Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

  1. TH¤NG T¦  L I £ N   T Þ C H   B é   T µ I   C H Ý N H ­   Q U è C   P H ß N G   S è   4 3 / 2 0 0 5 / T T L T / B T C ­ B Q P  n g µ y   0 2   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   c h Ý n h   s ¸ c h  thuÕ vµ thu Ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng  s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô  cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé quèc phßng C¨n cø c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ LuËt Ng©n s¸ch Nhµ   níc hiÖn hµnh; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 10 th¸ng 12 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/2004/N§­CP ngµy 07/01/2004 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông ng©n s¸ch vµ tµi   s¶n cña Nhµ níc ®èi víi mét sè ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc   quèc phßng, an ninh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 31/2005/N§­CP ngµy 11/3/2005 cña  ChÝnh phñ vÒ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng   Ých. §Ó phï hîp víi ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh   cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng, Bé Tµi chÝnh vµ Bé   Quèc phßng híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ   ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng cã ho¹t ®éng s¶n   xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG:  §èi tîng nép thuÕ ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c ®¬n vÞ  thuéc   Bé   Quèc   phßng   cã   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  hµng ho¸, dÞch vô, bao gåm: Doanh nghiÖp nhµ Níc (kÓ c¶  c«ng ty quèc phßng); C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp tËn  dông c¬ së vËt chÊt kü thuËt, lao ®éng cã ho¹t ®éng s¶n  xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých vµ s¶n phÈm,  hµng ho¸, dÞch vô kh¸c. II. K£ KHAI, NéP THUÕ Vµ QUYÕT TO¸N THUÕ: 1.   C¸c   ®¬n   vÞ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   thuéc   Bé   Quèc  phßng (trõ c¸c C«ng ty quèc phßng theo quyÕt ®Þnh cña Bé  Quèc phßng quy ®Þnh trong tõng thêi kú thùc hiÖn nghÜa vô  thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2 díi ®©y): 
  2. 2 Thùc hiÖn kª khai, nép  ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ vµ thu  kh¸c (nh  thuÕ m«n bµi, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu  thô ®Æc biÖt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, phÝ, lÖ phÝ...)  vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n thuÕ  víi c¬ quan thuÕ theo híng dÉn t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh c¸c LuËt  thuÕ,  Ph¸p  lÖnh vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ thu Ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn  hµnh. 2. §èi víi C«ng ty quèc phßng: ViÖc   kª   khai   thuÕ,   nép   thuÕ   vµ   quyÕt   to¸n   thuÕ   ®îc  thùc hiÖn nh sau: a) §¨ng ký, kª khai, nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c  kho¶n thu kh¸c (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) cña ho¹t  ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých vµ  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô  kh¸c vµo Ng©n s¸ch nhµ níc; C«ng ty quèc phßng ®îc miÔn  tiÒn thuª ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt vµ thuÕ sö dông ®Êt ®èi  víi diÖn tÝch ®Êt cÇn thiÕt sö dông trong thêi gian trùc  tiÕp phôc vô quèc phßng. Trêng hîp, C«ng ty quèc phßng sö  dông   mét   phÇn   diÖn   tÝch   ®Êt   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn  giao   sö   dông   trùc   tiÕp   phôc   vô   quèc   phßng,   an   ninh   ®Ó  tiÕn   hµnh  ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  doanh   s¶n   phÈm,  hµng  ho¸, dÞch  vô kh¸c  th×  ph¶i  kª khai,  nép tiÒn thuª  ®Êt,  tiÒn sö dông ®Êt, thuÕ sö dông ®Êt phÇn diÖn tÝch sö dông  cho ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô kh¸c  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ theo quy  ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thi hµnh c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ  thu Ng©n s¸ch Nhµ níc.  b) Kª khai, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Trong kú  kÕ ho¹ch mçi quý mét lÇn, c¸c c«ng ty quèc phßng cã ph¸t  sinh thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh  doanh   s¶n   phÈm,   hµng   ho¸,   dÞch   vô   kh¸c   tù   x¸c   ®Þnh   sè  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vµ nép vÒ tµi kho¶n  cña   Bé   Quèc   phßng   më   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc   thµnh   phè   Hµ  Néi.   Cuèi   n¨m,   c¸c   c«ng   ty   quèc   phßng   thùc   hiÖn   quyÕt  to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ  cung   øng   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   vµ   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh s¶n phÈm,  hµng ho¸, dÞch vô kh¸c víi Bé Quèc phßng theo ®óng chÕ ®é  quy   ®Þnh.   Trªn   c¬   së   quyÕt   to¸n   cña   c¸c   c«ng   ty   quèc  phßng, Bé Quèc phßng x¸c ®Þnh sè nép chÝnh thøc vµo Ng©n  s¸ch Nhµ níc cña c¸c c«ng ty quèc phßng vµ nép vµo Ng©n  s¸ch nhµ níc Trung ¬ng.
  3. 3 c.   Hµng   n¨m,   Bé   Quèc   phßng   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp  víi   Bé   Tµi   chÝnh   (Tæng   côc   ThuÕ)   thêng  xuyªn   theo   dâi,  kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   c¸c   C«ng   ty   quèc   phßng   thùc   hiÖn   kª  khai,   nép   thuÕ,   quyÕt   to¸n   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp  ph¶i nép ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n  phÈm, dÞch vô c«ng Ých vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô  kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  III. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ  Bé Quèc phßng ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản