Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
73
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về quy định việc thu tiền lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu và giám định nội dung các văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch và phí mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 83/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn b é  tµi    ch Ý n h  ­ v¨n  ãa th«ng tin  h sè 83/TTL B n g µ y 16  th¸ng 12 n¨ m   1992 Q ui ® Þ n h  viÖc thu tiÒn lÖ  h Ý p c Ê p  giÊy p h Ð p  x u Êt  h È u   k vµ gi¸m  Þ n h  néi d u n g ® c¸c v¨n h o¸ p h È m  xu Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  m Ë u  d Þ c h vµ p hi m Ë u   Þ c h d Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  276/C«ng    sè  tyngµy  28/7/92cña    Chñ tÞch  Héi  ®ång  tr Bé  ëng  viÖc  vÒ  thèng nhÊt qu¶n      i   lýc¸c lo¹ phÝ  phÝ  th«ng   lÖ  vµ  tsè  48/TC­TCT ngµy 28/9/92cña  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  híng dÉn      thihµnh. §Ó     t¨ng cêng c«ng    t¸cqu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm   ªnbé    li   tµi chÝnh V¨n    ho¸ th«ng      tinqui®Þnh  viÖc    thu phÝ gi¸m ®Þnh    néidung    v¨n ho¸  phÈm   sau: nh  I. èi tîng n é p:  § TÊt  c¸ctæ  c¶    chøc,c¸nh©n      (kÓ  tæ  c¶  chøc   nícngoµivµ    ngêinícngoµi)       cã  ho¸ phÈm   v¨n    xuÊt nhËp    khÈu thuéc    loa ph¶icã    giÊy  phÐp cña  quan  c¬  V¨n ho¸ hoÆc  ph¶i qua    gi¸m ®Þnh     néi dung cña  quan  c¬  thùc hiÖn gi¸m  ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy phÐp    xuÊtnhËp    khÈu. II. ø c  thu:   M Møc     phÝ  thu lÖ  gi¸m ®Þnh      v¨n ho¸ phÈm  xuÊt nhËp    khÈu  cÊp  vµ  giÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu  ho¸  v¨n  phÈm   îc qui ®Þnh  ®     theo biÓu phô    lôc ®Ýnh  kÌm. C¨n  vµo  cø  møc      thu qui®Þnh  i t¹ Th«ng  tnµy  t×nh  vµ  h×nh  thÓ  cô  cña  tõng ®Þa  ph¬ng, Së    V¨n   ho¸ Th«ng    tinphèihîp víiCôc        ThuÕ,  Tµi chÝnh  Së    vËt gi¸,x©y      dùng  møc  thu  thÓ  cô  cho  tõng  i lo¹ v¨n ho¸ phÈm,  tr×nh UBND   tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng quyÕt  ®Þnh,  b¶o ®¶m  kh«ng  cao h¬n  møc    vµ  tèi®a  kh«ng  thÊp h¬n møc    tèithiÓu qui®Þnh        t¹ Th«ng   i tnµy. III.T h ñ  tôc n é p  v µ p h © n  p h èi s ö  d ô n g  n g u å n  thu:   1.Thñ      tôcnép  ph©n  vµ  phèisö    dông: LÖ  phÝ gi¸m  ®Þnh    néi dung v¨n ho¸ phÈm  xuÊt nhËp    khÈu  lµ kho¶n      thu cña    ng©n  s¸ch Nhµ    ®¬n  trùctiÕp tæ    nícdo  vÞ      chøc  gi¸m  ®Þnh   néidung  v¨n ho¸ phÈm         thu (thuécngµnh    VHTT) ®ång      thêivíiviÖc  cÊp giÊy phÐp    xuÊt  nhËp  khÈu      v¨n ho¸ phÈm  mËu  dÞch  phimËu   vµ    dÞch. Khi thu  phÝ    lÖ  ph¶i sö    dông  biªn laichøng    Bé        tõ do  Tµi chÝnh  (Côc  ThuÕ)    ph¸thµnh. C¬     quan  lÖ  thu  phÝ nhËn  chøng    i tõ t¹ Côc ThuÕ     c¸c ®Þa  
  2. 2 ph¬ng  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm     qu¶n    dông  lý,sö  theo ®óng chÕ    Bé    ®é do  Tµi chÝnh  qui®Þnh.      §¬n  thu lÖ  vÞ    phÝ  ph¶imë       sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo    dâiriªng  kho¶n    phÝ  thu lÖ  nµy. C¬  quan    phÝ  thu lÖ  gi¸m  ®Þnh    néidung      v¨n ho¸ phÈm   xuÊt nhËp    khÈu  vµ cÊp  giÊy phÐp  xuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm   ® îc gi÷ l¹ 50%   lÖ        i   sè  phÝ  thu  îc,trong    ®   ®ã 15%   dïng    ®Ó khen  ëng  th cho  nh÷ng  ngêi trùc tiÕp      thùc  hiÖn  c«ng    t¸cthu  nhng  møc   ëng      n¨m  th tèi®a 1  kh«ng  qu¸  th¸ng l 6   ¬ng  c¬  b¶n  phô  vµ  cÊp ¬ng  l theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh,bao    gåm  phô  cÊp  khu  vùc,phô    cÊp ®éc  ,h¹i nghÒ  nghiÖp.. .(nÕu    kho¶n    cã) vµ  trîcÊp ¬ng  l theo chÕ  ®é, sè  cßn    l¹ (nÕu      i cã) bæ sung  kinh phÝ      ho¹t®éng  cña ngµnh,35%     dïng    bæ sung  kinh phÝ    söa  ch÷a  nhá ®ét xuÊt c¸c ph¬ng      tiÖn  gi¸m ®Þnh  ®Ó     vµ  gi¶ tiÒn  c«ng    khiph¶ithuªc¸c gi¸m        ®Þnh    viªncña    quan  c¸c c¬  kh¸c.NÕu     dïng  kh«ng  hÕt trongn¨m    ph¶inép    NSNN. Sè tiÒn cßn      l¹ (sau    i khitrÝch theo    trªn)ph¶inép    tû lÖ      hÕt  vµo  NSNN   i t¹  kho  b¹c ®Þa  ph¬ng  môc  35,ch¬ng,lo¹   i kho¶n, hµng  ¬ng  ,   t øng  cña  môc     lôc ng©n  sach Nhµ    níc.Thêi h¹n    nép  theo    qui®Þnh  cña Côc ThuÕ   ®Þa  ph¬ng  n¬i c¬    quan  gi¸m ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy phÐp  xuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ ®ãng    trô së. Hµng  quÝ, hµng    n¨m, c¬    quan    phÝ  thu lÖ  ph¶ib¸o      c¸o quyÕt      to¸nvíic¬  quan  thuÕ cïng cÊp  biªnlaithu tiÒn,sè  phÝ  thu,®∙  vÒ          lÖ  ®∙    nép  vµo ng©n  s¸ch Nhµ    viÖc  dông  tiÒn ® îctrÝch l¹ .   nícvµ  sö  sè        i Côc  ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh    phè  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm     tra,®«n ®èc c¬  quan gi¸m  ®Þnh    néidung      v¨n ho¸ phÈm   nép ng©n s¸ch theo    ®óng    qui®Þnh  t¹ Th«ng     i tnµy. 2.C¸c    kho¶n    chiphÝ  thùc hiÖn    gi¸m  ®Þnh    néidung      v¨n ho¸ phÈm: Chi phÝ    cho  quan  c¬  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu      v¨n ho¸ phÈm   cña ngµnh  v¨n ho¸ th«ng            tinlµ chiphÝ  qu¶n    lýNhµ    ng©n  níc do  s¸ch Nhµ      níc cÊp theo  dù    ¸n hµng  n¨m. Do  ®Ó     ®ã  ®¶m   b¶o  c«ng    t¸cthuêng xuyªn,hµng    n¨m  v¨n  Së  ho¸ th«ng    tinph¶i lËp  ¸n    dù  kinh phÝ    chung, trong ®ã   kinh phÝ      cã    phôc vô  c«ng    t¸cgi¸m  ®Þnh    nãichung      v¨n ho¸ phÈm   xuÊt nhËp    khÈu    quan    göic¬  tµi chÝnh  cïng  cÊp  xem  xÐt    gi¶iquyÕt  bao  gåm: ¬ng, phô  l   cÊp ¬ng, b¶o  l   hiÓm   x∙héi,     c«ng    t¸cphÝ, söa    ch÷a  êng  th xuyªn vµ    mua  s¾m  ph¬ng  tiÖn cÇn    thiÕt   ®Ó  phôc  c«ng    vô  t¸cgi¸m ®Þnh. Hµng quÝ, hµng    n¨m. Së        v¨n ho¸ Th«ng    tinquyÕt to¸nc¸c       kho¶n      chinãi trªnvíic¬      quan    tµichÝnh cïng cÊp  qu¶n    vµ  lý chÆt    chÏ theo chÕ     ®é hiÖn  hµnh cña Nhµ níc. Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  1/1/93.Mäi      qui®Þnh  íc®©y        tr   tr¸víi i qui ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c         ®Ò nghÞ  v¨n Së    ho¸ Th«ng      tinph¶n  kÞp    Bé      ¸nh  thêivÒ  v¨n ho¸ Th«ng    Bé    tinvµ  tµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
  3. 3 Phô  lôc K h u n g  gi¸ thu lÖ p h Ý  gi¸m ® Þ n h  n éi  u n g  v¨n h o¸ p h È m d x u Êt  h Ë p   h È u   hi m Ë u  d Þ c h   vµ  Ë u  d Þ c h:  n k p m (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   ªnbé  83/TTLB    tli   sè  ngµy  16/12/92) I. ø c  thu lÖ p h Ý  c Ê p  giÊy p h Ð p:  M 1.GiÊy    phÐp  xuÊtnhËp        v¨n ho¸ phÈm     phimËu   dÞch  mËu   vµ  dÞch. Khung      thu:tõ2000®   ­5000®  cho  mét  giÊy phÐp    xuÊthoÆc     nhËp. II. ø c  thu lÖ p h Ý  gi¸m ® Þ n h  n éi d u n g  v¨n h o¸ p h È m :  M A. §èi víihµng   m Ë u   Þch:   phi d Tªn  vËt  phÈm   ho¸ §¬n  Ph¬ng  v¨n  thøc gi¸m  ®Þnh, Møc   thu vÞ  qui c¸ch    phÈm  chÊt tÝnh 1. B¨ng  c¸t­ Ðt b¨ng  cuén Nghe    x néidung b¨ng nh¹c,Tõ   1000®   ®Õn     cèi b¨ng    nãi chuyÖn, nh¾m  4000® tin 2.B¨ng    Video giê Nghe    néidung b¨ng  h×nh Tõ   2000®   ®Õn   ®∙    ghih×nh    i c¸clo¹ 60.000® 3.§Üa    Compact ®Üa nt Tõ  2000®  ®Õn   3000® 4.§Üa    video ®Üa nt Tõ   10.000®   ®Õn   25.000® 5.Phim    chiÕu  bãng cuèn §èichiÕu      néidung Tõ   5.000   ®Õn   10.000® 6. Phim  chôp  ¶nh, cuèn c¸clo¹         ic¸ccì , Tõ  1000®  ®Õn   2000® phim  ®Ìn  chiÕu 7.§Üa    h¸t c¸i nt Tõ  500®  ®Õn   1000® 8.S¸ch        b¸o,t¹pchÝ Cã  néi dung  cÇn  gi¸m  ®Þnh a.XuÊt   cuèn C¸c  i lo¹ Tõ  200®  ®Õn   600® b.NhËp   cuèn nt Tõ  200®  ®Õn   1000® 9. C¸c  i     lo¹  liÖu kh¸c trang tµi     c¸clo¹   i Tõ  10®  ®Õn   400® (®¸nh m¸y, chÐp  tay,  photocopy,roneo   vµ  c¸c  d¹ng  sao  chôp  kh¸c).
  4. 4 10 LÞch ¶nh treo t  êng  tê c¸ccì   Tõ  200®  ®Õn   400® lo¹ 1    i tê ­Lo¹i6          têtrëlªn cuèn     c¸ccì Tõ  500®  ®Õn   1500® 11. §å  mü  nghÖ, t¸c chiÕc C¸c    thÓ    chÊtliÖu Tõ  1%   ®Õn  3%  gi¸ lo¹ vµ  i     phÈm   nghÖ   thuËt   trÞhiÖn    vËt tranh nghÖ    thuËt B      §èivíihµng  mËu   dÞch  (ph¶iqua    gi¸m  ®Þnh) Thu        tõ0,2 % ®Õn   0,4%      gi¸trÞhiÖn    vËt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản