Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC về chế độ, chính sách đối với lực lượng quân đội trực tiếp tham gia các đội công tác tăng cường cơ sở địa bàn Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các tỉnh biên giới Việt - Lào do Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 214/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 về chế độ, chính sách đối với lực lượng quân đội trực tiếp tham gia các đội công tác tăng cường cơ sở địa bàn Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc và các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2004/TTLT-BQP-BTC

  1. B QU C PHÒNG-B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2004/TTLT-BQP-BTC Hà N i , ngày 17 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B QU C PHÒNG - B TÀI CHÍNH S 30/2004/TTLT-BQP-BTC NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NH S 214/2003/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH CHÍNH SÁCH I V I L C LƯ NG QUÂN I TR C TI P THAM GIA CÁC I CÔNG TÁC TĂNG CƯ NG CƠ S A BÀN TÂY NGUYÊN, TÂY NAM B , TÂY B C VÀ CÁC T NH BIÊN GI I VI T LÀO Thi hành Quy t nh s 214/2003/Q -TTg ngày 24/10/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i l c lư ng quân i và công an tr c ti p tham gia các i công tác tăng cư ng cơ s a bàn Tây Nguyên, Tây Nam B , Tây B c và các t nh biên gi i Vi t Lào; sau khi có ý ki n c a B N i v t i Công văn s 379/BNV-TL ngày 24/02/2004, B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 172/L TBXH-BHXH ngày 14/01/2004, Liên t ch B Qu c phòng - B Tài chính th ng nh t hư ng d n th c hi n ch chính sách i v i l c lư ng quân i tr c ti p tham gia các i công tác tăng cư ng cơ s a bàn Tây Nguyên, Tây Nam B , Tây B c và các t nh biên gi i Vi t - Lào như sau: I. I TU NG 1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan (dư i ây g i t t là quân nhân) trong quân i biên ch thu c các i công tác tăng cư ng cơ s t i các a bàn Tây Nguyên, Tây Nam B , Tây B c và các t nh biên gi i Vi t - Lào (dư i ây g i t t là i công tác) theo quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng. 2. Cán b thu c cơ quan, ơn v c p trên c a các i khi tr c ti p n làm vi c, ki m tra các i công tác t i các a bàn nêu t i M c 1 Ph n này. 3. Các i công tác tăng cư ng cơ s t i các a bàn nêu trên ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Qu c phòng. II. CH ÁP D NG 1. i tư ng quy nh t i M c 1, Ph n 1 nêu trên ư c hư nc các ch chính sách sau:
  2. 1.1. Hư ng nguyên lương c p b c, ng ch b c ( i v i ngu i hư ng lương); ph c p quân hàm ( i v i h s quan); các kho n ph c p (n u có) và các ch chính sách khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t như các i tư ng ang công tác trên a bàn. 1.2. ư c hư ng các ch ph c p và sinh ho t phí, g m: 1.2.1. Ph c p trách nhi m hàng tháng m c 0,3 so v i m c lương t i thi u theo quy nh c a Chính ph . Cách tính tr ph c p trách nhi m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.2.2. Ph c p c h i, nguy hi m hàng tháng m c 0,4 so v i m c lương t i thi u nh ng nơi có ph c p khu v c t h s 0,5 tr lên, m c 0,3 so v i m c lương t i thi u i v i các khu v c còn l i. Cách tính tr ph c p c h i, nguy hi m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.2.3. Trong th i gian làm nhi m v ư c hư ng ch sinh ho t phí m c 45.000 ng/ngày. Khi hư ng ch này thì không hư ng ph c p công tác phí. Ch sinh ho t phí ư c tính tr theo s ngày th c t ho t ng t i a bàn (tr nh ng ngày i h c, i công tác ngoài a bàn, ngh phép, ngh l t t, i vi n). 1.2.4. Ngoài ti n lương, các ch ph c p và sinh ho t phí, i trư ng ư c ph c p thêm 150.000 ng/tháng; Phó i trư ng ư c ph c p thêm 100.000 ng/tháng. N u ư c b nhi m ch c v i trư ng, Phó i trư ng t ngày 01 n ngày 15 trong tháng thì ư c hư ng c tháng ph c p, t ngày 16 tr i ư c hư ng 1/2 tháng ph c p. l.3. Ngoài ch b i dư ng s c kho hàng năm theo quy nh c a B Qu c phòng, quân nhân có th i gian tr c ti p làm nhi m v t 06 tháng tr lên m i năm ư c b i dư ng 30 ngày; t 03 tháng n dư i 06 tháng m i năm ư c b i dư ng 15 ngày. M c b i dư ng m t ngày hi n nay là 25.000 ng 1.4. ư c b o m 02 cơ s thu c ch a b nh cá nhân/01 năm theo quy nh c a B Qu c phòng. 1.5. Ngoài ch quân trang theo quy nh hi n hành c a B Qu c phòng, m i quân nhân ư c c p b sung thêm m t s lo i quân trang chuyên d ng ph c v cho sinh ho t và ho t ng g m: 01 tăng, 01 võng, 01 bi ông; hàng trăm ư c c p thêm 01 b quân ph c, 01 ôi dày v i, 02 ôi bít t t, 01 ôi dép nh a. 1.6. M i cá nhân ư c c p 01 giư ng b t g p cá nhân. 2. Cán b thu c cơ quan, ơn v c p trên c a các i theo quy nh t i M c 2, Ph n 1 nêu trên khi tr c ti p n làm vi c, ki m tra ho t ng c a các i công tác t i a bàn ư c hư ng ch sinh ho t phí m c 45.000 /ngày; khi hư ng ch này thì không hư ng ph c p công tác phí. 3. Các i công tác theo quy nh t i M c 3, Ph n I nêu trên ư c b o m kinh phí và các trang b , v t tư, phương ti n sau:
  3. 3.1. ư c c p kinh phí mua 01 xe máy ho c 1-2 con ng a v i m c t i a 20.000.000 ng/ i, ho c 01 xu ng máy v i m c t i a 45.000.000 ng/ i. 3.2. Nh ng i công tác n u không ư c a phương b trí nơi , làm vi c, sinh ho t và không s d ng nhà b t chuyên d ng c a quân i trang b thì ư c c p kinh phí mua 01 nhà b t ho c làm 01 nhà t m v i m c t i a 20.000.000 ng/ i, 02 b bàn, gh , 01 t ư c tài li u ph c v cho sinh ho t chung và ti p dân v i m c không quá 3.000.000 ng/ i. 3.3. ư c trang b 01 b d ng c quân y g m: 01 máy o huy t áp, 01 ng nghe và m t s d ng c ti u ph u thu t c n thi t khác v i m c không quá 2.000.000 ng/ i. 3.4. ư c trang b m t s d ng c ho t ng nghi p v : 01 Mêgaphôn (loa c m tay), 01 máy ghi âm, 01 máy nh v i m c kinh phí không quá 4.300.000 ng/ i. 3.5. ư c trang b 01 b d ng c c p dư ng c p Ti u i c l p, 01 b l c nư c v i m c không quá 3.300.000 ng/ i. 3.6. ư c trang b 01 ti vi màu (21 – 25 inch),01 u ĩa 01 amply, 01 Ra iô cátsét, 03 ài bán d n; 01 máy phát i n lo i 1,5 KW v i m c kinh phí không quá 23.000.000 ng/ i. ư c trang b 01 àn ghi ta; 01 s báo "Nhân dân"; 01 s báo "Quân i nhân dân", 01 T p chí "Văn ngh quân i", 01 s báo "Ti n phong", 01 s báo "Nông thôn ngày nay", 01 s báo a phương (m c kinh phí hi n nay là 3.500.000 ng/ i/năm). 3.7. H tr kinh phí b i dư ng chuyên môn, nghi p v và h c ti ng dân t c, nh m c 150.000 ng/ngư i/năm. 3.8. H tr kinh phí ho t ng khám, ch a b nh cho nhân dân m c 200.000 ng/tháng/ i; h tr mua xăng, d u, s a ch a các trang b , v t tư, phương ti n m c 300.000 ng/tháng/ i. Th i h n s d ng c a các trang b , v t tư, phương ti n quy nh t i các i m 1.5, 1.6 M c 1 và các i m 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 M c 31 ph n II Thông tư này th c hi n theo ph l c ban hành kèm theo. 4. Quân nhân thu c các i công tác và cán b thu c cơ quan, ơn v c p trên trong th i gian làm nhi m v a bàn, n u b thương ho c hy sinh ư c xem xét xác nh n là thương binh ho c li t s theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; n u hoàn thành t t nhi m v thì ư c xét khen thư ng. III. T CH C TH C HI N 1. B Qu c phòng quy nh trách nhi m c th cho các cơ quan ch c năng trong vi c t ch c b o m các ch , chính sách và qu n lý úng các trang b , v t tư phương ti n quy nh t i Thông tư này. 2. Các ơn v c p trên c a các i công tác ch u trách nhi m t ch c th c hi n, qu n lý và chi tr , thanh quy t toán theo quy nh hi n hành.
  4. 3. Kinh phí th c hi n các ch quy nh t i Thông tư này do ngân sách nhà nư c b o m, ư c b trí trong ngân sách qu c phòng hàng năm. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các ch , chính sách quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng th c hi n t ngày 9/11/2003. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên b xem xét, gi i quy t. Nguy n Văn Rinh Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) PH L C QUY NH NIÊN H N S D NG CÁC LO I TRANG B , V T TƯ, PHƯƠNG TI N C A CÁ NHÂN VÀ CÁC I CÔNG TÁC (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 30/2004/TTLT-BQP-BTC ngày 17/3/2004 c a liên b Qu c phòng - Tài chính) TT Lo i trang b , v t tư, phương ti n Niên h n (năm) 01 - Xe máy, xu ng máy, ng a 07 02 - Nhà b t, nhà t m 05 03 - B d ng c quân y 07 04 - D ng c ho t ng nghi p v : Mêgaphôn, máy ghi âm 05 - Máy nh 07 05 - D ng c c p dư ng, b l c nư c 05 06 - Bàn gh , t ng tài li u; àn ghi ta 05 07 - Ti vi, u ĩa, am ply, ra iôcatset 05 - ài bán d n 03 - Máy phát i n 07 08 - Quân trang chuyên d ng 03 - Giư ng b t g p cá nhân 03

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản