Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN

  1. th«ng t  liªn lÞch ñy ban dan téc ­ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t  ­ tµi chÝnh ­ x©y dùng ­ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn  n«ng th«n sè 819/2004/ttlt/ubdt­kh®t­tc­xd­nnptnt  n g µ y   1 0   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4   h í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è  134/2004/Q§­TTg ngµy 20/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  vÒ mét sè chÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë  vµ níc sinh ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc  thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   134/2004/Q§­TTg   ngµy   20/7/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   (sau   ®©y   gäi   lµ   QuyÕt   ®Þnh   134/TTg) vÒ mét sè chÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë,   nhµ ë vµ níc sinh ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè   nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n vµ ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng  ChÝnh   phñ   t¹i   v¨n   b¶n   sè   1401/CP­NN   ngµy   28/9/2004   vÒ  viÖc   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   134/TTg;   Liªn bé: Uû ban D©n téc, KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Tµi chÝnh,   X©y  dùng,  N«ng   nghiÖp  vµ  ph¸t  triÓn  n«ng  th«n  híng  dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. ChÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ n­ íc sinh ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi  sèng khã kh¨n ®¶m b¶o nguyªn t¾c hç trî trùc tiÕp cho hé  gia ®×nh. Hé ®îc hëng tõ chÝnh s¸ch trªn ph¶i trùc tiÕp  qu¶n lý, sö dông c¸c kho¶n ®îc hç trî nh»m æn ®Þnh s¶n  xuÊt, ®êi sèng, xãa ®ãi gi¶m ngheo, n©ng cao d©n trÝ, gi÷  g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa cña c¸c d©n téc thiÓu sè.  Trêng  hîp  ®Æc  biÖt,  kh«ng  cßn  nhu  cÇu  sö dông  th×  ph¶i  chuyÓn   nhîng   quyÒn   sö   dông   ®Êt   s¶n   xuÊt,   ®Êt   ë,   nhµ   ë  th«ng qua chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó giao l¹i cho hé ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo kh¸c. 2. ViÖc b×nh xÐt hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo  cha cã hoÆc cha ®ñ ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë vµ cã khã kh¨n vÒ  nhµ ë, níc sinh ho¹t ph¶i ®îc tiÕn hµnh tõ c¬ së th«n,  b¶n,   ®¶m   b¶o   c«ng   khai,   d©n   chñ   th«ng   qua   c¸c   tæ   chøc  ®oµn thÓ, ®îc Uû ban nh©n d©n x∙ xem xÐt, tr×nh Uû ban  nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh (sau  ®©y gäi chung  lµ Uû ban nh©n d©n huyÖn)  kiÓm tra,  tæng  hîp   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh)  quyÕt ®Þnh.
