Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng

  1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH­Bé X¢Y DùNG Sè 104/2004/TTLT­BTC­BXD  ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2004 Híng dÉn nguyªn t¾c,  ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸  tiªu thô níc s¹ch t¹i c¸c ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp,  côm d©n c n«ng th«n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§­CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 170/2003/ N§­ CP ngµy 25 th¸ng 12   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸; C¨n cø ChØ thÞ sè   04/2004/ CT­TTg ngµy 20 th¸ng 01  n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n   lý cÊp níc vµ tiªu thô níc s¹ch; Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh ­ Bé X©y dùng híng dÉn nguyªn   t¾c,   ph¬ng   ph¸p   x¸c   ®Þnh   vµ   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸  tiªu thô níc s¹ch t¹i c¸c khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp,   côm d©n c n«ng th«n nh sau:               I ­ NGUY£N T¾C X¸C §ÞNH GI¸ TI£U THô N¦íC S¹CH Gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¸c   nguyªn  t¾c sau: 1. Gi¸ tiªu thô níc s¹ch ph¶i ®îc  tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ  c¸c   yÕu   tè   chi   phÝ   cña   gi¸   thµnh   toµn   bé   vµ   lîi   nhuËn  ®Þnh møc hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi, tiªu  thô ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh níc s¹ch duy  tr×   vµ   ph¸t   triÓn.   Gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   cã   t¸c   dông  khuyÕn khÝch ®¬n vÞ cÊp níc s¹ch n©ng cao chÊt lîng vÒ n­ íc s¹ch, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu cña  kh¸ch hµng vµ phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ, gi¶m thÊt tho¸t níc;  cã   t¸c   dông   khuyÕn   khÝch   kh¸ch   hµng   sö   dông   níc   tiÕt  kiÖm. 2. Gi¸ tiªu thô níc s¹ch  ®îc x¸c ®Þnh  theo khèi l­ îng   tiªu   thô   vµ   môc   ®Ých   sö   dông   níc   nh:   níc   dïng   cho  sinh   ho¹t   cña   d©n   c,   c¬   quan   hµnh   chÝnh,   tæ   chøc   sù  nghiÖp, níc dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, phï  hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu  dïng  níc,  nguån  níc vµ ®iÒu kiÖn 
  2. 2 s¶n xuÊt níc cña tõng ®Þa ph¬ng, khu vùc; gi¸ tiªu thô n­ íc s¹ch ®îc quy ®Þnh kh«ng ph©n biÖt theo thµnh phÇn kinh  tÕ, ngêi ViÖt Nam hay ngêi níc ngoµi sèng t¹i ViÖt Nam. 3. Gi¸ tiªu thô níc s¹ch ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ  nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸. C¸c møc gi¸ tiªu thô  níc s¹ch ®îc xem xÐt ®iÒu chØnh khi cã biÕn ®éng vÒ chi  phÝ s¶n xuÊt níc s¹ch, sù thay ®æi vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch  cã liªn quan cña Nhµ níc. Gi¸  tiªu  thô níc  s¹ch sinh  ho¹t  do Nhµ  níc  chØ ®¹o  theo khung gi¸ phï hîp víi ®Þa ph¬ng, khu vùc. II ­ PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH GI¸ THµNH TOµN Bé  Vµ GI¸ TI£U THô N¦íC S¹CH 1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm  níc s¹ch: Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm níc s¹ch bao gåm c¸c  chi phÝ sau: STT Néi dung chi phÝ Ký hiÖu 1 Chi phÝ vËt t trùc tiÕp Cvt 2 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CNC 3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung CSXC 4 Céng gi¸ thµnh s¶n xuÊt (1+2+3) CP 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cq 6 Chi phÝ b¸n hµng Cb Gi¸ thµnh toµn bé (4+5+6) GTtb Néi dung tõng kho¶n chi phÝ trªn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a.  Chi phÝ  vËt t  trùc tiÕp  lµ chi  phÝ nguyªn   nhiªn  vËt liÖu, ®éng lùc sö dông trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh:  tiÒn níc th« (®èi víi c¸c doanh nghiÖp ph¶i mua níc th«),  ®iÖn, phÌn, clo vµ c¸c vËt liªu phô cho c«ng t¸c xö lý n­ íc.  Chi phÝ vËt t  trùc tiÕp ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng khèi  lîng vËt t sö dông nh©n (x) víi gi¸ vËt t t¬ng øng: ­ Khèi lîng vËt t chñ yÕu sö dông x¸c ®Þnh theo ®Þnh  møc s¶n xuÊt níc s¹ch do Bé X©y dùng ban hµnh;  ­ Gi¸ vËt t  lµ gi¸ mua thùc tÕ theo gi¸ do Nhµ níc  quy ®Þnh hoÆc th«ng b¸o vµ gi¸ thÞ trêng hîp lý t¹i thêi  ®iÓm tÝnh to¸n (®èi víi nh÷ng vËt t kh«ng thuéc danh môc  gi¸ do Nhµ níc quy ®Þnh hoÆc th«ng b¸o).
  3. 3 b. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶  cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt nh: tiÒn l¬ng, tiÒn  c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng, chi ¨n ca,  chi b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn  cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt níc: ­ Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè  lîng ngµy c«ng theo ®Þnh møc s¶n xuÊt níc s¹ch do Bé X©y  dùng   ban   hµnh   nh©n   (x)   víi   ®¬n   gi¸   ngµy   c«ng   t¬ng   øng  (®¬n gi¸ ngµy c«ng bao gåm: tiÒn l¬ng c¬ b¶n, c¸c kho¶n  phô cÊp l¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc); ­ Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca( nÕu cã) cho ngêi lao ®éng  tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh; ­ Chi phÝ b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ  c«ng ®oµn cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc. c. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c kho¶n chi phÝ chung  ph¸t sinh ë c¸c ph©n xëng, bé phËn kinh doanh cña doanh  nghiÖp nh: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; tiÒn l¬ng, phô cÊp  l¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca( nÕu cã) tr¶ cho nh©n viªn ph©n x­ ëng; chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô dïng cho ph©n x­ ëng; b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn  cña c¸n bé nh©n viªn ph©n xëng; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi  vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Riªng   chi   phÝ   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   (TSC§)   ®îc  tÝnh to¸n theo nguyªn t¾c sau: ­ §èi víi nh÷ng TSC§ ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn ng©n  s¸ch   nhµ   níc   vµ   vèn   tù   bæ   sung   cña   doanh   nghiÖp:   thùc  hiÖn viÖc  qu¶n  lý, sö dông  vµ trÝch  khÊu hao TSC§  theo  quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã  liªn quan. ­ §èi víi nh÷ng TSC§ ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay:  viÖc trÝch khÊu hao TSC§ ®îc tÝnh trªn c¬ së thêi h¹n vay  vèn ®Çu t cña dù ¸n cÊp níc.  ®.  Chi phÝ  qu¶n lý  doanh  nghiÖp  lµ c¸c  chi phÝ  chi  cho bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, c¸c kho¶n  chi phÝ cã tÝnh chÊt chung cña toµn doanh nghiÖp nh: khÊu  hao TSC§ phôc vô bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong doanh  nghiÖp (theo nguyªn t¾c nh ë môc chi phÝ s¶n xuÊt chung);  chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn  ¨n   gi÷a   ca(   nÕu   cã)   tr¶   cho   ban   gi¸m   ®èc   vµ   nh©n   viªn  qu¶n lý ë c¸c phßng ban; b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ  vµ kinh phÝ c«ng ®oµn  cña  bé m¸y qu¶n  lý doanh  nghiÖp;  chi phÝ vËt liÖu, ®å dïng cho v¨n phßng, c¸c kho¶n thuÕ,  phÝ vµ lÖ phÝ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc v¨n phßng  doanh   nghiÖp;   c¸c   chi   phÝ   kh¸c   chung   cho   toµn   doanh 
  4. 4 nghiÖp nh: chi tr¶ l∙i vay, c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸  hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi, chi phÝ tiÕp  t©n,   giao  dÞch,   trÝch  nép  cÊp  trªn,   chi   phÝ   nghiªn   cøu  khoa   häc,  nghiªn   cøu   ®æi   míi   c«ng  nghÖ,   chi   s¸ng   kiÕn,  c¶i   tiÕn,   chi   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   chi   phÝ   gi¸o   dôc,   ®µo  t¹o, chi y tÕ cho ngêi lao ®éng cña doanh nghiÖp, chi phÝ  cho lao ®éng n÷, c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c theo chÕ ®é quy  ®Þnh hiÖn hµnh. d. Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan  tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô nh: khÊu hao ®êng èng  níc tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn c¸c hé tiªu thô, tiÒn l¬ng, c¸c  kho¶n phô cÊp l¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca( nÕu cã), b¶o hiÓm x∙  héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn  b¸n hµng; chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi,  c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2 . Gi¸ tiªu thô níc s¹ch 2.1.  S¶n lîng níc th¬ng phÈm: S¶n lîng níc th¬ng phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh sau:                                       SLtp =S Lsx ­  KLhh Trong ®ã: ­ SLtp lµ s¶n lîng níc th¬ng phÈm ( ®¬n vÞ tÝnh m3/  n¨m); ­   SLsx   lµ   s¶n   lîng   níc   s¶n   xuÊt   ®îc   tÝnh   theo   kÕ  ho¹ch khai th¸c trong n¨m cña tõng nhµ m¸y níc do Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chÊp thuËn(  ®¬n vÞ tÝnh m3/n¨m); ­ KLhh lµ khèi lîng níc hao hôt, thÊt tho¸t, thÊt thu  so víi s¶n lîng níc s¶n xuÊt (®¬n vÞ tÝnh m3); s¶n lîng  níc hao hôt ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) so víi  s¶n lîng níc s¶n xuÊt, tuú theo tõng ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ  thùc tr¹ng kü thuËt  vµ tr×nh ®é qu¶n lý trong qu¸ tr×nh  s¶n xuÊt vµ ph©n phèi cña mçi ®Þa ph¬ng mµ cã tû lÖ hao  hôt kh¸c nhau. Tû lÖ  níc hao hôt cô thÓ  do Uû ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quy ®Þnh vµ ®îc  ®a vµo møc kho¸n trong gi¸ tiªu thô níc s¹ch víi tû lÖ  sau: a. §èi víi toµn bé m¹ng cÊp níc ®Ó tiªu thô ®∙ ®a vµo  sö dông díi 10 n¨m th× tû lÖ hao hôt tèi ®a kh«ng vît qu¸  25%. b. §èi víi toµn bé m¹ng cÊp níc ®Ó tiªu thô ®∙ ®a vµo  sö dông tõ 10 n¨m trë lªn, th× tû lÖ hao hôt tèi ®a kh«ng  vît qu¸ 35%.
  5. 5 Trêng hîp m¹ng tiªu thô cÊp níc ®îc ®a vµo sö dông cã  thêi gian xen lÉn ë ®iÓm a, b nªu trªn th× tû lÖ hao hôt  tèi ®a kh«ng vît qu¸ 30%. Tû   lÖ   hao   hôt   nµy   ph¶i   ®îc   theo   dâi   vµ   ®iÒu   chØnh  hµng n¨m theo   híng gi¶m dÇn ®Ó ®¹t ®îc tû lÖ hao hôt ë  møc thÊp nhÊt. Trêng hîp ®Æc thï, tû lÖ hao hôt níc do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé X©y dùng.  2.2. Gi¸ tiªu thô níc s¹ch b×nh qu©n Gi¸ tiªu thô níc s¹ch b×nh qu©n (cha cã thuÕ gi¸ trÞ  gia t¨ng) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:                                                       GTtb                                                                      Gttbq  =  ( 1 + P®m)                                                        SLtp Trong ®ã:            ­ Gttbq lµ gi¸ tiªu thô b×nh qu©n (®¬n vÞ  tÝnh: ®ång/m3).            ­ GTtb  lµ gi¸ thµnh toµn bé níc s¹ch (®¬n  vÞ tÝnh: ®ång/n¨m).             ­ SLtp   lµ s¶n lîng níc th¬ng phÈm (®¬n  vÞ tÝnh: m3/n¨m).            ­ P®m   lµ lîi nhuËn ®Þnh møc ®îc quy ®Þnh  tû lÖ lµ 3% trªn                         gi¸ thµnh toµn bé níc s¹ch.  2.   3.     Gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   cho   tõng   môc   ®Ých   sö  dông: C¨n   cø   vµo   gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   b×nh   qu©n   ®∙   x¸c  ®Þnh,  c¨n  cø vµo khung  gi¸ tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t  theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ c¨n cø vµo c¬ cÊu ®èi  tîng tiªu thô níc s¹ch ë ®Þa ph¬ng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè tÝnh  gi¸ tiªu thô níc s¹ch cho phï hîp, theo nguyªn t¾c tæng  c¸c møc gi¸ níc b×nh qu©n gia quyÒn cho c¸c ®èi tîng b»ng  møc gi¸ níc tiªu thô b×nh qu©n. HÖ  sè tÝnh  gi¸ tiªu  thô níc  s¹ch ®îc x¸c  ®Þnh theo  b¶ng sau:
  6. 6 Môc ®Ých sö  Lîng níc s¹ch sö dông/ th¸ng HÖ sè tÝnh  dông níc Møc Ký  gi¸  hiÖu tèi ®a so  víi gi¸  b×nh qu©n   Sinh ho¹t c¸c  ­   Møc   10   m3  ®Çu   tiªn    SH1 0,8 hé d©n c (hé/th¸ng) SH2 1,0  ­ Tõ trªn 10 m3 ­ 20 m3  SH3 1,2 (hé/ th¸ng)      ­ Tõ trªn 20 m3 ­ 30 m3  SH4 2,0 (hé/th¸ng)       ­Trªn 30 m3  (hé th¸ng)   C¬   quan   hµnh   Theo thùc tÕ sö dông HC 1,0 chÝnh    §¬n   vÞ   sù   Theo thùc tÕ sö dông SN 1,2 nghiÖp   Phôc   vô   môc  Theo thùc tÕ sö dông CC 1,0 ®Ých c«ng céng   Ho¹t ®éng s¶n   Theo thùc tÕ sö dông SX 1,5 xuÊt vËt chÊt   Kinh   doanh   Theo thùc tÕ sö dông DV 3,0 dÞch    vô  B×nh qu©n tæng s¶n lîng níc th¬ng phÈm 1,0 Trêng hîp x¸c ®Þnh ®îc sè lîng ngêi sö dông níc sÞnh  ho¹t trong mét hé gia ®×nh (kÓ c¶ nhµ ë tËp thÓ) th× cã  thÓ ¸p dông tÝnh hÖ sè gi¸ theo ®Þnh møc sö dông níc theo  (m3/ ngêi/ th¸ng) nh sau:                             ­ Møc 2,5 m3/ngêi/th¸ng  SH1           0,8                             ­ Trªn 2,5 m 3 ­ 5 m3/ngêi/ th¸ng     SH2           1,0                             ­ Trªn 5 m 3 ­ 7,5 m3/ngêi/ th¸ng     SH3           1,2                             ­ Trªn 7,5 m 3/ngêi/th¸ng  SH4           2,0                              Trêng hîp nh÷ng n¬i cã nguån níc vµ c«ng suÊt cÊp níc  d thõa so víi tiªu dïng th× cã thÓ cha thùc hiÖn møc gi¸  lòy   tiÕn,  nh»m   khuyÕn  khÝch   ngêi   tiªu  dïng   sö  dông   níc  s¹ch,  an toµn  vÖ sinh;  mÆt kh¸c, còng  t¹o  ®iÒu  kiÖn ®Ó  c¸c doanh nghiÖp cÊp níc ph¸t triÓn m¹ng ph©n phèi níc,  n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.  §èi   víi   hé   d©n   c  tiªu   thô   níc   s¹ch   mµ   cha   l¾p   ®îc  ®ång hå ®o lîng níc tiªu thô th× t¹m thêi ¸p dông møc thu  kho¸n theo møc tiªu thô cho mét hé d©n c  sö dông lµ 16  m3/ th¸ng theo gi¸ tiªu thô ë møc SH2.
  7. 7 Trêng hîp ®Æc biÖt ®èi víi ®Þa ph¬ng cã s¶n lîng níc  s¶n xuÊt ra tiªu thô chñ yÕu cho sinh ho¹t c¸c hé d©n c mµ khi tÝnh gi¸ tiªu thô níc s¹ch kh«ng tho¶ m∙n hÖ sè  tÝnh gi¸ tèi ®a theo quy ®Þnh th× ®îc phÐp ®iÒu chØnh hÖ  sè tÝnh gi¸ vît hÖ sè tèi ®a ¸p dông cho SH1 ®Çu tiªn, ®Ó  b¶o ®¶m hÖ sè gi¸ tiªu thô níc s¹ch b×nh qu©n b»ng 1. §èi   víi   c¸c   ®èi   tîng   sö   dông   níc   s¹ch   kh¸c   nh:   c¬  quan   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp,   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   s¶n  xuÊt,  kinh   doanh   dÞch  vô.....  gi¸  tiªu   thô   níc   s¹ch  do  doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh níc s¹ch  quy ®Þnh, nhng  kh«ng vît hÖ sè tÝnh gi¸ tèi ®a quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.  C¨n cø b¶ng hÖ sè tÝnh gi¸ tèi ®a so víi gi¸ b×nh qu©n,  tuú theo ®Æc ®iÓm tiªu thô níc s¹ch, tû lÖ sö dông níc  s¹ch   gi÷a   c¸c   môc   ®Ých   kh¸c   nhau   t¹i   ®Þa   ph¬ng   mµ   x¸c  ®Þnh hÖ sè tÝnh gi¸ cho phï hîp.  III ­ THÈM QUYÒN QUYÕT §ÞNH GI¸ TI£U THô N¦íC S¹CH  Vµ QU¶N Lý GI¸ TI£U THô N¦íC S¹CH 1. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh khung gi¸ tiªu thô níc s¹ch  sinh ho¹t ¸p dông trong c¶ níc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n  xuÊt vµ tiªu thô níc s¹ch t¹i c¸c ®Þa ph¬ng, khu vùc. 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   sinh  ho¹t t¹i ®Þa ph¬ng, phï hîp víi khung gi¸ níc s¹ch sinh  ho¹t theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp ®Æc thï,  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc  quyÕt ®Þnh gi¸ tiªu thô níc s¹ch t¨ng thªm 20% møc tèi ®a  cña khung gi¸ tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t, trêng hîp t¨ng  thªm trªn 20% møc tèi ®a cña khung gi¸ tiªu thô níc s¹ch  sinh ho¹t ph¶i cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh. 3. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh níc s¹ch  c¨n cø néi dung Th«ng t  nµy cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh  ph¬ng ¸n gi¸ tiªu thô níc s¹ch ®Ó Uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   xem   xÐt   quyÕt   ®Þnh   gi¸  tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t t¹i ®Þa ph¬ng sau khi cã ý  kiÕn cña Së qu¶n lý chuyªn ngµnh vµ ý kiÕn thÈm ®Þnh cña  Së Tµi chÝnh;  C¨n cø ph¬ng ¸n gi¸ tiªu thô níc s¹ch vµ gi¸ níc s¹ch  sinh ho¹t do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh, gi¸m  ®èc   doanh  nghiÖp   s¶n   xuÊt  kinh   doanh   níc   s¹ch  quy  ®Þnh  gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   cho   c¸c   ®èi   tîng   kh¸c   b¶o   ®¶m  nguyªn t¾c kh«ng vît hÖ sè tÝnh gi¸ tèi ®a cña Th«ng t  nµy.  Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng chÊp nhËn møc gi¸ tiªu thô  níc s¹ch do doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh níc s¹ch quy 
  8. 8 ®Þnh th×   mét trong hai bªn (hoÆc c¶ hai bªn) cã quyÒn  yªu cÇu tæ chøc hiÖp th¬ng gi¸ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  IV ­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Bé Tµi chÝnh vµ Bé X©y dùng ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt  thùc hiÖn kiÓm tra viÖc x©y dùng, ban hµnh vµ qu¶n lý gi¸  tiªu thô níc s¹ch theo néi dung t¹i Th«ng t nµy.  2.   Së   Tµi   chÝnh   chñ   tr×   phèi   hîp   víi   Së   X©y   dùng  (hoÆc  Së Giao  th«ng  C«ng chÝnh)  vµ c¸c së cã liªn  quan  kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh gi¸ tiªu thô  níc s¹ch sinh ho¹t, kiÓm tra viÖc x©y dùng, quyÕt ®Þnh vµ  thùc hiÖn gi¸ tiªu thô níc s¹ch ¸p dông cho c¸c ®èi tîng  sö dông níc t¹i ®Þa ph¬ng; ®ång thêi tæng hîp b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh, Bé X©y dùng ®Ó theo dâi vµ ®iÒu chØnh khi cÇn  thiÕt. 3.   C¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   níc   s¹ch  ph¶i cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån vµ m¹ng ph©n phèi níc  ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cÊp  níc; ®ång thêi ph¶i thêng xuyªn theo dâi, kiÓm tra t×nh  h×nh tiªu thô níc s¹ch, thu tiÒn níc ®óng gi¸ vµ phï hîp  víi tõng ®èi tîng; kÞp thêi cã biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh  tr¹ng thÊt tho¸t níc vµ chèng thÊt thu tiÒn níc. 4.  Tuú theo  t×nh  h×nh thùc  tÕ cña  viÖc  s¶n xuÊt  vµ  tiªu thô níc s¹ch  t¹i  c¸c  ®« thÞ,  khu  c«ng  nghiÖp,  côm  d©n c n«ng th«n trong tõng thêi kú, Bé Tµi chÝnh phèi hîp  cïng Bé X©y dùng nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung ph¬ng ph¸p  ®Þnh gi¸ tiªu thô níc s¹ch cho phï hîp. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t  sè 03/1999/TTLB/BXD­BVGCP,  ngµy 16/6/1999 cña Bé X©y dùng vµ Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé X©y  dùng ®Ó xem xÐt, bæ sung vµ söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản