intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
253
lượt xem
26
download

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xử lý tội trốn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/TTLN của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Nội vụ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Th«ng t liªn n g µ n h   ña Vi Ö n   Ó m  s¸t h © n  d © n  tèi   c Ki  n  cao ­ T o µ  ¸n n h © n   © n     d tèi cao  é  N éi vô  sè 06/TTL N   g µy  20 th¸ng 9 n¨ m  1996  íng d É n  x ö     ­ B n h lý téi trèn thu Õ §Ó  gãp phÇn  ®Êu  tranh  hiÖu  cã  qu¶ ®èi    víic¸c hµnh    vi trèn thuÕ,  nh»m  chèng thÊtthu thuÕ, b¶o        ®¶m     c¸c nguån  cho  thu  ng©n  s¸ch Nhµ      níc; ViÖn kiÓm     s¸tnh©n d©n    tèicao,Toµ  nh©n    ¸n  d©n    tèicao, Bé    thèng    néivô  nhÊt híng dÉn  lýtéi     xö        trènthuÕ  sau: nh  1­ Theo    kho¶n  §iÒu  1  169  luËth×nh  th× ngêitrènthuÕ    l   Bé    sù        víi îng sè  línhoÆc   bÞ  lýhµnh    ®∙  xö    chÝnh    mµ cßn    viph¹m    lµngêiph¹m        téitrènthuÕ. Chñ  thÓ  cña      téitrènthuÕ  thÓ  cã  lµ: ­ C¸    nh©n  ®¨ng  kinh doanh  cã  ký    hoÆc  kh«ng  ®¨ng  kinh doanh;­ cã  ký       Ngêicña  chøc     tæ  tnh©n, doanh    nghiÖp Nhµ    quan  níc,c¬  Nhµ    níchoÆc   tæ  chøc kh¸c®∙  chñ  ¬ng    cã  tr hoÆc     trùctiÕp thùc hiÖn      viÖc    trènthuÕ. 2­ Ngêi trèn thuÕ    l díi50  iÖu ®ång, nÕu      víisè îng    tr     cha  xö    bÞ  lýhµnh  chÝnh  hµnh      vÒ  vitrènthuÕ, th× cha          coilµph¹m      téitrènthuÕ. Trêng      hîp nµy  ph¶ibÞ  lýhµnh    xö    chÝnh. Ngêi trèn thuÕ    l díi50  iÖu      víisè îng    tr ®ång, nhng  bÞ   lý hµnh  ®∙  xö    chÝnh  hµnh    vÒ  vitrèn thuÕ    hoÆc   bÞ  ®∙  kÕt  nhng  ¸n  cha  îc xo¸ ¸n      ®     vÒ téi trèn thuÕ  bÞ        th×  coilµ ph¹m      téitrèn thuÕ  bÞ    vµ  truy cøu tr¸chnhiÖm     h×nh  sù theo kho¶n  §iÒu    1  169  luËth×nh  Bé    sù. 3­ Ngêi trèn thuÕ    l tõ 50  iÖu ®ång      víisè îng    tr   ®Õn     díi150  iÖu ®ång  tr   th× bÞ          coilµtrènthuÕ    l     bÞ    víi îng línvµ  truycøu  sè  tr¸chnhiÖm    h×nh  theo  sù  kho¶n  §iÒu  1  169  LuËt h×nh  Bé    sù. 4­ Ngêitrèn thuÕ    l           víisè îng tõ 150  iÖu ®ång      coilµph¹m    tr   trëlªnbÞ      téi trènthuÕ    l       bÞ      víisè îng rÊtlínvµ  truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  kho¶n 2  §iÒu  169  LuËt h×nh  Bé    sù. 5­ Ngêitrèn thuÕ    l     tr       víisè îng tõ 50  iÖu ®ång ®Õn     díi150  tr     iÖu ®ång,   nÕu  bÞ  ®∙  kÕt  nhng  ¸n  cha  îc xo¸ ¸n        ®     vÒ téitrèn thuÕ  hoÆc   mét  vÒ  trong  c¸c téiquy      ®Þnh  c¸c §iÒu  ë    96a,97, 165,166,167,168, 173  183  luËt             vµ  Bé    h×nh  th× bÞ    sù    truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  kho¶n  §iÒu  2  169  LuËt Bé    h×nh  sù. 6­ Trêng  hîp  trèn thuÕ      mµ cßn  hµnh    cã  vi ph¹m    téikh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc    trèn thuÕ    a      nh:® hèilé,chèng  ngêi thihµnh      c«ng  v.v.   coi vô  . th×    . lµph¹m      téitrong tr   êng    Æc   hîp ® biÖtnghiªm    träng vµ  truycøu    bÞ    tr¸chnhiÖm   
  2. 2 h×nh  theo  sù  kho¶n  §iÒu  2  169  luËth×nh    Bé    sù; ngoµi ra    cßn  truy cøu  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  vÒ       sù  c¸c téiph¹m  ¬ng  t øng theo quy ®Þnh cña  LuËt Bé    h×nh sù. Ngêi cã    tr¸ch nhiÖm     cña Doanh  nghiÖp  Nhµ    quan  níc,c¬  Nhµ    níc ®∙  ph¹m    téitrèn thuÕ      mµ cßn  hµnh    cã  viph¹m    ªnquan  téili   ®Õn   tiÒn  sè  thuÕ  ®¸ng    lÏph¶inép    (chiÕm  ®o¹t,sö    dông   tr¸ nguyªn  i t¾c, chÕ       ®é qu¶n    lýkinh  tÕ.. ) . th×      coi lµ ph¹m    téitrong  êng  tr hîp  Æc   ® biÖt nghiªm    träng  bÞ    vµ  truy cøu tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  kho¶n  §iÒu  2  169  LuËt h×nh    Bé    sù;Ngoµi ra    cßn  truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh  vÒ   sù  c¸c    téiph¹m  ¬ng  t øng  theo quy  ®Þnh  cña  LuËt h×nh  Bé    sù. 7­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy ban  hµnh  thay thÕ  vµ    ®iÓm   Th«ng  4  tsè    11/TTLN  ngµy  11­ 20­ 1990  cña Toµ    ¸n nh©n d©n    tèicao,ViÖn    KiÓm     s¸t nh©n  d©n    tèicao,Bé      T    Néi vô,Bé  ph¸p. §èivíinh÷ng      hµnh      vitrèn thuÕ  thùc hiÖn  ícngµy  ®∙    tr   ban  hµnh Th«ng  t nµy    mµ viÖc ®iÒu    tra,truy tè,xÐt  cha      xö  kÕt thóc hoÆc  sau ngµy ban  hµnh Th«ng  tnµy    míi®iÒu          s¬  tra,truytè,xÐt xö  thÈm  hoÆc   phóc  thÈm,  th×  ¸p dông    Th«ng  tnµy    ®Ó ®iÒu          tra,truytè,xÐt xö. §èivíinh÷ng      b¶n    cã  ¸n ®∙  hiÖu   lùcph¸p    ícngµy  luËttr   ban hµnh Th«ng  t  nµy  vô  ®∙  îc xÐt  theo  vµ  ¸n  ®   xö  ®óng  híng dÉn  idiÓm   Th«ng   sè  t¹  4  t 11/TTLN  ngµy  11­ 20­ 1990  th× kh«ng  dông    ¸p  c¸c híng dÉn  i t¹ Th«ng   nµy  t ®Ó   kh¸ng nghÞ    theo thñ tôcGi¸m        ®èc thÈm. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      Th«ng  t nµy, nÕu    thÊy  víng  ¾c,    cã  m c¸c c¬  quan  ®iÒu          cÇn  c¸o ngay  tra,truytè,xÐt xö  b¸o    cho  Néi vô,ViÖn  Bé      kiÓm    s¸t nh©n d©n    tèicao,Toµ      ¸n nh©n d©n    tèicao    híng dÉn  ®Ó cã    kÞp  thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2