Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
88
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o Sè 81/2003/TTLT/BTC- BGD&§T ngµy 14 th¸ng 08 n¨m 2003 Híng dÉn néi dung, møc chi vµ qu¶n lý kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2005 - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§-TTg ngµy 04/05/2001 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia giai ®o¹n 2001-2005; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§-TTg ngµy 19/03/2002 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 26/2003/Q§-TTg ngµy 17/02/2003 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2005; Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o híng dÉn mét sè néi dung, møc chi vµ qu¶n lý kinh phÝ ®èi víi c¸c Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Õn n¨m 2005 nh sau: I. nh÷ng quy ®Þnh chung: 1. Kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®îc c©n ®èi trong dù to¸n chi ng©n s¸ch Trung ¬ng, ®îc sö dông theo ®óng c¸c néi dung ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh. ViÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. C¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp qu¶n lý chÆt chÏ kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh, kiÓm tra c¸c kho¶n chi tiªu theo ®óng môc tiªu, néi dung, chÕ ®é quy ®Þnh. 2. Ngoµi kinh phÝ do ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp cho c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng; C¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cÇn huy ®éng thªm c¸c nguån kinh phÝ kh¸c nh: ®ãng gãp tù nguyÖn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi trong vµ ngoµi níc (b»ng tiÒn, hiÖn vËt, c«ng lao ®éng...), bæ sung tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ kinh phÝ cña c¸c Bé, ngµnh ®Ó thùc hiÖn c¸c Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. ViÖc qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ huy ®éng thªm thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. II. nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: A. Néi dung vµ mét sè møc chi chñ yÕu: 1. Dù ¸n cñng cè vµ ph¸t huy kÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ xo¸ mï ch÷, thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së: Kinh phÝ cña Dù ¸n ®îc chi cho c¸c néi dung sau ®©y:
  2. 2 1.1. Chi cho viÖc tæ chøc c¸c líp häc xo¸ mï ch÷, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së: 1.1.1. Chi mua s¸ch gi¸o khoa, häc phÈm tèi thiÓu cho häc viªn. 1.1.2. CÊp s¸ch gi¸o khoa, häc phÈm tèi thiÓu cho häc sinh ë c¸c c¬ së gi¸o dôc thuéc x· cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n; häc sinh häc ch¬ng tr×nh bæ tóc trung häc c¬ së theo ph¬ng thøc kh«ng chÝnh quy v× hoµn c¶nh kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n. 1.1.3. Chi mua tµi liÖu gi¶ng d¹y, s¸ch gi¸o khoa, v¨n phßng phÈm cho gi¸o viªn. 1.1.4. Chi mua hå s¬ theo dâi, biÓu mÉu in s½n, sæ ®iÓm, sæ häc b¹, giÊy chøng nhËn, b»ng tèt nghiÖp, chi th¾p s¸ng (®èi víi líp häc ban ®ªm), chi tæ chøc thi tèt nghiÖp. Møc chi cho c¸c néi dung nªu trªn (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4) theo thùc tÕ ph¸t sinh t¹i ®Þa ph¬ng vµ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 1.1.5. Chi thï lao cho gi¸o viªn: Gi¸o viªn thuéc biªn chÕ ngµnh gi¸o dôc ®øng líp d¹y kiªm nhiÖm ®îc hëng thï lao theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 17/TT-LB ngµy 27/7/1995 cña Liªn Bé Lao ®éng, Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o "Híng dÉn chÕ ®é tr¶ l¬ng d¹y thªm giê vµ phô cÊp d¹y líp ghÐp cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o" vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi nh÷ng ngêi ngoµi biªn chÕ ngµnh gi¸o dôc, nÕu cã ®ñ tiªu chuÈn vµ n¨ng lùc gi¶ng d¹y, cã nhu cÇu tham gia gi¶ng d¹y c¸c líp xo¸ mï ch÷, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ phæ cËp trung häc c¬ së, khi ®îc Phßng Gi¸o dôc ký hîp ®ång th× ®îc hëng møc thï lao t¬ng ®¬ng víi gi¸o viªn trong biªn chÕ d¹y cïng bËc häc. 1.2. Chi cho c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, bao gåm chi x©y dùng phiÕu ®iÒu tra, thu thËp vµ nhËp sè liÖu ®iÒu tra ®îc vËn dông theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngµy 18/6/2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng (nay lµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) ‘‘Híng dÉn mét sè chÕ ®é chi tiªu ®èi víi c¸c nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ’’. 1.3. Chi hç trî ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o cÊp tØnh, huyÖn, x·; Chi hç trî cho c¸n bé tæ chøc, qu¶n lý líp häc. Møc chi cô thÓ do Së Gi¸o dôc - §µo t¹o phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ nghiªn cøu ®Ò xuÊt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 1.4. Chi c«ng t¸c kiÓm tra, chØ ®¹o, c«ng nhËn phæ cËp: thùc hiÖn chÕ ®é c«ng t¸c phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 94/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh ‘‘Quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé c«ng chøc Nhµ níc ®i c«ng t¸c trong níc’’. 1.5. Chi phô cÊp lu ®éng cho c¸n bé lµm chuyªn tr¸ch c«ng t¸c xo¸ mï ch÷, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ phæ cËp trung häc c¬ së cÊp Së, cÊp phßng, cÊp x· vµ cÊp trêng ph¶i thêng xuyªn ®i ®Õn c¸c th«n, b¶n, phum, sãc. Møc phô cÊp lu ®éng hÖ sè 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 9/7/2001 cña ChÝnh phñ vÒ "ChÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c«ng t¸c ë trêng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n".
  3. 3 1.6. Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, thi ®ua, khen thëng, héi nghÞ, tËp huÊn... thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2. Dù ¸n ®æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung s¸ch gi¸o khoa: 2.1. NhiÖm vô chi cña c¸c c¬ quan Trung ¬ng: 2.1.1. Chi biªn so¹n ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp: Thùc hiÖn theo Th«ng t sè 87/2001/TT-BTC ngµy 30/10/2001 cña Bé Tµi chÝnh “Híng dÉn néi dung, møc chi x©y dùng ch¬ng tr×nh khung cho c¸c ngµnh ®µo t¹o ®¹i häc, cao ®¼ng trung häc chuyªn nghiÖp vµ biªn so¹n ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh c¸c m«n häc”. 2.1.2. Chi biªn so¹n ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch híng dÉn nghiÖp vô cho c¸c bËc häc mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, trung häc phæ th«ng kü thuËt vµ gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy. Cô thÓ nh sau: a. X©y dùng ch¬ng tr×nh tæng thÓ vµ ch¬ng tr×nh m«n häc: - Thï lao thu thËp tµi liÖu níc ngoµi: 2.000 ®ång - 5.000 ®ång/trang. - Biªn so¹n ch¬ng tr×nh: 100.000 ®ång/tiÕt. - Söa ch÷a, biªn tËp tæng thÓ: 30.000 ®ång/tiÕt. - §äc ph¶n biÖn, nhËn xÐt: 10.000 ®ång/tiÕt/ngêi. b. Biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch híng dÉn nghiÖp vô: - Thï lao cho t¸c gi¶: 100.000 ®ång - 300.000 ®ång/tiÕt. - Thï lao cho chñ biªn: 45.000 ®ång/tiÕt. - Thï lao cho tæng chñ biªn: 30.000 ®ång/tiÕt. - Thï lao ®äc gãp ý ®Ò c¬ng: 100.000 ®ång - 300.000 ®ång/1 b¶n ®Ò c¬ng. - Thï lao ®äc gãp ý b¶n th¶o: 1.000 ®ång - 3.000 ®ång/1 trang b¶n th¶o/ngêi (trang b¶n th¶o khæ 14,5 x 20,5 cm). c. Thï lao dÞch tµi liÖu tõ tiÕng níc ngoµi sang tiÕng ViÖt: kh«ng qu¸ 35.000 ®ång/trang 300 tõ. d. Thï lao minh ho¹ s¸ch: - Thï lao cho b×a: 100.000 ®ång - 300.000 ®ång/b×a. - Thï lao can, vÏ kü thuËt: 1.000 ®ång - 15.000 ®ång/h×nh. - Thï lao vÏ h×nh minh ho¹ cã tÝnh nghÖ thuËt: 20.000 ®ång - 200.000 ®ång/h×nh. e. Chi cho tæ chøc hoµn thiÖn s¸ch: Chñ nhiÖm “Dù ¸n ®æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung s¸ch gi¸o khoa” xem xÐt sù cÇn thiÕt vµ quyÕt ®Þnh tæ chøc tr¹i hoµn thiÖn s¸ch ®èi víi tõng lo¹i s¸ch cô thÓ. Trong thêi gian tËp trung theo quy ®Þnh ®Ó hoµn thiÖn s¸ch tríc khi tæ chøc thÈm ®Þnh, ®îc chi c¸c néi dung sau: - Chi thï lao cho t¸c gi¶, biªn tËp viªn: 80.000 ®ång/ngêi/ngµy.
  4. 4 - Chi phô cÊp tiÒn ¨n vµ tiªu vÆt (t¸c gi¶, biªn tËp viªn, thµnh viªn ban tæ chøc): 55.000 ®ång/ngêi/ngµy. - TiÒn níc uèng: 15.000 ®ång/ngêi/ngµy. - TiÒn tµu xe: thanh to¸n theo thùc tÕ. - Ban tæ chøc thanh to¸n tiÒn thuª chç ë, chç lµm viÖc tËp trung theo Hîp ®ång víi lo¹i kh¸ch s¹n trung b×nh. f. Chi cho thÈm ®Þnh s¸ch: Trong thêi gian tËp trung ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh s¸ch ®îc chi c¸c néi dung sau: - Chi phô cÊp tiÒn ¨n vµ tiªu vÆt: 55.000 ®ång/ngêi/ngµy. - TiÒn níc uèng: 15.000 ®ång/ngêi/ngµy. - TiÒn tµu xe: thanh to¸n theo thùc tÕ. - Ban tæ chøc thanh to¸n tiÒn thuª chç ë, chç lµm viÖc tËp trung cho héi ®ång thÈm ®Þnh theo Hîp ®ång víi lo¹i kh¸ch s¹n trung b×nh. - Chi ®äc thÈm ®Þnh: 15.000 ®ång/tiÕt/ngêi. - Chi thï lao cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång thÈm ®Þnh (tÝnh cho nh÷ng ngµy tæ chøc thÈm ®Þnh s¸ch): + Chñ tÞch Héi ®ång thÈm ®Þnh: 50.000 ®ång/ngµy. + Phã chñ tÞch, Uû viªn th ký Héi ®ång thÈm ®Þnh: 40.000 ®ång/ngµy/ ngêi. Ban chñ nhiÖm Dù ¸n b¸o c¸o Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ ®èi víi nh÷ng néi dung chi cã quy ®Þnh khung møc chi nªu trªn. 2.1.3. In Ên s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch gi¸o viªn, híng dÉn nghiÖp vô, tµi liÖu tù chän (nÕu cã) ®Ó cÊp ph¸t cho häc sinh vµ gi¸o viªn c¸c trêng tham gia d¹y thÝ ®iÓm. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô nµy theo ®óng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. 2.1.4. Tæ chøc nghiªn cøu chÕ t¹o, thÈm ®Þnh, duyÖt mÉu thiÕt bÞ phï hîp víi ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi. Møc chi ®îc thanh to¸n theo hîp ®ång thùc tÕ. 2.1.5. Biªn so¹n c¸c lo¹i s¸ch d¹y tiÕng ViÖt vµ tiÕng d©n téc cho trÎ em ngêi d©n téc thiÓu sè. C¨n cø vµo c¸c néi dung vµ møc chi ®· quy ®Þnh t¹i §iÓm 2.1.2 trªn ®©y, Ban chñ nhiÖm Dù ¸n b¸o c¸o Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ. 2.1.6. Thï lao biªn so¹n, ®¸nh m¸y, in Ên c¸c lo¹i tµi liÖu, v¨n b¶n híng dÉn triÓn khai, tuyªn truyÒn, giíi thiÖu vÒ ®æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung s¸ch gi¸o khoa, ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. C¨n cø c¸c nhiÖm vô cô thÓ vµ thùc tÕ ph¸t sinh, Ban chñ nhiÖm Dù ¸n xem xÐt, quy ®Þnh møc chi víi nguyªn t¾c hîp lý, tiÕt kiÖm. 2.1.7. KiÓm tra thùc hiÖn gi¶ng d¹y thÝ ®iÓm t¹i c¸c trêng thÝ ®iÓm ch- ¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi: - TiÒn tµu xe, tiÒn thuª chç ë t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c theo møc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 94/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh “Quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®i c«ng t¸c trong níc”.
  5. 5 - TiÒn phô cÊp c«ng t¸c phÝ: T¹i c¸c tØnh ®ång b»ng, trung du møc phô cÊp kh«ng qu¸ 30.000 ®ång/ngµy/ngêi; T¹i c¸c vïng nói, h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u møc phô cÊp kh«ng qu¸ 60.000 ®ång/ngµy/ngêi. 2.1.8. TËp huÊn, båi dìng nghiÖp vô theo ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi cho gi¶ng viªn cèt c¸n cÊp tØnh, thµnh phè: Møc chi theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ, tËp huÊn, c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh. 2.1.9. Chi phô cÊp cho c¸c thµnh viªn Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh vµ Ban chñ nhiÖm c¸c Dù ¸n thuéc ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: 200.000 ®ång/th¸ng/ngêi. 2.1.10. Mét sè néi dung chi kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia c¨n cø vµo chÕ ®é, ®Þnh møc, tiªu chuÈn hiÖn hµnh ®Ó quyÕt ®Þnh møc chi cô thÓ; trêng hîp cha cã quy ®Þnh, ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu híng dÉn. 2.2. NhiÖm vô chi cña ®Þa ph¬ng: 2.2.1. Mua s¸ch cho gi¸o viªn (s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, s¸ch gi¸o viªn, híng dÉn nghiÖp vô), mua s¸ch cho häc sinh diÖn chÝnh s¸ch vµ häc sinh thuéc x· cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n (s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp). Møc chi thanh to¸n theo gi¸ b×a cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 2.2.2. Mua ®å dïng gi¶ng d¹y vµ häc tËp theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa míi, trªn c¬ së Danh môc thiÕt bÞ do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh. 2.2.3. Chi tËp huÊn, båi dìng nghiÖp vô cho gi¸o viªn d¹y thÝ ®iÓm vµ tÊt c¶ gi¸o viªn d¹y theo ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi: Møc chi theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ, tËp huÊn, c«ng t¸c phÝ hiÖn hµnh. 2.2.4. Chi båi dìng gi¸o viªn d¹y mÉu, gi¸o viªn d¹y thÝ ®iÓm; Chi phô cÊp cho HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng vµ c¸c thµnh viªn ban chØ ®¹o c¸c cÊp t¹i ®Þa ph¬ng, bao gåm: - Chi båi dìng gi¸o viªn d¹y mÉu: 10.000 ®ång/tiÕt d¹y mÉu. - Chi båi dìng gi¸o viªn d¹y thÝ ®iÓm: 5.000 ®ång/tiÕt d¹y thÝ ®iÓm. - Chi phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng vµ c¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o c¸c cÊp thùc hiÖn thÝ ®iÓm tèi ®a 150.000 ®ång/ng- êi/th¸ng. 3. Dù ¸n ®µo t¹o c¸n bé tin häc vµ ®a tin häc vµo nhµ trêng, ®Èy m¹nh d¹y ngo¹i ng÷ trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n: 3.1. §µo t¹o c¸n bé tin häc: - Chi chuÈn ho¸, cËp nhËt ch¬ng tr×nh cho c¸c chuyªn ngµnh ®µo t¹o thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin trong ®ã u tiªn ngµnh c«ng nghÖ phÇn mÒm. - Chi cho c¸c líp båi dìng tËp trung ®éi ngò gi¶ng viªn cho c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ ®éi ngò gi¸o viªn d¹y tin häc trong c¸c trêng phæ th«ng. Møc chi ¸p dông theo Th«ng t sè 105/2001/TT-BTC ngµy 27/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ Híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c«ng chøc Nhµ níc.
  6. 6 - Chi hç trî t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt: Mua s¾m trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm, tµi liÖu ®Ó phôc vô ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin. 3.2. §a tin häc vµo nhµ trêng: - Chi hç trî kÕt nèi Internet cho c¸c trêng trung häc phæ th«ng. - Hç trî mua s¾m trang thiÕt bÞ phßng häc ®a ph¬ng tiÖn. - Mua phÇn mÒm, tµi liÖu phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp trong trêng phæ th«ng. 3.3. Chi hç trî nhiÖm vô ®Èy m¹nh d¹y ngo¹i ng÷: - Chi cho viÖc t¨ng cêng d¹y ngo¹i ng÷ trong c¸c trêng phæ th«ng, c¸c tr- êng ®µo t¹o nghÒ vµ trong c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng. - Chi mua phÇn mÒm tin häc ®Ó gi¶ng d¹y, häc tËp ngo¹i ng÷. - TËp huÊn cho gi¸o viªn sö dông phÇn mÒm tin häc, øng dông vµo gi¶ng d¹y, häc tËp ngo¹i ng÷. Møc chi ¸p dông theo Th«ng t sè 105/2001/TT- BTC ngµy 27/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ Híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c«ng chøc Nhµ níc. 4. Dù ¸n ®µo t¹o vµ båi dìng gi¸o viªn, t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¸c trêng s ph¹m: - Chi båi dìng chuÈn ho¸, båi dìng thêng xuyªn vµ båi dìng theo chu kú cho gi¸o viªn c¸c trêng, khoa s ph¹m díi c¸c h×nh thøc thÝch hîp ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn c¸c ngµnh, bËc häc. Møc chi ¸p dông theo Th«ng t sè 105/2001/TT-BTC ngµy 27/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ Híng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé vµ c«ng chøc Nhµ níc. - Söa ch÷a, c¶i t¹o vµ x©y dùng míi nhµ häc, phßng thÝ nghiÖm, th viÖn, nhµ hiÖu bé, ký tóc x¸ sinh viªn, nhµ ¨n, nhµ tËp ®a n¨ng cña c¸c trêng, khoa s ph¹m. - Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô thÝ nghiÖm, ®å dïng d¹y häc phôc vô trùc tiÕp cho viÖc gi¶ng d¹y, häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh c¸c trêng, khoa s ph¹m. 5. Dù ¸n hç trî gi¸o dôc miÒn nói, vïng d©n téc Ýt ngêi vµ vïng cã nhiÒu khã kh¨n: - Chi hç trî cho viÖc söa ch÷a, c¶i t¹o, chèng xuèng cÊp, x©y dùng míi nhµ häc, ký tóc x¸, nhµ ¨n, nhµ hiÖu bé, nhµ tËp ®a n¨ng ®Ó hoµn thiÖn quy ho¹ch trêng häc, ®¸p øng ®îc quy m« häc sinh d©n téc néi tró ®èi víi c¸c tr- êng dù bÞ ®¹i häc, trêng phæ th«ng d©n téc néi tró trung ¬ng, tØnh, huyÖn. - Cñng cè vµ x©y dùng hÖ thèng trêng b¸n tró côm x·, x· vµ c¸c líp ghÐp ë b¶n, lµng, phum, sãc ®Ó thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc vµ xo¸ mï ch÷. - Chi hç trî mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô thÝ nghiÖm, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch b¸o th viÖn... phôc vô trùc tiÕp cho gi¶ng d¹y, häc tËp vµ sinh ho¹t cña gi¸o viªn vµ häc sinh. ¦u tiªn mua s¾m ®å dïng d¹y häc, thiÕt bÞ thùc hµnh ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc híng nghiÖp - d¹y nghÒ cho häc sinh c¸c trêng d©n téc néi tró. - Hç trî häc phÈm tèi thiÓu (kh«ng bao gåm s¸ch gi¸o khoa): giÊy viÕt, bót, thíc kÎ... cho häc sinh nghÌo, häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµ häc sinh
  7. 7 c¸c ®Þa ph¬ng thuéc miÒn nói, vïng d©n téc thiÓu sè vµ vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 6. Dù ¸n t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¸c trêng häc, c¸c Trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp; x©y dùng mét sè trêng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp träng ®iÓm: Kinh phÝ dù ¸n nµy ®îc sö dông ®Ó ®Çu t cho c¸c ngµnh häc, bËc häc: mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn, trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp víi c¸c néi dung chi sau ®©y: - C¶i t¹o, chèng xuèng cÊp vµ n©ng cÊp phßng häc; X©y dùng thªm phßng häc míi ®Ó ®¶m b¶o ®ñ chç häc cho häc sinh. - Chi hç trî mua s¾m ®å ch¬i, bµn ghÕ, m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô thÝ nghiÖm, thùc hµnh, th viÖn, m¸y vi tÝnh... x©y dùng nhµ ¨n, nhµ tËp, nhµ thÝ nghiÖm, th viÖn, nhµ häc ®Æc thï, c«ng tr×nh vÖ sinh, hÖ thèng cÊp tho¸t n- íc, s©n ch¬i, b·i tËp... - T¨ng cêng ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó x©y dùng mét sè trêng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp träng ®iÓm, trung t©m kü thuËt tæng hîp - híng nghiÖp. B. C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: ViÖc qu¶n lý, lËp dù to¸n, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n kinh phÝ thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2005 thùc hiÖn theo quy tr×nh, néi dung, thêi gian, biÓu mÉu theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản