Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
133
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của TTCP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  Gi¸o  ô c  vµ §µ o  t¹o ­ B é  T µi c h Ý n h     d Sè  38/2001/TTLT­B G D § T­B T C  n g µ y   22/8/2001 H íng d É n   æ   u n g  T h « n g  b s t sè 54/1998/TTLT­B G D § T­B T C  n g µ y 31/8/1998 v Ò  thu,  c hi vµ q u ¶ n  lý h äc p h Ý   c¸c c¬ së  ë  gi¸o  ô c  vµ ® µ o  t¹o  n g   d c« lËp thuéc  h Ö  thèng  gi¸o  ô c  q u èc d © n  theo  d Q u y Õt ® Þ n h  sè 70/1998/Q§­T T g  n g µ y 31/3/1998  cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ p LiªnBé    Gi¸o dôc  §µo      Tµi chÝnh    vµ  t¹o­ Bé    ban hµnh Th«ng    ªntÞch  t li   sè 54/1998/TTLT­ BGD§T­BTC   ngµy  31/8/1998    vÒ thu, chi vµ      qu¶n    lý häc  phÝ  c¸c c¬  gi¸odôc  ®µo    ë    së    vµ  t¹oc«ng  thuéc hÖ   lËp    thèng   gi¸odôc  quèc  d©n  theo QuyÕt  ®Þnh   70/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  31/3/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. Nay  ªnBé    li   Gi¸o  dôc  §µo    Bé    vµ  t¹o ­  Tµi chÝnh  híng dÉn   néi dung  kho¶n  trî hç    c«ng    t¸cqu¶n    ®iÒu    lývµ  tiÕtchung  thuéc ngµnh      gi¸odôc  ®µo    t¹o®Þa  ph¬ng  theo kho¶n    2.4 §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh  70/1998/Q§­ sè  TTg  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh    1.VÒ     møc    chi:kh«ng      vîtqu¸ 20%   häc  sè  phÝ    îc. thu ® 2.VÒ       néidung  chi: ­ Chi  trîc«ng      hç    t¸cqu¶n    i   lý t¹  Phßng  c¸c Gi¸o dôc  Së    vµ  Gi¸o dôc    vµ  §µo  t¹o. ­Chi ®iÒu    trî     tiÕthç    cho    êng  c¸ctr kh«ng    thu häc  phÝ. 3.C«ng      t¸cqu¶n      lýTµichÝnh: Së Gi¸o dôc  §µo    Së      vµ  t¹ovµ  Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸phèihîp x©y      dùng    tû lÖ,møc        chi, dung    n«i chitr×nh Uû    ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng quyÕt ®Þnh.   Nhµ  êng    tr trùctiÕp thu häc      phÝ hµng th¸ng cña    häc sinh vµ    nép  vµo    tµi kho¶n tiÒn    göi quü häc  phÝ  i t¹ kho b¹c nhµ    níc.C¨n  vµo    häc  cø  tû lÖ  phÝ  dµnh cho  trî hç    c«ng    t¸cqu¶n    ®iÒu    lývµ  tiÕtchung  quy  ®∙  ®Þnh,    së  c¸c c¬  gi¸odôc  ®µo    tr¸chnhiÖm     vµ  t¹ocã    tÝnh    thÓ  chuyÓn  tiÒn  to¸ncô  vµ  sè  nµy  vÒ    tµikho¶n cña  Gi¸o dôc  §µo      i Së    vµ  t¹omë t¹  Kho    b¹c nhµ      Gi¸o níc®Ó Së    dôc  §µo    vµ  t¹oph©n  bæ,  ®iÒu    tiÕtchung  theo quy    ®Þnh. C¸c  së    c¬  gi¸odôc  ®µo    îchç    t¹o®   trî kinh phÝ      tõ nguån    thu häc phÝ cã  tr¸ch nhiÖm  sö dông theo ®óng  c¸c néi dung quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  54/1998/TTLT­ BGD§T­BTC  ngµy 31/8/1998 cña    Gi¸o dôc  §µo        LiªnBé    vµ  t¹o­ Bé    TµichÝnh.   Hµng n¨m, cïng víi       viÖc  dù          lËp  to¸nthu,chitõ nguån  ng©n s¸ch nhµ      níc c¸c cÊp, c¸c c¬  gi¸odôc        së    ®µo    c¸c Së  t¹ovµ    Gi¸o dôc  §µo    dù      vµ  t¹olËp  to¸n thu,chiquü      häc  phÝ  c¸c kho¶n  vµ    ®iÒu    tiÕtchung    quan    göic¬  tµichÝnh vµ  Kho    b¹c nhµ níc. Th«ng   t nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  th¸ng 9  01    n¨m  2001  thay  vµ  thÕ  Th«ng   ªntÞch  34/1999/TTLT­ t li   sè  BGD§T­BTC  ngµy 27/8/1999 cña  ªnBé  li   Gi¸odôc  §µo     TµichÝnh.   vµ  t¹o­Bé   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản