intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
143
lượt xem
21
download

Thông tư liên tịch 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé tµi chÝnh - bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng Sè 45/2001/TTLT/BTC- BKHCNMT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2001 Híng dÉn mét sè chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ “Qui ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc”, NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ “Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ”. §Ó thèng nhÊt qu¶n lý chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ, liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn mét sè chÕ ®é chi tiªu nh sau: I- §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy qui ®Þnh mét sè chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ (®Ò tµi, dù ¸n) cÊp Nhµ níc, cÊp Bé, tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. II- Néi dung vµ møc chi C¸c møc chi qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ møc tèi ®a, chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n c¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc, ®Ò xuÊt víi thñ trëng ®¬n vÞ møc tr¶ cho tõng néi dung cô thÓ. §èi víi c¸c kho¶n chi kh«ng qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh chung hiÖn hµnh. C¸c néi dung vµ møc chi : §¬n vÞ: 1.000 ®ång STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ §Ò tµi, §Ò tµi, dù Ghi chó tÝnh dù ¸n ¸n cÊp cÊp Nhµ Bé, TØnh, níc TP I X¸c ®Þnh vµ tuyÓn chän ®Ò tµi, dù ¸n 1 X©y dùng ®Ò c¬ng chi tiÕt §Ò c- 500- 300-600 §îc chÊp nhËn cña ®Ò tµi, dù ¸n ¬ng 1.000 2 X©y dùng ®Ò c¬ng tæng §Ò c- 400-700 300-500 §îc chÊp nhËn
  2. 2 qu¸t cña ch¬ng tr×nh ¬ng 3 T vÊn x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô KH&CN, tuyÓn chän, xÐt duyÖt ®Ò c¬ng: - Chñ tÞch Héi ®ång buæi 150 150 Thêi gian 1 buæi vµo kho¶ng 4 tiÕng - Thµnh viªn Héi ®ång, th - 100 100 ký - §¹i biÓu ®îc mêi tham - 50 50 dù - Bµi nhËn xÐt cña ph¶n ®Ò tµi, 100 70 biÖn Héi ®ång x¸c ®Þnh dù ¸n nhiÖm vô - Bµi nhËn xÐt cña ph¶n Hå s¬ 100 70 biÖn Héi ®ång tuyÓn dù chän, xÐt duyÖt ®Ò c¬ng tuyÓn - Bµi nhËn xÐt cña uû viªn Hå s¬ 50 40 Héi ®ång tuyÓn chän, xÐt dù duyÖt ®Ò c¬ng tuyÓn II Ho¹t ®éng nghiªn cøu 1 Nghiªn cøu x©y dùng qui Chuyª 7.000 4.000- Theo ph¬ng tr×nh c«ng nghÖ, c¸c gi¶i n ®Ò -20.000 12.000 thøc hîp ®ång ph¸p KHCN. 2 Nghiªn cøu lý thuyÕt, khoa Chuyª 2.000- 1.000- Theo ph¬ng häc x· héi n ®Ò 5.000 3.000 thøc hîp ®ång 3 B¸o c¸o tæng thuËt tµi liÖu B¸o 300-600 200-400 cña ®Ò tµi c¸o 4 LËp mÉu phiÕu ®iÒu tra PhiÕu 200 150 §îc duyÖt. (kho¶ng 30 chØ tiªu): 5 Cung cÊp th«ng tin PhiÕu 10 7 (kho¶ng 30 chØ tiªu) : 6 Héi th¶o khoa häc Ngêi chñ tr× héi th¶o Ngêi/ 100 70 Thµnh viªn tham dù buæi 50 40 Ngêi b¸o c¸o tham luËn bµi 150 100 Tr¶ tiÒn bµi viÕt viÕt III Tæng kÕt nghiÖm thu 1 B¸o c¸o tæng kÕt nghiÖm thu: B¸o 3.500- 2.000- Hoµn chØnh b¸o - §èi víi ®Ò tµi: c¸o 7.000 4.000 c¸o - §èi víi dù ¸n - 2.000- 1.500- 4.000 2.500 2 Chuyªn gia ph©n tÝch, Bµi 150- 300 100-200 -Tèi ®a 2 ®¸nh gi¸ chuyªn ®Ò, kh¶o viÕt chuyªn gia/ nghiÖm tríc khi nghiÖm chuyªn ®Ò. thu ®Ò tµi.
  3. 3 3 NghiÖm thu c¬ së - Chñ tÞch Héi ®ång Buæi 150 100 Thêi gian 1 buæi - Uû viªn Buæi 100 70 kho¶ng 4 tiÕng. - §¹i biÓu ®îc mêi tham dù Buæi 50 40 - Bµi nhËn xÐt cña ph¶n Bµi 200 150 Tr¶ tiÒn bµi biÖn viÕt 100 70 nhËn xÐt - Bµi nhËn xÐt cña uû Bµi viªn. viÕt 4 NghiÖm thu chÝnh thøc Thêi gian 1 buæi - Chñ tÞch Héi ®ång Buæi 200 150 kho¶ng 4 tiÕng. - Uû viªn Buæi 150 100 - §¹i biÓu ®îc mêi tham dùBuæi 50 50 - Bµi nhËn xÐt cña ph¶n Bµi 300 200 Tr¶ tiÒn b¶i biÖn viÕt 150 100 nhËn xÐt - Bµi nhËn xÐt cña uû viªn Bµi viÕt 5 Thï lao chñ nhiÖm ®Ò tµi, th¸ng 150 100 Sè th¸ng hëng dù ¸n theo ®Ò c¬ng ®îc duyÖt. IV Qu¶n lý ®Ò tµi, dù ¸n ®Ò tµi, 10.000 6.000 Hç trî chi ho¹t dù ¸n/ ®éng bé m¸y n¨m cña ®¬n vÞ chñ tr×. III. Qu¶n lý vµ thanh quyÕt to¸n C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ chi cho c¸c ch- ¬ng tr×nh, ®Ò tµi, dù ¸n ph¶i thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh cña luËt ng©n s¸ch nhµ níc, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ mét sè qui ®Þnh díi ®©y: 1- Thñ trëng ®¬n vÞ, chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chi tiªu chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ thanh quyÕt to¸n ®óng kinh phÝ thùc tÕ chi cho tõng ®Ò tµi, dù ¸n. 2- Dù to¸n kinh phÝ ®îc phª duyÖt vµ ph©n bæ cho tõng ®Ò tµi, dù ¸n lµ møc tèi ®a ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi, dù ¸n ®ã. Khi kÕt thóc ®Ò tµi, dù ¸n, phÇn kinh phÝ thùc tÕ chi thÊp h¬n møc kinh phÝ ®îc phª duyÖt, ®¬n vÞ ®îc sö dông vµo viÖc t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, chi cho nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch, míi ph¸t sinh cña ®¬n vÞ. 3- C¸c kho¶n chi cho c¸ nh©n khi tham gia héi th¶o, häp Héi ®ång khoa häc ®Ó t vÊn, tuyÓn chän, xÐt duyÖt, nghiÖm thu ph¶i cã danh s¸ch vµ møc chi cô thÓ cho c¸c c¸ nh©n dù häp, ®îc thñ trëng ®¬n vÞ x¸c nhËn. 4- §èi víi c¸c kho¶n chi tÝnh theo s¶n phÈm nghiªn cøu (c«ng nghÖ, chuyªn ®Ò, b¸o c¸o tæng kÕt): + Trêng hîp chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n thùc hiÖn: Thñ trëng ®¬n vÞ x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn.
  4. 4 + Trêng hîp thuª tæ chøc hoÆc c¸ nh©n kh¸c thùc hiÖn: Thñ trëng ®¬n vÞ, chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n thùc hiÖn viÖc ký hîp ®ång víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ã. KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nghiªn cøu, b¸o c¸o theo chuyªn ®Ò ph¶i ®îc chñ nhiÖm ®Ò tµi, dù ¸n c«ng nhËn. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña tõng ®Ò tµi, dù ¸n ph¶i thiÕt thùc, phï hîp víi c¸c néi dung nghiªn cøu ®îc thÓ hiÖn trong ®Ò c¬ng nghiªn cøu ®îc duyÖt. 5- Trêng hîp mua vËt t phôc vô nghiªn cøu khoa häc, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n theo qui ®Þnh, th× ph¶i cã giÊy biªn nhËn ghi râ hä tªn ngêi b¸n, ngêi mua, ®Þa chØ, mÉu m·, sè lîng, gi¸ c¶ vµ ®îc thñ trëng ®¬n vÞ ®ång ý míi ®- îc thanh quyÕt to¸n. IV- Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ Th«ng t sè 49/TC-KHCN ngµy 1/7/1995 cña liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng “Qui ®Þnh chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai”. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng ®Ó nghiªn cøu söa ®æi bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2