho  ét  ¬  m c quan, tæ    chøc  ô  Ó  ©n  c th nh danh  Nhµ   íc b¶o  Ö   î Ých  ña  µ   íc khic¸c quyÒn  µy  Þ   © m   ¹m  ×  ¬  n  v l  i c Nh n       n bx ph th c quan, tæ    chøc  îc uû  Òn  ã  Òn  ëikiÖn  ®   quy c quy kh   yªu  Çu  µ  b¶o  Ö   î c To ¸n  v l  i Ých  ña  µ   íc.N Õ u   µ   íc kh«ng  ã  c Nh n   Nh n   c v¨n  b¶n  µo  n quy  nh  ×  Ön  ®Þ th Vi kiÓm     Êp  s¸tc tØnh  ã  c quyÒn  ù  ×nh   tm hoÆc   theo    ®Ò nghÞ   ña  ôc  cC B¶n  quyÒn      é  t¸cgi¶ (B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  tin) S V¨n      , ho¸ ­ Th«ng      chøc    tin, tæ  c¸c x∙ héi ­ nghÒ      nghiÖp  ¹t®éng  (ho   trong c¸c lÜnh  ùc  ho¸,nghÖ   Ët,khoa     v v¨n    thu   häc)khëitèvô        Çu  µ          ¸n ®Ó yªu c To ¸n b¶o  Ö   îÝch  ña  µ   íc. v l  i c Nh n III.Vi Ö c  ¸p d ô n g  p h¸p lu Ët ® Ó  gi¶i u y Õ t     q m é t s è  tr n g  h î p c ô  th Ó ê Khigi¶i     Õt vô    Ò   quy   ¸n v tranh chÊp  ªnquan  n   Òn      Çn  ó    li   ®Õ quy t¸cgi¶c ch ý  ét  è  iÓ m   m s® sau  y:  ®© 1.§èivíi   Çu        c b¶o  Ö     Òn  ©n  ©n  × ¸p dông  yªu v c¸cquy nh th th     quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÒu ¬ng  t øng trong Ch ¬ng    Çn    1, ph thø  vµ  Òu  BLDS       Õt. 6  §i 27  ®Ó gi¶iquy   Tuú  õng  êng  îp cô  Ó  µ   Õt  nh  éc  êiviph¹m  t tr h   th m quy ®Þ bu ng     ph¶ichÊ m       døt hµnh      ¹m,    çi c¶ichÝnh  viviph xin l     , c«ng khai(kÓ  viÖc    Ýnh        c¶  c¶ich trªnc¸c ph¬ng  Ön  ti th«ng    ichóng);båi th ng  Öth¹ivÒ   Ët chÊt vµ  Öth¹i tin®¹       ê thi     v     thi     vÒ     Çn.ThiÖt h¹ivÒ   Ët chÊt còng    Öth¹ivÒ     Çn  quyÒn  tinhth      v    nh thi     tinhth do  nh©n  ©n  Þ   © m   ¹m  îcx¸c ®Þnh  th b x ph ®     theo quy  nh  ¹ c¸c §iÒu  ®Þ ti     609,610,     611  µ  v 615  BLDS   Ò   åith ng  Öth¹ingoµihîp ®ång. v b   ê thi          2.   §èi víitranh chÊp             ph¸tsinh gi÷a c¸ nh©n  íic¸ nh©n  Ò   Òn         v    v quy t¸c gi¶ hay  Ò   Òn  ng      ×  Çn    v quy ®å t¸cgi¶ th c ph¶ix¸c ®Þnh    µ t¸cgi¶ (hoÆc  µ    ail       l  ®ång      ch  ùc cña    È m.  t¸cgi¶)®Ý th   t¸cph Theo    Çn  tinhth quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2 §iÒu  N§.76/CP  ×  êi cã  24  th ng   yªu  Çu c c«ng  Ën  ×nh  nh m (hoÆc  êi ®Ó   ¹ ng   l i thõa  Õ   k cho  × nh)  µ t¸cgi¶ cña    È m   m l      t¸cph ph¶ixuÊt tr×nh c¸c tliÖu,giÊy  ê            t  cÇn  Õtchøng  ×nh  thi   m (hoÆc  êi®Ó   ¹ thõa kÕ   ng   l   i   cho  ×nh)  µt¸cgi¶(hoÆc   m l      lµ®ång      t¸cgi¶).   C¸c   Öu,giÊy têcÇn  Õt®Ó   tli      thi   chøng  minh  Òn      ã  quy t¸cgi¶c
  5. 5 thÓ  µ b¶n  èc  ña    È m   l  g c t¸cph hoÆc   µ c¸c tµiliÖu cã  ªnquan  n   l        li   ®Õ b¶n  èc  g cña    È m   µ    È m   ∙  îc c«ng  è. N Õ u   ã    t¸c ph v t¸c ph ®®  b  c ®ñ chøng  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh  êi®∙  ng   s¸ng  ¹ora t¸cphÈ m   ét phÇn  t     (m   hoÆc   µn  é) th×  to b   c«ng  Ën  nh quyÒn      t¸cgi¶ (quyÒn  ng    ®å t¸cgi¶),quyÒn  ë  ÷u    È m     s h t¸cph cho  ä  h (hoÆc   cho  êi ®Ó   ¹ thõa  Õ   ng   li  k cho  ä) ®èi  íit¸cphÈ m   h  v    hoÆc   ét  Çn    È m   m ph t¸cph ®ã. 3. T¸c    ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   ã  äi  Òn  i  íit¸c   gi¶ ®å th     s h t¸cph c m quy ®è v     phÈ m  theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 751  BLDS,  cßn      t¸cgi¶ kh«ng  ng  êilµ chñ  ®å th     së  ÷u    È m   ×  h t¸cph th kh«ng  ã  y       Òn  ,  ëi v×  ét  è  Òn  c ®Ç ®ñ c¸c quy ®ã b   m s quy nh©n  ©n  µ  ét  è  Òn  µis¶n  : c«ng  è, phæ   Õn  th v m s quy t  nh   b  bi hoÆc   cho  êi ng   kh¸c c«ng  è, phæ   Õn    È m,    b  bi t¸cph cho hoÆc   kh«ng cho  êi kh¸c sö  ông  ng    d t¸cphÈ m;  Òn  îc hëng  î Ých  Ët chÊt tõ viÖc  ö  ông    È m   íic¸c   quy ®  l  i v     sd t¸cph d    h×nh  thøc  : xuÊt b¶n, t¸  nh      i b¶n, tr bµy, tr Ón l∙m,biÓu  Ôn, ph¸tthanh,   ng   i     di       truyÒn  ×nh, ghi© m,    ×nh, chôp  h    ghih   ¶nh, dÞch, phãng          t¸c, biªn,chuyÓn   c¶i   thÓ hay  cho thuª.   éc vÒ   ñ  ë  ÷u    È m   .thu   ch s h t¸cph . theo quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ t i 753 BLDS. Khi thô  ý®Ó     Õt    l  gi¶iquy tranh chÊp  Ò   Òn        v quy t¸cgi¶ (hay    Òn  c¸c quy ®ång    t¸cgi¶),Toµ  cÇn    nh  â  èi    ¸n  x¸c ®Þ r m quan  Ö   ã  h c tranh chÊp, trong tr      ­ êng  îp  h tranh chÊp  ã  ªnquan  n   Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m,  ×    c li   ®Õ quy c ch s h t¸cph th Toµ    Çn  ¸n c ph¶i® a  ñ  ë  ÷u    È m   µo    ch s h t¸cph v tham    è tông  íitc¸ch ngêi gia t   v        cã  Òn  î  Üa  ô  ªnquan    quy l ingh v li   , ®Ó b¶o  Ö   Òn, lîÝch  îp ph¸p cña  ä. v quy     i h    h M èi  quan  Ö   ÷a t¸cgi¶ (®ång      h gi       t¸cgi¶)kh«ng  ng  êilµ chñ  ë  ÷u  ®å th     sh t¸cphÈ m   íichñ  ë  ÷u    È m     v  s h t¸cph kh«ng  ng  êilµ t¸cgi¶ (®ång      ®å th         t¸cgi¶) s¸ng  ¹ot¸cphÈ m   t    theo  Ö m   ô  îc giao  nhi v®  hoÆc  theo  îp ®ång. Quy Òn   ña  h    c t¸c gi¶  ®ång      ( t¸c gi¶) còng   quyÒn  ña  ñ  ë  ÷u    È m   îc ph©n    nh c ch s h t¸c ph ®  ®Þnh  theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 756 BLDS.  Tuy nhiªn, ÷a t¸cgi¶(®ång       gi       t¸cgi¶) vµ  ñ  ë  ÷u    È m   ã  Ó  ch s h t¸cph c th tho¶  Ën  íinhau  ét  è  Òn  thu v   m s quy theo    quy ®Þnh  ¹    iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  ti ®c¸c a  b  1  753 BLDS;  ®ã,    ã  do  khic tranh chÊp    lo¹ nµy,Toµ      i   ¸n kh«ng  ÷ng  nh ph¶ic¨n cø  µo        v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c BLDS,  N§.76/ CP,  µ   m cßn  ph¶ic¨n cø  µo  Ö m   ô  µ       ®ång      îcgiao hay      v nhi v m t¸cgi¶ ( t¸cgi¶)®     tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  îc ký  Õt  ÷a      ®ång      íichñ  ë  h ®å ®   k gi t¸cgi¶ ( t¸cgi¶)v   s h÷u    È m       Õt. t¸cph ®Ó gi¶i quy 4. C¸c  Òn  ña  ng      îcquy  nh  ¹  Òu    quy c ®å t¸cgi¶ ®   ®Þ ti §i 755  BLDS.    ã  Khi c trnhchÊp  ÷a c¸c®ång      íi   gi     t¸cgi¶v  nhau  Ò     Òn      µ  Õu  µ    v c¸cquy t¸cgi¶v n ho gi¶i kh«ng  µnh,th× Toµ      vµo  th    ¸n c¨n cø  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t i 1  755 BLDS     ®Ó gi¶i  Õt.§èivíi   È m   ng      quy       ph t¸c ®å t¸cgi¶quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t i 1  755 BLDS   th×  Öc  ö  ông, ®Þnh  o¹tt¸cphÈ m   vi s d   ®    ph¶i® îcsù      tho¶  Ën  ña    ng  thu c c¸c ®å t¸cgi¶;n Õu  ã  ng      ∙  Õt  × ph¶i® îcsù     c ®å t¸cgi¶® ch th       tho¶ thuËn  ña  êithõa   c ng     kÕ   ng      .  ®å t¸cgi¶ ®ã Trong  êng  îp    È m   c¸c ®ång      tr h t¸cph do    t¸cgi¶ s¸ng  ¹o t  gå m     Çn  c¸cph riªngbiÖtcã  Ó        ö  ông  c  Ëp th× Toµ            th t¸chra ®Ó s d ®é l     ¸n c¨n cø vµo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  2  755  BLDS       nh  Òn      ña  ®Ó x¸c ®Þ quy t¸cgi¶ c m çi ®ång      Õu  ä  ã    Çu.   t¸cgi¶,n h c yªu c 5. C¸c quyÒn  t¸c  gi¶ cña ngêi dÞch, phãng t¸c,  biªn ¹n,  so  c¶i biªn,  chuyÓn  Ó  òng  îc b¶o  é  th c ®  h theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ t i§i 751  hoÆc   Òu    §i 752 BLDS,  ng  Çn  nh c ph¶ichó    µ khic¸c t¸cgi¶ thuéc  Ön  µy  ùc hiÖn  Öc    ýl          di n th   vi dÞch, phãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó    È m   èc..  ä    t¸c,biªnso       th t¸cph g . ph¶i® îc h    t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   èc  Õu    Òn           ch s h t¸cph g (n c¸c quy t¸cgi¶ ®ã cßn trong  thêih¹n    b¶o  é) cho  Ðp,  Êt lµ trong tr ng  îp  ä  ã  h  ph nh       ê h h c thay ® æi  éi dung    n  t¸cphÈ m   èc. ViÖc    Ðp  µ    ïlao cho        g  xin ph v tr¶th     t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    ch s h t¸c
  6. 6 phÈ m   Þch  ãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó... ph¶i® îc thùc hiÖn  d ph t¸c,biªn so       th   .      th«ng qua  îp ®ång. Nh   Ëy,khicã  h    v     tranh chÊp  ÷a t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    gi       ch s h t¸cphÈ m   èc  íi       È m   Þch,phãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn    g v   gi¶ t¸cph t¸c d   t¸c,biªnso       thÓ  ×  µ   c¨n  vµo  th To ¸n  cø  quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 757  BLDS   òng   c¸c tho¶ c nh     thuËn  ña    tronghîp ®ång      Õt. c c¸cbªn     ®Ó gi¶iquy 6.§èivíi   È m   iÖn        ph t¸c ® ¶nh,vi­ i­       ® «,ph¸tthanh,truyÒn  ×nh,s©n  Êu    h   kh vµ    ¹  ×nh  Óu  Ôn  c¸c lo ih bi di nghÖ   Ët kh¸c th×  ÷ng  êi ®¹o  Ôn, biªn thu     nh ng   di     kÞch, quay    phim, ngêi dùng      phim, nh¹c sü, ho¹  ü  îc hëng    Òn         s®  c¸c quy quy ®Þnh  ¹  Òu  ti§i 758  BLDS.  Tuy  nhiªn,hä    chØ  îc hëng    Òn      i ®  c¸c quy t¸cgi¶ ®è   víi   È m   hä  ù s¸ng  ¹om µ     ph t¸c do  t   t   kh«ng  ùa    éidung    È m   ña  êi d trªnn   t¸cph c ng   kh¸c hoÆc     trong tr ng  îp    ã  ùa    éi dung    È m   ña  êi kh¸c,   ê h tuy c d trªnn   t¸cph c ng     nhng  ∙  îc sù  ng    ña      ®ång      ® ®   ®å ý c t¸cgi¶ ( t¸cgi¶)hay  ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸cph gèc  (hoÆc  ña        È m   Þch, phãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  c t¸cgi¶ t¸cph d   t¸c,biªnso       thÓ..  Õu  ä  ö  ông    È m   ña      µy) vµ  ∙  ùc hiÖn  ng    .n hsd t¸cph c t¸cgi¶ n   ® th   ®ó c¸c nghÜa  ô v theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   778  BLDS.    ã  Khi c tranh chÊp  ÷a m ét      gi   bªn lµ t¸cgi¶ (®ång        t¸cgi¶),chñ  ë  ÷u    È m   èc    s h t¸cph g (hoÆc        È m   t¸cgi¶ t¸cph dÞch,phãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó... víi   t¸c,biªnso       th     kialµt¸cgi¶(®ång  ) bªn          t¸cgi¶)t¸cphÈ m   iÖn       ® ¶nh,vi­ i­       ® «,ph¸tthanh,truyÒn  ×nh,s©n  Êu  µ      h   kh v c¸c lo¹ h×nh  Óu  Ôn  Ö   Ëtkh¸cvµ  Õu  µ      i bi di ngh thu    n ho gi¶i kh«ng  µnh,th× Toµ    th    ¸n c¨n cø  µo    v quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ ti     758,760  µ    v 778  BLDS       Õt.T¬ng  ®Ó gi¶i quy   tù nh  Ëy, Toµ    ã  Ó  ô lývµ    Õt   v  ¸n c th th     gi¶iquy tranh chÊp  ÷a t¸cgi¶,chñ  ë    gi       s h÷u    È m   íingêi su  Çm   ÷ng    È m   ∙  t¸c ph v   t nh t¸c ph ® c«ng  è    µm  µnh  b ®Ó l th tuyÓn  Ëp,hîp tuyÓn. t   7. Theo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu758  2  BLDS   ×    ©n, tæ  th c¸ nh   chøc    s¶n xuÊt t¸cphÈ m   iÖn     ® ¶nh, vi­ i­     ® «, ph¸tthanh,truyÒn  ×nh, s©n  Êu  µ        h   kh v c¸c lo¹  ×nh  Óu  Ôn  Ö   Ëtkh¸c ® îchëng    Òn  ih bi di ngh thu      c¸c quy quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti  1  µ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  v® c  2  751 BLDS.  Tuy  nhiªn,®Ó   îc hëng    Òn    ®  c¸c quy nµy,c¸ nh©n, tæ       chøc  éc diÖn  µy  thu   n ph¶ithùc hiÖn  y    Üa  ô  i     ®Ç ®ñ ngh v ®è   víit¸cgi¶ (kÓ  t¸cgi¶ t¸cphÈ m   èc  òng        Þch,   ãng          c¶        gc nh t¸cgi¶ d   ph t¸c,biªn so¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó...      th   hoÆc       µnh÷ng  êi®¹o  Ôn,biªnkÞch, t¸cgi¶ l   ng   di       quay  phim,dùng    phim,nh¹c sü,ho¹ sü..   µ  i víi ñ  ë  ÷u    È m         . v ®è     ) ch s h t¸cph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,trõtr ng  îp  ä  ng  êilµ võa  µ t¸cgi¶,võa  µ lu     ê h h ®å th     l      l  chñ  ë  ÷u    È m.    Ëy, trong tr ng  îp c¸ nh©n,  chøc  s h t¸cph Nh v    ê h     tæ  s¶n  Êt t¸c xu     phÈ m   iÖn  ® ¶nh, vi­ i­       ® «, ph¸tthanh,truyÒn  ×nh, s©n  Êu  µ    ¹  ×nh    h   kh v c¸c lo i h biÓu  Ôn  di nghÖ   Ët kh¸c cã  ö  ông    È m   ña  êi kh¸c m µ   thu     sd t¸cph c ng     kh«ng  thùc hiÖn  y    Üa  ô  i víit¸cgi¶ vµ  ñ  ë  ÷u    È m,  ×  êi   ®Ç ®ñ ngh v ®è         ch s h t¸cph th ng   nµy  ã  Òn    Çu    ©n, tæ  c quy yªu c c¸nh   chøc s¶n  Êtnãitrªnph¶ithùc hiÖn  y   xu           ®Ç ®ñ   Üa  ô  .  Õ u   ã  n  ëikiÖn  × Toµ      vµo  ngh v ®ã N c ®¬ kh   th   ¸n c¨n cø  quy  nh  ña  ®Þ c BLDS   µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy      Õt.T¬ng  ù nh  Ëy,Toµ    ã  vh   l i tn ®Ó gi¶iquy   t  v   ¸n c thÓ  ô lývµ    Õt  th     gi¶iquy tranh chÊp  ÷a t¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   íi êi   gi       s h t¸cph v  ng   biÓu  Ôn. di 8. C¸c    tranh chÊp  Ò   îp ®ång  ö  ông    È m   ã  Ó      vh  sd t¸cph c th ph¸tsinh gi÷a     t¸cgi¶ (®ång     hoÆc   êithõa  Õ   îp ph¸p  ña      ñ  ë  ÷u       t¸cgi¶)  ng   kh  c t¸cgi¶,ch s h t¸c phÈ m   íi v  bªn  ö  ông    È m,  Õu  ÷a hä  ∙  ý  Õt  îp ®ång  ö  ông    sd t¸cph n gi   ® k k h   sd t¸c phÈ m  theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 767  BLDS.  éi dung  ña  îp ®ång, quyÒn  µ  N  c h    v nghÜa  ô  ña    v c c¸c bªn  trong hîp  ng  ö  ông  îc quy  nh  ¹    iÒu  õ   ®å sd ®  ®Þ ti ® c¸c t  §iÒu  768  n   Òu  ®Õ §i 722  BLDS   µ  ¹  v t ic¸c  iÒu  õ  Òu  ®Õ n   Òu    ® t §i 15  §i 18 N§.76/CP;do  ,    ã    ®ã khic tranh chÊp  ¹ nµy,Toµ      vµo      lo i     ¸n c¨n cø  c¸cquy  nh   ®Þ ®ã   µ  v tho¶ thuËn  ña  ä    c h trong hîp ®ång      Õt.    ®Ó gi¶i quy
  7. 7 9. Khi gi¶iquyÕt        c¸c tranh chÊp  õa  Õ   Òn      µiviÖc    th k quy t¸cgi¶,ngo   ph¶i  tu©n theo c¸cquy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ t i 764  µ  Òu  v §i 765  BLDS,  µ    Çn  ó    µ: To ¸n c ch ý l   ngêi thõa  Õ     k chØ   îc thõa  Õ     Òn  ña      ®  k c¸c quy c t¸cgi¶ trong thêih¹n  îc b¶o     ®  hé. Theo    quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 766  BLDS   ×  êih¹n  th th   b¶o  é  Òn        h quy t¸cgi¶ sau khit¸cgi¶chÕt        nh sau: a.50  Õp theo n¨m      Õt;   ti     t¸cgi¶ch b. 50    n¨m  Õp  ti theo n¨m  ng      èi cïng  Õt  i  íit¸cphÈ m   ®å t¸cgi¶ cu   ch ®è v     ®ång    t¸cgi¶; c.50    n¨m  Õp theo n¨m      Õt  i víi êng  îp t¸cgi¶chÕt  µ   ­ ti     t¸cgi¶ch ®è     tr h    m ng êithõa  Õ   ña      îchëng    Òn  ©n  ©n    k c t¸cgi¶ ®   c¸c quy nh th quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m   ®Þ ti     c, d    Kho¶n  vµ    Òn  µis¶n  1  c¸c quy t  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  2  751, kho¶n      2 §iÒu  752 BLDS. Trong  êng  îp  êi thõa  Õ   ña      Õt  íc khih Õt  êih¹n    tr h ng   k c t¸cgi¶ ch tr     th   b¶o hé nªu    ×  êithõa  Õ   ña  êi®ã   îchëng    Òn  ña        trªnth ng   k c ng   ®   c¸c quy c t¸cgi¶ quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n1  Òu  §i 764  BLDS  cho  n   Õt  êih¹n  ®Õ h th   b¶o  é; do  ,  êi h   ®ã ng   nµy  ã  Òn  ëikiÖn  ¹  µ      cÇu  c quy kh   tiTo ¸n ®Ó yªu  b¶o  Ö     Òn  ña      v c¸c quy c t¸cgi¶ vµ  Òn  õa  Õ   ña  × nh  quy th k c m cho  n   Õt  êih¹n  ®Õ h th   b¶o  é. Thêi ®iÓ m   Õt  h    k thóc thêih¹n  n¨m     50  b¶o  é  Òn      îc quy  nh  ô  Ó  ¹  Òu    h quy t¸cgi¶ ®   ®Þ c th t i §i 14 N§.76/CP. T¸c    ng  êilµchñ  ë  ÷u    È m   gi¶ ®å th     s h t¸cph hoÆc       t¸cgi¶ kh«ng  ng  êi ®å th   lµchñ  ë  ÷u    È m   ã  Òn  Ën    ëng  i víi   È m   µ   × nh     s h t¸cph c quy nh gi¶ith ®è     ph t¸c mm lµt¸cgi¶.Quy Òn  µy  òng  îcb¶o  é  n¨m  Õp theo       nc ®  h 50  ti   n¨m      Õt;do  t¸cgi¶ ch   ®ã,  Õu   n sau    Õt  óc  êih¹n  khi k th th   b¶o  é  n¨m,  Ó   õ ngµy      Õt  h 50  k t  t¸cgi¶ ch hoÆc   ng      èicïng chÕt  µ       ®å t¸cgi¶cu     m t¸cgi¶hoÆc   ng      îcnhËn    ®å t¸cgi¶®   gi¶i th ng  × hä  ë th   chØ  îchëng    Òn  ©n  ©n,cßn  Òn  Ò   µis¶n  i ®  c¸c quy nh th   quy v t  ®è   víigi¸trÞ vËt chÊt kÌm          theo    ëng  éc  Ò   µ  íc.Trong  êng  îp hä  gi¶ith thu v nh n   tr h  ® îcnhËn    ëng  µ  êih¹n    gi¶ith v th   b¶o  é  n¨m  a  Ê m     × c¸cthõa  Õ   h 50  ch ch døt,th     k cña  ä  îc quyÒn  õa  Õ     Þ vËt chÊt kÌm  h®  th k gi¸tr       theo    ëng  gi¶ith theo      c¸c quy ®Þnh  Ò   õa  Õ   µis¶n  ña  v th k t   c BLDS.  êihiÖu  ëikiÖn  õa  Õ   Th   kh   th k quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu    i 648 BLDS   µ10  l   n¨m  îctÝnh  õngµy  ã    ëng. ®  t  c gi¶i th 10. Quy Òn  ña  chøc    c tæ  s¶n  Êt b¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng    h×nh, ®Ü a   ×nh  îc quy  nh   ¹  Òu    h ®  ®Þ t i§i 777  BLDS   µ  Òn  ña  chøc  v quy c tæ  ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  îcquy  nh  ¹  Òu      h ®  ®Þ ti §i 779  BLDS   chØ  ã  îckhic¸c c®     tæ chøc  µy  ∙  ùc hiÖn  y    äi  Üa  ô  ña  × nh  n ® th   ®Ç ®ñ m ngh v c m theo quy  nh  ¹ ®Þ t i c¸c §iÒu    760, 776, vµ      778  BLDS.  C¸c  Òn  µy  òng  µ quyÒn  ña      quy nc l  c c¸c tæ chøc    i  íis¶n  È m   hä  ®ã ®è v   ph do  s¶n  Êt    xu ra, cßn      ñ  ë  ÷u    t¸c gi¶,ch s h t¸c phÈ m   Én  ã  v c quyÒn   i  íis¶n  È m     ®è v   ph ®ã theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlu   hoÆc   theo  îp  ng  ®îc ký  Õt  ÷a tæ  h ®å (   k gi   chøc  s¶n  Êt ®ã   íit¸cgi¶ hoÆc   xu   v       ®ång      ñ  ë  ÷u    È m).Khi cã  µnh      ¹m    Òn  ña    t¸cgi¶,ch s h t¸cph   h viviph c¸cquy c tæ chøc  s¶n  Êt b¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh    h   h hoÆc   quyÒn  ña  chøc  c tæ  ph¸tthanh, truyÒn  ×nh  : nh©n      h nh   b¶n, ph¸thµnh        s¶n phÈ m,    ãng  ¬ng  ×nh,lµm    ph¸ts ch tr   c¸c b¶n  sao  ¬ng  ×nh cña    chøc  ch tr   c¸c tæ  nµy  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh      tr¸ ph¸p  Ët. .th×  i lu .  kh«ng  , chØ    chøc  c¸c tæ  nãitrªncã  Òn  ëikiÖn,m µ       ñ  ë  ÷u    È m   òng  ã  Òn       quy kh     t¸cgi¶,ch s h t¸cph c c quy khëikiÖn  cÇu  µ      yªu  To ¸n b¶o  Ö   Òn, lîÝch  îp ph¸p  ña  ä. T ¬ng  ù nh  v quy    i h  c h  t  vËy,ngêibiÓu  Ôn  òng  ã  Òn  ëikiÖn  i víi êicã  µnh      ¹m      di c c quy kh   ®è     ng   h viviph quyÒn  ña  chøc  c tæ  s¶n  Êt  xu b¨ng  m  © thanh, ®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh,   h   ®Ü a   ×nh  :nh©n  h nh   b¶n,ph¸thµnh       c¸cs¶n  È m       ph ®ã tr¸ph¸p luËt. i  
  8. 8 11. Trong  êng  îp  µnh      ¹m    tr hh vi vi ph quyÒn      Þ   ö  ý theo    t¸c gi¶ b x l   quy ®Þnh  ña  é   ËtH×nh  ù, th×    Ðt  ö    ô  h×nh  ù  ¹  µy  µ    c B lu   s   khix x c¸c v ¸n  s lo in To ¸n cÇn  ó    n   Öc  ch ý ®Õ vi b¶o  Ö   Òn  ña      ∙  Þ    µnh    ¹m  éi®ã   v quy c t¸cgi¶® b c¸c h viph t   x© m   ¹m, n Õu  ã    Çu. ph   c yªu c IV. Ò  s ù  p h è i h î p trong vi Ö c gi¶i u y Õ t   V  q tranh c h Ê p  liªn u a n  ® Õ n  q u y Ò n  t¸c  q  gi¶ Trong  qu¸  ×nh    tr gi¶iquyÕt  tranh  Êp,  ªnquan  n   ch li   ®Õ quyÒn      t¸c gi¶, cÇn  ã  ù  èihîp  c s ph   chÆt  Ï gi÷a Toµ    Ön  Óm     íiCôc  ch     ¸n,Vi ki s¸tv   b¶n  Òn   quy t¸cgi¶ (Bé     V¨n  ho¸­Th«ng    ë     tin) S V¨n      , ho¸ ­ Th«ng      ùc hiÖn    Öc  tin®Ó th   c¸c vi sau  y: ®© 1. Khi cã  Ên    Ò       v ®Ò v chuyªn m«n    trong lÜnh  ùc          v v¨n ho¸ ­ th«ng    Çn  tinc ph¶icã    Õn  ña    ý ki c chuyªn ngµnh    V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ   µ    ∙  ã      tinm To ¸n ® c v¨n b¶n yªu cÇu, th× Côc       b¶n  Òn      ë  quy t¸cgi¶,S V¨n     ho¸ ­Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m      tr¶ lêivÒ     Ên    µ   µ   ®∙    c¸c v ®Ò m To ¸n  yªu  Çu c hoÆc   µnh  Ëp  éi  ng  th l H ®å gi¸m  ®Þnh    ùc hiÖn    Çu  ña  µ  ®Ó th   yªu c c To ¸n. 2. KhitiÕn hµnh  Öc    è,xÐt xö    ô    ×nh  ù  µ   Êy  ã  µnh       vi truyt     c¸cv ¸n h s m th c h vi x© m   ¹m  Òn      Ön  Óm     µ   cÇn    ph quy t¸cgi¶,Vi ki s¸t,To ¸n  th«ng b¸o cho  ôc  C B¶n  Òn      ë   quy t¸cgi¶,S V¨n      ho¸ ­ Th«ng        ¬  tin®Ó c¸c c quan  µy  ã  Ó  n c th tham   gia tè tông     hoÆc  theo  âikÕt  d  qu¶ b¶o  Ö   Òn      v quy t¸cgi¶ trong ph¹m      vichøc  n¨ng  ña  × nh. cm V. H í ng d É n  v Ò  hi Ö u  l ù c c ñ a th«ng t 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng12    tn c hi l   t   21    n¨m  2001. 2. Th«ng   µy  òng  îc¸p dông      Õt    ô    Ò     tn c ®    ®Ó gi¶iquy c¸c v ¸n v tranh chÊp    li   ªnquan  n   Òn      ña    ©n,  chøc  íc ngoµi,tæ  ®Õ quy t¸cgi¶ c c¸ nh tæ  n    chøc  èc  qu tÕ  i víi     È m     äc,nghÖ   Ët,khoa  äc  Çn  u     îcc«ng  ®è     t¸cph c¸c v¨n h   thu   h l ®Ç tiªn®   bè, phæ   Õn  ¹  Öt Nam     bi t i Vi   hoÆc   îc s¸ng  ¹o,thÓ  Ön  íih×nh  ®  t  hi d   thøc  Êt nh   ®Þnh   ¹  Öt Nam   t iVi   theo  quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 12  ®Þ s 60/CP  µy  ng 6/6/1997  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh    c ch ph “H d thih c¸c quy  nh  ña  é   ËtD © n   ®Þ c B lu   sù  Ò   v quan  Ö   ©n  ù  ã  Õu  è nícngoµi”, õtr ng  îp t¸cphÈ m   hd scy t       ê h     tr kh«ng  ­ ® îcNhµ   ícViÖtNam     n    b¶o  é  h theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 749 BLDS. 3.  íng  Én  ¹  H d t iTh«ng   nµy  îc ¸p  ông      Õt    ô  vÒ   t ® d ®Ó gi¶iquy c¸c v ¸n  tranh chÊp  ªnquan  n   Òn          li   ®Õ quy t¸cgi¶ph¸tsinh tõngµy     01/7/1996.C¸c  íng   h  dÉn  íc®©y  ã  éidung    íi tr   cn  tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 4. §èivíic¸c vô  m µ   íc ®©y   µ  ∙    Õt          ¸n  tr   To ® gi¶iquy xong  (B¶n    ¸n,Quy Õt  ®Þnh  ña  µ  ®∙  ã  Öu  ùc ph¸p  Ët)  ×  c To ¸n  c hi l   lu , th kh«ng  dông  íng  Én  ¹ ¸p  h d t i Th«ng   µy    t n ®Ó kh¸ng  Þ   ngh theo  ×nh  ù gi¸m  c  Èm,  õ tr ng  îp  ã  tr t  ®è th tr   ê h c nh÷ng    kh¸c. c¨n cø  5. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     qu¸ tr     n cgv   hoÆc   a  a  îch­ ch ch ®   íng  Én  Çn    Ých,híng dÉn    d c gi¶ith     bæ sung, th×    Þ    ®Ò ngh ph¶n  ¸nh cho  µ  To
  9. 9 ¸n nh©n  ©n  èicao,ViÖn  Óm    ©n  ©n  èicao,Bé    d t    ki s¸tnh d t    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin ®Ó   ã  ù    Ých  c s gi¶ith hoÆc   íng dÉn    h  bæ sung  Þp  êi. k th  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản