Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
339
lượt xem
34
download

Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH - TæNG LI£N §OµN LAO §éNG VIÖT NAM Sè 119/2004/TTLT/BTC-TL§L§VN ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2004 Híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 133/H§BT ngµy 20/4/1991 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) híng dÉn thi hµnh LuËt C«ng ®oµn; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 23/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¨n cø §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn viÖc trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn nh sau: I. §èi tîng, c¨n cø trÝch, møc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn 1. §èi tîng trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn - C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc (bao gåm c¶ Uû ban nh©n d©n x·, ph- êng, thÞ trÊn); ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp; Tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, x· héi, x· héi- nghÒ nghiÖp; lùc lîng vò trang n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo LuËt c«ng ®oµn vµ §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp). - Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ (doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt) n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo LuËt C«ng ®oµn vµ §iÒu lÖ C«ng ®oµn ViÖt Nam. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng thuéc ®èi tîng nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, nhng thùc hiÖn viÖc b¶o ®¶m vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 154 vµ §iÒu 155 cña Bé LuËt Lao ®éng. Trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi tù nguyÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn th× thùc hiÖn trÝch, nép theo tháa thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a doanh nghiÖp vµ c¬ quan c«ng ®oµn. 2. Møc vµ c¨n cø ®Ó trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn a/ C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thùc hiÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) nªu t¹i ®iÓm c díi ®©y.
  2. 2 b/ C¸c doanh nghiÖp trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn b»ng 2% quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) nªu t¹i ®iÓm c díi ®©y. c/ C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng lµm c¨n cø ®Ó trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn nªu t¹i kho¶n a vµ b nªu trªn thèng nhÊt víi kho¶n phô cÊp lµm c¨n cø trÝch nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ gåm: Phô cÊp chøc vô, phô cÊp chøc vô bÇu cö, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp khu vùc (nÕu cã). d/ §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh; ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh: QuÜ l¬ng lµm c¨n cø trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn kh«ng bao gåm hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu; thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. II. Ph¬ng thøc trÝch nép, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn 1. Ph¬ng thøc trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn: a/ §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp: - Hµng th¸ng, khi ®¬n vÞ rót kinh phÝ tr¶ l¬ng, ®ång thêi lËp giÊy rót kinh phÝ c«ng ®oµn nép cho c¬ quan C«ng ®oµn qua Kho b¹c Nhµ níc. - Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ më tµi kho¶n giao dÞch, c¨n cø giÊy rót kinh phÝ c«ng ®oµn, thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chi vµ chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n chuyªn thu kinh phÝ c«ng ®oµn më t¹i kho b¹c Nhµ níc. - Cuèi th¸ng, Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp thùc hiÖn tÊt to¸n tµi kho¶n, chuyÓn kho¶n thu kinh phÝ c«ng ®oµn vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña c¬ quan c«ng ®oµn nh sau: + §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng, chuyÓn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam t¹i Kho b¹c Nhµ níc Hµ Néi. + §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, chuyÓn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè t¹i Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè. - Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp kh«ng gi¶i quyÕt cho c¸c ®¬n vÞ rót kinh phÝ c«ng ®oµn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. b/ §èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn ho¹t ®éng: Thñ trëng ®¬n vÞ, tæ chøc; gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm trÝch, nép ®ñ kinh phÝ c«ng ®oµn mçi quý mét lÇn vµo th¸ng ®Çu quý cho c¬ quan c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 2. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn
  3. 3 - §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp: Kho¶n trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n vµo tiÓu môc 03, môc 106 nhãm môc chi cho con ngêi theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp: Kho¶n trÝch, nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  4. 4 III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¬ quan c«ng ®oµn c¸c cÊp chñ tr× phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ c¬ quan thuÕ trªn ®Þa bµn kiÓm tra viÖc trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp. 2. Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. Trêng hîp ®¬n vÞ kh«ng lµm thñ tôc nép kinh phÝ c«ng ®oµn, Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn t¹m gi÷ dù to¸n cña nhãm môc chi cho con ngêi (t¬ng øng sè kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i nép) vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ lµm thñ tôc nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo qui ®Þnh. Cuèi ngµy 31/12, Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn chuyÓn sè d riªng kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tµi kho¶n tiÒn göi sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. 3. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm qui ®Þnh, híng dÉn viÖc qu¶n lý, ph©n phèi, sö dông nguån kinh phÝ c«ng ®oµn theo §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam. 4. Thñ trëng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo tµi kho¶n chuyªn thu kinh phÝ c«ng ®oµn më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. 5. Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng h- ëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm trÝch, nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi kinh phÝ c«ng ®oµn cho c«ng ®oµn c¬ së, ®Ó c«ng ®oµn c¬ së qu¶n lý, sö dông vµ nép c«ng ®oµn cÊp trªn theo qui ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 6. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ c¸c Th«ng t liªn tÞch sè 76/1999/TTLT/BTC-TL§ ngµy 16/6/1999, sè 74/2003/TTLT/BTC-TL§L§VN ngµy 01/8/2003 vµ sè 126/2003/ TTLT/ BTC -TL§ ngµy 19/12/2003 cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản