Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế NK có xuất xứ từ Lào quy định tại thoả thuận giữa CP CHXHXNVN và CP CHDCND Lào (thỏa thuận Cửa Lò năm 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới giữa 2 nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  liªn  tÞch b é  tµi c h Ý n h  ­ b é  th¬ n g   ¹i  æ n g   ôc H ¶i q u a n     m t c S è  75/2001/TTLT­B T C­B T M ­ T C H Q   g µy  24 th¸ng 9 n¨ m  2001  n H íng d É n  thùc hi Ö n   viÖc gi¶ m  thu Õ  n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ cã x u Êt  ø  x tõ L µ o  q ui ® Þ n h    tho¶ thuË n   t¹i gi÷a  C h Ý n h  p h ñ  C é n g  h o µ  x∙ héi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt na m  vµ  C h Ý n h   h ñ   é n g  h o µ   © n   h ñ  n h © n  d © n  L µ o  (tho¶ thuË n   p C d c C ö a  lß n¨ m  1999) v Ò  viÖc  t¹o ®i Ò u   kiÖ n  thuË n  lîi  ch o  n g êi, h ¬ n g    p tiÖn vµ h µ n g   o¸ q u a     h l¹ibiªn giíi   gi÷a 2 n íc C¨n  tho¶  cø  thuËn gi÷a ChÝnh phñ Céng hoµ      x∙ héi Chñ nghÜa  ViÖt  nam   ChÝnh  vµ  phñ  Céng  hoµ d©n chñ  nh©n d©n Lµo ngµy  23/8/1999 t¹ thÞ    i  x∙Cöa      lß,tØnh  NghÖ   ­ViÖtnam; an     Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹  c«ng    c¸c v¨n sè  1384/CP­ QHQT  ngµy  30/12/1999 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  thùc hiÖn      c¸ctho¶  thuËn  ¬ng      th m¹i víiLµo, c«ng    v¨n  2252/VPCP­QHQT   sè  ngµy  6/5/2000 cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ ®èi    víihµng  ho¸ cã  xuÊt xø  s¶n    vµ  xuÊt t¹    i Lµo nhËp  vµo ViÖt nam;    c«ng    261/CP­ v¨n sè  QHQT   ngµy 5/4/2001 cña    ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  t¨ngcêng quan    ¬ng      hÖ th m¹ivíiLµo;  LiªnBé      TµichÝnh  ­Th¬ng     m¹i­Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn    gi¶m  thuÕ nhËp  khÈu  hµng    xuÊtxø    ho¸ cã    tõLµo  sau: nh  I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  P A. Hµng  ho¸ s¶n  xuÊt    t¹iníc Céng  hoµ  d©n  chñ  nh©n  d©n  Lµo  nhËp  khÈu vµo  ViÖt nam   îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu b»ng  50%   møc  thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iqui ®Þnh     u      t¹iBiÓu thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i, u    nÕu  tho¶ m∙n  ®iÒu  c¸c  kiÖn sau: 1­ Lµ  Æt     m hµng  trong Danh  cã    môc    Æt   c¸c m hµng  îcgi¶m  ®   50%  (n¨m  m ¬i phÇn    tr¨m)thuÕ    nhËp  khÈu ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   t nµy.Sè îng cô    l   thÓ  tõng chñng  i lo¹ hµng nhËp  khÈu    tõ Lµo  îc gi¶m  ®   50%  thuÕ nhËp khÈu  theo  th«ng b¸o hµng  n¨m  cña  Th¬ng      së  l ®∙  îc thèng  Bé  m¹i trªnc¬  sè îng  ®   nhÊt víi Th¬ng        Bé  m¹iLµo. Trêng hîp hµng ho¸  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn    îc ¸p  ®Ó ®   dông  gi¶m 50%  thuÕ  nhËp  khÈu, ®ång    ®ñ     thêicã  ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®   theo møc  thuÕ suÊt  ®∙i u    CEPT     îc¸p dông  th× ®     theo møc    thuÕ suÊtthÊp    h¬n tronghaimøc      thuÕ suÊt  nµy. 2­    Cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø    (C/O) do  Th¬ng      Bé  m¹i hoÆc  Phßng  Th¬ng    m¹i hoÆc   th Së  ¬ng      m¹i c¸c tØnh, thµnh    phè Vientiane vµ  Æc     ® khu  Saysomboun  cña Lµo  cÊp. 3­ Cã    giÊy x¸cnhËn        lµhµng    ho¸ thuéc ch¬ng    tr×nh hëng  ®∙ithuÕ    u    theo  tho¶ thuËn gi÷a    hai ChÝnh  phñ  Bé  do  Th¬ng    m¹i hoÆc   Th¬ng      Së  m¹i c¸c tØnh,thµnh    phè Vientianevµ  Æc     ® khu  Saysomboun  cña Lµo  cÊp.
 2. 2 4­ Hµng  îcnhËp    ®   khÈu vµo  ViÖt nam     qua    c¸c cöa khÈu  îcmë   ®   chÝnh  thøc trªnbiªngií ViÖtnam            i   ­Lµo. B.  Thñ  tôc  xuÊt  tr×nh,kiÓm       tragiÊy  chøng  nhËn  xuÊt  hµng  xø  ho¸  (C/O): Doanh nghiÖp nhËp  khÈu hµng    ho¸ cña Lµo thuéc Danh môc    Æt   c¸c m hµng  îc gi¶m  ®   50%  thuÕ  nhËp khÈu ban  hµnh kÌm theo Th«ng    t nµy muèn  ® îc hëng  ®∙igi¶m    u    thuÕ  nhËp khÈu ph¶i nép    cho  quan  c¬  H¶i quan  b¶n  chÝnh  GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø    hµng    ho¸ kÌm theo  chøng    bé  tõ nhËp khÈu  theo qui®Þnh        khilµm      thñ tôcnhËp khÈu. Trêng    hîp doanh nghiÖp  cha  C/O    cã  ®Ó nép   khilµm      thñ tôcnhËp  khÈu,  khitÝnh    thuÕ, c¬    quan  H¶i quan  dông  ¸p  theo møc   thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo møc  thuÕ  suÊt  ®∙iCEPT   u    (nÕu    ®ñ ®iÒu  kiÖn) vµ    chÊp  nhËn  cho    nî C/O,    thêih¹n      ngµy  tèi®a 30  tÝnh    tõ ngµy  nép    tê khaiH¶i quan. Sau        khi nép    C/O  doanh  nghiÖp    îc xem   sÏ ®   xÐt hoµn  isè  l¹  thuÕ  nép  ®∙  thõa  (phÇn  chªnh  lÖch gi÷a sè    thuÕ  tÝnh theo møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo  møc  thuÕ suÊt  ®∙iCEPT   nép  sè  u    ®∙  vµ  thuÕ  tÝnh  theo thuÕ suÊt ®∙    ® îcgi¶m    50%  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙iqui®Þnh  i u      t¹ BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu). Doanh  nghiÖp nhËp khÈu chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  hîp ph¸p,hîp lÖ      cña  C/O  nép.NÕu     ®∙    ph¸thiÖn  sù  cã  gian lËn vÒ      C/O    th× doanh  nghiÖp nhËp  khÈu    xö    sÏbÞ  lýtheo qui®Þnh      cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh. Khi cã      sù  nghi ngê      vÒ tÝnh  trung  thùc  chÝnh    vµ  x¸c cña giÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø  c¬    th×  quan    H¶i quan  thÓ  cÇu  cã  yªu  doanh  nghiÖp  cung  cÊp  c¸ctµiliÖu ®Ó         chøng  minh.Thêigian qui®Þnh    ®Ó           tèi®a  doanh  nghiÖp  nép  bæ  sung  chøng      ngµy      tõ lµ 30  kÓ tõ ngµy  nép  C/O.  Trong    khi chê  kÕt  qu¶  kiÓm    it¹m    tral¹   thêicha    , gi¶iquyÕt  gi¶m  50%   møc  thuÕ  suÊt ®èi víil«hµng          ®ã  ¸p dông  vµ    theo møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo  møc  thuÕ  suÊt u    ®∙iCEPT     (nÕu    ®ñ ®iÒu  kiÖn).§ång      thêitiÕp    tôc thùc hiÖn    tôc gi¶i   c¸c thñ      phãng  hµng  nÕu    Æt   c¸c m hµng  nµy  kh«ng  ph¶ilµ hµng      cÊm   hoÆc   h¹n chÕ  nhËp  khÈu  kh«ng  sù  vµ  cã  nghi ngê    man  khaivÒ     hµng  ho¸.Trêng    hîp chñ  hµng  ®ñ      cã  tµiliÖu chøng  minh  ®óng    lµhµng  xuÊt xø    cã    tõ Lµo    îcxem  th× ®   xÐt hoµn  i thuÕ  nép  l¹ sè    ®∙  thõa  (phÇn  chªnh  lÖch  gi÷a  thuÕ  sè  tÝnh  theo  møc  thuÕ  suÊt th«ng  êng    th hoÆc   theo  møc  thuÕ suÊt u      ®∙iCEPT   nép  ®∙  vµ  sè thuÕ  tÝnh  theo thuÕ  suÊt  ® îc gi¶m  ®∙    50%   møc   thuÕ  suÊt  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iqui®Þnh    u      t¹ BiÓu  i thuÕ  nhËp  khÈu). II­  C¸c q ui ® Þ n h  k h¸c C¸c    qui®Þnh  c¨n cø  vÒ    tÝnh  thuÕ, chÕ  thu nép    ®é    thuÕ, kÕ      to¸ntiÒn  thuÕ, b¸o      c¸o kÕt  qu¶    thu nép thuÕ, chÕ  gi¶m    ®é  thuÕ nhËp  khÈu, chÕ    ®é  hoµn thuÕ, truythu      thuÕ  xö      vµ  lýviph¹m, ® îc thùc hiÖn        theo      c¸c qui ®Þnh  cña LuËt thuÕ xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn  hiÖn  hµnh.
 3. 3 III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   §Þnh  3  kú  th¸ng (chËm     nhÊt ®Õn     ngµy  th¸ng kÕ  15    tiÕp)vµ    hµng  n¨m  (chËm  nhÊt ®Õn     ngµy 15/2 cña    n¨m sau),Tæng    côc    H¶i quan tæng      hîp b¸o c¸o    l       vÒ sè îng,trÞ gi¸(theo gi¸tÝnh      thuÕ  nhËp khÈu)  hµng ho¸ nhËp  khÈu  thuéc ®èi t        îng qui®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    Th¬ng    Bé    víiBé  m¹ivµ  TµichÝnh.Tr­   êng      hîp ph¸thiÖn  t×nh  cã  tr¹ngphÝa    Lµo cÊp giÊy x¸cnhËn      l       vîtqu¸ sè îng ®∙  tho¶ thuËn,Bé      Th¬ng      m¹isÏlµm  viÖc    Th¬ng    víiBé  m¹iLµo    biÖn  ®Ó cã  ph¸p  gi¶i  quyÕt phïhîp.       Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký. Th«ng  tnµy  thay thÕ    Th«ng   ªntÞch  Tµi chÝnh, Bé  tli   Bé      Th¬ng    m¹i vµ  Tæng  côc    H¶i quan  77/1999/TTLT­ sè  BTC­BTM­TCHQ   ngµy  22/6/1999 híng  dÉn    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  181/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  21/9/1998 cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  gi¶m  thuÕ nhËp  khÈu cho hµng ho¸ s¶n xuÊt  iníc t¹    Céng hoµ d©n  chñ nh©n  d©n Lµo.  Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c,      cã  m ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n  ¸nh    Tµi chÝnh, Bé  vÒ Bé      Th¬ng    m¹i,Tæng  côc H¶i quan    ®Ó nghiªn   cøu,híng dÉn,bæ         sung  kÞp thêi.
 4. 4 d a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  ® îc gi¶ m  5 0 %   thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   75/2001/TTLT­   tsè  BTC­BTM­TCHQ   ngµy  24/9/2001 cña    TµichÝnh   Th¬ng       LiªnBé    ­Bé  m¹i­Tæng côc    H¶i quan) M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng Ghi  chó Nhã Ph©n  m nhãm 0813 Qu¶   kh«, trõ c¸c  iqu¶      lo¹  thuéc  nhãm  0801  ®Õn   0806;hçn      i   hîp c¸c lo¹  qu¶  h¹ch,qu¶    kh«  thuéc ch¬ng    nµy 0813 40 00 ­Qu¶    kh«  kh¸c Riªng: + Qu¶  êi¬i ®   x 0908 H¹tvµ  nhôc    vá  ®Ëu  khÊu,b¹ch ®Ëu      khÊu 0908 30 00 ­B¹ch    ®Ëu  khÊu Riªng: +  nh©n Sa  x 1006 Lóa  g¹o 1006 20 00 ­G¹o        løt(g¹ovµng) x 1006 30 00 ­ G¹o  x¸ttoµn  hoÆc   bé, ®∙  ®∙    bé  s¬    hoÆc   x cha  chuéih¹thoÆc       ®¸nh bãng   h¹thoÆc  hå 1006 40 00 ­TÊm   x 1207 Qu¶  vµ h¹t  cã dÇu  kh¸c,  ®∙ hoÆc  cha  vì   m¶nh 1207 40 00 ­H¹tvõng     x 1211 C¸c lo¹ c©y  i vµ c¸c phÇn  cña c©y (c¶    h¹t, qu¶)  chñ  yÕu   dïng  lµm    níc hoa,   dîc phÈm,  thuèc   trõ s©u,  thuèc  tÈy uÕ,  hoÆc     c¸c môc  ®Ých   ¬ng    ¬i  t tù, t hoÆc   kh«, ®∙    hoÆc   cha  c¾t,nghiÒn    hoÆc   xay thµnh  bét 1211 90 ­C¸c  i   lo¹ kh¸c:          ­­Lo¹ichñ  yÕu  dïng cho      dîcphÈm: 1211 90 11       ­ ­ ­ Pyrethrum, ®∙    c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   x xay  thµnh  bét 1211 90 12       ­­­Pyrethrum,lo¹ kh¸c     i x 1211 90 13  ­  ­ Cannabis,®∙  ­      c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   x xay  thµnh  bét 1211 90 14       ­­­Cannabis,lo¹ kh¸c     i x 1211 90 15  ­ ­ ­ Coca, ®∙        c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   xay  x thµnh  bét 1211 90 16       ­­­Coca,lo¹ kh¸c    i x 1211 90 17  ­  ­  ­  Lo¹ikh¸c,®∙      c¾t  hoÆc   nghiÒn  hoÆc   x xay  thµnh  bét 1211 90 19         ­­­Lo¹ikh¸c x
 5. 5 1301 C¸nh  kiÕn  ®á;  g«m    tù nhiªn,nhùa    c©y, nhùa    c©y  d¹ng  g«m,  nhùa  lª­   «­ « (oleo resins)(vÝ      dô:nhùa    th¬m) 1301 10 ­C¸nh    kiÕn  ®á: 1301 10 10 ­­Sen     l¾c  c¸nh kiÕn  tinhchÕ  vµ    ®á    kh¸c x 1301 10 90 ­­Lo¹ikh¸c      x 1301 90 00 ­Lo¹ikh¸c     Riªng: + C¸nh  kiÕn  tr¾ng x + Chaiphµ   x 1401 VËt liÖu thùc vËt dïng ®Ó  tÕt bÖn  hoÆc   ®an  : tre,song, m©y,  (nh       sËy, liÔu      giá,c©y  bÊc, cä  , röa    sîi  ®∙  s¹ch,chuéi hoÆc     i     c¸c lo¹   r¬m  ngò  cèc ®∙ tÈy  hoÆc   nhuém,  vá c©y  ®o¹n) 1401 20 00 ­Song    m©y x 1704 Møt kÑo  cã ® êng (kÓ c¶ s«­ la tr¾ng),c«­   kh«ng  chøa  cao ca  1704 90 00 ­Møt    kÑo  ® êng  cã  kh¸c Riªng: + KÑo  hoa  qu¶ x 2009 N íc qu¶      Ðp (kÓ  hÌm   c¶  nho)  níc rau  vµ    Ðp  x cha    lªn men   vµ   cha  pha  îu,®∙  r   hoÆc   cha  pha  thªm  êng  ® hay  chÊtngätkh¸c     2401 Thuèc      l¸ cha  l¸ chÕ  biÕn;phÕ      liÖu thuèc l¸    l¸ 2401 10 00 ­Thuèc    ,   l¸l¸ cha íccäng   t   Riªng: + Thuèc      l¸ kh« l¸ x 2401 20 00 ­ Thuèc    , t     l¸l¸ ®∙ íccäng    mét  phÇn  hoÆc   toµn  bé Riªng: + Thuèc      l¸ kh« l¸ x 2517 §¸ cuéi,sái,®¸  vì hoÆc       ®∙    nghiÒn, chñ    yÕu  ®Ó   lµm   vËt liÖu  t«ng  bª  hoÆc       êng  ®Ó r¶i® bé hay ® êng s¾t,  hoÆc  ®¸ ba­ t l¸ (bal  las) kh¸c,®¸    cuéinhá  ®¸        vµ  löa tù nhiªn (®¸ fl )     in   , ®∙ hoÆc   cha  qua  lý nhiÖt;®¸  xö      d¨m  nÖn,  xØ  kim  ihay  lo¹  phÕ   liÖu  c«ng  nghiÖp  ¬ng  t tù, cã hoÆc  kh«ng kÌm theo c¸c vËt liÖu   trong phÇn    ®Çu   cña  nhãm   nµy; ®¸    d¨m    trén nhùa  êng,®¸  d¹ng  ®   ë  viªn,  m¶nh, bét,lµm      i thuéc nhãm     tõ c¸clo¹ ®¸      2515,2516    ®∙ hoÆc   cha  qua  lýnhiÖt xö    2517 20 00 ­  d¨m   §¸  nÖn,  c¸c  ixØ   tõ  lo¹  kim  ihoÆc   lo¹  x phÕ  liÖu c«ng nghiÖp t ¬ng  tù, cã hoÆc   kh«ng kÕt hîp víi c¸c vËt liÖu trong phÇn  ®Çu  cña ph©n nhãm  251710 2517 30 00 ­§¸ d¨m        trénnhùa  êng ® x
 6. 6 2520 Th¹ch cao  (sun­ ph¸t can­ xi kho¸ng chÊt);   x th¹ch cao    khan  (anhydri )plaster(gåm  t  ;   th¹ch   cao  nung  ®∙  hay  sun  ph¸t can­   hoÆc     xi),®∙  cha  nhuém   mµu,  hoÆc   cã  kh«ng  thªm  mét ­ l îng nhá    chÊtgiatèchay        chÊtlµm    chËm 2609 00 00 Qu Æng  thiÕc vµ quÆng  thiÕc ®∙ ® îc lµm  x giµu 3208 S¬n,  vÐc    ni (kÓ  s¬n   c¶  men   s¬n  vµ  bãng)   lµm  c¸c  ipolyme  tõ  lo¹  tæng   hîp  hoÆc     c¸c polyme    tù nhiªn®∙    biÕn  ®æi  vÒ  m Æt   hãa        häc,®∙    ph©n    t¸nhay  hßa   tan trong m«i  êng    tr kh«ng  chøa  níc; c¸c     dung  dÞch  nh ®∙    ghi trongchó    cña    gi¶i 4  ch¬ng  nµy Riªng: + S¬n x 3209 S¬n,  vÐc    ni (kÓ  c¸c lo¹  c¶    is¬n  men   s¬n  vµ  bãng) lµm      i   tõ c¸c lo¹  polyme  tæng  hîp  hoÆc   c¸cpolyme      tùnhiªn®∙    biÕn  æi  m Æt   ® vÒ  hãa  häc,®∙    ph©n    t¸nhay  hßa   tan trong m«i  êng    tr cã chøa  níc Riªng: + S¬n x 3210 00 S¬n, vÐc      nikh¸c (kÓ  c¸c lo¹    c¶    i s¬n  men,  s¬n  bãng  mµu   vµ  keo);c¸c lo¹      i thuèc  mµu    níc ®∙  pha  chÕ  dïng ®Ó     hoµn  thiÖn da   Riªng: + S¬n x 3401 Xµ  phßng, c¸c chÊt h÷u c¬ ho¹t  ®éng  bÒ   m Æt   c¸c chÕ   vµ    phÈm   dïng  xµ  nh  phßng, ë    d¹ng  thái  ,miÕng,  b¸nh  hoÆc     c¸c h×nh  d¹ng  kh¸c,cã    hoÆc   kh«ng  chøa  phßng; giÊy, xµ      mÒn       v¶ikh«ng  x¬,phítvµ    dÖt,®∙    thÊm  tÈm,  tr¸nghoÆc     phñ  phßng  xµ  hoÆc   chÊttÈy   Riªng: +  phßng  Xµ  th¬m, xµ    phßng  bét x 3917 C¸c lo¹  ièng,  èng  dÉn,    c¸c  vßi vµ  phô   tïng dïng    ®Ó l¾p    r¸p chóng  b»ng  plast   ic(vÝ   dô: c¸c®o¹n      nèi, khuûu,vµnh  m)   ®Ö Riªng:   èng  +  dÉn  níc x 4401 Gç  nhiªnliÖu,d¹ng      khóc,thanh    nhá,cµnh,bã      hoÆc    c¸c d¹ng ¬ng    bµo, d¨m    t tù;vá    gç; phÕ   liÖu    gç, mïn  ca,  hoÆc   ®∙  cha  ®ãng  thµnh  khèi, b¸nh,viªnhoÆc         c¸cd¹ng ¬ng  t tù 4401 30 00 ­ Mïn  ca,  phÕ   liÖu    hoÆc   gç, ®∙  cha  ®ãng  thµnh  d¹ng  khèi,b¸nh,viªn hoÆc           c¸c d¹ng  ­ t ¬ng  tù Riªng: +  c©y      Vá  t¸nbétlµm  h¬ng x 4403 Gç  c©y, ®∙    hoÆc   cha  bãc    gi¸choÆc   vá, bá    x
 7. 7 ®Ïo vu«ng  th« 4407 Gç  ca  ®∙  hoÆc     xÎtheo  chiÒu  däc,l¹nghoÆc       t¸ch líp,®∙      hoÆc   cha  bµo,  ®¸nh  giÊy nh¸p  hoÆc   ghÐp  méng, cã  dÇy      ®é  trªn6mm Riªng: +  ®∙  hoÆc   Gç  ca  xÎ x 4412 Gç      d¸n    m Æt   c¸c tÊm    d¸n,v¸n ®∙  lípgç  vµ    v¸n kh¸c®∙  lípm Æt  ¬ng    d¸n    t tù Riªng: +  d¸n Gç  x 4414 00 00 Khung  tranh,khung    ¶nh,khung    g¬ng  b»ng gç  x hoÆc     c¸cs¶n  phÈm  b»ng  t gç ¬ng  tù 4418 §å méc,    dïng  ®å gç  trong x©y dùng, kÓ     c¶  panen  cã    gç  lâixèp  nh©n    t¹o,panen  tsµn  l¸  vµ      l¾p  v¸n lîp®∙  ghÐp 4418 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      Riªng: + V¸n sµn x 4419 00 00 Bé  ¨n,bé  lµm  ®å    ®å  bÕp  b»ng gç x 4420 Gç  kh¶m,    d¸t;tr¸p,vµ    ihép    c¸c lo¹  ®ùng  ®å  kim  hoµn, ®ùng    dao  kÐo  c¸c s¶n  vµ    phÈm  ­t ¬ng   tù, b»ng  gç;  îng  t nhá  ®å   vµ  trang    trÝ b»ng gç; c¸c lo¹ ®å  dïng b»ng gç kh«ng  i thuéc ch¬ng    94 4420 10 00 ­Tîng nhá  c¸c®å      vµ    trangtrÝb»ng      gç x 4420 90 00 ­Lo¹ikh¸c     Riªng: +    kh¶m,    Lo¹i®∙  d¸t,ch¹m  træ x 5701 Th¶m   hµng  vµ  dÖt    tr¶isµn  kh¸c, s¶n    xuÊt   b»ng  ph¬ng  ph¸p th¾t gót,®∙      hoÆc   cha  lµm  s½n  thµnh  chiÕc Riªng: +    lµm  Lo¹i®∙  s½n thµnh  chiÕc x 5702 Th¶m   c¸c lo¹  hµng  vµ    i   dÖt    tr¶isµn kh¸c,dÖt    thoi  kh«ng chÇn  sîi  vßng bÒ  m Æt  hoÆc   kh«ng phñ x¬ vôn ®∙ hoÆc  cha lµm s½n  thµnh  chiÕc,kÓ  lo¹ "kelem","schumacks",   c¶  i       "karamanie"vµ    i   c¸c lo¹  tÊm  phñ  dÖt   ¬ng  tay t tù 5702 10 00 ­ "Kelem","schumacks",  "karamanie"  vµ c¸c   x lo¹ tÊm    i phñ  dÖt   ¬ng  tayt tù 5702 20 00 ­TÊm       tr¶isµn  lµm      dõa tõsîi x¬  x ­ Lo¹ikh¸c,cã        cÊu    trócvßng    Æt,  lµm  bÒ m ®∙  s½n  thµnh  chiÕc: 5702 41 00 ­ ­ Tõ        len l«ng  cõu  hoÆc   l«ng ®éng    i vËt lo¹  x mÞn 5702 42 00 ­­Tõ         vËtliÖu dÖt  nh©n  t¹o x
 8. 8 5702 49 00 ­­Tõ         vËtliÖu dÖt  kh¸c x ­ Lo¹ikh¸c,kh«ng  cÊu          cã  trócvßng    Æt,  bÒ m ®∙ lµm  s½n  thµnh  chiÕc: 5702 51 00 ­ ­ Tõ        len l«ng  cõu  hoÆc   l«ng ®éng    i vËt lo¹  x mÞn 5702 52 00 ­­Tõ         vËtliÖu dÖt  nh©n  t¹o x 5702 59 00 ­­Tõ         vËtliÖu dÖt  kh¸c x 5703 Th¶m   c¸c lo¹   vµ    i hµng  dÖt    tr¶isµn  kh¸c,®∙    chÇn sîi  vßng bÒ  m Æt, ®∙  hoÆc  cha lµm  s½n  thµnh  chiÕc Riªng: +    lµm  Lo¹i®∙  s½n  thµnh  chiÕc x 5704 Th¶m   c¸c lo¹  vµ    ihµng  dÖt    tr¶isµn  kh¸c lµm    b»ng phít,  kh«ng chÇn  sîi  vßng bÒ  m Æt   hoÆc  phñ x¬ vôn, ®∙ hoÆc  cha lµm s½n  thµnh  chiÕc Riªng: +    lµm  Lo¹i®∙  s½n  thµnh  chiÕc x 5705 00 00 C¸c  ith¶m  lo¹  kh¸c  c¸c  ihµng  vµ  lo¹  dÖt    tr¶i sµn  kh¸c,®∙    hoÆc   cha  lµm  s½n  thµnh chiÕc Riªng: +    lµm  Lo¹i®∙  s½n  thµnh  chiÕc x 5805 00 00 Th¶m  dÖt tay theo kiÓu  mÉu  Gobelins,   Flanders,Aubusson, Beauvaisvµ          c¸c kiÓu ­ t ¬ng      i tù,c¸c lo¹  th¶m  îct¹ob»ng  ®     kim  (vÝ    dô: thªu ®Ýnh,    thªu ch÷    thËp),®∙    hoÆc   cha  lµm  thµnh  chiÕc Riªng: +    lµm  Lo¹i®∙  s½n  thµnh  chiÕc x 6101 ¸ kho¸c ngoµi,¸o  o      choµng  Æc     xe, ¸o  m khi®i    x kho¸c kh«ng tay,  ¸o choµng kh«ng tay,    ¸o kho¸c cã        mò trïm (kÓ  ¸o j¾c    îttuyÕt, c¶    kÐt tr     ¸o kho¸c chèng    j¾c    giã,¸o  kÐt chèng   giã vµ  c¸c lo¹  ¬ng      it tù,dïng  cho  ®µn   «ng  hoÆc    trÎ em     trai dÖt  , kim, ®an    hoÆc   mãc,      i trõc¸c lo¹  thuéc nhãm     6103 6102 ¸ kho¸c ngoµi,¸o  o      choµng  Æc     xe, ¸o  m khi®i    x kho¸c kh«ng tay,  ¸o choµng kh«ng tay,    ¸o kho¸ccã        mò trïm (kÓ  ¸o j¾c    îttuyÕt), c¶    kÐt tr     ¸o kho¸c chèng    j¾c    giã,¸o  kÐt chèng   giã vµ  c¸clo¹  ¬ng      it   tù,dïng  cho  phô  hoÆc       n÷  trÎem g¸i,  dÖt  kim,®an    hoÆc   mãc, trõc¸clo¹ thuéc        i   nhãm   6104 6103 Bé  com­lª  quÇn  ®ång    vÐt  ,bé  ¸o  bé, ¸o  t«ng,   x ¸o kho¸c  thÓ  thao, quÇn      dµi,quÇn  yÕm   cã  d©y  ®eo,  quÇn  èng  chÏn,vµ    quÇn  soãc    (trõ quÇn   ¸o b¬i),  dïng  cho  ®µn  «ng hoÆc       trÎem traidÖt   , kim,®an    hoÆc   mãc
 9. 9 6104 Bé  com­lª,bé   quÇn  ®ång    j¾c  ¸o  bé, ¸o  kÐt,  x ¸o kho¸c thÓ    thao,¸o          v¸y dµi,v¸y,quÇn    v¸y, quÇn   dµi,quÇn  yÕm   d©y  cã  ®eo,  quÇn  èng  chÏnvµ    quÇn  soãc    (trõquÇn    ¸o b¬i),   dïng cho    phô  hoÆc       , n÷  trÎem g¸i  dÖt  kim, ®an    hoÆc   mãc 6105 S¬   ®µn   mi  «ng  hoÆc       trÎem trai  ,dÖt  kim,  x ®an  hoÆc   mãc 6106 ¸ s¬    s¬  choµng  o  mi, ¸o  mi  dïng  cho  phô  n÷  x hoÆc         trÎ g¸i, em dÖt  kim,®an    hoÆc   mãc 6107 Bé  quÇn  lãt  ¸o  , quÇn    ngñ, bé  gia­ ®ïi,¸o    py­ x ma, ¸o choµng t¾m, ¸o kho¸c ngoµi m Æc   trong  nhµ  c¸c  it vµ  lo¹  ¬ng    tù,dïng  cho  ®µn  «ng  hoÆc  trÎ    em trai dÖt  , kim,  ®an  hoÆc   mãc 6108 V¸y    d©y  lãtcã  ®eo, v¸ylãttrong,quÇn              xilÝp, x quÇn        ®ïibã,¸o ngñ,bé  gia­   py­ ma,    ¸o choµng  m Æc   nhµ, ¸o  ë    choµng  t¾m,  kho¸c ngoµi ¸o      m Æc   trong  nhµ  c¸c lo¹  ¬ng  dïng  vµ    it tù  cho  phô  hoÆc       , n÷  trÎem g¸i  dÖt  kim, ®an    hoÆc   mãc 6109 ¸ Ti­   Shirt   may   vµ    i¸o    o  sít(T­ ) ¸o  , «  c¸c lo¹  lãt x kh¸c,dÖt    kim,®an    hoÆc   mãc 6110 ¸ bã,¸o chui®Çu,    o        ¸o chÏn ng¾n      cµikhuy   (¸o x s¨ng  ®ai    cæ cøng),gi­   c¸c  it   lªvµ  lo¹  ¬ng    tù, dÖt  kim,®an    hoÆc   mãc 6111 Bé  quÇn  vµ    ¸o  ®å may  Æc   m s½n  cho    trÎs¬  x sinh,dÖt    kim,®an    hoÆc   mãc 6112 Bé quÇn    ¸o thÓ  thao,bé    quÇn    îttuyÕtvµ  ¸o tr     x quÇn      ¸o b¬i, dÖt  kim,®an    hoÆc   mãc 6113 00 QuÇn     îcmay      i   ¸o ®   tõ c¸c lo¹  dÖt  v¶i kim, ®an    x hoÆc   mãc  thuéc nhãm     5903,5906,5907     6114 QuÇn    ¸o kh¸c,dÖt    kim,®an, hoÆc       mãc x 6115 QuÇn    tÊt,quÇn  nÞt,bÝt      ¸o    tÊtdµi (trªn®Çu     x gèi),bÝt      tÊt ng¾n   cæ,    ihµng    c¸c lo¹  tÊt dÖt  kim  kh¸c,kÓ   nÞt    c¶  ch©n  dïng  cho  ngêi d∙n     tÜnh m¹ch, giµy dÐp  kh«ng ®Õ, dÖt kim,   ®an  hoÆc   mãc 6116 G¨ng   tay,g¨ng    ngãn  g¨ng    tay hë  vµ  tay bao,   x dÖt  kim,®an    hoÆc   mãc 6117 Hµng  phô   trîdÖt  kim, ®an    hoÆc   mãc   kh¸c;  x c¸c chi  tiÕt  dÖt kim, ®an  hoÆc  mãc  cña  quÇn   ¸o hoÆc   phô    ®å  trîlµm  s½n 6201 ¸ kho¸c ngoµi,¸o  o      choµng  Æc     xe, ¸o  m khi®i    x kho¸c kh«ng tay,  ¸o choµng kh«ng tay,    ¸o kho¸ccã        mò trïm (kÓ  ¸o j¾c    îttuyÕt), c¶    kÐt tr     ¸o    j¾c  giã,¸o  kÐt  chèng    c¸c lo¹  ¬ng  giã vµ    it tù,dïngcho    ®µn  «ng  hoÆc             trÎ em trai trõc¸c , lo¹ thuéc nhãm     i   6203
 10. 10 6202 ¸ kho¸c ngoµi,¸o  o      choµng  Æc     xe, ¸o  m khi®i    x kho¸c kh«ng tay,  ¸o choµng kh«ng tay,    ¸o kho¸ccã        mò trïm (kÓ  ¸o j¾c    îttuyÕt), c¶    kÐt tr     ¸o    j¾c  giã,¸o  kÐt chèng    c¸c lo¹  ¬ng  giã vµ    it tù,dïng    cho  phô  hoÆc           i n÷  trÎem g¸i,trõ lo¹  thuéc nhãm     6204 6203 Bé  com­lª,bé    quÇn  ®ång    j¾c  ¸o  bé, ¸o  kÐt,   x ¸o kho¸c  thÓ  thao, quÇn      dµi,quÇn  yÕm   cã  d©y  ®eo,  quÇn  èng chÏn,vµ    quÇn  soãc    (trõ quÇn   ¸o b¬i),  dïng cho  ®µn  «ng hoÆc       trÎ em trai 6204 Bé  com­lª,bé    quÇn  ®ång    j¾c  ¸o  bé, ¸o  kÐt,   x ¸o kho¸c thÓ    thao,¸o          v¸y dµi,v¸y,quÇn    v¸y, quÇn   dµi,quÇn  yÕm   d©y  cã  ®eo,  quÇn  èng  chÏn, vµ    quÇn   soãc    (trõ quÇn   b¬i),dïng  ¸o    cho  phô  hoÆc       n÷  trÎ g¸i em 6205 S¬  ®µn  mi  «ng  hoÆc       trÎ trai em x 6206 S¬   vµ  s¬  choµng  mi  ¸o  mi  dïng cho  phô  n÷  x hoÆc       trÎ g¸i em 6207 ¸ may  vµ          o  «  c¸clo¹ ¸o lãt i kh¸c,bé    quÇn    , ¸o lãt  x quÇn     ngñ,  py­ ma,  choµng  ®ïi,¸o  bé  gia­ ¸o  t¾m,  kho¸c  ¸o  ngoµi m Æc     trong  nhµ  c¸c vµ    lo¹  ¬ng    it tù,dïng  cho  ®µn   «ng  hoÆc       trÎem trai 6208 ¸ may  vµ    i     o  «  c¸c lo¹  lãtkh¸c,v¸y lãt      ¸o     , lãtv¸y x trong,quÇn      xi lÝp, quÇn      ngñ, bé    ®ïi bã, ¸o    py­ ma,  ¸o máng  m Æc  trong nhµ, ¸o gia­   choµng  t¾m,  kho¸c ngoµi m Æc   ¸o      trong nhµ    vµ    i ¬ng    c¸c lo¹  t tù dïng  cho  phô  hoÆc     n÷  trÎ em  g¸i 6209 Bé  quÇn    ¸o may  s½n  ®å  vµ  phô    trî cho    trÎs¬  x sinh,®an    hoÆc   mãc 6210 QuÇn   may  ¸o  s½n  lµm  b»ng    v¶ithuéc  nhãm   x 5602,5603,5903,5906,5907         6211 Bé quÇn    ¸o thÓ  thao,bé    quÇn    îttuyÕtvµ  ¸o tr     x quÇn      ¸o b¬i; quÇn    ¸o kh¸c 6212 Su  chiªng,gen, ¸o      nÞt  ngùc, d©y    ®eo  quÇn,   x d©y  mãc  bÝt    tÊt,nÞt      tÊt,c¸c s¶n  phÈm  ¬ng  t tù  c¸c chi tiÕtcña  vµ        chóng, ® îc lµm      hoÆc   kh«ng  lµm   tõdÖt  kim,®an    hoÆc   mãc 6213 Kh¨n    kh¨n quµng  tayvµ    nhá x 6214 Kh¨n  san, kh¨n    choµng    vai,kh¨n  choµng  cæ,  x kh¨n  choµng réng  ®éi ®Çu   choµng    vµ  vai, m¹ng  che  Æt   c¸clo¹ t m vµ    i¬ng    tù 6215 N¬  êng,n¬  th   con  bím  ca  vµ  v¸t x 6216 00 00 G¨ng    tay,g¨ng    ngãn  g¨ng    tayhë  vµ  taybao x 6217 §å phô    trîmay  Æc   m s½n  kh¸c;c¸c bé      phËn  x rêicña    quÇn    ¸o hoÆc   phô    ®å  trîmay  s½n    trõ c¸clo¹ thuéc nhãm     i     6212
 11. 11 6401  Giµy  dÐp  kh«ng  thÊm     ®Õ   níc,cã  ngoµi vµ    mò   b»ng  cao  hoÆc   su  plast ,   ic mò giµy dÐp    kh«ng  g¾n  hoÆc   l¾p ghÐp      víi®Õ b»ng  c¸ch   kh©u,   t¸n ®inh, xo¸y èc, c¾m           ®Õ hoÆc     c¸c c¸ch t  ¬ng  tù 6401 10 00 ­Giµy    dÐp  g¾n  cã  mòi kim  i lo¹ b¶o    vÖ Riªng: + DÐp x ­Giµy    dÐp  kh¸c: 6401 99 00 ­­Lo¹ikh¸c      Riªng: + DÐp x 6402 C¸c  igiµy  lo¹  dÐp   kh¸c  ®Õ   cã  ngoµi vµ      mò b»ng  cao  hoÆc   su  plastic Riªng: + DÐp x 6403 Giµy  dÐp  ®Õ   cã  ngoµi b»ng    cao    su, plast  ic, da  thuéc  hoÆc   tæng  da  hîp    (gi¶ da)  mò   vµ  b»ng  thuéc da  Riªng: + DÐp x 6404 Giµy  dÐp  ®Õ   cã  ngoµi b»ng    cao    su, plast  ic, da  thuéc  hoÆc   tæng  da  hîp    (gi¶ da)  mò   vµ  b»ng  nguyªn liÖu dÖt     Riªng: + DÐp x 6405 Giµy  dÐp  kh¸c 6405 90 90 ­­Lo¹ikh¸c      Riªng: + DÐp x 7114 §å  nghÖ   kü  vµng    c¸c bé  b¹c vµ    phËn    rêicña  ®å  kü nghÖ  vµng b¹c,  b»ng kim lo¹ quý  i hoÆc   kim    lo¹ phñ  i kim  i lo¹ quý   Riªng: + B»ng  vµng,b¹c   x 8414 B¬m   kh«ng  khÝ  hoÆc   b¬m   ch©n  kh«ng,m¸y    nÐn   khÝ  qu¹t vµ   kh«ng  khÝ  hay  chÊt khÝ  kh¸c; cöa    qu¹t giã    hoÆc   cöa  th«ng  gÝo  cã  kÌm  theo  qu¹t,cã    hoÆc   kh«ng  l¾p  phËn  bé  läc ­Qu¹t:   8414 51 00 ­ ­ Qu¹tbµn,            qu¹tsµn,    êng, qu¹tth«ng    qu¹tt     x giã,qu¹ttrÇn hoÆc       g¾n        qu¹tm¸i,cã  ®éng  c¬  ®iÖn  c«ng  cã  suÊtkh«ng      qu¸ 125w 8414 59 ­­Lo¹ikh¸c:      8414 59 10      c«ng  ­­­Cã  suÊt®Õn     125  KW x 8414 59 90      c«ng  ­­­Cã  suÊttrªn125KW     x
 12. 12 8415 M¸y  ®iÒu  hßa  kh«ng  khÝ,  gåm   mét  cã  qu¹t  x ch¹y  b»ng    vµ  m« t¬  c¸c  phËn  bé  lµm  thay   ®æi  nhiÖt ®é   ®é       c¸c lo¹    vµ  Èm kÓ c¶    im¸y  kh«ng ®iÒu  chØnh  ®é  Èm  mét c¸ch riªng   biÖt 8418 M¸y  lµm  l¹nh,m¸y    lµm  vµ  ®¸  thiÕtbÞ    lµm    l¹nh hoÆc  lµm  ®«ng  l¹nh kh¸c,  lo¹ dïng ®iÖn  i hoÆc   ilo¹  kh¸c;b¬m     nhiÖt trõm¸y      ®iÒu  hßa  kh«ng  khÝ  thuéc nhãm     8415 Riªng: +  l¹nh Tñ  x 8516 Dông  cô ®iÖn  ®un  níc nãng tøc thêi  hay  b×nh  ®iÖn  ®un  duy      vµ  tr×nícnãng,dông   cô  ®un   ®iÖn  th¶  trong  níc, dông  sëi ®iÖn    cô    hay  thiÕtbÞ    sÊy  ®èt;thiÕtbÞ      uèn    lµm  tãcvµ  ®Çu   b»ng  nhiÖt ®iÖn    (vÝ   dô: m¸y  sÊy    tãc, m¸y  uèn    tãc,dông  kÑp cô  tãc) vµ    m¸y  sÊy  kh«  tay; bµn  ®iÖn;    lµ  dông  nhiÖt ®iÖn  cô    kh¸c dïng cho gia ®×nh; c¸c lo¹ ®iÖn  trë i   nung  nãng  b»ng  ®iÖn  ngoµic¸c lo¹      i dông  cô  thuéc nhãm     8545 8516 60 10 ­­Nåi nÊu       c¬m   ®iÖn x 8528 M¸y    thu h×nh  hoÆc   cã  kh«ng  kÕt      hîp víim¸y  thu  ph¸tradio hoÆc       m¸y    ghi hoÆc   m¸y    sao  ©m   thanh  hoÆc   h×nh  ¶nh; mµn     h×nh  video   vµ m¸y  chiÕu  video ­ M¸y      thu h×nh  hoÆc   cã  kh«ng  kÕt   hîp trong   cïng mét    hép    víi m¸y      thu ph¸tradiohoÆc     m¸y  ghihoÆc     m¸y  sao   ©m thanh  hoÆc   h×nh  ¶nh: 8528 12 00 ­­Lo¹imµu      x 8528 13 00 ­­Lo¹i®en       tr¾ng  hoÆc   ®¬n  s¾c x 8544 D©y,  c¸p  (kÓ  c¸p  c¶  ®ång  trôc) c¸ch    ®iÖn  (kÓ  lo¹ ®∙  îctr¸ngmen  c¶  i ®      c¸ch ®iÖn, hoÆc       m¹    lípc¸ch  ®iÖn)  d©y  vµ  dÉn  ®iÖn  îc c¸ch ®     ®iÖn, ®∙    hoÆc   cha  g¾n     víi®Çu    nèi.C¸p    sîi quang  lµm  b»ng      vá  c¸c sîicã  bäc  riªng tõng     sîi ®∙    hoÆc   , cha  l¾p    víid©y  dÉn  ®iÖn  hoÆc   ® îcl¾p      víi ®Çu    nèi®iÖn Riªng:   D©y  +  dÉn  ®iÖn  bäc nhùa x   D©y  +  ®iÖn  tho¹i x 9401 GhÕ   ngåi (trõc¸c lo¹        ithuéc  nhãm   9402),cã    hoÆc   kh«ng  chuyÓn  îcthµnh  êng  phô  ®   gi vµ  tïngcña    chóng Riªng: +    kh¶m,    Lo¹i®∙  d¸t, ch¹m  træ x 9403 C¸c  ®¹c  ®å  kh¸cvµ      c¸cphô    tïngcña  chóng 9403 30 00 ­§å    dïng b»ng  sö    gç  dông  trong v¨n phßng     Riªng: +    kh¶m,    Lo¹i®∙  d¸t, ch¹m  træ x
 13. 13 9403 40 00    dïng b»ng  sö  ­§å    gç  dông  trong nhµ    bÕp x 9403 50 00    dïng b»ng  sö  ­§å    gç  dông  trong phßng    ngñ x 9403 60 00    dïng b»ng  kh¸c ­§å    gç  Riªng: +    kh¶m,    Lo¹i®∙  d¸t,ch¹m  træ x H íng dÉn  dông: C¸c  êng  ¸p    tr hîp    nhãm   liÖtkª  (m∙  sè)  4  hoÆc  ph©n  nhãm     sè),kh«ng      8  hoÆc   (m∙ 6    liÖtkª m∙  sè  môc  "Riªng"      th× toµn      bé  c¸c m Æt  hµng  m∙  sè  cã  8  hoÆc   môc   "Riªng" thuéc     nhãm   sè  4  hoÆc   ph©n  nhãm   sè    6  trªn®Òu   îcgi¶m  ®   thuÕ  nhËp  khÈu. ­ Trêng hîp trong nhãm  (m∙  sè) hoÆc   4    ph©n  nhãm  (m∙  sè) cã    6    më thªm ®Õn   8  hoÆc   m∙  sè  môc  "Riªng"th×    chØ  nh÷ng  Æt     m hµng thuéc m∙    8  sè hoÆc  môc "Riªng"®∙    îcgi¶m    më ®   thuÕ nhËp khÈu. ­Trêng   trong m∙  sè  më     hîp     8  cã  thªm  ®Õn   môc "Riªng"     th× chØ nh÷ng    m Æt   hµng thuéc môc    "Riªng"® îcgi¶m      thuÕ  nhËp khÈu. (*)   Nh÷ng  nhãm   hµng,ph©n    nhãm   hµng,m Æt     hµng  ®¸nh  cã  dÊu    i (x)t¹  cétghichó  îcgi¶m      ®   50%   thuÕ  nhËp khÈu theo qui®Þnh        t¹ Th«ng   i tnµy.
 14. 14 D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  ® îc gi¶ m  5 0 %   thu Õ  n h Ë p  k h È u  n¨ m  2 00 1 theo Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i (Ban hµnh kÌm theo Th«ng   75/2001/TTLT­   tsè  BTC­BTM­TCHQ   ngµy  24/9/2001  cña    TµichÝnh   Th¬ng     LiªnBé    ­Bé  m¹i­Tæng  côc    H¶iquan) STT Tªn  hµng Nhãm   sè  §¬n  m∙  vÞ  Sè îng l theo BiÓu    tÝnh thuÕ nhËp  khÈu I/ Gç  s¶n  vµ  phÈm   b»ng  gç 1 Gç    v¸n sµn 4418 m3 50.000 2 §å  gia dông  gç    lµm    rõng    tõ gç  tù 4414 USD 500.000 nhiªn 4419 9401 9403 3 Gç  d¸n 4412 TÊm 100.000 4 Gç  xÎ 4407 m3 100.000 II/ Kho¸ng s¶n 1 Th¹ch cao   2520 TÊn 200.000 2 ThiÕc 2609 TÊn 200 3 §¸ d¨m   2517 USD 50.000 II / L©m   I s¶n 1 Chaiphµ   1301 USD 200.000 2 C¸nh  kiÕn tr¾ng 1301 USD 200.000 3 M©y   chÕ  biÕn 1401 USD 500.000 4 V»ng  ®¾ng 1211 USD 20.000 5 Võng 1207 TÊn 1.500 6 Qu¶  êi¬i ®   0813 USD 50.000 7 C¸nh  kiÕn ®á 1301 USD 200.000 8 C©y  thuèc 1211 USD 20.000 9 Sa  nh©n 0908 TÊn 100 10 Vá  c©y      t¸nbétlµm  h¬ng 4401 USD 50.000 11 H¹tý    dÜ 1211 TÊn 5.000 IV N«ng s¶n 1 G¹o  nÕp, g¹o tÎ     1006 TÊn 5.000 2 L¸ thuèc l¸      kh« 2401 USD 200.000 V S¶n  phÈm   c«ng  nghiÖp 1 N íchoa    qu¶,kÑo    hoa  qu¶  2009,1704   USD 50.000 2 S¬n 3208 USD 100.000 3209 3210 3 èng  nhùa  dÉn  níc 3917 USD 100.000
 15. 15 4 Qu¹t®iÖn   8414 ChiÕc 50.000 5 Hµng may  Æc m Tõ  6101  ®Õn   USD 100.000 6117, Tõ  6201  ®Õn   6217 6 DÐp     i c¸clo¹ Tõ  6401  ®Õn   §«i 20.000 6405 7 Xµ  phßng    phßng  bét,xµ  th¬m 3401 USD 5.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản