intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nguồn kinh phí thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦  LI£N  Þ C H  B é  T µi  h Ý n h  ­ B é  K h o a  h äc,  « n g  n g h Ö   T c C vµ  m «i  ê n g  sè 12/2001/TTLT/BT C­B K H C N M T   tr n g µy  13 th¸ng 2 n¨ m  2001 H íng d É n   u ¶ n  lý   c h Ý n h   q tµi ® èi víi g u å n  kinh p h Ý  thu håi tõ c¸c n hi Ö m  v ô    n k h o a h äc, c«n g  n g h Ö Thùc  hiÖn NghÞ  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  19/12/1996  cña ChÝnh  phñ "Qui  ®Þnh      chitiÕtviÖc  ph©n  cÊp  qu¶n    lý,lËp,chÊp    hµnh  quyÕt  vµ  to¸n Ng©n     s¸ch nhµ  níc",NghÞ     ®Þnh   51/1998/N§­   sè  CP ngµy  18/7/1998 cña  ChÝnh  phñ söa ®æi  bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè 87/CP  ngµy  19/12/1996  cña ChÝnh  phñ. §Ó     thèng  nhÊt qu¶n        lýtµichÝnh  ®èi    víinguån  kinh phÝ            thu håitõc¸cnhiÖm  khoa  vô  häc c«ng  nghÖ,  ªnBé    li   TµichÝnh    ­Bé Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ H ò N G  Q U I § Þ N H  C H U N G  N 1­ Kinh phÝ  håi tõ c¸c nhiÖm   khoa  thu        vô  häc, c«ng    nghÖ  cña      c¸c Bé, Ngµnh  c¸c §Þa  vµ    ph¬ng    lµnguån   thu cña Ng©n  s¸ch Nhµ    îc®Çu        níc,®   ttrë l¹ cho        i c¸c ho¹t®éng  khoa häc,c«ng    nghÖ,  ph¶iqu¶n      lýtheo ®óng    qui®Þnh  cña  LuËt  Ng©n  s¸ch Nhµ     mét  néi dung  îc híng  níc vµ  sè    ®   dÉn  thÓ    cô  t¹i th«ng  tnµy. 2­ Kinh    phÝ      îcnép  thu håi®   vµo    tµikho¶n chuyªn thu t¹ kho        i   b¹c Nhµ  n­ íc,do      c¸c Bé,  Ngµnh  Së  vµ  Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng    vµ  tr c¸c tØnh,  thµnh  phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  lµm chñ    tµikho¶n.Riªng ®èi víi           nhiÖm  c¸c vô  khoa  häc,c«ng    nghÖ  cÊp  Nhµ    îcnép  níc,®   vµo    tµikho¶n chuyªn thu cña      Bé  Khoa  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng. Sè  cuèin¨m  vµ  tr   d    cña    tµikho¶n  chuyªn thu     ® îcchuyÓn    sang n¨m  sau tiÕp tôcsö      dông. 3­ Hµng    n¨m, c¸cBé, Ngµnh, c¸cSë            Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr lËp  c¸o t×nh  b¸o    h×nh      thu chikinh phÝ        thu håitæng    hîp chung vµo  kinh phÝ    sù nghiÖp  khoa  häc, c«ng    nghÖ   m«i  êng  vµ  tr hµng  n¨m cña    c¸c Bé, Ngµnh  vµ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng    quan    göi c¬  tµichÝnh  ®ång  cÊp, ®ång    Khoa    göi Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng    vµ  tr ®Ó tæng  hîp    göi Bé  TµichÝnh.   II­ H ò N G  Q U I § Þ N H  C ô  T H Ó  N 1­ Nguån      thu håi: C¸c  nhiÖm   khoa  vô  häc,c«ng    nghÖ  ph¶ithu håimét        phÇn  kinh phÝ    do  Nhµ    trîbao  níchç   , gåm:  ­C¸c      iÓnkhaithùc nghiÖm      ®Ò tµitr       (cã s¶n  phÈm   îcth ®   ¬ng    m¹iho¸). ­C¸c  ¸n s¶n    dù    xuÊtthö nghiÖm.    
  2. 2 ­C¸c  ¸n chuyÓn    dù    giao kÕt    qu¶  nghiªncøu    khoa  häc      tõnícngoµi. C¸c    Bé, Ngµnh  §Þa  vµ  ph¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    chuyÓn toµn  sè  cña  bé  d  Quü  Ph¸ttr     iÓn khoa häc c«ng  nghÖ  cña    Bé, Ngµnh  §Þa  vµ  ph¬ng  îcthµnh  ®   lËp tr     íc®©y  vµo    tµikho¶n chuyªn thu cña      m×nh  kho  ë  b¹c. §èi víic¸c ®Ò     ¸n        tµidù  kh«ng thuéc ph¹m    vi®iÒu chØnh  cña Th«ng    t nµy,nÕu      ph¸tsinh c¸ckho¶n          thu,c¸c®¬n  nép  vÞ  ng©n s¸ch nhµ      níctheo    qui ®Þnh  hiÖn hµnh. 2­ Néi dung  møc      vµ  thu: 2.1­Néi dung      thu: ­ Thu  b¸n      do  c¸c s¶n phÈm  thùc hiÖn      , ¸n    c¸c ®Ò tµi dù  khoa häc,c«ng    nghÖ. ­Thu  b¸n vËttcßn    vÒ       thõa sau      khithùc hiÖn.   ­ Thu    tµis¶n  ®Þnh, c«ng  lao ®éng      tõb¸n    cè    cô    ®Ó phôc  cho    , vô  ®Ò tµi  dù      ¸n khikÕt thóc.   ­Thu    kh¸c(nÕu    cã). 2.2­Møc      thu håi: Møc  kinh phÝ  håi ®èi        , ¸n    thu    víic¸c ®Ò tµi dù  ph¶ithu      100%     håi tï60­ møc  kinhphÝ    ng©n  s¸ch Nhµ    trîph©n    níchç    , theo c¸c®èi t   ¸n nh       îng dù    sau: ­ Møc         70%:  dông          , ¸n    thu håitõ 60­ ¸p  ®èi víic¸c ®Ò tµi dù  phôc  trùc vô    tiÕp cho    n«ng  nghiÖp,n«ng    th«n,miÒn        nói, vïng kinhtÕ  khã  c¸c     cã  kh¨n. ­Møc        80%       thu håitõ70­ ¸p dông    : ®èi víi + C¸c      ¸n    s¶n  ®Ò tµidù  t¹ora  phÈm  hµng    tÝnh  ho¸ cã  c«ng nghiÖp  îc ®   th¬ng      m¹iho¸,nhng s¶n  phÈm   quim«   ë    nhá  hoÆc  ®¬n  chiÕc. + C¸c    , ¸n vÒ  ®Ò tµi  dù    c«ng  nghÖ  cao  theo    qui®Þnh cña  cÊp  thÈm   cã  quyÒn. +  C¸c  ¸n chuyÓn  Dù    giao kÕt    qu¶  nghiªncøu    khoa  häc      tõnícngoµi. ­ Møc        100%:      thu håitõ 80­ ¸p dông          , ¸n kh«ng  ®èi víi ®Ò tµi  c¸c dù    thuéc  c¸c®èi t   trªn.    îng nªu  §èi víic¸c ®Þa         ph¬ng, nh÷ng  êng    tr hîp  Æc   ® biÖt,Së    KHCN­MT   phèi  hîp víiSë        Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸tr×nh Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  xem     thÓ  xÐt cã  quyÕt ®Þnh  møc      thu håithÊp h¬n  møc     qui ®Þnh  chung  i t¹ Th«ng    t nµy, nhng    kh«ng thÊp h¬n 50%  møc  kinh  phÝ  îcng©n  ®   s¸ch nhµ      níccÊp. Møc   thÓ  c¬  cô  do  quan  quyÕt  ra  ®Þnh phª duyÖt    ,dù  xem   ®Ò tµi  ¸n  xÐt,quyÕt ®Þnh  ph¶ichÞu      vµ    tr¸chvÒ    quyÕt ®Þnh    cña  m×nh.  C¬  quan    tµichÝnh  ®ång cÊp  quyÒn  cã  kiÓm     tra,®èi chiÕu,nÕu    thÊy  viÖc    qui®Þnh  møc      thu håikh«ng  ®óng, cã    quyÒn    yªu cÇu  quan    c¬  ra quyÕt  ®Þnh    phª duyÖt ®Ò     ¸n ®iÒu    tµidù    chØnh  i l¹ . 2.3­XÐt    miÔn  gi¶m  møc  kinhphÝ      thu håi: Trong  êng        ¸n ph¶ingõng  iÓn khaido  tr hîp ®Ò tµidù      tr     gÆp     , b∙o lôt  ho¶  ho¹n,do    thÞ  êng  tr biÕn  ®éng dÉn ®Õn  s¶n phÈm  cña    , ¸n khã    ®Ò tµi dù    tiªu thô hoÆc  kh«ng    ® îc,th×  îc xem   tiªuthô    ®   xÐt miÔn gi¶m kinh phÝ  håi.   thu   
  3. 3 KhigÆp     êng    trªn,     c¸ctr hîp nªu    ®¬n  chñ      , ¸n cã  c¸o cô  c¸c vÞ  tr×®Ò tµi dù    b¸o    thÓ b»ng v¨n b¶n qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  lý do  vµ    ph¶i ngõng  iÓn   tr   khaic¸c®Ò   , ¸n;kh¶      tµi  dù    n¨ng  hoµn    tr¶kinh phÝ    ng©n s¸ch nhµ    trî     níchç    víi c¬  quan qu¶n    lýcÊp      trªn®Ó kiÓm      tra, nhËn,cô  x¸c   thÓ: ­ §èivíi®Ò     ¸n cÊp        tµidù    Nhµ    níc,sau    khikiÓm       tra,x¸c nhËn, c¬    quan  chñ qu¶n  v¨n b¶n    Khoa  cã    göiBé  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng    vµ  tr ®Ó phèihîp     víi quan     c¬  tµichÝnh  ®ång cÊp  xem     quyÕt ®Þnh  xÐt vµ    møc  miÔn gi¶m  kinh  phÝ    thu håi. ­§èivíi     ¸n cÊp          tµidù    ®Ò Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng,c¬    quan chñ qu¶n phèi   hîp víi quan        c¬  tµichÝnh  ®ång cÊp xem     quyÕt  xÐt vµ  ®Þnh  viÖc miÔn gi¶m  møc  kinhphÝ        thu håi. 3­ Néi dung          chitõnguån  kinhphÝ      thu håi: ­ Chi hç          trî®Ó thùc hiÖn    ¸n    c¸c dù  s¶n xuÊt thö    nghiÖm     víinh÷ng    néi dung    sau: chinh    + Chi  trîhoµn  hç    thiÖn c«ng nghÖ  (bao gåm  hoµn thiÖn d©y chuyÒn  c«ng  nghÖ,  thiÕtlËp    quy tr×nh c«ng nghÖ     bæ   tèiu,  sung hoÆc  lµm    míi thiÕtbÞ    m¸y  mãc  c¸cdung  kiÓm    l vµ    cô  tra,®o êng.. ) .. +    trî Chi hç   s¶n xuÊt thö s¶n      phÈm   cña  ¸n (ChiphÝ  dù      nguyªn vËt liÖu,       n¨ng îng,lao®éng  . . l     .. ) +    trî Chi hç   ®µo      qu¶n    t¹oc¸n bé  lýc«ng  nghÖ,  c«ng  nh©n  thuËtcao  kü    phôc  trùctiÕp cho    , ¸n. vô      ®Ò tµi  dù  +    trî Chi hç   cho c«ng    t¸cxóc tiÕn th   ¬ng    m¹i,qu¶n    lý,kiÓm    tra,®¸nh    gi¸ nghiÖm      , ¸n. thu ®Ò tµi  dù  Møc  kinh phÝ    Nhµ    trî níchç    kh«ng    qu¸ 30%  tæng møc  ®Çu    tcÇn thiÕt   ®Ó  thùc hiÖn    , ¸n  îc c¬  ®Ò tµi  dù  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  phª duyÖt (kh«ng  bao gåm  trang thiÕtbÞ, nhµ        xëng  cã).Møc  trî thÓ  ®∙    hç    cô  cho tõng    , ®Ò tµi  dù  do  quan  quyÕt  ¸n  c¬  ra  ®Þnh   phª duyÖt    ,dù  xem   ®Ò tµi  ¸n  xÐt quyÕt  ®Þnh.  quan    C¬  tµichÝnh  kiÓm      tra,®èi chiÕu,nÕu    thÊy møc  kinh phÝ  trî   hç    saiqui ®Þnh        vÒ tæng  møc   néi dung    quyÒn  vµ    chi,cã  yªu cÇu  quan    c¬  ra quyÕt ®Þnh    ®iÒu  chØnh  il¹ . ­ Chi    cho nh÷ng nhiÖm   khoa  vô  häc, c«ng    nghÖ  ®ét xuÊt theo    QuyÕt  ®Þnh cña cÊp  thÈm  cã  quyÒn, theo ®óng      chÕ  ®é,    tiªuchuÈn hiÖn hµnh cña  Nhµ  níc. 4­ C«ng      t¸cqu¶n      lýtµichÝnh: C«ng      to¸n, t¸clËp dù    cÊp    quyÕt    ph¸tvµ  to¸nkinh phÝ      tõnguån kinh phÝ    thu    îc thùc hiÖn  håi ®     theo      c¸c qui ®Þnh chung    vÒ lËp  to¸n,cÊp  dù    ph¸tvµ    quyÕt    to¸nng©n  s¸ch nhµ      níctheo    qui®Þnh cña    luËtng©n  s¸ch nhµ        níc,c¸c chÕ       ®é tµichÝnh  hiÖn hµnh  híng  vµ  dÉn  thÓ  cô  thªm mét  néi dung  sè    nh  sau: 4.1­LËp  to¸n:   dù  ­ Hµng    n¨m cïng    víiviÖc lËp  to¸n thu    dù    ching©n  s¸ch,c¨n  vµo    cø  kÕ  ho¹ch  håi kinh phÝ        , ¸n  thu      tõ c¸c ®Ò tµi dù  khoa  häc  c«ng nghÖ   thu    cã  håi kinh phÝ  t×nh    vµ  h×nh  iÓn khaithùc hiÖn    ¸n  tr       c¸c dù  s¶n  xuÊt thö    nghiÖm,  c¸cBé, Ngµnh, c¸c Së          Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng    to¸nthu chi vµ  tr lËp dù        nguån  kinh phÝ        thu håivµo  to¸nkinh phÝ  dù      khoa  häc,c«ng    nghÖ  m«i  ­ vµ  tr
  4. 4 êng    quan    göic¬  tµichÝnh ®ång cÊp  Bé  vµ  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng. ­    Dù to¸n chi nguån      kinh phÝ thu        håi tõ c¸c nhiÖm   khoa  vô  häc c«ng  nghÖ   îc giao  ®   cïng    to¸n chi ng©n  víidù      s¸ch  nhµ    níc hµng n¨m theo LuËt  ng©n s¸ch nhµ    níc. 4.2­C«ng        t¸cthu,nép  kinhphÝ      thu håi: ­ Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr (®èivíi    nguån  kinh phÝ        thu håi tõ c¸c nhiÖm   khoa      vô  häc, c«ng    nghÖ  cÊp  Nhµ  níc),c¸c Bé,      Ngµnh  (®èivíi     nguån  kinh phÝ  thu håi tõ  c¸c nhiÖm  vô  khoa häc, c«ng    nghÖ   cÊp    bé, ngµnh),Së    Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (®èivíinguån      kinh phÝ      thu håi tõ c¸c nhiÖm   khoa        vô  häc, c«ng    nghÖ   cña ®Þa  ph¬ng)  tr¸chnhiÖm  cã    më     tµikho¶n  chuyªn  thu  i t¹  Kho  b¹c Nhµ      níc ®Ó theo    dâi,qu¶n    lýkinh phÝ    thu        håi tõ c¸c nhiÖm   khoa  vô  häc, c«ng    nghÖ   chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm       vÒ tiÕn   ®é    sè  thu vµ  kinhphÝ      ® îcqui®Þnh    thu håi®∙      tronghîp ®ång.     C¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn    ,dù  khoa  ®Ò tµi  ¸n  häc, c«ng    nghÖ   tr¸ch cã    nhiÖm  nép kinhphÝ        thu håi®Çy  vµo    ®ñ  tµikho¶n chuyªn thu,®óng        thêigian  ®∙    ghitrong hîp ®ång. C¸c  quan        c¬  qu¶n    lýcÊp    trªncña    c¸c ®¬n  cã  vÞ  tr¸ch   nhiÖm  ®«n  ®èc    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    c«ng    håi kinh phÝ  t¸cthu      theo ®óng  hîp ®ång  ký.   ®∙  4.3­C«ng      t¸ccÊp    ph¸tkinhphÝ      tõnguån  kinh phÝ      thu håi: C¬  quan    tµichÝnh  cÊp kinh phÝ    cho    c¸c®¬n  thùc hiÖn    , ¸n vÞ    ®Ò tµi dù    (cÊp    trùctiÕp cho  ®¬n  hoÆc   vÞ  cÊp qua  quan  c¬  qu¶n    lýcÊp    trªncña ®¬n  vÞ) c¨n cø      vµo: ­ Dù          to¸nchitõ nguån  kinh phÝ      khoa    thu håivÒ  häc,c«ng    nghÖ  ® îc ®∙    giao.   ­ C¸c  ®ång    hîp  khoa häc, c«ng    nghÖ   ký  ®∙  kÕt  hå  ®Ò   , ¸n  vµ  s¬  tµi dù  kÌm  theo. ­ Nguån    kinh phÝ            thu håitõ tµikho¶n  chuyªn thu ®∙      nép  vµo  ng©n  s¸ch  nhµ  níc; §èivíi       ¸n thùc hiÖn    n¨m, c¸c ®¬n  thùc hiÖn      ®Ò tµidù    c¸c   trªn1      vÞ    ph¶i  b¸o    c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn    n¨m  íc®Ó   tr   lµm    cÊp    c¨n cø  ph¸ttiÕp kinh phÝ      n¨m  sau. Riªng ®èi víi     , ¸n cÊp        ®Ò tµi  c¸c dù    Nhµ    Bé  nícdo  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  vµ M«i  êng  víic¸c Së  tr ký      Khoa  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr thùc hiÖn,Bé      Tµi chÝnh      sÏcÊp  kinh phÝ  quyÒn  ®Þa    uû  vÒ  ph¬ng  qua  TµichÝnh    Së    ­ VËt  gi¸,     cÊp    ®Ó l¹cho  Khoa  i Së  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 4.4­ViÖc  c¸o kÕt    b¸o    qu¶  thùc hiÖn  quyÕt to¸nkinhphÝ:   vµ        ­ QuyÕt      to¸nkinh phÝ    ng©n s¸ch nhµ    trî   níchç   thùc hiÖn    theo    qui®Þnh  t¹  iTh«ng   l03/1998/TT/BTC  tsè  cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn    viÖc ph©n cÊp,  lËp,chÊp    hµnh  quyÕt    vµ  to¸nng©n s¸ch nhµ    níc",  ngoµira thùc hiÖn            c¸c qui ®Þnh  sau ®©y: +          ¸n  §èi víi®Ò tµidù  thùc hiÖn    b»ng nguån kinh phÝ  håicña    thu    ®Þa   ph¬ng, c¬    quan  thùc hiÖn    , ¸n b¸o      Khoa    ®Ò tµi  dù    c¸o víi Së  häc,C«ng    nghÖ   vµ  M«i  êng    tr ®Ó tæng          TµichÝnh­   hîp b¸o c¸o víiSë    vËtgi¸.
  5. 5 +          ¸n thùc hiÖn  ®Þa   §èivíi®Ò tµidù      ë  ph¬ng  b»ng  nguån  kinh phÝ      thu håi cña    Trung ¬ng (do  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng, qu¶n    vµ  tr   lý):c¬  quan thùc hiÖn    , ¸n b¸o      ®Ò tµi dù    c¸o quyÕt      Khoa  to¸nvíi Së  häc,C«ng    nghÖ   vµ M«i  êng    tr ®Ó tæng  b¸o  quyÕt      Tµi chÝnh    hîp  c¸o  to¸n víiSë    ­ VËt    gi¸.Së  TµichÝnh     ­VËt        gi¸b¸o c¸o quyÕt to¸nvíi Tµichinh.       Bé    +          ¸n thùc hiÖn  Trung  §èivíi®Ò tµidù      ë  ¬ng    tõ nguån  kinh phÝ        thu håi do  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr qu¶n    lýhoÆc     tõ nguån kinh phÝ    thu    håi cña  quan  c¬  qu¶n    lýcÊp    trªnqu¶n    lý,thùc hiÖn    viÖc b¸o  quyÕt c¸o    to¸nvíi quan     c¬  qu¶n    lýcÊp trªn. Riªng c¸c®Ò   , ¸n ®∙  hîp ®ång  ® îccÊp      tµi dù    ký    vµ    kinh phÝ      tõn¨m 1997  trëvÒ  íc:c¸c ®¬n  chñ      tr     vÞ  tr×thùc hiÖn    , ¸n  dông    ®Ò tµi  dù  sö  nguån ng©n  s¸ch Trung  ¬ng,  Bé   do  Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr cÊp,  tr¸ch cã    nhiÖm   quyÕt to¸n víiBé      Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng    vµ  tr ®Ó tæng    hîp quyÕt      Tµi chÝnh. §èivíic¸c ®¬n  chñ    to¸nvíiBé            vÞ  tr×thùc hiÖn    ,   ®Ò tµi dù  ¸n  dông  sö  nguån ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng th× quyÕt  to¸n víiSë        Tµi chÝnh    ­ VËt gi¸. 4.5­C«ng      t¸ckiÓm    trat×nh  h×nh  thùc hiÖn      ¸n:   ®Ò ¸n,dù  ­            ¸n  §èi víic¸c ®Ò tµidù  cÊp  Nhµ    níc,hµng  n¨m  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  M«i  êng,phèihîp víi TµichÝnh,c¬  vµ  tr         Bé      quan  chñ qu¶n  cña    c¸c®¬n  vÞ thùc hiÖn    , ¸n    ®Ò tµi  dù  kiÓm     tra t×nh h×nh thùc hiÖn    , ¸n    ®Ò tµi dù  vÒ tiÕn ®é    thùc hiÖn,c¸cnéidung          khoa häc,c«ng    nghÖ... theo    hîp ®ång  ký. ®∙    Riªng vÒ    kiÓm    trat×nh h×nh  dông  sö  kinh phÝ  cÊp    ®∙  cho      , ¸n, c¸c ®Ò tµi dù    do  quan  c¬  chñ  qu¶n chñ    tr×phèihîp víi quan          c¬  tµichÝnh  thùc hiÖn.   §èi víic¸c ®Ò   , ¸n        tµi dù  cÊp    bé, ngµnh: C¸c    Bé, ngµnh phèi hîp      víiBé  TµichÝnh    kiÓm    trat×nh h×nh thùc hiÖn    , ¸n vÒ    ®Ò tµi dù    tiÕn ®é    thùc hiÖn,     c¸c néi dung      khoa  häc, c«ng    nghÖ...theo    hîp ®ång  ký  t×nh  ®∙  vµ  h×nh sö  dông kinh phÝ  cÊp    ®∙  cho      , ¸n. c¸c®Ò tµi dù    ­ §èivíic¸c ®Ò   , ¸n cña          tµi dù    ®Þa  ph¬ng: Së    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng  tr phèihîp víi quan        c¬  chñ  qu¶n  c¬  vµ  quan    tµichÝnh ®ång  cÊp thùc  hiÖn c«ng    t¸ckiÓm     tra t×nh h×nh  thùc hiÖn      ¸n    ®Ò ¸n,dù  vÒ tiÕn    ®é thùc  hiÖn, c¸c néi dung        khoa  häc c«ng  nghÖ,..  .theo hîp ®ång  ký. Riªng    ®∙    vÒ kiÓm     tra t×nh h×nh  dông  sö  kinh phÝ  cÊp    ®∙  cho      , ¸n,do  c¸c ®Ò tµi  dù    c¬  quan chñ  qu¶n chñ    tr×phèihîp víi quan          c¬  tµichÝnh  ®ång cÊp  thùc hiÖn.   Trêng    hîp ®¬n  thùc hiÖn    , ¸n kh«ng  vÞ    ®Ò tµi dù    ®¶m  b¶o  thùc hiÖn      c¸c ®iÒu kho¶n  ghitrong hîp ®ång, sö  ®∙          dông  kinh phÝ      saimôc ®Ých, saichÕ      ®é,    quan  c¸c c¬  kiÓm     tra nªu      trªnsÏ kiÕn nghÞ  cÊp  thÈm   cã  quyÒn ®×nh  chØ thùc hiÖn      ¸n vµ        ®Ò tµidù    thu håikinhphÝ  cÊp.   ®∙  III­§I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H   Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký,thay thÕ    cho Th«ng   ªntÞch  50/1998/TTLT/BTC­BKHCN MT   t li   sè  ngµy  15/4/1998 cña  Liªn Bé      Tµi chÝnh    Khoa  ­ Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  íng  vµ  tr "h dÉn  c«ng  t¸cqu¶n        lý tµichÝnh  ®èi    víinguån  kinh phÝ thu        håi tõ c¸c nhiÖm   khoa  vô  häc,c«ng    nghÖ".Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n,víng m ¾c,        ®Ò
  6. 6 nghÞ ph¶n  vÒ  TµichÝnh,Bé  ¸nh  Bé      Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng    vµ  tr ®Ó nghiªncøu    söa  æi    ® bæ sung  cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2