  2. 2 3. Møc hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ níc sinh  ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã  kh¨n, sinh sèng b»ng nghÒ n«ng, l©m nghiÖp thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   134/TTg   lµ   møc   tèi   thiÓu.   Tïy  theo kh¶ n¨ng cña tõng ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh cã  thÓ quyÕt ®Þnh møc cao h¬n. Trêng hîp møc hç trî theo c¸c  quyÕt ®Þnh tríc ®©y cña Thñ tíng ChÝnh phñ cao h¬n so víi  møc hç trî t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg th× vÉn tiÕp tôc thùc  hiÖn theo  møc  hç trî tríc ®©y. Trêng  hîp  c¸c  ®Þa  ph¬ng  qu¸ khã kh¨n vÒ quü ®Êt, kh«ng cã ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt hç  trî ®Êt s¶n xuÊt cho hé theo QuyÕt ®Þnh 134/TTg th× Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh chñ ®éng gi¶i quyÕt theo híng  lËp c¸c dù ¸n ®a d©n ®i kinh tÕ míi hoÆc c¸c dù ¸n gi¶i  quyÕt viÖc lµm cho ®ång bµo. 4. ChÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ n­ íc sinh ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo ®îc  thùc hiÖn b»ng c¸c nguån vèn sau: ­ Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi theo ®Þnh  møc hç trî quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg; ­ Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ kh«ng díi 20% ®Þnh møc  hç trî tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng; ­ Nguån vèn hç trî hîp ph¸p do ®Þa ph¬ng huy ®éng tõ  c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x∙ héi, céng ®ång... C¸c   kho¶n   chi   phÝ   qu¶n   lý,   ®o   ®¹c,   cÊp   giÊy   chøng  nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m  b¶o, møc chi cô thÓ do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh vµ  kh«ng ®îc trÝch vµo møc hç trî cho c¸c hé. II. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. §èi tîng hç trî a. §èi víi hé gia ®×nh Hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ®îc thô hëng chÝnh s¸ch  quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy ph¶i ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn  sau ®©y: ­   Lµ   hé   nghÌo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  1143/2000/Q§­L§TBXH ngµy 1/11/2000 cña Bé Lao ®éng ­ th­ ¬ng binh vµ x∙ héi vÒ viÖc ®iÒu chØnh chuÈn hé nghÌo giai  ®o¹n 2001­2005; sinh sèng b»ng nghÒ n«ng l©m nghiÖp, nhng  cha cã hoÆc cha ®ñ ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, cã khã kh¨n vÒ  nhµ ë, níc sinh ho¹t; ­ Lµ nh÷ng hé d©n téc thiÓu sè (kÓ c¶ hé chØ cã vî  hoÆc chång lµ ngêi d©n téc thiÓu sè) ®∙ ®Þnh c ë ®Þa ph­ ¬ng; hé di d©n tù do ®îc ®a vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Þnh 
  3. 3 c  cña ®Þa ph¬ng; hé di d©n tù do nay trë vÒ quª cò tríc  thêi ®iÓm QuyÕt ®Þnh 134/TTg cã hiÖu lùc thi hµnh, ®îc Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi lµ Uû ban  nh©n d©n x∙) x¸c nhËn; ­ Trêng hîp  nh÷ng  hé ®ång  bµo d©n  téc thiÓu  sè  t¹i  chç ®∙ ®îc hç trî vÒ ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ níc  sinh ho¹t theo c¸c quy ®Þnh tríc ®©y, nhng ®Õn nay vÉn lµ  hé nghÌo cha ®ñ ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë vµ cã khã kh¨n vÒ nhµ  ë, níc sinh ho¹t th× vÉn ®îc hëng chÝnh s¸ch hç trî theo  QuyÕt ®Þnh 134/TTg. b. §èi víi céng ®ång th«n, b¶n Th«n, b¶n lµ tæ chøc ®îc quy ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh sè  13/2002/Q§­BNV ngµy 6/12/2002 cña Bé Néi vô ban hµnh quy  chÕ ho¹t ®éng cña th«n, tæ d©n phè vµ cã tõ 20% hé d©n  téc thiÓu sè trë lªn ®ang sinh sèng vµ cã khã kh¨n vÒ níc  sinh ho¹t. 2. Ph¹m vi ¸p dông ChÝnh s¸ch hç trî ®Êt s¶n xuÊt, ®Êt ë, nhµ ë vµ níc  sinh ho¹t  cho  hé ®ång  bµo  d©n  téc  thiÓu  sè nghÌo,  sinh  sèng b»ng nghÒ n«ng l©m nghiÖp thùc hiÖn trong ph¹m vi c¶  níc (riªng viÖc hç trî ®Êt s¶n xuÊt vµ ®Êt ë ®èi víi hé  ®ång bµo d©n téc Khmer  nghÌo ë c¸c tØnh ®ång b»ng  s«ng  Cöu Long, sÏ cã chÝnh s¸ch riªng). III. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. VÒ nhµ ë: a. Hé cã khã kh¨n vÒ nhµ ë ®îc ®a vµo diÖn thô hëng  chÝnh s¸ch hç trî lµ hé quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 1, môc  II cña Th«ng t nµy vµ ph¶i cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau  ®©y: ­ Cha cã nhµ ë hoÆc ®ang ë nhê, thuª nhµ (kh«ng ph¶i  së h÷u cña nhµ níc); ­ Nhµ ë qu¸ t¹m bî vµ ®∙ h háng, dét n¸t. b. Møc hç trî Ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî 5 triÖu ®ång/hé. Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç trî kh«ng díi 1 triÖu ®ång/hé vµ kinh phÝ hç  trî tõ ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc chÝnh  trÞ x∙ héi, céng ®ång vµ c¸ nh©n. NÕu nhu cÇu lµm nhµ cña  hé   lín   h¬n   møc   hç  trî  th×  hé   gia   ®×nh  ph¶i   tù  ®¶m  b¶o  phÇn chªnh lÖch. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng cã rõng, cã kÕ ho¹ch khai th¸c  gç rõng tù nhiªn hµng n¨m th×  u tiªn cÊp gç lµm nhµ cho 
  4. 4 ®ång bµo; ®èi víi c¸c tØnh cã rõng tù nhiªn nhng kh«ng cã  kÕ   ho¹ch   më   cöa   rõng   khai   th¸c   gç   hµng   n¨m   th×   lËp   kÕ  ho¹ch  vµ ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt  b¸o  c¸o  Bé N«ng  nghiÖp  vµ  PTNT ®Ó tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. §Þnh møc vµ  c¸ch thøc hç trî gç lµm nhµ ë cho hé do Uû ban nh©n d©n  tØnh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së híng dÉn cña Bé N«ng nghiÖp vµ  PTNT.  Chi  phÝ  khai  th¸c vµ vËn chuyÓn  gç ®Õn th«n,  b¶n  (nÕu cã) do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o. c. Quy ®Þnh thùc hiÖn ­ ViÖc x©y dùng nhµ ë ®îc hç trî tõ chÝnh s¸ch ph¶i  phï hîp víi quy ho¹ch d©n c  cña ®Þa ph¬ng. Trêng hîp hé  gia ®×nh thuéc diÖn ®îc hç trî nhng n»m trong khu vùc cÊm  x©y dùng, khu vùc cã nguy c¬ lë ®Êt, lò quÐt, hµnh lang  b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi, ®Ò ®iÒu, n¨ng l­ îng, khu di tÝch lÞch sö ­ v¨n hãa vµ khu vùc b¶o vÖ c¸c  c«ng tr×nh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× viÖc hç  trî vÒ nhµ ë ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc di chuyÓn  sang khu vùc kh¸c. ­ Uû ban nh©n d©n tØnh chØ ®¹o c¸c c¬ quan cã chøc  n¨ng giíi thiÖu, híng dÉn cho d©n vÒ mÉu, kiÓu d¸ng nhµ ë  phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n cña tõng d©n téc, phï hîp  víi kh¶ n¨ng kinh phÝ vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i  trêng.... ®Ó d©n lùa chän quyÕt ®Þnh. ViÖc x©y dùng nhµ ë  ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: hé tù lµm, nhµ níc hç trî, céng  ®ång gióp ®ì; ­   Nh÷ng   hé   thuéc   diÖn   ®îc   hëng   chÝnh   s¸ch   theo   quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ  T©y Nguyªn ®∙ vay ®Ó mua nhµ tr¶ chËm theo QuyÕt ®Þnh sè  105/2002/Q§­TTg ngµy 02/8/2002 vÒ chÝnh  s¸ch cho c¸c hé  d©n vïng ngËp lò mua nhµ tr¶ chËm nÒn nhµ vµ nhµ ë trong  c¸c côm, tuyÕn d©n c  ë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long  vµ QuyÕt ®Þnh sè 154/2002/Q§­TTg ngµy 12/11/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch cho c¸c hé ®ång bµo d©n téc  thiÓu sè t¹i chç vµ hé d©n thuéc diÖn chÝnh s¸ch ë T©y  Nguyªn mua nhµ tr¶ chËm th× vÉn ®îc hç trî theo quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg vµ theo híng dÉn cña Th«ng t nµy.  Kinh   phÝ   ®îc   Ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   hç   trî   theo   QuyÕt   ®Þnh  134/TTg lµ mét nguån ®Ó hoµn tr¶ sè tiÒn ®∙ vay tr¶ chËm  ®Ó lµm nhµ tríc ®©y. ViÖc hoµn tr¶ vèn vay thùc hiÖn theo  híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2. VÒ níc sinh ho¹t a. Hé cã khã kh¨n vÒ níc sinh ho¹t ®îc ®a vµo diÖn  thô   hëng   chÝnh   s¸ch   hç   trî   lµ   hé   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a,  kho¶n 1, môc II cña Th«ng t nµy vµ ph¶i cã mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn sau:
  5. 5 ­ N»m trong khu vùc ®∙ cã hÖ thèng cÊp níc sinh ho¹t  nhng nguån kh«ng æn ®Ønh, kh«ng cã kh¶ n¨ng x©y dùng c¸c  bÓ chøa níc dù phßng; ­ N»m trong khu vùc kh«ng cã nguån níc tù ch¶y ph¶i  khai th¸c nguån níc ngÇm, níc ma nhng kh«ng cã kh¶ n¨ng  lµm bÓ chøa, ®µo giÕng; b.  Th«n,  b¶n cã khã  kh¨n  vÒ níc sinh  ho¹t  ®îc hëng  thô chÝnh s¸ch hç trî lµ th«n, b¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm b,  kho¶n 1, môc II cña Th«ng t  nµy, cã kh¶ n¨ng khai th¸c  nguån níc phôc vô sinh ho¹t nhng cha ®îc ®Çu t vµ gÆp khã  kh¨n trong viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cÊp níc. c. Quy ®Þnh thùc hiÖn ­   §èi   víi   c¸c   hé   ®ång   bµo   d©n   téc   cã   khã   kh¨n   vÒ  nguån níc sinh ho¹t th× ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî mçi hé  0,5 tÊn xi m¨ng (xi m¨ng ®¶m b¶o m¸c tèi thiÓu 300 kg/cm 2  )   t¹i   th«n,   b¶n   ®Ó   lµm   bÓ   chøa   níc   hoÆc   hç   trî  300.000®/hé ®Ó ®µo giÕng hoÆc t¹o nguån níc kh¸c; ®èi víi  c¸c hé kh«ng tù lµm ®îc bÓ hoÆc lu chøa níc, c¨n cø kh¶  n¨ng nguån vèn, ®Þa ph¬ng tæ chøc cÊp lu, stÐc chøa níc  b»ng nhùa,  thÐp hoÆc b»ng  xi m¨ng  cÊp  cho  ®ång  bµo t¹i  th«n, b¶n. ­ §èi víi c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t tËp trung, Uû  ban nh©n d©n tØnh tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn nh  ®èi víi  x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng cña Ch¬ng tr×nh 135; vçn hç  trî theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg vµ lång ghÐp víi  c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c. 3. §Êt s¶n xuÊt vµ ®Êt ë a. Hé cha cã hoÆc cha ®ñ ®Êt ë ®îc ®a vµo diÖn thô h­ ëng chÝnh s¸ch hç trî lµ hé quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 1,  môc II cña Th«ng t nµy vµ ph¶i cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn  sau ®©y: ­ Cha cã ®Êt ë; ­ Hé ®∙ cã ®Êt ë nhng diÖn tÝch díi møc quy ®Þnh cña  QuyÕt  ®Þnh   134/TTg   hoÆc   díi   møc   quy   ®Þnh   cña   ®Þa   ph¬ng  (®èi víi thµnh phè, thÞ x∙, thÞ trÊn), c¨n cø quü ®Êt ë  cña tõng ®Þa ph¬ng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ, Uû ban nh©n d©n  tØnh xem xÐt gi¶i quyÕt. b. Hé cha cã hoÆc cha ®ñ ®Êt s¶n xuÊt ®îc ®a vµo diÖn  thô   hëng   chÝnh   s¸ch   hç   trî   lµ   hé   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a,  kho¶n 1, môc II cña Th«ng t nµy vµ ph¶i cã mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn sau ®©y: ­ Cha cã ®Êt s¶n xuÊt; ­ §∙ cã ®Êt s¶n xuÊt nhng cha ®ñ møc quy ®Þnh theo  QuyÕt  ®Þnh  134/TTg  (díi 0,15  ha ®Êt ruéng  lóa níc 2 vô  hoÆc díi 0,25 ha ®Êt ruéng lóa 1 vô hoÆc díi 0,5 ha ruéng 
  6. 6 n¬ng, rÉy) hoÆc møc quy ®Þnh cao h¬n ë c¸c ®Þa ph¬ng mµ  Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ cã v¨n b¶n quy ®Þnh tríc ®©y; ViÖc gi¶i quyÕt cho nh÷ng hé ®∙ cã ®Êt s¶n xuÊt nhng  cha ®ñ diÖn tÝch theo quy ®Þnh trªn, c¨n cø ®iÒu kiÖn cô  thÓ, Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. c. Quü ®Êt s¶n xuÊt vµ ®Êt lµm nhµ ë gåm c¸c lo¹i ®Êt  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, QuyÕt ®Þnh 134/TTg d. Møc hç trî §Êt khai hoang, ®Êt n«ng l©m trêng giao cho   hé s¶n  xuÊt, ®Êt nhËn chuyÓn nhîng l¹i cña hé cã nhiÒu ®Êt, ®Êt  khai hoang  tËp trung giao  l¹i  cho  hé gia ®×nh  ®îc ng©n  s¸ch Trung ¬ng hç trî b×nh qu©n møc 5 triÖu ®ång/ha. Tïy  ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph¬ng cã thÓ hç trî møc cao h¬n. IV. Qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n nguån vèn hç trî 1. LËp ®Ò ¸n vµ ph©n bæ dù to¸n Uû ban nh©n d©n tØnh c¨n cø kÕt qu¶ b×nh xÐt c¸c hé  cña c¸c huyÖn, tæng hîp, phª duyÖt ®Ò ¸n vµ lËp dù to¸n  nhu cÇu kinh phÝ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh göi Bé KÕ ho¹ch ­  ®Çu t, Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban D©n téc ®Ó tæng hîp tr×nh  ChÝnh phñ, tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh bæ sung cã môc tiªu  tõ Ng©n s¸ch Trung  ¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh  s¸ch quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 134/TTg; C¨n cø sè bæ sung cã môc tiªu ®îc Quèc héi, Thñ tíng  ChÝnh phñ hç trî hµng n¨m vµ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ  c¸c nguån huy ®éng kh¸c, Uû ban tØnh lËp ph¬ng ¸n ph©n bæ  chi   tiÕt   cho   tõng   huyÖn   tr×nh   Héi   ®ång   nh©n   d©n   quyÕt  ®Þnh.  C¨n  cø NghÞ  quyÕt  cña Héi ®ång nh©n  d©n  tØnh,  Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh   giao   dù   to¸n   cho   c¸c   huyÖn   chi   tiÕt  theo   tõng  chÝnh   s¸ch,  Uû   ban   nh©n  d©n  huyÖn   quyÕt  ®Þnh  ph©n bæ vµ th«ng b¸o cho tõng x∙ chi tiÕt cho tõng chÝnh  s¸ch vµ tõng hé d©n ®îc hëng theo danh s¸ch ®∙ ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Uû ban nh©n d©n x∙ th«ng b¸o ®Õn  tõng hé d©n vÒ chÝnh s¸ch ®îc hëng, møc hç trî.... theo  danh s¸ch ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. CÊp ph¸t, thanh to¸n kinh phÝ hç trî C¨n cø dù to¸n ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao cho tõng  tØnh hµng quý Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn bæ sung cã môc tiªu  cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo tiÕn ®é thùc hiÖn. §èi víi  tØnh, trªn c¬ së dù to¸n ®∙ ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao  cho c¸c huyÖn, Së Tµi chÝnh lµm thñ tôc bæ sung cã môc  tiªu cho ng©n s¸ch huyÖn. Phßng Tµi chÝnh huyÖn phèi hîp  víi Kho b¹c nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý vµ cÊp ph¸t theo 
  7. 7 c¸c môc tiªu cho c¸c ®èi tîng thô hëng theo tiÕn ®é thùc  hiÖn. ViÖc   cÊp   ph¸t   thanh   to¸n   cho   tõng   chÝnh   s¸ch,   tõng  ®èi tîng ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 3. H¹ch to¸n kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n Sè kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc hç trî ®Ó thùc hiÖn c¸c  chÝnh s¸ch hç trî hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi  sèng   khã   kh¨n   theo   QuyÕt   ®Þnh   134/TTg   ®îc   h¹ch   to¸n,  quyÕt to¸n theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban D©n téc lµ c¬ quan thêng trùc chñ tr× phèi  hîp c¸c Bé, ngµnh: KÕ ho¹ch ®Çu t, Tµi chÝnh, X©y dùng,  N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n gióp Thñ tíng ChÝnh  phñ tæng hîp, theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra, b¸o c¸o t×nh  h×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh; 2. C¸c Bé, ngµnh cã liªn quan c¨n cø vµo nhiÖm vô ®îc  ph©n   c«ng   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   134/TTg   vµ   v¨n   b¶n   sè  1401/CP­NN   ngµy   28/9/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ,   phèi  hîp víi Uû ban D©n téc ®Ó triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng néi  dung cã liªn quan. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng: ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vµ toµn diÖn trong viÖc  chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. C«ng bè c«ng khai  c¸c tiªu chuÈn, ®èi tîng ®îc thô hëng chÝnh s¸ch. Tæ chøc  ®iÒu tra, lËp vµ phª duyÖt ®Ò ¸n gi¶i quyÕt ®Êt ë, ®Êt  s¶n xuÊt, nhµ ë, níc sinh ho¹t cho ®ång bµo d©n téc thiÓu  sè nghÌo trªn ®Þa bµn tØnh göi Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé  Tµi   chÝnh,   Uû   ban   D©n   téc   ®Ó   tæng   hîp   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. ­ Trong ®Ò ¸n ph¶i thÓ hiÖn râ ®îc c¸c nguån vèn hç  trî tõ Ng©n s¸ch Trung ¬ng, ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, vèn huy  ®éng vµ thêi gian hoµn thµnh.; ­ C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ, Uû ban nh©n d©n tØnh cñng  cè, t¨ng cêng Ban chØ ®¹o Ch¬ng tr×nh 135 c¸c cÊp ®Ó thùc  hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   134/TTg   hoÆc   thµnh   lËp   míi   Ban   chØ   ®¹o  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 134/TTg nÕu thÊy cÇn thiÕt; c¬ quan  thêng trùc Ban ChØ ®¹o lµ C¬ quan lµm c«ng t¸c d©n téc  tØnh, thµnh phè; ­ Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú 3 th¸ng 1  lÇn, kÕt thóc n¨m cã b¸o c¸o s¬ kÕt ®¸nh gi¸ vÒ Uû ban  D©n téc vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan;
  8. 8 ­ C¨n cø Th«ng t nµy Uû ban nh©n d©n tØnh cô thÓ hãa  vµ híng dÉn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cña ®Þa  ph¬ng ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch. VI. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản