intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 08/TTLT/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
136
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch 08/TTLT/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/TTLT/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/TTLT/BTC-BTP-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ B é  T  p h¸p ­ B é  N g o¹i giao  c sè 08/TTL T/BT C­B T P­B N G  n g µ y 31­12­1998 h íng d É n   ø c  thu, né p, m   qu¶n   lý vµ sö  d ô n g  lÖ  h Ý  gi¶i u y Õt viÖc n h Ë p,  p  q trë l¹i,th«i q u èc      tÞch Vi Öt N a m  vµ c Ê p  giÊy ch ø n g  n h Ë n   cã q u è c tÞch Vi Öt na m, giÊy x¸c n h Ë n  m Ê t  q u èc tÞch  Vi Öt  a m N C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  6  ®Þnh  104/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  31    n¨m   1998 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      híng dÉn    chitiÕtvµ    thihµnh  LuËt quèc    tÞch  ViÖtNam;   Bé    TµichÝnh,Bé  ph¸p vµ  Ngo¹igiao híng dÉn    T    Bé        møc    thu,nép,qu¶n    lývµ  dông  phÝ      sö  lÖ  gi¶iquyÕt viÖc nhËp, trël¹         ith«iquèc  , tÞch ViÖt Nam     vµ cÊp GiÊy chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch ViÖt Nam,    GiÊy    x¸c nhËn mÊt quèc  tÞch  ViÖtNam   sau:   nh  I. èi tîng n é p, m i Ô n  n é p  lÖ p h Ý.  § 1. C«ng    d©n  ViÖt Nam   ngêi níc ngoµikhinép    vµ          ®¬n    xin nhËp, trël¹      i , th«iquèc    tÞch  ViÖt Nam   xin cÊp  vµ    GiÊy chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch ViÖt  Nam,  GiÊy    x¸c nhËn  mÊt quèc  tÞch ViÖt Nam     ph¶i nép    mét kho¶n  phÝ  lÖ  theo  møc   thu quy ®Þnh  i t¹ môc  .Acña    II   Th«ng   ªntÞch  tli   nµy (sau  ®©y      gäilµ Th«ng ). t 2. C¸c   îng sau    ®èi t   ®©y   îcmiÔn  ®   nép  phÝ    lÖ  xin nhËp, xin trël¹ quèc          i tÞch  ViÖtNam:   a) Ngêi cã    c«ng    lao ®ãng gãp cho  nghiÖp  sù  x©y dùng  b¶o  Tæ   vµ  vÖ  quèc  ViÖtNam;   b) Ngêi thuéc    diÖn viÖc nhËp, viÖc    i   trël¹ quèc    tÞch ViÖt Nam     lî   lµ cã    i cho  Nhµ   nícCéng  hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖtNam.   II. ø c  thu, ¬ q u a n  thu lÖ p h Ý  M  c A/ M ø c  thu  u y  ® Þ n h   h  sau: q n 1.NhËp    quèc  tÞch  ViÖtNam:  2.000.000 ®;        2.Trë      l¹quèc  i tÞch  ViÖtNam: 2.000.000 ®;       3.Th«iquèc      tÞch  ViÖtNam:        2.000.000 ®;   4.CÊp    GiÊy  chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch  ViÖtNam:      500.000  ®; 5.CÊp    GiÊy    x¸cnhËn  mÊt  quèc  tÞch  ViÖtNam:        500.000  ®; Møc    thu quy  ®Þnh  i t¹ môc  .A.5cña  II   Th«ng   t nµy còng  îc¸p dông    ®     ®èi víi êng     tr hîp cÊp GiÊy    x¸cnhËn kh«ng  quèc  cã  tÞch ViÖtNam.  
  2. 2 B/ C ¬  q u a n  thu lÖ p h Ý: ­    LÖ phÝ  nhËp,    i th«iquèc  trë l¹     , tÞch  ViÖt Nam   cÊp  vµ  GiÊy  chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch ViÖt Nam,    GiÊy    x¸c nhËn  mÊt quèc  tÞch ViÖt Nam,    GiÊy  x¸c nhËn    kh«ng  quèc  cã  tÞch  ViÖt Nam       lµ kho¶n    thu cña  ng©n  s¸ch nhµ      níc do  T  Së  ph¸p tØnh,thµnh      ph«   trùcthuéc trung ¬ng  C¬      vµ  quan    ®¹idiÖn  ngo¹i   giao,c¬    quan    cña  l∙nhsù  ViÖt Nam   nícngoµithu (sau    ë        ®©y       quan  gäilµc¬  thu)khitiÕp nhËn  s¬        hå  cña  ¬ng  ® sù. ­ ë trong      níc,C¬ quan thu thùc hiÖn viÖc thu  phÝ  lÖ  b»ng tiÒn  ViÖt  Nam; nÕu  ¬ng  nép  ® sù  b»ng tiÒn    nícngoµith×  îcquy    ®   ®æi theo      do  tû gi¸  Ng©n hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  t¹ thêi®iÓm   bè      i nép. ­ ë    ngoµiníc,c¨n cø        vµo  møc    thu quy  ®Þnh  i t¹ môc  trªn®©y,  quan    A    c¬  thu x¸c®Þnh      møc    thu b»ng  ­laMü   tÝnh  ®«     vµ  ch½n. III.Q u ¶ n  lý v µ s ö  d ô n g  n g u å n  thu:   1. Khi thu  phÝ, c¬      lÖ    quan  ph¶isö  thu    dông   ho¸ ®¬n, chøng   t thu tiÒn  do  Tµi chÝnh  Bé    (Tæng côc  thuÕ) thèng    nhÊt ph¸thµnh  ph¶imë         vµ    sæ s¸ch   theo    dâiviÖc   thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ; hµng  lÖ    n¨m  ph¶ilËp    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸ntheo chÕ  hiÖn      ®é  hµnh. 2. C¬    quan    îctrÝch l¹ 10%   thu ®       i trong tæng  tiÒn lÖ    sè    phÝ    îc®Ó   thu ®   bæ  sung  kinh phÝ    kho¶n    (coinh  kinh phÝ    nµy  îcng©n  ®   s¸ch cÊp      bæ sung)   phôc  cho  vô  c«ng    t¸cthÈm      tra,x¸c minh  s¬  bï ®¾p     hå  vµ    c¸c kho¶n    chiphÝ  kh¸cli     ªnquan  ®Õn   viÖc    gi¶iquyÕt hå  xinnhËp, trël¹       s¬        ith«iquèc  , tÞch ViÖt  Nam   xin cÊp  vµ    GiÊy  chøng  nhËn  quèc  cã  tÞch ViÖt Nam,    GiÊy    x¸c nhËn  mÊt  quèc  tÞch  ViÖtNam,    GiÊy    x¸cnhËn  kh«ng  quèc  cã  tÞch ViÖtNam.    Cuèi  n¨m,  quan  c¬  thu  ph¶i b¸o    c¸o quyÕt  to¸n sè    tiÒn  dông    quan    sö  víic¬  tµi chÝnh  trong b¸o      c¸o quyÕt    to¸nn¨m  cña  quan  c¬  m×nh.  tiÒn  Sè  cßn    l¹ ®Õn   i ngµy  th¸ng12  31    kh«ng  dông  sö  ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ    níc. 3. Sè    tiÒn  cßn    l¹ (90%)  i sau    trÝch ®Ó     khi®∙    l¹ theo    quy  i tû lÖ  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   môc  I 2  II cña  th«ng  tnµy,c¬    quan    thu ph¶inép    vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc theo híng dÉn      sau ®©y: ­ ë    trong níc,th×      nép  vµo môc  046  phÝ  "lÖ  hµnh chÝnh",TiÓu    môc 15  theo ch¬ng,lo¹     ikho¶n ¬ng  , t øng cña  quan    C¬  thu.Thêih¹n  quan      C¬  thu ph¶i  nép  tiÒn    sè  trªntheo quy ®Þnh  cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng, nhng    chËm   nhÊt lµ ngµy      mïng  cña  5  th¸ng sau    ph¶inép    hÕt  tiÒn  sè  ph¶inép    cña th¸ng  tr íc; ­  níc ngoµith×  ë      nép  vµo quý t¹m    gi÷ cña ng©n s¸ch nhµ    níc theo quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  TC/TC§N   t¹  t 11­ ngµy  20/4/1992 cña    Bé Tµi chÝnh  quy  ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýquü t¹m    gi÷ cña ng©n s¸ch nhµ    c¸c c¬    nícë    quan    ®¹idiÖn  ngo¹igiao taë          nícngoµi.
  3. 3 IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h 1. NÕu     thÞ  êng    gi¸c¶  tr biÕn ®éng      t¨ng tõ 20%       víithêigi¸khi trëlªnso          Th«ng  t nµy quy ®Þnh, th×  Tµi chÝnh  Bé    phèi hîp    T    víiBé  ph¸p,Bé    Ngo¹i   giao ®iÒu    chØnh  møc    thu quy  ®Þnh    t¹ môc  .Acña  i II   Th«ng  tnµy. 2.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  th¸ng01  kÓ    01    n¨m  1999. Trong    qu¸ t×nh thùc hiÖn    Th«ng   t nµy,nÕu  víng m ¾c,      cã    C¬ quan    thu cÇn  kÞp    thêiph¶n  vÒ  TµichÝnh,B«  ph¸p vµ  Ngo¹igiao ®Ó   ¸nh  Bé      T    Bé      xem   xÐt gi¶i     quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2