Thông tư liên tịch 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
216
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc dán tem thuốc lá sản xuất trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn tÞch B é  T µi  h Ý n h  ­ T h ¬ n g   ¹i  « n g  n g hi Ö p   c m ­ C Sè 133/1999/TTLT­  T C­B T M ­ B C N  n g µy  16 th¸ng 11 n¨ m  1999  B VÒ  viÖc d¸n te m  thuèc l¸  s¶n xu Êt trong n íc  C¨n  LuËt Th¬ng  cø    m¹i; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  01/CP  sè  ngµy  3/1/1996 cña    ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  xö  ph¹t  ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th  vi ¬ng m¹i vµ NghÞ  ®Þnh  sè  12/1999/N§­   CP ngµy  6/3/1999  cña ChÝnh phñ  viÖc  ph¹tviph¹m  vÒ  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  h÷u  së  c«ng  nghiÖp; C¨n cø ChØ  thÞ sè 13/1999/CT­TTg  ngµy 12/5/1999 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  chÊn  chØnh, s¾p    xÕp s¶n  xuÊtkinh doanh      ngµnh  thuèc  l¸; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  175/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  25/8/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  viÖc    vÒ  d¸n tem thuèc l¸    s¶n  xuÊttrong níc.     §Ó  chèng s¶n xuÊt vµ      tiªuthô  thuèc      l¸gi¶,thuèc      l¸nh¸inh∙n m¸c, b¶o    ®¶m   søc khoÎcho    ngêitiªudïng vµ        chèng      thÊtthu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. Liªn Bé      Tµi chÝnh    ­ Th¬ng      m¹i ­ C«ng nghiÖp híng dÉn thùc hiÖn nh  sau: I. èi tîng d¸n te m  ® 1. KÓ       tõ ngµy  1/4/2000 toµn  thuèc    bé  l¸bao s¶n xuÊt trong níc ®ñ           tiªu chuÈn  îc cÊp  ®   giÊy chøng  nhËn ®¨ng  nh∙n hiÖu  ký    hµng  ho¸ cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  giÊy  vµ  tr vµ  chøng  nhËn ®¨ng  chÊt l hµng  ký   îng  ho¸ cña  Y  l th«ng    tr   Bé  tÕ u  trªnthÞ  êng  ®Òu  ph¶id¸n    tem  theo quy    ®Þnh, bao    gåm   thuèc l¸s¶n  c¶     xuÊt®ÓòuÊt    khÈu,®Ó     c¸ccöa    b¸n ë    hµng  miÔn thuÕ. 2. §èi víithuèc          l¸bao  s¶n  ®∙  xuÊt tr     íc ngµy  31/3/2000 cha  îc d¸n  ®   tem  cßn  t¹  c¸c c¬  kinh doanh  ¬ng    dÞch  sÏ ® îc tiÕp    tån  i ë    së    th m¹i vµ  vô      tôc b¸n  cho  ®Õn   hÕt  ngµy 30/6/2000. §èivíi    thuèc l¸bao     cha  tem  d¸n  cßn          tån l¹ t¹ c¸cdoanh  i i nghiÖp  s¶n xuÊt  thuèc  ,c¸c doanh  l¸    nghiÖp s¶n xuÊt thuèc    l¸ph¶i tæ    chøc  d¸n tem  íc khi tr     ®em     tiªuthô. 3. ViÖc    d¸n tem theo quy ®Þnh ph¶i® îc thùc hiÖn  íc khibao        tr     thuèc    l¸ xuÊtxëng.   II. e m  thuèc l¸ µ d¸n te m  T  v 1.Tem     thuèc l¸ Bé       do  TµichÝnh  thèng nhÊt ph¸thµnh  b¸n cho      vµ    doanh  nghiÖp. Tæng     côc thuÕ  tr¸ch nhiÖm     cã    in,b¸n ®Çy  ®ñ, kÞp    thêicho    c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊtthuèc l¸     .
  2. 2 Sè îng  l tem  thuèc    l¸b¸n cho doanh nghiÖp    lµ mét trong nh÷ng c¨n cø  ®Ó   tÝnh thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. Gi¸b¸n tem  Bé        do  TµichÝnh  quy  ®Þnh  tõng    sau    trao® æi, thêikú  khi®∙      thèng nhÊt víi C«ng      Bé  nghiÖp. C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc      l¸mua  tem  i t¹ Côc thuÕ tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng    n¬inhµ  m¸y s¶n xuÊt ®¨ng  nép    ký  thuÕ, chÞu  kiÓm    sù  tra,  gi¸m    qu¶n    dông  s¸tvÒ  lý,sö  tem  cña  Côc  thuÕ. 2. Qu¶n      lýtem: Tem     thuèc    îc qu¶n    sö  l¸®   lývµ  dông  theo quyÕt ®Þnh  sè  529/TC/TCT  ngµy 22/12/1992 vÒ    chÕ  qu¶n    chØ  QuyÕt  ®é  lýÊn  vµ  ®Þnh  sè 137/1999/Q§/BTC  ngµy  10/11/1999 cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh  tem  viÖc      vµ  inÊn, qu¶n    dông  lý,sö  tem  thuèc l¸    s¶n  xuÊttrong níc.     Mäi  êng  tr hîp    in,ph¸thµnh    tem  tiªuthô  vµ    tem kh«ng  ®óng quy ®Þnh  cña  TµichÝnh  Bé    ®Òu   xö    bÞ  lýtheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3.VÞ        trÝd¸n tem ­§èivíi       thuèc l¸bao  Ò m:     m D¸n  m Æt     ë  trªngi÷a miÖng    bao,v¾t    c©n    ®èi theo chiÒu      dµicña  tem qua    Æt   ícvµ  haim tr   sau  cña    b¸o thuèc l¸   . ­ §èi víithuèc          l¸bao cøng: d¸n    choµng  phÝa    ë  trªnbªn ph¶i cña  Æt     m sau  sang  Æt   m c¹nh n¬imë       bao  thuèc l¸   . III.X ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g:   1.Xö        lýviph¹m: 1.1.KÓ       tõ ngµy 1/4/2000  thuèc    l¸bao  c¸c doanh  do    nghiÖp  s¶n xuÊt  trong nícb¸n        ra ®Òu   ph¶id¸n    tem, nÕu    kh«ng  tem  d¸n  theo quy ®Þnh  xö  bÞ  lýph¹tviph¹m        hµnh chÝnh  tÞch    vµ  thu hµng    ho¸,ngoµira tuú theo møc  vi         ®é    ph¹m  cßn    bÞ t¹m  ®×nh  chØ  kinh doanh  hoÆc   íc giÊy  t   phÐp  kinh doanh,  ®¨ng  kinhdoanh. ký    §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp kinh doanh  ¬ng      th m¹i,dÞch  (bao  vô  gåm   hé  c¶  c¸ thÓ) cßn tån thuèc l¸  bao cha  d¸n tem  ® îc tiªu  thô ®Õn  hÕt ngµy  30/6/2000.KÓ       tõ ngµy 1/7/2000  toµn  thuèc    bé  l¸bao s¶n  xuÊt trong   u    níc l th«ng    trªnthÞ  êng  tr (bao  gåm   thuèc    c¶  l¸trong kho, thuèc        l¸®ang  bµy b¸n,   ®ang  vËn chuyÓn)  nÕu  kh«ng  d¸n  tem theo  quy ®Þnh  ®Òu   tÞch    bÞ  thu. Ngoµi ra    tuú  theo  møc       ®é vi ph¹m  cßn  ®×nh  bÞ  chØ  kinh doanh  t¹m    thêi hoÆc  ícgiÊy phÐp  t     kinh doanh,®¨ng  kinh doanh.Trêng        ký      hîp nghiªm träng   sÏbÞ      truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 1.2.Tæ     chøc  c¸ nh©n  vµ    mua  thuèc    l¸s¶n xuÊt trong níc ®Ó           tiªudïng  kh«ng d¸n tem còng  tÞch    bÞ  thu toµn  thuèc l¸kh«ng  bé     d¸n tem. NÕu     th«ng  ®ång    chøc,c¸nh©n  víitæ      kinh doanh          ®Ó tiªuthô thuèc l¸bao     kh«ng  tem  d¸n  hoÆc  mua  thuèc    l¸bao    l lín kh«ng  víisè îng    d¸n tem      sÏ bÞ truy cøu    tr¸ch   nhiÖm h×nh  sù. 2.Khen  ëng:   th
  3. 3 Tæ  chøc  c¸ nh©n  c«ng  vµ    cã  trong viÖc      ph¸thiÖn  hoÆc  gióp     ­ c¸c lùc l îng kiÓm     tra ph¸thiÖn, thu        gi÷ thuèc    l¸bao s¶n  xuÊt trong níc nhng        kh«ng  d¸n tem, c¸ctr     êng          hîp inÊn, ph¸thµnh,tiªuthô tem    c¸chµnh            gi¶vµ    viviph¹m  kh¸csÏ® îckhen  ëng        th theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1. Bé      TµichÝnh  tr¸chnhiÖm     cã    ph¸thµnh  inÊn  vµ    ®Çy  tem    ®ñ  ®Ó b¸n  cho    c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc  ,   l¸ kiÓm     tra viÖc  qu¶n    sö  lý vµ  dông  tem theo ®óng    c¸cquy ®Þnh hiÖn hµnh  thu thuÕ      Æc   vµ    tiªuthô ® biÖt®èi víi       m Æt   hµng thuèc l¸    ®óng  chÝnh s¸ch. 2.    Bé C«ng  nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm     chØ   tra vµ  ®¹o c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸thùc hiÖn         ®óng    c¸c quy  ®Þnh  d¸n  vÒ  tem, chØ    ®¹o  viÖc s¾p  xÕp    c¸c doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt thuèc    l¸theo ®óng ChØ  thÞ sè  13/1999/CT­TTg ngµy  12/5/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 3. Bé    Th¬ng    tr¸chnhiÖm   m¹i cã    chØ ®¹o  quan  c¬  Qu¶n    lýthÞ  êng  tr tæ  chøc kiÓm      traph¸thiÖn  xö    vµ  lýnghiªm    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thuèc  l¸bao    trongníckh«ng  tem      d¸n  theo quy    ®Þnh. 4. C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt thuèc    tr¸chnhiÖm     l¸cã    thùc hiÖn viÖc  d¸n tem  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy, tù mua       s¾m   l¾p  Æt   vµ  ® m¸y mãc  thiÕtbÞ  tem        trÝ d¸n    d¸n  phïhîp víivÞ    tem  theo quy ®Þnh  cña Th«ng   qui tvµ    c¸ch tem  ® îc ph¸thµnh, qu¶n    sö  ®∙        lývµ  dông  tem thuèc    l¸theo ®óng  quy  ®Þnh. 5.UBND,    thµnh  phè    trùcthuéc Trung    ¬ng chØ ®¹o    c¸cngµnh  chøc n¨ng  kiÓm     tra,ph¸thiÖn  xö      vµ  lýnghiªm    êng  c¸c tr hîp    viph¹m quy ®Þnh    vÒ d¸n  tem  thuèc l¸bao     s¶n  xuÊttrong níc.     6. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  c¸o kÞp    Bé  cã    b¸o    thêivÒ  TµichÝnh,Bé      Th¬ng    Bé  m¹ivµ  C«ng  nghiÖp    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản