Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
84
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña liªn tÞch Bé Tµi chÝnh- Bé t ph¸p Sè 33/2002/TTLT/BTC- BTP ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ Híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký vµ phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§-CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 2/5/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; C¨n cø LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh nh sau: A- LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh I- §èi tîng thu vµ Møc thu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi khi thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh víi c¬ quan §¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§-CP ngµy 10/03/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP ngµy 02/05/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh th× ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trõ nh÷ng trêng hîp kh«ng ph¶i nép sau ®©y: - Yªu cÇu söa ch÷a sai sãt trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh do lçi cña ®¨ng ký viªn; - Yªu cÇu xo¸ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i BiÓu phô lôc sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Trong mét sè trêng hîp cô thÓ ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1992 th× ¸p dông møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 116/1999/Q§-BTC ngµy 21/9/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ hµng kh«ng. b) Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh qua ph¬ng tiÖn ®iÖn tö sÏ ®îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n kh¸c.
  2. 2 3. LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc thu b»ng §ång ViÖt Nam. II- Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§-CP vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP nªu trªn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. b) Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ngêi nép tiÒn biªn lai thu tiÒn do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. Biªn lai nhËn t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph- ¬ng n¬i c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m ®ãng trô së vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m ph¶i më tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh (bao gåm sè thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n) t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch; riªng ®èi víi sè thu b»ng tiÒn mÆt, th× hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt lµ 10 ngµy mét lÇn ph¶i lËp b¶ng kª, göi tiÒn vµo Kho b¹c nhµ níc. c) §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së. d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy, b¶o ®¶m mäi kho¶n thu - chi tiÒn lÖ phÝ ph¶i ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong dù to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña ®¬n vÞ. 3. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m ®îc t¹m trÝch 30% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ phôc vô c«ng t¸c thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo néi dung cô thÓ sau ®©y: a) Chi tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp thu lÖ phÝ (kÓ c¶ thêi gian c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m thùc tÕ lµm thªm ngoµi giê hµnh chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh). b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu lÖ phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh. c) Chi söa ch÷a thêng xuyªn, chi söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh.
  3. 3 d) Mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. ®) TrÝch quü khen thëng cho c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn thu lÖ phÝ cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ ba th¸ng l¬ng thùc hiÖn. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc t¹m trÝch theo quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt, th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 4. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh thùc thu ®îc (bao gåm sè thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n), sau khi trõ sè t¹m trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ (30%) quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy, sè cßn l¹i (70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 046 Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh) theo thêi h¹n vµ thñ tôc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy. 5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu - chi tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh: a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh, néi dung chi híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m lËp dù to¸n thu - chi tiÒn lÖ phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn xÐt duyÖt vµ tæng hîp, göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. b) C¨n cø vµo dù to¸n thu - chi hµng n¨m ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh lËp dù to¸n thu - chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu - chi. 6. QuyÕt to¸n thu - chi lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. a) C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu - chi tiÒn lÖ phÝ theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh; thùc hiÖn quyÕt to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu nép ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n sè thu, nép lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cho c¬ quan ThuÕ tríc ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o. b) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c nhËn quyÕt to¸n thu - chi lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m trùc thuéc vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh.
  4. 4 b- phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh I- Ph¹m vi ¸p dông vµ møc thu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu vµ ®îc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cho c¬ quan §¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m. 2. Møc thu phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®îc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy lµ møc thu ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. II- Qu¶n lý sö dông tiÒn thu phÝ C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m ph¸t sinh kho¶n thu phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm: 1. Thu tiÒn phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin theo møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Khi thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng hîp thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cã gi¸ trÞ thÊp díi møc quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n; nÕu ngêi yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cã yªu cÇu cÊp ho¸ ®¬n, th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n; nÕu kh«ng lËp ho¸ ®¬n, th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. 2. Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, h¹ch to¸n riªng chi phÝ, doanh thu dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª. 3. Sè tiÒn phÝ thu ®îc vÒ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, sau khi trang tr¶i c¸c chi phÝ cÇn thiÕt hîp lý (kÓ c¶ chi phÝ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi, nÕu cã) trùc tiÕp phôc vô ho¹t ®éng dÞch vô (cã ho¸ ®¬n, chøng tõ chi hîp ph¸p), nép ®ñ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh, sè cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông theo Nghi ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. c- Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh vµ phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Riªng c¸c giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ký kÕt tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ vÉn cßn thêi h¹n thùc hiÖn, nÕu
  5. 5 ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m trong thêi h¹n ba th¸ng, kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. Së Tµi chÝnh VËt gi¸, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ ®èi tîng nép lÖ phÝ, phÝ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé T ph¸p ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
  6. 6 Phô lôc sè 1: BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé T ph¸p quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh) TT C¸c trêng hîp nép lÖ phÝ, phÝ Møc thu (§ång/trêng hîp) I LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m 1 §¨ng ký cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng tµi 60.000 s¶n 2 §¨ng ký v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n 50.000 b¶o ®¶m 3 §¨ng ký gia h¹n cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh 40.000 b»ng tµi s¶n 4 §¨ng ký thay ®æi néi dung ®· ®¨ng ký, thay 40.000 ®æi thø tù u tiªn thanh to¸n 5 Yªu cÇu söa ch÷a sai sãt trong ®¬n yªu cÇu 10.000 ®¨ng ký cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n II PhÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch 30.000 b¶o ®¶m:
  7. 7 Phô lôc sè 2: BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè: 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé T ph¸p quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh) TT C¸c trêng hîp nép lÖ phÝ, phÝ Møc thu (§ång/trêng hîp) I LÖ phÝ ®¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh: 1 §¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 70.000 2 §¨ng ký thay ®æi néi dung ®· ®¨ng ký vÒ tµi s¶n 50.000 cho thuª tµi chÝnh 3 Yªu cÇu söa ch÷a sai sãt trong ®¬n yªu cÇu ®¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 10.000 4 §¨ng ký gia h¹n tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 40.000 II PhÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n cho 30.000 thuª tµi chÝnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản