intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 162/2004/TTLT-BQP-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

93
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 162/2004/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý ngân sách thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới do Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 162/2004/TTLT-BQP-BTC

  1. B QU C PHÒNG-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 162/2004/TTLT-BQP-BTC Hà N i , ngày 06 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG - B TÀI CHÍNH S 162/2004/TTLT-BQP-BTC NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N N I DUNG CHI VÀ QU N LÝ NGÂN SÁCH TH C HI N CÔNG TÁC QU N LÝ, B O V BIÊN GI I QU C GIA, GI GÌN AN NINH,TR T T , AN TOÀN XÃ H I TRONG KHU V C BIÊN GI I Căn c Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18/8/2000 c a Chính ph v Quy ch khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 161/2003/N -CP ngày 18/2/2003 c a Chính ph v Quy ch khu v c biên gi i bi n; Liên B Qu c phòng - B Tài chính hư ng d n n i dung chi và qu n lý ngân sách m b o th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i trong khu v c biên gi i t li n và khu v c biên gi i bi n (dư i ây g i chung là công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia) như sau: I. N I DUNG CHI NGÂN SÁCH TH C HI N CÔNG TÁC QU N LÝ, B O V BIÊN GI I QU C GIA BAO G M: 1. Chi cho khách hàng, xây d ng các h th ng bi n báo “Khu v c biên gi i” , “Vành ai biên gi i”, “Vùng c m”, “Khu v c h n ch ho t ng” và các bi n báo khác theo quy nh c a Chính ph qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 2. Mua s m trang thi t b , phương ti n, nhiên li u ph c v ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 3. B o qu n, s a ch a, b o dư ng các thi t b , phương ti n ư c trang b ph c v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 4. Chi cho ho t ng nghi p v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và th c thi pháp lu t v biên gi i qu c gia. 5. Chi cho công tác thông tin liên l c, tuyên truy n, v n ng qu n chúng trong ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 6. Chi cho công tác i ngo i biên phòng. 7. Chi cho công tác hu n luy n nghi p v biên phòng.
  2. 8. Chi cho h i ngh liên quan n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 9. Công tác phí ph c v cho ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia c a cán b , chi n sĩ ho t ng trên a bàn biên gi i. 10. Chi khen thư ng phong trào qu n chúng tham gia qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. II. L P D TOÁN, PHÂN C P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH CHI CHO CÔNG TÁC QU N LÝ, B O V BIÊN GI I QU C GIA. 1. Hàng năm, B Tư l nh B i biên phòng căn c vào yêu c u, nhi m v qu n lý, b o v biên gi i l p d toán ngân sách m b o th c hi n nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia theo n i dung quy nh t i Thông tư này báo cáo B Qu c phòng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i quy t nh. Ngu n kinh phí th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia do Ngân sách Nhà nư c b o m ư c t ng h thành m t kho n m c riêng trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a B Qu c phòng. 2. Hàng năm, H i ng nhân dân, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m b o nhi m v chi ngân sách cho công tác xây d ng, qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh s 140/2004/N -CP ngày 25/6/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Biên gi i qu c gia. 3. Vi c l p s toán, ch p hành, quy t toán và qu n lý ngân sách chi cho công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; Ngh nh s 10/2004/N -CP ngày 07/01/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a nhà nư c i v i m t s gho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh; Thông tư liên t ch s 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26//3/2004 c a Liên t ch B Tài chính - B Qu c phòng hư ng d n l p, ch p hành, quy t toán ngân sách nhà nư c và qu n lý tài s n nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng và các văn b n pháp lu t có liên quan. III. T CH C TH C HI N 1. Các ơn v s d ng ngân sách qu n lý, b o v biên gi i qu c gia có trách hoàn thành t t nhi m v chi ngân sách ư c giao và ch p hành nghiêm các quy nh v ch , chính sách qu n lý, s d ng tài chính hi n hành. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 3729/2001/BQP-BTC ngày 29/11/2001 hư ng d n n i dung chi và qu n lý ngân sách th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i trong khu v c biên gi i t li n. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, cơ quan, ơn v và a phương ph n ánh k p th i v B Qu c phòng - B Tài chính xem xét, gi i quy t./.
  3. Nguy n Văn Rinh Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=93

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2