Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam Sè 74/2003/TTLT/BTC- TL§L§VN ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2003 Híng dÉn ph¬ng thøc thu, nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh - C¨n cø vµo §iÒu 153 Bé LuËt lao ®éng söa ®æi ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2002; - C¨n cø vµo §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 1102/2002/Q§-TTg ngµy 19/11/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ kinh phÝ ®Ó tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch ®ang lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh; §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¬ quan c«ng ®oµn thu ®ñ kinh phÝ c«ng ®oµn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn mét sè ®iÓm cô thÓ nh sau: 1. ViÖc thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn ë c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh thùc hiÖn theo §iÒu 153 Ch¬ng XIII - C«ng ®oµn cña Bé LuËt Lao ®éng söa ®æi ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2002, cô thÓ nh sau: ë nh÷ng doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cha cã tæ chøc c«ng ®oµn th× chËm nhÊt sau s¸u th¸ng, kÓ tõ ngµy LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt lao ®éng cã hiÖu lùc vµ ë nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp th× sau s¸u th¸ng kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ®oµn ®Þa ph¬ng, c«ng ®oµn ngµnh cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp ®Ó ®¹i diÖn, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc c«ng ®oµn sím ®îc thµnh lËp. Trong thêi gian cha thµnh lËp ®îc th× c«ng ®oµn ®Þa ph¬ng hoÆc c«ng ®oµn ngµnh chØ ®Þnh Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi ®Ó ®¹i diÖn vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi lao ®éng vµ tËp thÓ lao ®éng. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi c¶n trë viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. 2. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã tr¸ch nhiÖm tÝnh, trÝch ®ñ 2% quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng chuyÓn cho c«ng ®oµn c¬ së cña doanh nghiÖp ®Ó c«ng ®oµn c¬ së qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 3. Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, kiÓm tra yªu cÇu doanh nghiÖp trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn theo ®óng qui ®Þnh cho c«ng ®oµn c¬ së. 4. Trêng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan c«ng ®oµn cã thÓ tho¶ thuËn víi c¬ quan thuÕ ®Ó phèi hîp tæ chøc thu hoÆc ®Ó uû nhiÖm thu hé kinh phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ thu hé do Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam qui ®Þnh thèng nhÊt híng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh däc cña m×nh thùc hiÖn.
  2. 2 5. Møc trÝch, c¨n cø trÝch, ph¬ng thøc trÝch nép, thêi ®iÓm trÝch, nép, h¹ch to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 76/1999/TTLT/TC-TL§ ngµy 16/6/1999 cña Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn. 6. Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam híng dÉn cô thÓ viÖc ph©n phèi, sö dông nguån thu kinh phÝ c«ng ®oµn cña hÖ thèng c«ng ®oµn ngoµi quèc doanh. 7. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t Liªn tÞch sè 76/1999/TTLT/TC-TL§ ngµy 16/6/1999 cña Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam vÒ viÖc híng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt nam ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản