Thông tư liên tịch 355-TT/LB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
58
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 355-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 355-TT/LB về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 355-TT/LB

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH -B TÀI CHÍNH-B TƯ NAM PHÁP c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 355-TT/LB Hà N i , ngày 12 tháng 10 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH , TÀI CHÍNH, TƯ PHÁP S 355 TT/LB NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 160/TTG NGÀY 15/3/1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TH C HI N CH B I DƯ NG IV I GIÁM NNH VIÊN TƯ PHÁP Thi hành Quy t nh s 160/TTg ngày 15/3/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch b i dư ng i v i giám nh viên tư pháp; Liên B Ban t ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính, B Tư pháp hư ng d n th c hi n như sau: I. M C ÍCH, Ý NGHĨA Ch b i dư ng i v i giám nh viên ho c cán b chuyên môn, nghi p v ư c c th c hi n giám nh tư pháp nh m bù p m t ph n hao phí s c kho mb o hoàn thành nhi m v ư c giao. II. I TƯ NG VÀ M C B I DƯ NG 1. i v i giám nh: k toán tài chính, pháp y tâm th n, k thu t hình s , khoa h c k thu t, tác phNm văn h c ngh thu t, văn hoá phNm ngh thu t và giám nh tư pháp khác ư c hư ng b i dư ng các m c sau ây: - M c 12.000 ng/ngày/1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh viên th c hi n giám nh theo ngày công. - Khi giám nh viên th c hi n giám nh ngoài gi hành chính thì ư c hư ng ph c p làm êm thêm gi quy nh t i Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 02/6/1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch tr lương làm thêm gi và ph c p làm êm. 2. i v i giám nh pháp y ư c hư ng b i dư ng các m c sau ây: a) M c 10.000 /1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh pháp y trên ngư i s ng (gây thương tích, hi p dâm...) trong trư ng h p ơn gi n; m c 20.000 ng/1 v /1 giám nh viên trong trư ng h p ph c t p. b) M c 20.000 /1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh trên tài li u, tang v t (ph t ng, lông tóc, máu...) trong trư ng h p ơn gi n; m c 30.000 ng/1 v /1 giám nh viên trong trư ng h p ph c t p.
  2. c) i v i giám nh t thi ư c hư ng b i dư ng các m c sau ây: - Giám nh không m t thi: + M c 30.000 ng/1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . + M c 40.000 ng/1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c còn trong 48 gi nhưng ph i khai qu t. + M c 50.000 ng/1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày nhưng ph i khai qu t. + M c 60.000 ng/1 v /1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. - Giám nh có m t thi: + M c 80.000 ng/1 v / 1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t trong vòng 48 gi . + M c 100.000 ng/1 v / 1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t ngoài 48 gi n 7 ngày, ho c còn trong 48 gi nhưng ph i khai qu t. + M c 120.000 ng/1 v / 1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t quá 7 ngày, ho c còn trong 7 ngày nhưng ph i khai qu t. + M c 150.000 ng/1 v / 1 giám nh viên, áp d ng i v i giám nh ngư i ch t quá 7 ngày mà ph i khai qu t. III. T CH C TH C HI N 1. Ngu n kinh phí chi tr ch b i dư ng do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. Riêng năm 1996 kinh phí chi tr b i dư ng giám nh viên tư pháp tính trong k ho ch ngân sách năm 1996 ã ư c Chính ph duy t và thông báo cho ơn v . 2. Vi c chi tr b i dư ng cho các i tư ng nêu ph n II Thông tư này do cơ quan trưng c u giám nh tư pháp thanh toán sau khi công vi c giám nh ư c hoàn thành và tuỳ theo tính ch t c a v vi c mà có th thanh toán theo ngày công ho c theo v vi c và quy t toán theo ch hi n hành. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày 15/3/1996. Nh ng quy nh v ch b i dư ng i v i giám nh viên tư pháp trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t.
  3. Nguy n Ng c Hi n Tô T H Tào H u Phùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản