Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
12
download

Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 50/1998/TTLT/BTC-BKHCN&MT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch liªn Bé Tµi chÝnh - Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng sè 50/1998/TTLT/BTC- BKHCN&MT ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 híng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý Tµi chÝnh ®èi víi nguån kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc, c«ng nghÖ Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ "Qui ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc" híng dÉn LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ QuyÕt ®Þnh sè 419/TTg ngµy 21/7/1995 vÒ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 32 TC/HCSN ngµy 13/6/1997 "Híng dÉn qu¶n lý tµi chÝnh c¸c Ch¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ níc giai ®o¹n 1996-2000". §Ó thèng nhÊt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ, Liªn Bé Tµi chÝnh vµ Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng híng dÉn nh sau: PhÇn I Nh÷ng qui ®Þnh chung 1. Kinh phÝ thu håi tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc, c«ng nghÖ cña c¸c Bé, Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc ®Çu t trë l¹i cho c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ, ®îc qu¶n lý theo qui ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. Kinh phÝ thu håi ®îc nép vµo tµi kho¶n chuyªn thu më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ë Trung ¬ng do Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng (Bé KHCNMT) lµm chñ tµi kho¶n, ë ®Þa ph¬ng do Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng (Së KHCNMT) lµm chñ tµi kho¶n. Cuèi n¨m nÕu cha chi hÕt ®îc chuyÓn sè d sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. 3. Khi phÝ thu håi ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é vµ cã hiÖu qu¶. §Þnh kú hµng quý, n¨m, c¸c Së KHCNMT lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thu nép vµ sö dông kinh phÝ thu håi cña ®Þa ph¬ng göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o theo chÕ ®é qui ®Þnh hiÖn hµnh; Bé KHCNMT tæng hîp t×nh h×nh thu nép vµ sö dông kinh phÝ thu håi cña c¸c ®¬n vÞ Trung îng, lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thu nép vµ sö dông kinh phÝ thu håi göi Bé Tµi chÝnh. PhÇn II Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ 1. Nguån thu håi: C¸c nhiÖm vô khoa häc, c«ng nghÖ cÊp Nhµ níc, cÊp Bé vµ ®Þa ph¬ng sö dông kinh phÝ thu håi, kinh phÝ ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hµng n¨m cã thu håi kinh phÝ, bao gåm: - C¸c §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai thùc nghiÖm.
  2. 2 - C¸c Dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm. - C¸c Dù ¸n nhËp c«ng nghÖ. - C¸c §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ kh¸c. 2. Néi dung vµ møc thu: 2.1. Néi dung thu tõ c¸c §Ò tµi, Dù ¸n cã thu håi kinh phÝ: + Thu do b¸n c¸c s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸c ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ. + TiÒn thu vÒ b¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. + TiÒn thu vÒ b¸n vËt t cßn thõa sau khi thùc hiÖn. + TiÒn thu tõ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®îc mua s¾m ®Ó phôc vô cho ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi, dù ¸n khi kÕt thóc. + Thu kh¸c (nÕu cã). 2.2. Møc thu håi: Møc thu håi kinh phÝ ®èi víi c¸c §Ò tµi, Dù ¸n cã thu håi kinh phÝ ®îc qui ®Þnh tõ 80% ®Õn 100% møc Nhµ níc ®Çu t b»ng nguån ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc nguån kinh phÝ thu håi cho dù ¸n. Riªng ®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt, Së KHCNMT phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cã thÓ tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng) xem xÐt quyÕt ®Þnh møc thu håi thÊp h¬n møc quy ®Þnh chung t¹i Th«ng t nµy, nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n 50% møc kinh phÝ ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. §èi víi c¸c Dù ¸n nhËp c«ng nghÖ: Møc kinh phÝ thu håi ®îc qui ®Þnh tõ 70% ®Õn 100% phÇn kinh phÝ do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. Møc thu håi cô thÓ ®îc thÓ hiÖn trong c¸c hîp ®ång ký kÕt gi÷a Bé KHCNMT, Bé chñ qu¶n vµ c¸c Së KHCNMT víi chñ nhiÖm §Ò tµi, Dù ¸n, cã sù tham gia cña c¸c c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. 3. Néi dung chi: Kinh phÝ thu håi ®îc chi cho c¸c néi dung sau: - Chi cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm. - Chi cho c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. C¸c kho¶n chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ thu håi cña c¸c ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô thu håi, ®îc tÝnh vµo dù to¸n chi ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ vµ do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: C«ng t¸c lËp dù to¸n, cÊp ph¸t kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kho¶n kinh phÝ thu håi ®îc thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh chung vÒ lËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc theo ®óng qui ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh kh¸c vµ híng dÉn cô thÓ thªm mét sè néi dung nh sau: 4.1. LËp dù to¸n:
  3. 3 - ë ®Þa ph¬ng: Hµng n¨m, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu håi tõ c¸c §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng vµ t×nh h×nh ký kÕt c¸c hîp ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ, Së KHCNMT lËp dù to¸n thu, chi kinh phÝ thu håi, tæng hîp vµo dù to¸n kinh phÝ khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng chung cña ®Þa ph¬ng göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Bé KHCNMT. - ë Trung ¬ng: Hµng n¨m, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu håi tõ c¸c §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Trung ¬ng vµ t×nh h×nh ký kÕt c¸c hîp ®ång khoa häc vµ c«ng nghÖ, b¸o c¸o t×nh h×nh thu håi vµ sö dông kinh phÝ cña c¸c ®Þa ph¬ng, Bé KHCNMT lËp dù to¸n thu, chi kinh phÝ thu håi cña Trung - ¬ng vµ cña c¶ níc, tæng hîp chung vµo dù to¸n kinh phÝ sù nghiÖp khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng göi Bé Tµi chÝnh. Tõ n¨m 1999, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ thu håi ®îc giao cïng víi dù to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m theo LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 4.2. C«ng t¸c thu, nép kinh phÝ thu håi: - ë Trung ¬ng: Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng më mét tµi kho¶n chuyªn thu t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó theo dâi, qu¶n lý c¸c kho¶n kinh phÝ thu håi ph¸t sinh tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc, c«ng nghÖ cña Trung ¬ng, cã theo dâi chi tiÕt cho tõng Bé, Ngµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c thu håi kinh phÝ theo ®óng tiÕn ®é ®· qui ®Þnh trong hîp ®ång ký kÕt. - ë ®Þa ph¬ng: C¸c Së KHCNMT më tµi kho¶n chuyªn thu t¹i Kho b¹c tØnh (thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý c¸c kho¶n kinh phÝ thu håi ph¸t sinh tõ c¸c nhiÖm vô khoa häc, c«ng nghÖ cña ®Þa ph¬ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng t¸c thu håi kinh phÝ theo ®óng tiÕn ®é ®· qui ®Þnh trong hîp ®ång ký kÕt. - C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ ph¶i thu håi kinh phÝ, cã tr¸ch nhiÖm nép kho¶n kinh phÝ thu håi ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian ®· ghi trong hîp ®ång vµo tµi kho¶n chuyªn thu do Bé KHCNMT (®èi víi khèi Trung ¬ng), Së KHCNMT (®èi víi khèi ®Þa ph¬ng) më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng vµ c¸c tØnh (thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). C¸c c¬ quan chñ qu¶n cña c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ ph¶i thu håi kinh phÝ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c thu håi kinh phÝ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt. 4.3. C«ng t¸c cÊp ph¸t kinh phÝ tõ nguån thu håi: C¨n cø vµo kinh phÝ thu håi tõ tµi kho¶n chuyªn thu ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, dù to¸n chi ®îc duyÖt vµ c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt; c¬ quan tµi chÝnh cÊp ph¸t kinh phÝ trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n (hoÆc cÊp qua c¬ quan chñ qu¶n cña c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n) theo tiÕn ®é ®· ghi trong hîp ®ång. §èi víi c¸c §Ò tµi, Dù ¸n cña Trung ¬ng nhng thùc hiÖn ë ®Þa ph¬ng, Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp kinh phÝ vÒ ®Þa ph¬ng thùc hiÖn b»ng h×nh thøc cÊp kinh phÝ uû quyÒn qua Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, ®Ó cÊp l¹i cho ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n. §èi víi c¸c §Ò tµi, Dù ¸n thùc hiÖn trªn 1 (mét) n¨m, c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n kinh phÝ n¨m tríc, th× míi ®îc cÊp ph¸t tiÕp kinh phÝ n¨m sau. 4.4. ChÕ ®é b¸o c¸o quyÕt to¸n: ChÕ ®é kÕ to¸n, mÉu biÓu vµ quyÕt to¸n kinh phÝ quý, n¨m thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 999 TC/Q§C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi
  4. 4 chÝnh "VÒ viÖc ban hµnh HÖ thèng ChÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp" vµ Th«ng t sè 09 TC/NSNN ngµy 18/3/1997 cña Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc". §èi víi nguån kinh phÝ thu håi do Trung ¬ng qu¶n lý: C¸c c¬ quan chñ tr× §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ b¸o c¸o quyÕt to¸n cña tõng §Ò tµi, Dù ¸n göi Bé chñ qu¶n, ®Ó tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi Bé Tµi chÝnh. §èi víi nguån kinh phÝ do Ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp uû quyÒn vÒ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, c¬ quan chñ tr× §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ b¸o c¸o quyÕt to¸n víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Ó Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tæng hîp quyÕt to¸n göi Bé Tµi chÝnh. §èi víi nguån kinh phÝ thu håi do ®Þa ph¬ng qu¶n lý: C¸c c¬ quan thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ b¸o c¸o quyÕt to¸n tõng §Ò tµi, Dù ¸n göi Së chñ qu¶n, ®Ó tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸. Riªng c¸c §Ò tµi, Dù ¸n ®· ký hîp ®ång vµ nhËn kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Nhµ níc tõ n¨m 1997 vÒ tríc: §èi víi c¸c §Ò tµi, Dù ¸n sö dông nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng th× c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi Bé KHCNMT, ®Ó tæng hîp quyÕt to¸n göi Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c §Ò tµi, Dù ¸n sö dông nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng th× c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸. 4.5. C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh: Hµng n¨m Bé KHCNMT, Së KHCNMT phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp, c¬ quan chñ qu¶n, tiÕn hµnh kiÓm tra thêng xuyªn hoÆc ®ét xuÊt t×nh h×nh sö dông kinh phÝ cña c¸c §Ò tµi, Dù ¸n khoa häc, c«ng nghÖ tõ nguån kinh phÝ thu håi. Trêng hîp sö dông kinh phÝ sai môc ®Ých, kÐm hiÖu qu¶ sÏ kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ®×nh chØ thùc hiÖn §Ò tµi, Dù ¸n vµ thu håi toµn bé kinh phÝ ®· cÊp. PhÇn III §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký, thay thÕ Th«ng t liªn Bé sè 1308/TC-KHKT ngµy 24/11/1990 cña Uû ban khoa häc Nhµ níc - Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn chÕ ®é thu håi kinh phÝ ®èi víi ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ" vµ Th«ng t sè 1291/KHCNMT-TC ngµy 8/10/1992 cña liªn Bé KHCNMT - Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn trÝch lËp vµ sö dông Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Bé, tØnh, thµnh phè", vµ thay thÕ ®iÓm 6 PhÇn II Th«ng t sè 32 TC/HCSN ngµy 13/6/1997 cña Bé Tµi chÝnh "Híng dÉn qu¶n lý tµi chÝnh c¸c Ch¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ níc giai ®o¹n 1996-2000"; ¸p dông cho c¶ phÇn kinh phÝ ®· thùc hiÖn cña n¨m 1996, 1997 cho c¸c ®Ò tµi triÓn khai thùc nghiÖm, dù ¸n s¶n xuÊt thö nghiÖm thuéc c¸c Bé, Ngµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n v- íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c c¬ quan chñ tr× §Ò tµi, Dù ¸n kÞp thêi ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé KHCNMT ®Ó nghiªn cøu söa ®æi bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản