Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao

  1. T h«ng t liªn tÞch Bé v¨n hãa – th«ng tin – Uû ban ThÓ dôc  thÓ thao sè 03/2005/TTLT­BVHTT­UBTDTT  ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn vÒ  ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc thÓ dôc thÓ thao C¨n cø Ph¸p lÖnh Qu¶ng c¸o ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh ThÓ  dôc, ThÓ  thao ngµy 25 th¸ng 9   n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2003/N§­CP ngµy 13 th¸ng 3 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh   Qu¶ng c¸o; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa – Th«ng tin; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 3 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Uû ban ThÓ dôc thÓ thao; Liªn Bé  V¨n hãa – Th«ng tin, Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao   híng dÉn vÒ  ho¹t  ®éng qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc thÓ  dôc   thÓ thao ®Ó thi hµnh thèng nhÊt nh sau, Môc I. Quy ®Þnh chung 1. Th«ng t nµy híng dÉn vÒ  ho¹t  ®éng qu¶ng c¸o trong  lÜnh vùc thÓ dôc thÓ thao t¹i ViÖt Nam, bao gåm qu¶ng c¸o  th«ng qua ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao, qu¶ng c¸o t¹i c¸c  ®Þa  ®iÓm diÔn ra ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao vµ  qu¶ng c¸o  vÒ ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. a. Qu¶ng c¸o th«ng qua ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao lµ  qu¶ng c¸o trªn trang phôc cña vËn  ®éng viªn, huÊn luyÖn   viªn, träng tµi, ban tæ chøc, ngêi phôc vô  vµ  trªn ph¬ng  tiÖn, dông cô phôc vô cho ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao; b. Qu¶ng c¸o t¹i  ®Þa  ®iÓm ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao  lµ qu¶ng c¸o trong s©n vËn ®éng, bÓ b¬i, nhµ thi ®Êu, tr­ êng b¾n thÓ  thao,  ®êng  ®ua vµ  c¸c  ®Þa  ®iÓm kh¸c phôc vô  cho ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao; c. Qu¶ng c¸o vÒ  ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao lµ  qu¶ng  c¸o vÒ  c¸c m«n thÓ  dôc thÓ  thao,  gi¶i thi  ®Êu thÓ  thao,   biÓu   diÔn   thÓ   dôc   thÓ   thao   vµ   c¸c   sù   kiÖn   thÓ   dôc   thÓ  thao kh¸c.
  2. 2 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   ho¹t   ®éng   qu¶ng   c¸o   trong   lÜnh  vùc thÓ  dôc thÓ  thao ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh Qu¶ng c¸o, Ph¸p lÖnh thÓ  dôc, thÓ  thao; c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt cã liªn quan vµ nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn  tÞch nµy. 3. C¸c hµnh vi qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc thÓ  dôc thÓ  thao bÞ cÊm: a. Qu¶ng c¸o dïng h×nh ¶nh vËn  ®éng viªn trong thêi   gian bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; b. Qu¶ng c¸o c¸c m«n thÓ thao bÞ cÊm; c. Qu¶ng c¸o c¸c ph¬ng ph¸p huÊn luyÖn bÞ cÊm; d.   Qu¶ng   c¸o   trªn   trang   phôc   thi   ®Êu   cña   ®éi   tuyÓn  thÓ   thao   quèc   gia   khi   tham   gia   gi¶i   thÓ   thao   quèc   tÕ  chÝnh  thøc,  trõ  viÖc thÓ  hiÖn  l« g«, nh∙n  hiÖu  cña nhµ  s¶n xuÊt trang phôc ®ã; ®.   Qu¶ng   c¸o   trong   khu   vùc   thi   ®Êu   biÓu   diÔn   che   khuÊt quèc kú, quèc huy, ¶nh l∙nh tô  hoÆc c¸c b¶ng híng  dÉn chuyªn m«n; e. Qu¶ng c¸o che khuÊt tÇm nh×n cña kh¸n gi¶, qu¶ng   c¸o lµm ¶nh hëng  ®Õn ho¹t  ®éng tËp luyÖn, thi  ®Êu, biÓu  diÔn   cña   vËn   ®éng   viªn;   ¶nh   hëng   ®Õn   viÖc   chØ   ®¹o   cña  huÊn luyÖn viªn hoÆc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  cña ban tæ  chøc, träng tµi, nh©n viªn híng dÉn, y tÕ, ngêi phôc vô; g. Qu¶ng c¸o kh«ng ®óng néi dung, thêi gian, ®Þa ®iÓm   thi ®Êu, biÓu diÔn ®∙ ®¨ng ký hoÆc cho phÐp; h. Qu¶ng c¸o tr¸i luËt,  ®iÒu lÖ  thi  ®Êu cña tõng m«n  thÓ thao. Môc II. Quy ®Þnh cô thÓ 1.   Qu¶ng   c¸o   th«ng   qua   ho¹t   ®éng   thÓ   dôc   thÓ   thao  kh«ng ph¶i xin phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o nhng  ®¬n vÞ  thùc  hiÖn   qu¶ng   c¸o   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   néi   dung,  h×nh   thøc   qu¶ng   c¸o   vµ   ph¶i   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ qu¶ng c¸o. 2. Qu¶ng c¸o t¹i  ®Þa  ®iÓm ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao  hoÆc qu¶ng c¸o vÒ  ho¹t  ®éng thÓ  dôc thÓ  thao trªn b¶ng,  biÓn,  pa­n«,   b¨ng  –   r«n,   mµn   h×nh,   vËt   ph¸t   quang,   vËt   thÓ  trªn kh«ng, díi níc, ph¬ng tiÖn giao th«ng, vËt thÓ  di  ®éng kh¸c ph¶i xin GiÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o t¹i  Së V¨n hãa – Th«ng tin n¬i thùc hiÖn qu¶ng c¸o. B¶ng,   biÓn,   pa­n«,   b¨ng­r«n   qu¶ng   c¸o   g¾n   trªn   c¸c  ph¬ng tiÖn cña Ban tæ chøc  ®i cïng  ®oµn  ®ua xe  ®¹p,  ®iÒu 
  3. 3 kinh,  m«t«,  « t« chØ ph¶i  xin  phÐp  thùc hiÖn qu¶ng  c¸o  t¹i Së V¨n hãa – Th«ng tin n¬i xuÊt ph¸t ®Çu tiªn. 3. Qu¶ng c¸o trªn c¸c  Ên phÈm phôc vô  cho ho¹t  ®éng  thÓ dôc thÓ thao (vÐ, giÊy mêi vµ c¸c Ên phÈm kh¸c) kh«ng  ph¶i   xin   GiÊy  phÐp   thùc   hiÖn   qu¶ng   c¸o.   Ng êi   thùc   hiÖn  qu¶ng c¸o ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung vµ  h×nh thøc  qu¶ng c¸o trªn c¸c Ên phÈm ®ã. 4. Hå  s¬, thñ  tôc xin giÊy phÐp thùc hiÖn qu¶ng c¸o  thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Môc   III   Th«ng   t  sè  43/2003/TT­BVHTT ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Bé  V¨n hãa  – Th«ng tin híng dÉn thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  24/2003/N§­ CP. §èi víi qu¶ng c¸o vÒ  thi  ®Êu, biÓu diÔn thÓ  dôc thÓ  thao, cßn ph¶i kÌm theo QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp tæ chøc thi ®Êu, biÓu diÔn. Môc III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé  V¨n hãa – Th«ng tin, Uû  ban ThÓ  dôc thÓ  thao  trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm   phèi   hîp   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   Nhµ   níc   vÒ   qu¶ng   c¸o   trong  lÜnh vùc thÓ dôc thÓ thao. 2. Thanh tra thÓ  dôc thÓ  thao vµ  Thanh tra v¨n hãa –  th«ng tin trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô   ®îc giao cã  tr¸ch nhiÖm ®éc lËp hoÆc phèi hîp tæ chøc kiÓm tra, thanh   tra vÒ  qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc thÓ  dôc thÓ  thao, xö  lý  c¸c vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña Th«ng t nµy, tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ   xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh   sù, nÕu g©y thiÖt  h¹i  th×  ph¶i  båi thêng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. Môc IV. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y cña Bé  V¨n hãa – Th«ng tin  vµ  Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao híng dÉn vÒ  qu¶ng c¸o trong  lÜnh vùc thÓ  dôc thÓ  thao tr¸i víi Th«ng t liªn tÞch nµy  ®Òu b∙i bá.
  4. 4 3.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   khã   kh¨n   víng  m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé V¨n hãa – Th«ng tin vµ Uû ban  ThÓ dôc thÓ thao ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản