Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
185
lượt xem
12
download

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH ­ Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O  Sè 69/2005/TTLT­BTC­BGD&§T ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005  Söa ®æi, bæ sung Th«ng t liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC­ B G D & § T   n g µ y   0 4 / 4 / 2 0 0 3   c ñ a   l i ª n   B é   T µ i   c h Ý n h   ­   B é   G i ¸ o   d ô c  v µ   § µ o   t ¹ o   q u y   ® Þ n h   c h Õ   ® é   t h u   v µ   s ö   d ô n g   p h Ý   d ù   t h i ,   d ù  t u y Ó n   ( l Ö   p h Ý   t u y Ó n   s i n h )   v µ o   c ¸ c   c ¬   s ë   g i ¸ o   d ô c   ­   ® µ o   t ¹ o  thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n C¨n   cø   LuËt   gi¸o   dôc   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   43/2000/N§­CP  ngµy  30/8/2000   cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi  tiÕt   vµ híng   dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt gi¸o dôc; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   03/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, Liªn   Bé   Tµi   chÝnh   ­   Bé   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   ®∙   ban   hµnh   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   28/2003/TTLT/BTC­BGD&§T   ngµy   04/4/2003 quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ sö dông phÝ dù thi, dù   tuyÓn (lÖ phÝ tuyÓn sinh) vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo   t¹o thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, Th«ng t  liªn tÞch   sè   71/2004/TTLT/BTC­BGD&§T   ngµy   14/7/2004   söa   ®æi,   bæ  sung   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   28/2003/TTLT/BTC­BGD&§T   nªu   trªn; nay Bé Tµi chÝnh ­ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o söa ®æi,   bæ sung Th«ng t  liªn tÞch sè 28/2003/TTLT/BTC­BGD&§T nªu   trªn nh sau: 1. Thay thÕ ®iÓm b.1, kho¶n 2.1, Môc II b»ng ®iÓm b.1  míi nh sau: "b.1. ThÝ sinh thuéc diÖn xÐt tuyÓn hoÆc tuyÓn th¼ng  vµo c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng: 15.000 (mêi l¨m ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/hå s¬. Riªng thÝ sinh thuéc diÖn xÐt tuyÓn  vµ   tuyÓn   th¼ng   vµo   c¸c   trêng   trung   häc   chuyªn   nghiÖp  kh«ng tæ chøc thi: 30.000 (ba m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/hå  s¬   (kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   trêng   trung   häc   chuyªn  nghiÖp tæ chøc thi tuyÓn)". 2. Söa ®æi ®iÓm a, kho¶n 1, Môc III nh sau: "a) Toµn bé sè tiÒn phÝ ®¨ng ký dù thi vµo c¸c trêng  ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp; phÝ xÐt tuyÓn  hoÆc tuyÓn th¼ng vµo c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp do  c¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trùc tiÕp thu ®îc ph©n phèi  nh sau:...". 3. Thay thÕ ®iÓm b, kho¶n 1, Môc III b»ng ®iÓm b míi  nh sau:
  2. 2 "b) Toµn bé sè tiÒn phÝ ®¨ng ký dù thi vµo c¸c trêng  ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp; phÝ xÐt tuyÓn  hoÆc tuyÓn th¼ng vµo c¸c trêng trung häc chuyªn nghiÖp do  c¸c c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o trùc tiÕp thu ph¶i trÝch nép  cho   Bé   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   4.000   (bèn   ngh×n)   ®ång/hå  s¬/thÝ sinh ®Ó bæ sung kinh phÝ cho viÖc triÓn khai c«ng  t¸c tuyÓn  sinh  vµ c«ng  t¸c kh¸c liªn quan  ®Õn  c«ng  t¸c  tuyÓn sinh cña Bé; Sè tiÒn cßn l¹i ®Ó chi cho c«ng t¸c  tuyÓn sinh t¹i c¬ së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o". 4. Thay thÕ ®iÓm c, kho¶n 1, Môc III b»ng ®iÓm c míi  nh sau: "c)   Toµn   bé   sè   tiÒn   phÝ   dù   thi,   dù   tuyÓn   cßn   l¹i  ngoµi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ b nªu trªn do c¸c c¬ së gi¸o  dôc ­ ®µo t¹o trùc tiÕp thu vµ chi theo quy ®Þnh". 5.   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng néi dung kh¸c kh«ng söa ®æi, bæ sung  t¹i Th«ng t nµy vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé Tµi  chÝnh ­ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản