Thông tư liên tịch 103/TT-LB của Bộ tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
154
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 103/TT-LB của Bộ tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 103/TT-LB của Bộ tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 103/TT-LB của Bộ tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Tæng liªn ®oµn L§VN sè 103/TT-LB ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 1994 Híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn Trong khi chê Liªn bé tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi vÒ møc trÝch nép kinh phÝ C«ng ®oµn theo mÆt b»ng l¬ng míi, ®Ó ®¶m b¶o kinh phÝ ho¹t ®éng cña tæ chøc C«ng ®oµn, Liªn Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam t¹m thêi híng dÉn trÝch nép kinh phÝ C«ng ®oµn n¨m 1995 nh sau: I- §èi tîng, møc vµ c¨n cø trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn 1- §èi tîng: Bao gåm c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ, Héi quÇn chóng, c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh (n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn). 2- Møc vµ c¨n ®Ó trÝch nép kinh phÝ C«ng ®oµn: a) §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ, Héi quÇn chóng (gäi t¸t lµ HCSN) møc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng theo ng¹ch bËc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/C P ngµy 23-5-1993 vµ NghÞ ®Þnh sè 05/C P ngµy 26-1-1994 cña ChÝnh phñ vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng t¬ng øng víi tiÒn l¬ng nh: phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®¾t ®á, phô cÊp ®Æc biÖt, phô cÊp an ninh, quèc phßng ... b) §èi víi khèi doanh nghiÖp møc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng thùc tr¶ cho ngêi lao ®éng (kÓ c¶ lao ®éng hîp ®ång). (Thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng hiÖn nay ®îc cô thÓ t¹i b¶n phô lôc kÌm theo). II- Ph¬ng thøc trÝch nép vµ h¹ch to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn 1- §èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN: a) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ, Héi quÇn chóng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè, quËn, huyÖn) do Së Tµi chÝnh vËt gi¸, phßng tµi chÝnh quËn huyÖn trÝch ®ñ 2% quü tiÒn l¬ng chuyÓn cho c¬ quan c«ng ®oµn cïng cÊp. b) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp c¸c tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ, Héi quÇn chóng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ë Trung ¬ng do Bé Tµi chÝnh trÝch ®ñ 2% quü tiÒn l¬ng chuyÓn cho Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.
  2. 2 2- ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Héi quÇn chóng kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi doanh nghiÖp (kÓ c¶ doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh n¬i cã tæ chøc C«ng ®oµn) do Thñ trëng ®¬n vÞ, Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm trÝch nép trùc tiÕp cho C«ng ®oµn c¬ së. N¬i nµo xÐt thÊy cÇn thiÕt th× c¬ quan c«ng ®oµn tho¶ thuËn hîp ®ång víi c¬ quan thuÕ ®Ó thu; Kinh phÝ c«ng ®oµn 2% ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. III- Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan tµi chÝnh vµ tæ chøc c«ng ®oµn: 1- C¬ quan Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm trÝch kÞp thßi ®ñ 2% quü tiÒn l- ¬ng cña c¸c ®¬n vÞ thuéc cÊp m×nh qu¶n lý cÊp ph¸t kinh phÝ chuyÓn cho c¬ quan c«ng ®oµn cïng cÊp theo ®Þnh kú mçi quý 1 lÇn. 2- Tæ chøc C«ng ®oµn c¸c cÊp: Cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh ®«n ®èc viÖc trÝch nép kinh phÝ C«ng ®oµn theo ®Þnh kú. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam cã híng dÉn cô thÓ viÖc ph©n phèi, sö dông vµ trÝch chuyÓn lªn c«ng ®oµn cÊp trªn trong néi bé hÖ thèng tæ chøc C«ng ®oµn. 3- Riªng kho¶n thu 5% B¶o hiÓm x· héi do tæ chøc C«ng ®oµn qu¶n lý hiÖn nay, t¹m thêi thu nh quy ®Þnh hiÖn hµnh cho ®Õn khi cã híng dÉn míi cña Liªn Bé. IV- §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-1-1995 cho tíi khi cã v¨n b¶n híng dÉn míi vµ thay thÕ cho c¸c v¨n b¶n híng dÉn trøoc ®©y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam ®Ó cã híng dÉn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản