Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn tÞch B é  X © y  d ù n g  ­ B a n  V Ët gi¸ C h Ý n h  p h ñ     sè 03/1999/TTLT/B X D­B V G C P   g µy  16 th¸ng 6 n¨ m  1999  n H íng d É n   h ¬ n g  p h¸p  Þ n h  gi¸ p ®  vµ thÈ m  q u y Ò n   q u y Õt ® Þ n h  gi¸ tiªu  thô n íc s¹ch ® «  thÞ,  kh u  c«n g  n g hi Ö p, cô m  d © n  c n « n g  th«n N ícs¹ch lµmét  i       lo¹ s¶n    phÈm  thiÕtyÕu    cho nhu cÇu sinh ho¹t,    s¶n  xuÊt  vµ dÞch  cña  vô  mäi  tÇng    lípd©n    c.ViÖc cung cÊp    ®Ó tho¶ m∙n    nhu cÇu    níc s¹ch cho      x∙ héi,nhÊt  lµ t¹          i c¸c ®« thÞ, khu    c«ng nghiÖp, côm     d©n  n«ng  c  th«n rÊtcÊp      b¸ch. Ngµy  th¸ng 4  28    n¨m  1997, Bé    X©y  dùng    ­ Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ ®∙  ban  hµnh Th«ng   ªnbé  02/TTLB  tli   sè  híng dÉn    ph¬ng  ph¸p ®Þnh    thÈm     gi¸vµ  quyÒn  quyÕt  ®Þnh          gi¸tiªuthô nícs¹ch ®«      thÞ,khu  c«ng nghiÖp,côm     d©n c  n«ng  th«n.§Õn    nay, do  nh÷ng    cã  thay  æi    ® vÒ LuËt  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp,LuËt thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng,nguån    vèn ®Çu    tæ  t vµ  chøc  qu¶n    lýcña  c¸cnhµ    m¸y    cÇn  níc,nªn  thiÕtph¶icã  söa      sù  ®æi,bæ     sung  cho    phïhîp. Thi hµnh    ChØ  thÞ  40/1998/CT­ sè  TTg  ngµy 14/12/1998 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  t¨ngcêng  c«ng    t¸cqu¶n    ph¸ttr   lývµ    iÓn cÊp    thÞ, níc®«    Bé X©y  dùng  Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ híng  dÉn ph¬ng ph¸p ®Þnh   gi¸vµ  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh      níc s¹ch,¸p  gi¸tiªuthô      dông  thèng nhÊt t¹        i ®« c¸c thÞ,khu    c«ng nghiÖp,côm    d©n  n«ng  c  th«n trongc¶    sau:     nícnh  A. N g u yªn t ¾ c v µ p h ¬ n g  p h¸p ® Þ n h  gi¸  tiªu  thô n íc s¹ch: I. g u yªn t¾c  Ò  ® Þ n h  gi¸ tiªu thô n íc s¹ch:  N v     1. §Þnh            gi¸tiªuthô nícs¹ch ph¶ithÓ      hiÖn  êng  , ® lèi quan    ®iÓm, chÝnh  s¸ch cña    §¶ng  Nhµ    vµ  níctrong mèi    quan    hÖ mËt thiÕtgi÷a ph¸ttr         iÓnkinh tÕ    víi     sèng    ®êi x∙héi. 2. Gi¸tiªuthô nícs¹ch ph¶i® îctÝnh                  ®óng, tÝnh  c¸c yÕu        ®ñ    tè chiphÝ  trong qu¸ tr×nh s¶n        xuÊt,ph©n    phèivµ      xÐt    tiªuthô,cã  ®Õn  kh¶ n¨ng      chitr¶ cña  kh¸ch hµng  tr¶nî vèn    vµ      vay      ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh      nícs¹ch duy    ph¸ttr     tr×vµ    iÓn; 3. Gi¸tiªuthô nícs¹ch ® îcquy                ®Þnh  thÓ  hîp lýcho  cô  vµ      tõng   îng ®èi t   tiªuthô      níc s¹ch:dïng    cho  sinh ho¹tcña    d©n  vµ    quan      c¸c hé  c  c¸c c¬  hµnh  chÝnh  nghiÖp;dïng cho  sù      s¶n xuÊt,kinh doanh      dÞch  (lµhé  vô    dïng nícs¹ch       ®Ó  s¶n  xuÊt,kinh doanh      dÞch        vô).Gi¸ tiªuthô    níc s¹ch theo môc  ®Ých  sö  dông kh«ng  ph©n  biÖtdoanh    nghiÖp  trong níc,doanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t nícngoµi,     ngêiViÖtNam   ngêinícngoµi.     vµ     
  2. 2 II.P h ¬ n g  p h¸p    x¸c ® Þ n h    thµnh vµ  gi¸ gi¸ tiªu thô n íc s¹ch     1.Gi¸thµnh      s¶n  xuÊtnícs¹ch.     Gi¸ thµnh    s¶n xuÊt níc s¹ch bao        gåm     c¸c kho¶n môc    chiphÝ        vËt t trùc tiÕp,chiphÝ      nh©n c«ng    trùctiÕp vµ      chiphÝ  s¶n xuÊtchung.   a­ Chi phÝ           vËt ttrùctiÕp:lµchiphÝ        nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËt liÖu sö              dông    trùc tiÕp    s¶n  t¹o ra  phÈm     nh: TiÒn    níc th« (®èi víic¸c doanh        nghiÖp  ph¶i mua       níc th«);VËt    liÖu phô cho  c«ng    lý níc;Nhiªn  t¸c xö      liÖu, ®éng    lùc; . . .. Chi phÝ     îcx¸c®Þnh    së:   vËtt®     trªnc¬  + Lîng     dông  vËt t sö  kh«ng    vîtqu¸ ®Þnh møc   cÊp  thÈm   do  cã  quyÒn  ban  hµnh  (Kh«ng  vËtthao    kÓ     hôttrongthu mua  b¶o      vµ  qu¶n). +     :lµgi¸do  Gi¸vËt t      nhµ    nícc«ng  vµ    tr bè  gi¸thÞ  êng      i   hîp lýt¹ thêi®iÓm     tÝnh  to¸n. b­ Chi phÝ nh©n  c«ng    trùc tiÕp:gåm       c¸c kho¶n    tr¶cho ngêi lao ®éng      trùc tiÕp    s¶n  xuÊt    nh: tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp  tÝnh  cã  chÊt l  ¬ng, chi ¨n          ca, chib¶o  hiÓm       x∙ héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh  y  vµ  phÝ  c«ng  ®oµn  cña c«ng nh©n    trùctiÕp s¶n    xuÊtníc.   Chi phÝ    tiÒn l  ¬ng  îcx¸c ®Þnh    së  ®     trªnc¬  ®¬n   gi¸tiÒn l  ¬ng  c¬  do  quan  Nhµ     thÈm   níc cã  quyÒn  duyÖt  sè îng, chÊt îng  vµ  l   l cña  s¶n  phÈm  hoµn  thµnh.§èivíic¸c doanh          nghiÖp  s¶n xuÊt kinh doanh        nícs¹ch cha  ®¬n      cã  gi¸ tiÒn ¬ng  c¨n cø  l th×    vµo  ®Þnh  møc     lao ®éng, thang    bËc ¬ng  l hiÖn  hµnh vµ  tÝnh chÊt c«ng    viÖc      ®Ó x¸c ®Þnh    chiphÝ  tiÒn ¬ng      l hîp lý,sau    îc cÊp  khi®   cã thÈm quyÒn  thÈm ®Þnh. Chi phÝ tiÒn  gi÷a  ph¶i chicho  ¨n  ca      ngêi lao ®éng      tham    gia vµo    ho¹t ®éng kinhdoanh    cña doanh  nghiÖp  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. Chi phÝ  b¶o hiÓm       x∙ héi,b¶o hiÓm   tÕ  kinh  y  vµ  phÝ c«ng ®oµn  îc ®   tÝnh    së  trªnc¬  quü  tiÒn l  ¬ng  cña doanh nghiÖp theo    c¸c chÕ  hiÖn  ®é  hµnh  cña Nhµ  níc. c­ Chi phÝ      s¶n xuÊt chung:Lµ        c¸c kho¶n    chiphÝ chung   ph¸tsinh ë      c¸c ph©n  xëng,bé    phËn  kinhdoanh    cña  doanh nghiÖp    nh:tiÒn l  ¬ng,phô    cÊp,¨n     ca    tr¶cho nh©n    viªnph©n  xëng,chiphÝ        vËtliÖu,c«ng      cô,dông  xuÊtdïng cô      cho ph©n  xëng,b¶o    hiÓm       x∙héi,b¶o  hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng ®oµn  cña  c¸n  nh©n    bé  viªn ph©n xëng, khÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh,    cè  chi phÝ  dÞch vô  mua  ngoµivµ        c¸cchiphÝ  b»ng  tiÒn ngoµic¸cchiphÝ  trªn.         kÓ  KhÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng ë    ph©n  xëng  îcx¸c®Þnh    së: ®     trªnc¬  ­§èivíi       nh÷ng  TSC§  îch×nh  ®   thµnh    tõnguån  vèn  ng©n  s¸ch Nhµ    níc: Thùc hiÖn viÖc qu¶n    dông  trÝch  lý,sö  vµ  KHTSC§  theo QuyÕt ®Þnh  sè 1062  TC/Q§/CSTC  ngµy  14/11/1996 cña      Bé Tµi chÝnh  c¸c  vµ  v¨n b¶n  ph¸p lýkh¸ccã  ªnquan.      li   ­§èivíi       nh÷ng  TSC§  îch×nh  ®   thµnh    tõnguån  vèn  kh¸c: Thùc hiÖn viÖc qu¶n    dông  lý,sö  TSC§  theo quy ®Þnh trªn;nhng    viÖc  trÝch KHTSC§     thùc hiÖn    theo    vay  thêih¹n  vèn ®Çu    tcña  ¸n cÊp    dù    nícb»ng 
  3. 3 vèn  vay cña    níc ngoµi,tæ    chøc    tµichÝnh Quèc  vµ    tÕ  thêih¹n vay vèn cña  c¸cnguån    vèn kh¸c. 2.Gi¸thµnh      toµn  cña    bé  nícs¹ch: Gi¸thµnh    toµn  cña    bé  nícs¹ch bao    gåm     gi¸thµnh  s¶n  xuÊt nícs¹ch,chi         phÝ    b¸n hµng,chiphÝ      qu¶n    lýdoanh  nghiÖp. a­ Gi¸thµnh      s¶n  xuÊtnícs¹ch (®∙nªu  môc  .1)         ë  II b­ Chi phÝ        b¸n hµng:lµtoµn  c¸cchiphÝ  ªnquan        bé      li   tíviÖc      i tiªuthô s¶n  phÈm,  dÞch  nh:tiÒn l vô     ¬ng,c¸ckho¶n      phô  cÊp  tÝnh  cã  chÊt tiÒn l    ¬ng,tiÒn     ¨n gi÷a ca,b¶o        hiÓm  x∙héi,       b¶o  hiÓm   tÕ  kinh phÝ  y  vµ    c«ng  ®oµn  cña nh©n  viªnb¸n hµng;Chi phÝ          qu¶ng      c¸o,chiphÝ dÞch  mua  vô  ngoµi. ... Chi phÝ      b¸n hµng  îcx¸c®Þnh  ®     theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  Nhµ  níc. c­ Chi phÝ      qu¶n   lýdoanh  nghiÖp:lµc¸c chiphÝ            chicho  m¸y  bé  qu¶n   lý vµ ®iÒu  hµnh  doanh  nghiÖp,c¸ckho¶n        chiphÝ  tÝnh  cã  chÊt chung    cña  toµn  doanh  nghiÖp    nh: KhÊu  hao    tµis¶n  ®Þnh   cè  phôc  bé  vô  m¸y  qu¶n    lý vµ  ®iÒu  hµnh  doanh  nghiÖp  (theo  nguyªn  t¾c nh ë  môc     chi phÝ   s¶n  xuÊt  chung);Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  c¸ckho¶n      vµ    phô  cÊp,¨n ca        tr¶cho  Ban  Gi¸m  ®èc  nh©n    vµ  viªnqu¶n    c¸cphßng  lýë    ban,b¶o    hiÓm       x∙héi, b¶o hiÓm   y  tÕ  kinh  vµ  phÝ  c«ng  ®oµn  cña  m¸y  bé  qu¶n    lý doanh  nghiÖp; chi phÝ        vËt liÖu,®å     dïng  cho  phßng, c¸c kho¶n  v¨n      thuÕ, lÖ    phÝ, chiphÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi thuéc    v¨n phßng  doanh  nghiÖp  c¸c chi phÝ  vµ      kh¸c b»ng    tiÒn chung  cho  toµn  doanh  nghiÖp    nh: C¸c kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng  tån kho, dù    phßng   nîph¶ithu khã      ®ßi,phÝ    kiÓm  to¸n,chiphÝ      tiÕp t©n,giao dÞch,trÝch           nép  cÊp  trªn,chiphÝ      nghiªncøu    khoa  häc, nghiªncøu      ®æi    míi c«ng  nghÖ,  chis¸ng    kiÕn,c¶itiÕn,chib¶o  m«i  êng,chiphÝ            vÖ  tr     gi¸odôc,®µo        t¹o,chiy  tÕ cho  ngêilao ®éng      cña  doanh  nghiÖp,chiphÝ      cho    lao ®éng  theo  n÷  chÕ  ®é quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. Gi¸ thµnh    toµn  cña  bé  s¶n phÈm     níc s¹ch bao gåm     c¸c kho¶n môc    díi ®©y: STT Néi dung      chiphÝ Ký hiÖu     1 Chi phÝ         vËtttrùctiÕp Cvt     2  Chi phÝ    nh©n  c«ng    trùctiÕp CNc     3 Chi phÝ    s¶n xuÊtchung   Csxc     4 Céng    gi¸thµnh s¶n xuÊt(1+2     +3) CP     5 Chi phÝ      b¸n hµng: CB     6 Chi phÝ    qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  CQ Gi¸thµnh    toµn  (4+5+6) bé  GTtb   3.S¶n îng nícth   l     ¬ng phÈm: S¶n îng nícth l     ¬ng phÈm   îcx¸c®Þnh  ®     theo c«ng    thøc sau:   SLtp =    SLsx   ­SLhh SLtp:S¶n îng nícth   l     ¬ng phÈm;
  4. 4 SLsx:s¶n îng nícs¶n    l     xuÊtlµl        îng níctÝnh theo kÕ    ho¹ch khaith¸ctrong         n¨m cña tõng nhµ    m¸y    UBND   nícdo  tØnh,hoÆc     thµnh phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  (trongTh«ng     tnµy        gäit¾tlµUBND   tØnh)quy    ®Þnh. SLhh: s¶n îng níchao     îng nícthÊttho¸t thÊtthu do    l     hôtlµl             thùc tr¹ngkü  ,     thuËt vµ    tr×nh    ®é qu¶n    lýtrong qu¸ tr×nh      s¶n xuÊt,ph©n    phèiníc s¹ch      cña  tõng doanh  nghiÖp  cÊp    níc.S¶n îng    l níc hao    îc x¸c ®Þnh  hôt ®     b»ng    tû lÖ  phÇn  tr¨m  víis¶n îng nícs¶n  so    l     xuÊt,tû lÖ      s¶n îng níchao    thÓ  l     hôt cô  cña  tõng nhµ  m¸y  UBND   do  tØnh quyÕt  ®Þnh. Tû  hao      lÖ  hôtquy ®Þnh  cho ®Õn   n¨m 2000      tèi®a kh«ng      vîtqu¸ 30%  ®èi      víihÖ thèng  cÊp        níc míilµ 40%     ®èi víi     thèng  hÖ cÊp    (trong®ã  níccò    bao  gåm       níc®Ó sôc  hÖ   röa  thèng  thuËt kü    nhµ m¸y  theo quy    ®Þnh).Tû  hao      lÖ  hôtnµy    îc®iÒu  sÏ®   chØnh  theo tõng thêi       gian dùa  theo  t×nh h×nh ®Çu  , n©ng  t  cÊp    hÖ thèng  thuËt vµ  kü    qu¸  tr×nh  n©ng  cao  n¨ng    lùcqu¶n    lýcña    c¸cnhµ  m¸y. 4.Gi¸tiªuthô nícs¹ch (ch cã              a  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng). a­ Gi¸tiªuthô b×nh          qu©n.           Gi¸tiªuthô b×nh  qu©n  îcx¸c®Þnh  ®     theo c«ng    thøc sau:   GTtb Gttbq = + TNct + Ftn SLtp   Gttbq:Gi¸tiªuthô b×nh          qu©n; GTtb:Gi¸thµnh      toµn  cña  bé  s¶n  phÈm     nícs¹ch s¶n    xuÊt; SLtp:S¶n îng nícth   l     ¬ng phÈm; TNct:Thu    nhËp  chÞu  thuÕ  tÝnh  íc(tøclµlînhuËn  tr         i ®Þnh  møc  cò); Ftn:Chi phÝ      tho¸t     . níc ­ Thu    nhËp chÞu thuÕ tÝnh  ícdo  tr   UBND  tØnh,c¨n cø      nh÷ng quy ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ chÕ     ®é qu¶n      lý tµichÝnh    ®Ó quy ®Þnh   thÓ  cô  cho tõng  doanh nghiÖp. ­ Chi    phÝ  tho¸tníc:lµ chiphÝ  îc tÝnh          ®   theo    phÇn  tû lÖ  tr¨m  víigi¸ so      thµnh toµn  vµ  îcdïng    bé  ®   ®Ó n¹o    vÐt cèng  r∙nh,duy      tu,b¶o  dìng hÖ     thèng  tho¸tníc.C¨n  t×nh      cø  h×nh  thùc  cña  tÕ  ®Þa   ph¬ng  Chñ  tÞch  UBND   tØnh  quy ®Þnh  thÓ    chiphÝ  cô  tû lÖ    tho¸tnícnhng        tèithiÓu  kh«ng thÊp  h¬n 10%   gi¸thµnh    toµn  cña  bé  s¶n phÈm     nícs¹ch.Sè    tiÒn thu vÒ        chiphÝ  tho¸t     do  níc UBND   tØnh,c¨n cø      vµo    luËtng©n  s¸ch ®Ó     quy  ®Þnh  viÖc qu¶n    dông  lý,sö  nh»m  phôc  cho  vô  viÖc  vÐt cèng  n¹o    r∙nh,duy      tu,b¶o  dìng hÖ     thèng  tho¸t  n­ íc,kho¶n    tiÒn nµy    kh«ng thuéc thu nhËp      cña    c¸cdoanh  nghiÖp  s¶n xuÊtkinh     doanh    nícs¹ch. b­ Gi¸tiªuthô nícs¹ch cho              tõng ®èi t    îng: C¨n  vµo          cø  gi¸tiªuthô nícs¹ch b×nh    qu©n  l     vµ îng nícs¹ch sö    dông  cña  tõng ®èi t   ®Þa     îng ë  ph¬ng      ®Ó x¸c®Þnh    tÝnh    hÖ sè  gi¸cho    phïhîp.
  5. 5 Gi¸ tiªuthô        níc s¹ch  îc quy  ®   ®Þnh theo ph¬ng ph¸p    luü tiÕn.Møc     sau  cao h¬n møc   íc ®Ó   tr   khuyÕn  khÝch    sö  c¸c hé  dông      níc tiÕtkiÖm,  tr¸nhl∙ng     phÝ. ViÖc    x¸c®Þnh  møc    thÓ  gi¸cô  cho  tõng   îng sö  ®èi t   dông  phô  thuéc vµo    l     dông  îng nícsö  cña mçi  i  îng,nhng  lo¹ ®èi t   ph¶i®¶m     b¶o          gi¸tiªuthô nícs¹ch  b×nh qu©n    (ë môc    trªn) 4.a nªu  . §èi víinh÷ng  tiªuthô        hé    níc s¹ch mµ     cha l¾p  îc ®ång  ®o  îng    ®   hå  l tiªu thô nícs¹ch th× t¹m              thêi¸p dông    gi¸kho¸n víimøc          tiªuthô quy  ®Þnh  cho mét  hé d©n  sö  c  dông    M3/th¸ng. lµ20  HÖ   tÝnh      sè  gi¸¸p dông  cho tõng   îng sö  ®èi t   dông    nícs¹ch kh«ng  îcvît   ®     qu¸ hÖ  tÝnh      trong b¶ng    sè  gi¸tèi®a    sau: §èit   dông   îng sö  níc   Lîng nícs¹ch sö        dông  cña     ­ HÖ   c¸c®èi t sè  îng trong th¸ng     tÝnh      gi¸tèi ®a Møc Tû lÖ(%) Sinh      d©n  ho¹tc¸ché  c 16    M3 ®Çu   tiªn SH1 0,8 tõtrªn16        M3 ®Õn   25M3 SH2 1,0 tõtrªn25        M3 ®Õn   M3 35  SH3 1,2 trªn35M3   SH4 1,5 C¬  quan  Hµnh  chÝnh  sù  Theo  thùc tÕ  dông    sö  HC 1,2 nghiÖp  C¸c ho¹t®éng    s¶n xuÊt vËt Theo      thùc tÕ  dông    sö  SX 2 chÊt Kinh doanh dÞch vô  Theo thùc tÕ  dông    sö   DV   3,5 B×nh  qu©n tæng s¶n îng n­ l   100 1 ícth   ¬ng phÈm Trêng    Æc   hîp ® biÖt,®èi víi       doanh  nghiÖp  s¶n îng nícs¹ch s¶n  cã  l       xuÊt  ra ® îctiªuthô chñ          yÕu  dïng  cho  sinh ho¹tc¸ché        d©n        tÝnh    ­ c,th× hÖ sè  gi¸® îcphÐp    quy ®Þnh      tÝnh      ¸p dông  vîthÖ sè  gi¸tèi®a    cho  M3   16  ®Çu       tiªn®Ó ®¶m   b¶o  sè          hÖ  gi¸tiªuthô nícs¹ch b×nh    qu©n b»ng 1. Trêng    hîp nÕu  tÝnh ®óng, tÝnh  theo    ®ñ  híng dÉn      trªn®©y,        gi¸tiªuthô níc s¹ch    cao h¬n    gi¸b¸n  hiÖn  hµnh th× UBND   tØnh cÇn  gi¶iph¸p  lý cã    xö    dÇn  tõng      bíc,®Ó trong    thêigian  ng¾n       gi¸tiªuthô    níc s¹ch ®¶m  b¶o tÝnh  ®óng, tÝnh    ®ñ.    ¾t      níc s¹ch kh«ng  Tríc m gi¸tiªuthô      thÊp  h¬n 75%  theo ph­ ¬ng      tÝnh  ¸n gi¸®∙  ®óng, tÝnh    ®ñ. B. T h È m  q u y Ò n  q u y Õt ® Þ n h  gi¸ µ q u ¶ n  lý   v gi¸  tiªu  thô n íc s¹ch: 1. Tõng        thêikú, tuú theo t×nh h×nh thùc  cña  tÕ  viÖc s¶n xuÊt vµ      tiªu thô    níc s¹ch t¹        i ®« thÞ,khu  c¸c   c«ng  nghiÖp,côm     d©n  n«ng  c  th«n,Bé    X©y 
  6. 6 dùng chñ    tr× phèi hîp      víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ nghiªn cøu, bæ       sung, söa    ®æi ph¬ng ph¸p ®Þnh            gi¸tiªuthô nícs¹ch cho      phïhîp. 2. Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh  quyÕt ®Þnh        gi¸thanh      gi¸tiªuthô vµ    to¸nníc s¹ch  (lµgi¸ngêi sö          dông    níc ph¶itr¶vµ  îc x¸c ®Þnh      ®     b»ng      gi¸tiªuthô    níc s¹ch céng      víithuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng)t¹    i ®Þa   ph¬ng, chØ    ®¹o    quan  c¸c c¬  chøc  n¨ng kiÓm     trat×nh h×nh chÊp  hµnh          gi¸tiªuthô nícs¹ch t¹  thÞ,khu    i ®«    c«ng  nghiÖp  côm  vµ  d©n  n«ng  c  th«n. 3.C«ng      tys¶n xuÊt­kinh doanh         nícs¹ch tr×nh UBND       tØnh ph¬ng      ¸n gi¸ tiªuthô nícs¹ch.Së            TµichÝnh    ­ VËt    gi¸tØnh phèihîp víi X©y        Së  dùng,hoÆc     Së  Giao  th«ng    ­ C«ng chÝnh  thÈm  ®Þnh ph¬ng  gi¸tiªuthô nícs¹ch tr×nh ¸n              UBND   tØnh. Hµng    n¨m,    quan  c¸c c¬  chøc n¨ng  cña tØnh  tr¸chnhiÖm   cã    rµ  so¸tc¸c yÕu        tè h×nh thµnh      níc s¹ch ®Ó   gi¸tiªuthô      UBND  tØnh xem  xÐt    bæ sung,söa    ®æi  cho    phïhîp. 4. C¸c    doanh nghiÖp  s¶n xuÊt ­ kinh doanh         níc s¹ch ph¶i th   êng  xuyªn   kiÓm    trat×nh h×nh      thanh    tiªuthô vµ  to¸ntiÒn níccña    tiªuthô,kÞp        c¸ché      thêi cã biÖn  ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ngthÊttho¸tl     chèng       îng nícvµ  thÊtthu tiÒn       níc. C. T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. Chñ    tÞch UBND   tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chØ   ®¹o    c¸c c«ng    ty s¶n xuÊt kinh    doanh    níc s¹ch lËp ph¬ng  gi¸tiªuthô    ¸n      níc s¹ch,tæ    chøc  thÈm ®Þnh  ph¬ng      quyÕt ®Þnh        gi¸thanh      ¸n gi¸vµ    gi¸tiªuthô vµ    to¸nníc s¹ch t¹    i ®Þa  ph¬ng; ®ång        thêigöiquyÕt  ®Þnh  nµy  Bé  vÒ  X©y  dùng  Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    ®Ó theo dâi.   2. Bé    X©y  dùng  Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh phñ  chøc  tæ  kiÓm     tra®Þnh  kú  hoÆc  ®ét xuÊt viÖc    x©y dùng, ban    hµnh  qu¶n          gi¸thanh  vµ  lýgi¸tiªuthô vµ    to¸nnícs¹ch theo          néidung cña  Th«ng   tnµy        c¸ctØnh,thµnh  ®èi víi c¶    tÊt   phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  c¸cdoanh  vµ    nghiÖp s¶n xuÊtvµ    kinhdoanh      nícs¹ch. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng  tsè    02/TTLB,ngµy    28/4/1997. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      Th«ng   tnµy,nÕu  víng m ¾c       cã    ®Ò nghÞ    c¸c ®Þa  ph¬ng ph¶n ¶nh  kÞp      X©y  thêivÒ Bé  dùng  Ban  vµ  VËt    gi¸ChÝnh phñ  ®Ó   xem       xÐt bæ sung,söa  æi    ® cho    phïhîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản